Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14. 3. 2018 o 16:33 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

14. 3. 2018 16:33 - 16:35 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade boli doručené žiadosti Súdnej rady, na základe ktorých má Národná rada navrhnúť Súdnej rade piatich kandidátov, štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 7. marca 2018, termín bol dvakrát predlžovaný, predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V uvedenom termíne oprávnené subjekty predložili šesť návrhov, štyroch sudcov a dve osoby iné ako sudcovia.
Ústavnoprávny výbor na 65. schôdzi 12. marca 2018 návrhy prerokoval a uznesením č. 349 konštatoval, že navrhnutí sudcovia Martin Baločko, Milan Husťák, Pavel Varga, Dana Wänkeová a navrhnuté iné osoby ako sudca Tibor Sásvai a David Štefanka spĺňajú podmienky uvedené v § 119b zákona o sudcoch. Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Národná rada Slovenskej republiky na základe žiadosti Súdnej rady má zvoliť piatich kandidátov, a to štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

13. 3. 2018 18:18 - 18:22 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Slovenská národná strana predkladá návrh zákona, ktorým sa do legislatívneho procesu zavádza tzv. rodinná doložka, ktorou chcem zaviesť, aby každý zákon, ktorý by mal byť predložený do Národnej rady, bol posudzovaný aj z hľadiska jeho vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu. Napriek tomu systematické posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu do teraz pri tvorbe právnych predpisov absentovalo. Rodina je základnou bunkou našej spoločnosti a je našou povinnosťou ju chrániť. Posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je taktiež jedným z konkrétnych krokov venovania pozornosti rastúcej zraniteľnosti rodín založených manželstvom, ako základných buniek spoločnosti a nepriaznivých demografických prognóz pre Slovenskú republiku. Rodina je založená manželstvom alebo na spoločnom rodinnom pôvode. Posudzovanie vplyvov na rodinu preto zahŕňa aj posudzovanie vplyvov na rodiny osamelých rodičov s deťmi. To znamená slobodné matky, prípadne ženy v núdzi. Rada Organizácie spojených národov pre ľudské práva začiatkom júla 2015 schválila rezolúciu na podporu rodiny. Všeobecná deklarácia ľudských práv nazvala rodinu prirodzenou základnou bunkou spoločnosti a vyzvala štáty na prijatie opatrení na jej podporu a rozvoj. Rodina podľa rezolúcie čelí rastúcej zraniteľnosti a štáty by jej mali venovať zvláštnu pozornosť. Kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora 5 ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja. V európskom kontexte ide pritom o jednu z najrýchlejšie prebiehajúcich demografických zmien. Pre porovnanie, v rovnakom období sa v celej Európskej únii zníži počet ľudí v produktívnom veku pripadajúcich na jedného seniora približne len o jedného človeka, teda polovičným tempom v porovnaní so Slovenskou republikou. Správa OSN Slovensku rovnako upozorňuje na tento demografický problém. Podľa odhadu OSN do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov na Slovensku na 3,7 milióna pri stúpajúcom počte obyvateľov v Afrike a v Ázii. Priemerný vek sa má zvýšiť až na 50 rokov. Na túto skutočnosť je potrebné reagovať a v dlhodobejšom horizonte prijímať opatrenia, ktoré podporia spomalenie demografického poklesu a prinesú v dlhšom horizonte demografický rast na úroveň záchovnej plodnosti populácie.
