Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17. 10. 2017 o 16:50 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 16:50 - 16:50 hod.

Jana Vaľová
Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že kolegovia a kolegyne spolu s ministerstvom ten pozmeňovák pripravili, sme tak nejako spolu, že naozaj vyhovuje celému politickému spektru. Je to veľmi dôležité. A pani Nicholsonovej tak ako možno s úsmevom trošku poviem, že raz povedala, že som jej obľúbená poslankyňa. Tak verím, že to myslela úprimne, nie ironicky a dneska sa to potvrdzuje. Takže ďakujeme za podporu. (Smiech a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:36 - 16:46 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rovnako predkladám pozmeňujúci návrh kolegov a kolegýň poslancov. Chcela by som ho zdôvodniť a samozrejme tieto pozmeňujúce návrhy sú po dohode s pánom ministrom a teda boli prerokované a samozrejme ministerstvo vyšlo v ústrety aj týmto pozmeňovacím návrhom.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení samozrejme zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení tohto zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Pozmeňujúci návrh č. 1 sa týka hodnotenia kvality poskytovania sociálnych služieb. Chceme ním hlavne pomôcť poskytovateľom sociálnych služieb tým, že zmiernime podmienky výkonu ich činnosti. Náš pozmeňovací návrh upravuje tri okruhy problémov. V rámci prvého navrhujeme vypustiť jednu z povinných náležitostí písomnej zmluvy o poskytovaní finančného príspevku a to z dôvodov jednostrannej výpovede zmluvy a odstúpenia od zmluvy. Vypustenie týchto náležitostí sa navrhuje vzhľadom na charakter a účel tejto zmluvy, ktorým je v zásade spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby. Predmetnú písomnú zmluvu uzatvára ministerstvo s obcou, ktorá zriadila alebo založila zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denné stacionáre, t. j. zariadenia z podmienených odkázanosťou alebo obci, ktorá poskytuje v týchto zariadeniach sociálnu službu. Takisto túto písomnú zmluvu uzatvára obec s ministerstvom v prípade, ak obec zriadila alebo založila zariadenia ako je nocľaháreň, útulok, domov na polceste a zariadenia núdzového bývania alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto vymenovaných zariadeniach. Okrem obce uzatvára zmluvu ministerstvo aj s neverejných poskytovateľom sociálnej služby v prípade, ak ten poskytuje sociálne služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo v nocľahárni. Je možné konštatovať, že reálne vypovedanie takejto zmluvy prichádza do úvahy skôr zo strany ministerstva ako zo strany obce alebo neverejného poskytovateľa a v prípade, ak ministerstvo takúto zmluvu chcelo vypovedať z akýchkoľvek dôvodov, ktoré by boli zmluvne upravené, by samotné jednotlivé zariadenia stavalo do nevýhodnej pozície, pretože tieto nemajú reálnu možnosť zasiahnuť do uzatvorenia tejto zmluvy, ani do vymedzenia týchto výpovedných dôvodov, čo by sa v konečnom dôsledku dotklo práve ich. Z rovnakých dôvodov sa navrhuje aj vypustenie inštitútu odstúpenia od zmluvy ako povinnej náležitosti tejto zmluvy.
Ďalšou veľmi dôležitou zmenou, ktorú navrhujeme je predĺženie obdobia podľa § 110d zákona o sociálnych službách, v ktorom ministerstvo nebude hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Súčasné znenie zákona upravuje koniec tohto obdobia na deň 31. december 2017 a vzhľadom na prijaté zmeny tohto zákona navrhujeme tento dátum predĺžiť do 31. augusta roku 2019. Predĺžením lehoty ide v podstate o poskytnutie priestoru, ktorý má primárne slúžiť najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb, pretože najmä poskytovatelia sa musia prispôsobiť novým právnym podmienkam a teda kvality poskytovania sociálnej služby. Tu sa trošku zastavím, pretože predo mnou bola pani kolegyňa Cigániková, ktorá chcela tiež, aby sme odložili. Čiže naozaj ministerstvo vychádza v ústrety, v každom jednom zákone sa snaží, aby naozaj to obdobie
===== , kedy je zákon, aby bol dostatok času na to, aby napríklad ako je toto, kvalita služieb a podobne, aby bolo dostatok času na prípravu, ale niekedy vidíme, že naozaj roky nestačia a potom ako budeme kontrolovať či už kvalitu alebo vôbec, poskytované služby? Ale v tomto prípade je dohoda medzi ministerstvom a predkladateľmi.
V záujme jednoznačnosti interpretácie navrhujeme upraviť prechodné ustanovenie, ktoré sa týka regulácie počtu miest v zariadeniach pre seniorov, domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení, ktoré im poskytujú sociálne služby, do 31. decembra. 2017, a to aby sa splnenie podmienok maximálneho počtu miest v týchto zariadeniach posudzovalo podľa zákona účinného do 31. decembra 2017. Podmienky regulácie počtu miest sa tak budú posudzovať podľa znenia zákona súčasne platného. Analogicky sa navrhuje jednoznačne upraviť prechodné ustanovenia dotýkajúce sa stavieb, ktoré majú byť užívané na účely spomínaných zariadení. Zároveň navrhujeme pod pôsobnosť predmetných prechodných ustanovení nanovo zahrnúť aj sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach podporovaného bývania, a to najmä v záujme zabezpečenia ochrany prijímateľov tejto pobytovej sociálnej služby.
Novelou zákona o sociálnych službách sa ustanovuje nový spôsob posudzovania regulácie počtu prijímateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach a prechodným ustanovením by sa zabezpečila kontinuita poskytovania sociálnej služby zriadených podľa doterajšej úpravy. Zároveň v tejto súvislosti máme za cieľ odstrániť možné interpretačné nejasnosti vo veci zápisu do registra poskytovateľov (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené), resp. výmazu z tohto registra v prípade, ak dôjde k prevádzkovaniu viacerých druhov pobytových sociálnych služieb v jednom objekte v jednej polyfunkčnej budove.
Prechodné ustanovenie zabezpečí neuplatňovanie znovu (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené), ustanoveného spôsobu posudzovania plnenia podmienky regulácie počtu prijímateľov v jednej budove. Dôvodom tejto úpravy je aj zabrániť neprimeranému zásahu do prevádzkovaných, do prevádzkových pomerov budúcich poskytovateľov sociálnych služieb. Ide o tých poskytovateľov, ktorí začali s projektovou prípravou stavby na účely prevádzkovania sociálnej služby a ktorá mala v rámci polyfunkčnej budovy zahŕňať aj zariadenia podporovaného bývania v bytoch a ktorá vychádzala z podmienok regulácie kapacít, ktoré v tom čase zodpovedali právnym požiadavkám a túto projektovú prípravu aj zavŕšili získaním právoplatného stavebného povolenia do 31. decembra 2017. Za splnenie týchto podmienok by sa tieto zariadenia z hľadiska regulácie počtu miest posudzovali podľa terajšieho zákona.
Pozmeňovacím návrhom č. 2 reagujeme na poznatky aplikačnej praxe, podľa ktorých dochádza k formálnym prekážkam pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súvisiacej s nemožnosťou preukázať vlastníctvo majetku fyzickej osoby, ktorá nemá splnomocnenca na vykonávanie relevantných právnych úkonov, sa navrhuje v období, keď trvá zdravotný stav, ktorý neumožňuje tejto fyzickej osobe vykonávať nevyhnutné právne úkony potrebné na uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, oslobodiť takúto osobu od povinnosti preukázať skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur vo vyhlásení o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu a s osvedčeným podpisom a preukázať skutočnosť o nakladaní s majetkom v rozhodujúcom období.