Za účelom náležitého posudzovania vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu predkladatelia zároveň navrhujú v akom minimálnom rozsahu je potrebné vyhotovovať analýzu týchto vplyvov. Táto analýza vplyvov musí byť zameraná najmä na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych
1. vplyvov na rodinné prostredie,
2. vzájomnú súdržnosť členov rodiny,
3. výchovu detí,
4. práva rodičov voči deťom,
5. na základné zásady zákona o rodine,
6. uzavieranie manželstva a
7. na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predpokladám, vzhľadom na to, že sa jedná naozaj o návrh zákona ktorým vlastne podporujeme rodinu ako základ a chceme riešiť aj demografický problém, myslím si, že tento náš návrh by mal získať podporu naprieč celým politickým spektrom. Preto v mene predkladateľov poslancov Slovenskej národnej strany vás poprosím o jeho podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:24 - 13:26 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem tiež, rovnako ako väčšina mojich predrečníkov, chcem poďakovať pánovi ministrovi obrany za naozaj veľmi dobré zhodnotenie situácie a vysvetlenie vlastne všetkých otázok, ktoré niektorí poslanci mali. Chcel by som aj poprosiť, ak sú tu, teda samozrejme, reagujem na pána ministra, ale keďže pán minister hovoril naozaj k veci, poprosil by som aj novinárov, ktorí vlastne sledujú rokovanie Národnej rady, aby informovali o tom, ako vlastne zhodnocujú jeho prácu a čo vlastne povedal, aby hodnotili objektívne. Pretože mám dojem, že keď čítam niektoré vyjadrenia aj niektoré komentáre novinárov, tak ako keby boli niekde v inom meste a v inom parlamente a na inej schôdzi.
K niektorým opozičným poslancom. Ja som naozaj veľmi rád, že aj oni dokázali oceniť pána ministra a to vlastne, čo povedal, akým spôsobom. Vlastne vysvetlil tie procesy, ktoré sa dejú. Preto si myslím, že aj toto uznesenie, aj po jeho prejave, teda po prejave pána ministra, uznesenie, ktoré vlastne navrhovatelia mimoriadnej schôdze navrhli prijať, je predčasné. Preto by sme ich chceli vyzvať, aby zvážili naozaj, či ešte trvajú na prijatí tohto uznesenia. A skôr si myslím, že by ho mali naozaj stiahnuť a vziať späť.
A ešte pár sekúnd mám, takže keď sme sa rozprávali vlastne aj nielen v strane Slovenskej národnej strane, prípadne v koalícii, či kúpiť nové alebo niečo skúsiť vyvinúť naše, naše slovenské, tak jednoznačne bolo konštatované, že pre našu krajinu je ekonomicky výhodnejšia alternatíva zapojiť náš domáci priemysel. Však čo je lepšie, ako keď štát zadá objednávku sám sebe? A samozrejme chcem povedať, že pokiaľ zadáme sami sebe vlastne túto objednávku, tak týka sa to hlavne hladových dolín a ľudí, ktorí v nich... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

2. 2. 2018 10:58 - 11:00 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením č. 932 z 29. novembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi iných výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Všetky výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť.
Z uznesení výborov vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor takisto odporúča Národnej rade zákon schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 750a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 335 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31. 1. 2018 11:06 - 11:06 hod.

Tibor Bernaťák
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keďže dnes sa dožíva 63 rokov náš kolega Anton Hrnko, z tohto miesta mu gratulujeme a blahoželáme. A prajeme všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 12. 2017 17:31 - 17:32 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem, ja teraz niečo po slovensky. Tiež v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany vám všetkým, milí kolegovia, chcem popriať milostiplné a požehnané vianočné sviatky, všetko dobré v novom roku a, samozrejme, aj kolegom, ktorí tu už v januári nebudú na januárovej schôdzi, ďakujem a prajem im všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 16:28 - 16:30 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ja ďakujem kolegyni Eve Antošovej. Myslím si, že dostatočne vystihla vlastne tú problematiku. Zároveň teda ja chcem poďakovať aj pani ministerke, že nepodľahla tým tlakom rôznych skupín, rôznych komôr a organizácií, ktoré vlastne chceli nejakým spôsobom inak upraviť novelu zákona 504 z 2003. roku. Argumentovali, že teda tento návrh je protiústavným. Naozaj si tiež myslím, že skôr doterajšie ustanovenia tohto zákona kĺzali na hrane ústavnosti. Takže ja som naozaj rád, že tento návrh zákona je v pléne.