Na účely určenia úhrady za sociálne služby (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené), sa v období, kým trvá uvedený zdravotný stav, na majetok takejto fyzickej osoby neprihliada. Povinnosť prijímateľa sociálnej služby oznámiť všetky zmeny súvisiace s poskytovaním sociálnej služby ostáva nedotknutá. Preto ak sa zdravotný stav prijímateľa zmení tak, že bude schopný vykonávať predmetné úkony, resp. bude mu ustanovený opatrovník - čo chcem povedať, že aj sociálne zariadenie môže požiadať o ustanovenie opatrovníka, čiže tu nebude dochádzať k nejakým špekulatívnym úkonom - je povinný právny stav zosúladiť so skutočnosťou.
Chcela by som podotknúť, že podobný návrh podáva aj pani kolegyňa Nicholsonová, ale podala ho samostatným zákonom. My ho dávame ako pozmeňujúci návrh, ale úplne lepšie podľa mňa a rýchlejšie reflektuje na potreby, ktoré vznikli v aplikačnej praxi. (Reakcia navrhovateľa.) Áno, akceptovala to, pán minister hovorí, aj pani Nicholsonová. Takže dobre. Takže všetci sme sa zhodli. Myslíme, že to bude veľmi prospešné pre poskytovateľov sociálnych služieb.
Pán predsedajúci, teraz pristúpim k predneseniu pozmeňovacích návrhov. Pozmeňovací návrh odloženia hodnotenia kvality služieb.
V bode č. 1 v článku č. 1 bod 112 v § 78e ods. 2 sa vypúšťa písm. j). Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).
V článku 1 za bod 197 vkladáme nový bod 198, ktorý znie:
198. V § 110d sa slová "31. decembra 2017" nahrádzajú slovami "31. augusta 2019". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Uvedená zmena nadobúda účinnosť 30. decembra 2017, čo sa následne premietne aj v článku 2 o účinnosti.
3. V článku 1 bod 198 v § 110ac odseky 9 a 10 znejú:
"(9) Ak sa sociálna služba uvedená v § 34, 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 posudzuje ako podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(10) V ustanovení, ktorá by mala byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 34, 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017, sa splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení posudzuje do 31. decembra 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017."
V súvislosti s týmto pozmeňovacím návrhom navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod 18 spoločnej správy výborov.
Pozmeňujúci návrh č. 2.
V článku 1 sa za novelizačný bod 71 vkladajú nové novelizačné body 72 a 74, ktoré znejú:
72. V § 72 ods. 11 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "okrem fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama takýto právny úkon urobiť".
73. V bode, v § 72 sa ods. 12 dopĺňa písmenom h), ktorý znie:
"h) majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama preukázať skutočnosti podľa odsekov 11 a 17."
74. V § 72 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: "Povinnosť podať vyhlásenie s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jeho zdravotnom stave nemôže sama takýto právny úkon urobiť."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a aj, a ďakujem veľmi pekne aj kolegyni Nicholsonovej, že teda je zhoda aj s ministerstvom, takže verím, že tieto pozmeňujúce návrhy budú akceptované a podporené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:36 - 16:46 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rovnako predkladám pozmeňujúci návrh kolegov a kolegýň poslancov. Chcela by som ho zdôvodniť a samozrejme tieto pozmeňujúce návrhy sú po dohode s pánom ministrom a teda boli prerokované a samozrejme ministerstvo vyšlo v ústrety aj týmto pozmeňovacím návrhom.