Celkom som aj potešený, že aj tá rozprava, ktorá prebieha momentálne, je taká, že naozaj si uvedomujeme plne, že vlastníka treba aj chrániť. Samozrejme, na druhej strane aj toho prenajímateľa, resp. nájomcu. Malo by to byť vyvážené. Takže tento návrh, myslím si, že trošku, trošku konečne tú misku, respektíve tú misku váh už vyrovnáva a zároveň teda sa tu aj otvárajú dvere pre podporu tých mladých začínajúcich farmárov, čo je pre nás tiež veľmi, veľmi dôležité.
A padli tu aj otázky teda týkajúce sa rozdrobenosti, prípadne komasácie, ale to je vlastne aj otázka otvorenia Občianskeho zákonníka, aby sa prípadne to dedičské právo upravilo inak, ako tomu je vlastne momentálne doteraz, aby sme nešli po vzore uhorského, ale po vzore toho rakúskeho práva.
Takže ja ešte raz pani ministerke hlavne ďakujem za to, že tie tlaky, ktoré na vás boli určite veľmi veľké, že ste im odolali. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21. 6. 2017 9:22 - 9:23 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 577 z 25. mája 2017 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor.
Obidva výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy špeciálneho prokurátora (tlač 557a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 236 z 13. júna 2017. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20. 6. 2017 16:46 - 16:47 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národnej rade bolo doručená žiadosť Súdnej rady, na základe ktorej má Národná rada navrhnúť Súdnej rade dvoch kandidátov, osoby iné ako sudcov, a to na jedno miesto člena disciplinárneho senátu. Dôvodom je vyhlásenie voľby člena disciplinárneho senátu Súdnou radou.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 31. mája 2017 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnené subjekty predložili tri návrhy. Ústavnoprávny výbor na 48. schôdzi 6. júna 2017 návrhy prerokoval a uznesením č. 231 konštatoval, že navrhnutý Eugen Cimmermann, Tibor Sásfai a Dávid Štefanka spĺňajú zákonom ustanovené podmienky. Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 6. 2017 12:43 - 12:45 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja za Slovenskú národnú stranu môžem vyhlásiť, že my naozaj na ľudí nekašleme, práve naopak. Spomínali ste tu, že koalícia nepočúva rozumné návrhy opozičné, žiadne, že nič neprejde. Práve naopak, aj čo sa týkalo novely zákona o exekútoroch a exekúcii, my sme ho podporili, dokonca aj sám pán Pčolinský, už tu teraz momentálne nie je, ale on ho predkladal. Ja som sa pod tento návrh dokonca aj podpísal.
Takže opozícia dokáže presvedčiť koalíciu na rozumných návrhoch. Nie je pravda, že žiadny opozičný návrh neprešiel a neprejde, práve naopak, zopár ich už prešlo. Môžte si pozreť v parlamentných tlačiach pri hlasovaniach, koľké návrhy opozičných poslancov, pokiaľ boli rozumné, prešli.
Samozrejme, o každom opozičnom návrhu je potrebné diskutovať v koalícii. Máme koalíciu, vždycky diskutujeme spoločne o tom, či ten návrh je priechodný pre celú koalíciu, to znamená pre tri strany. Každý môže mať iný pohľad na konkrétny návrh, a pokiaľ sa nezhodneme v koalícii, samozrejme, držíme spolu. Takže takýto návrh s najväčšou pravdepodobnosťou neprejde, ale znova opakujem, prešli už viaceré opozičné návrhy.
A keď aj vlastne hnutie SME RODINA - Boris Kollár chce vlastne, aby tie návrhy prechádzali, samozrejme, bude musieť takisto byť v nejakej koalícii, vytvoriť nejakú spoločnú koaličnú vládu a robiť kompromisy, to znamená, nie všetko tiež, čo si oni predstavujú, im prejde v koalícii. Vládnutie je naozaj o dohode a o tom, na čom sa zhodnete s koaličnými partnermi. Pretože to by bol koniec, keby vlastne každý si robil, čo chcel.
A zopakujem teda ešte na záver, počet poslancov, spočítajte takisto, keby sme odmysleli počet poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko, koľko opozičných poslancov sedí v tejto chvíli v tejto sále.
Ďakujem.
Skryt prepis