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení samozrejme zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení tohto zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Pozmeňujúci návrh č. 1 sa týka hodnotenia kvality poskytovania sociálnych služieb. Chceme ním hlavne pomôcť poskytovateľom sociálnych služieb tým, že zmiernime podmienky výkonu ich činnosti. Náš pozmeňovací návrh upravuje tri okruhy problémov. V rámci prvého navrhujeme vypustiť jednu z povinných náležitostí písomnej zmluvy o poskytovaní finančného príspevku a to z dôvodov jednostrannej výpovede zmluvy a odstúpenia od zmluvy. Vypustenie týchto náležitostí sa navrhuje vzhľadom na charakter a účel tejto zmluvy, ktorým je v zásade spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby. Predmetnú písomnú zmluvu uzatvára ministerstvo s obcou, ktorá zriadila alebo založila zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denné stacionáre, t. j. zariadenia z podmienených odkázanosťou alebo obci, ktorá poskytuje v týchto zariadeniach sociálnu službu. Takisto túto písomnú zmluvu uzatvára obec s ministerstvom v prípade, ak obec zriadila alebo založila zariadenia ako je nocľaháreň, útulok, domov na polceste a zariadenia núdzového bývania alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto vymenovaných zariadeniach. Okrem obce uzatvára zmluvu ministerstvo aj s neverejných poskytovateľom sociálnej služby v prípade, ak ten poskytuje sociálne služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo v nocľahárni. Je možné konštatovať, že reálne vypovedanie takejto zmluvy prichádza do úvahy skôr zo strany ministerstva ako zo strany obce alebo neverejného poskytovateľa a v prípade, ak ministerstvo takúto zmluvu chcelo vypovedať z akýchkoľvek dôvodov, ktoré by boli zmluvne upravené, by samotné jednotlivé zariadenia stavalo do nevýhodnej pozície, pretože tieto nemajú reálnu možnosť zasiahnuť do uzatvorenia tejto zmluvy, ani do vymedzenia týchto výpovedných dôvodov, čo by sa v konečnom dôsledku dotklo práve ich. Z rovnakých dôvodov sa navrhuje aj vypustenie inštitútu odstúpenia od zmluvy ako povinnej náležitosti tejto zmluvy.
Ďalšou veľmi dôležitou zmenou, ktorú navrhujeme je predĺženie obdobia podľa § 110d zákona o sociálnych službách, v ktorom ministerstvo nebude hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Súčasné znenie zákona upravuje koniec tohto obdobia na deň 31. december 2017 a vzhľadom na prijaté zmeny tohto zákona navrhujeme tento dátum predĺžiť do 31. augusta roku 2019. Predĺžením lehoty ide v podstate o poskytnutie priestoru, ktorý má primárne slúžiť najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb, pretože najmä poskytovatelia sa musia prispôsobiť novým právnym podmienkam a teda kvality poskytovania sociálnej služby. Tu sa trošku zastavím, pretože predo mnou bola pani kolegyňa Cigániková, ktorá chcela tiež, aby sme odložili. Čiže naozaj ministerstvo vychádza v ústrety, v každom jednom zákone sa snaží, aby naozaj to obdobie
===== , kedy je zákon, aby bol dostatok času na to, aby napríklad ako je toto, kvalita služieb a podobne, aby bolo dostatok času na prípravu, ale niekedy vidíme, že naozaj roky nestačia a potom ako budeme kontrolovať či už kvalitu alebo vôbec, poskytované služby? Ale v tomto prípade je dohoda medzi ministerstvom a predkladateľmi.
V záujme jednoznačnosti interpretácie navrhujeme upraviť prechodné ustanovenie, ktoré sa týka regulácie počtu miest v zariadeniach pre seniorov, domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení, ktoré im poskytujú sociálne služby, do 31. decembra. 2017, a to aby sa splnenie podmienok maximálneho počtu miest v týchto zariadeniach posudzovalo podľa zákona účinného do 31. decembra 2017. Podmienky regulácie počtu miest sa tak budú posudzovať podľa znenia zákona súčasne platného. Analogicky sa navrhuje jednoznačne upraviť prechodné ustanovenia dotýkajúce sa stavieb, ktoré majú byť užívané na účely spomínaných zariadení. Zároveň navrhujeme pod pôsobnosť predmetných prechodných ustanovení nanovo zahrnúť aj sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach podporovaného bývania, a to najmä v záujme zabezpečenia ochrany prijímateľov tejto pobytovej sociálnej služby.
Novelou zákona o sociálnych službách sa ustanovuje nový spôsob posudzovania regulácie počtu prijímateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach a prechodným ustanovením by sa zabezpečila kontinuita poskytovania sociálnej služby zriadených podľa doterajšej úpravy. Zároveň v tejto súvislosti máme za cieľ odstrániť možné interpretačné nejasnosti vo veci zápisu do registra poskytovateľov (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené), resp. výmazu z tohto registra v prípade, ak dôjde k prevádzkovaniu viacerých druhov pobytových sociálnych služieb v jednom objekte v jednej polyfunkčnej budove.
Prechodné ustanovenie zabezpečí neuplatňovanie znovu (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené), ustanoveného spôsobu posudzovania plnenia podmienky regulácie počtu prijímateľov v jednej budove. Dôvodom tejto úpravy je aj zabrániť neprimeranému zásahu do prevádzkovaných, do prevádzkových pomerov budúcich poskytovateľov sociálnych služieb. Ide o tých poskytovateľov, ktorí začali s projektovou prípravou stavby na účely prevádzkovania sociálnej služby a ktorá mala v rámci polyfunkčnej budovy zahŕňať aj zariadenia podporovaného bývania v bytoch a ktorá vychádzala z podmienok regulácie kapacít, ktoré v tom čase zodpovedali právnym požiadavkám a túto projektovú prípravu aj zavŕšili získaním právoplatného stavebného povolenia do 31. decembra 2017. Za splnenie týchto podmienok by sa tieto zariadenia z hľadiska regulácie počtu miest posudzovali podľa terajšieho zákona.
Pozmeňovacím návrhom č. 2 reagujeme na poznatky aplikačnej praxe, podľa ktorých dochádza k formálnym prekážkam pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súvisiacej s nemožnosťou preukázať vlastníctvo majetku fyzickej osoby, ktorá nemá splnomocnenca na vykonávanie relevantných právnych úkonov, sa navrhuje v období, keď trvá zdravotný stav, ktorý neumožňuje tejto fyzickej osobe vykonávať nevyhnutné právne úkony potrebné na uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, oslobodiť takúto osobu od povinnosti preukázať skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur vo vyhlásení o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu a s osvedčeným podpisom a preukázať skutočnosť o nakladaní s majetkom v rozhodujúcom období.
Na účely určenia úhrady za sociálne služby (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené), sa v období, kým trvá uvedený zdravotný stav, na majetok takejto fyzickej osoby neprihliada. Povinnosť prijímateľa sociálnej služby oznámiť všetky zmeny súvisiace s poskytovaním sociálnej služby ostáva nedotknutá. Preto ak sa zdravotný stav prijímateľa zmení tak, že bude schopný vykonávať predmetné úkony, resp. bude mu ustanovený opatrovník - čo chcem povedať, že aj sociálne zariadenie môže požiadať o ustanovenie opatrovníka, čiže tu nebude dochádzať k nejakým špekulatívnym úkonom - je povinný právny stav zosúladiť so skutočnosťou.
Chcela by som podotknúť, že podobný návrh podáva aj pani kolegyňa Nicholsonová, ale podala ho samostatným zákonom. My ho dávame ako pozmeňujúci návrh, ale úplne lepšie podľa mňa a rýchlejšie reflektuje na potreby, ktoré vznikli v aplikačnej praxi. (Reakcia navrhovateľa.) Áno, akceptovala to, pán minister hovorí, aj pani Nicholsonová. Takže dobre. Takže všetci sme sa zhodli. Myslíme, že to bude veľmi prospešné pre poskytovateľov sociálnych služieb.
Pán predsedajúci, teraz pristúpim k predneseniu pozmeňovacích návrhov. Pozmeňovací návrh odloženia hodnotenia kvality služieb.
V bode č. 1 v článku č. 1 bod 112 v § 78e ods. 2 sa vypúšťa písm. j). Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).
V článku 1 za bod 197 vkladáme nový bod 198, ktorý znie:
198. V § 110d sa slová "31. decembra 2017" nahrádzajú slovami "31. augusta 2019". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Uvedená zmena nadobúda účinnosť 30. decembra 2017, čo sa následne premietne aj v článku 2 o účinnosti.
3. V článku 1 bod 198 v § 110ac odseky 9 a 10 znejú:
"(9) Ak sa sociálna služba uvedená v § 34, 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 posudzuje ako podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(10) V ustanovení, ktorá by mala byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 34, 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017, sa splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení posudzuje do 31. decembra 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017."
V súvislosti s týmto pozmeňovacím návrhom navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod 18 spoločnej správy výborov.
Pozmeňujúci návrh č. 2.
V článku 1 sa za novelizačný bod 71 vkladajú nové novelizačné body 72 a 74, ktoré znejú:
72. V § 72 ods. 11 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "okrem fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama takýto právny úkon urobiť".
73. V bode, v § 72 sa ods. 12 dopĺňa písmenom h), ktorý znie:
"h) majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama preukázať skutočnosti podľa odsekov 11 a 17."
74. V § 72 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: "Povinnosť podať vyhlásenie s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jeho zdravotnom stave nemôže sama takýto právny úkon urobiť."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a aj, a ďakujem veľmi pekne aj kolegyni Nicholsonovej, že teda je zhoda aj s ministerstvom, takže verím, že tieto pozmeňujúce návrhy budú akceptované a podporené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 15:39 - 15:41 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ viem, tak pán štátny tajomník Ondruš poslal usmernenie, lebo v tejto jedinej veci možno budem s vami súhlasiť, poslal usmernenie na vyššie územné celky, aby tieto veci nežiadali. Pani poslankyňa, koľko máte tých firiem, koľko tam máte šanónov. Osem, deväť máte súkromných firiem svojich. Nekričte po mne, nekričte po mne, buďte taká láskavá... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podprededa NR SR
Pani poslankyňa!

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Koľko máte tých súkromných firiem? Viete, ja som ešte toto nezažila, aby sa postavila poslankyňa v pléne a obhajovala svoju súkromnú firmu. To som nezažila za štyri volebné obdobia, kde som tu bola. A nerozprávajte, že nerozprávate. Prišla ste aj na výbor a na výbore ste normálne riešila, a všetci sme sa dívali do okolia, čo to je, svoju súkromnú firmu. A začnete tu ministrovi rozprávať, aké vy máte mať stavebné povolenia, čo dostávate z hygieny. Už keď o to, tak stavebné povolenie má na starosti pán primátor, neviem, v ktorej ste časti Bratislavy, tak si to vyriešte s ním. Veď vy ste taká istá občianka...
===== ako všetci iní. Čiže vy chcete výnimky? Veď vy musíte mať rovnako stavebné povolenia a už ma úplne zaráža, že poviete súhlas susedov. Veď samozrejme, veď kto má mať ten súhlas susedov. Pán minister je váš kmotor alebo ja neviem, či krstil vaše firmy alebo čo. Aký súhlas susedov? Veď ja viem, že sa znehodnocujú ľudia a starší rozprávajú sa, robia jasličky rovno nad bytmi hore a že nemôžu títo ľudia tam normálne, tak musia dať súhlas, či to chcú, nechcú a tak ďalej, veď to je normálna vec pri stavebnom konaní a na to nemôžte mať výnimku. Úrad hygiena patrí pod Úrad pre verejné zdravotníctvo. Ak by ste dneska dostali výnimky, tak zajtra odvolávate Richtera, ako to bolo pri iných zariadeniach, lebo by ste povedali, že zanedbal to, to, to a to a to. Veď Richter neni úrady. Veď si vyriešte! Však máte niekde problém, tak choďte za primátorom a tak ďalej. Ale obhajovať svoje firmy a nepovedať, že vážení kolegovia, kolegyne som v konflikte záujmov, lebo teraz tu rozprávam hodinu o svojej firme, tak toto som ešte nezažila. Na mestskom zastupiteľstve, keď niekto ide hlasovať, tak povie, že nehlasuje alebo nebude o tom sa baviť, lebo je v konflikte záujmov, ale vám to nič nehovorí. Vám zodpovednosť nehovorí nič, pretože jednoducho si poviete, že ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 15:39 - 15:41 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ viem, tak pán štátny tajomník Ondruš poslal usmernenie, lebo v tejto jedinej veci možno budem s vami súhlasiť, poslal usmernenie na vyššie územné celky, aby tieto veci nežiadali. Pani poslankyňa, koľko máte tých firiem, koľko tam máte šanónov. Osem, deväť máte súkromných firiem svojich. Nekričte po mne, nekričte po mne, buďte taká láskavá... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podprededa NR SR
Pani poslankyňa!

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Koľko máte tých súkromných firiem? Viete, ja som ešte toto nezažila, aby sa postavila poslankyňa v pléne a obhajovala svoju súkromnú firmu. To som nezažila za štyri volebné obdobia, kde som tu bola. A nerozprávajte, že nerozprávate. Prišla ste aj na výbor a na výbore ste normálne riešila, a všetci sme sa dívali do okolia, čo to je, svoju súkromnú firmu. A začnete tu ministrovi rozprávať, aké vy máte mať stavebné povolenia, čo dostávate z hygieny. Už keď o to, tak stavebné povolenie má na starosti pán primátor, neviem, v ktorej ste časti Bratislavy, tak si to vyriešte s ním. Veď vy ste taká istá občianka...
===== ako všetci iní. Čiže vy chcete výnimky? Veď vy musíte mať rovnako stavebné povolenia a už ma úplne zaráža, že poviete súhlas susedov. Veď samozrejme, veď kto má mať ten súhlas susedov. Pán minister je váš kmotor alebo ja neviem, či krstil vaše firmy alebo čo. Aký súhlas susedov? Veď ja viem, že sa znehodnocujú ľudia a starší rozprávajú sa, robia jasličky rovno nad bytmi hore a že nemôžu títo ľudia tam normálne, tak musia dať súhlas, či to chcú, nechcú a tak ďalej, veď to je normálna vec pri stavebnom konaní a na to nemôžte mať výnimku. Úrad hygiena patrí pod Úrad pre verejné zdravotníctvo. Ak by ste dneska dostali výnimky, tak zajtra odvolávate Richtera, ako to bolo pri iných zariadeniach, lebo by ste povedali, že zanedbal to, to, to a to a to. Veď Richter neni úrady. Veď si vyriešte! Však máte niekde problém, tak choďte za primátorom a tak ďalej. Ale obhajovať svoje firmy a nepovedať, že vážení kolegovia, kolegyne som v konflikte záujmov, lebo teraz tu rozprávam hodinu o svojej firme, tak toto som ešte nezažila. Na mestskom zastupiteľstve, keď niekto ide hlasovať, tak povie, že nehlasuje alebo nebude o tom sa baviť, lebo je v konflikte záujmov, ale vám to nič nehovorí. Vám zodpovednosť nehovorí nič, pretože jednoducho si poviete, že ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 15:05 - 15:07 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Soňa, vidno, že naozaj pracuješ v sociálnych službách a že mnoho vecí tu prinášaš z praxe. Samozrejme pred chvíľou kolegyňa rozprávala Alena Bašistová o posudkovej službe. Ja mám také skúsenosti, že jeden lekár vydá aj dva posudky, lebo robí aj na úrade práce aj na meste a vydá dva rôzne posudky na jedného človeka. Ale myslím si, že to už vie aj pán minister z aplikačnej praxe a že sa tým budeme zaoberať. Samozrejme, že mestá, obce by chceli viac peňazí, kto by nechcel, aj ja, ale momentálne nám štát pomáha aj tým, že vykrývame tie opatrovateľky cez peniaze z európskych fondov. Čiže aj to je dôležité, že takéto projekty vôbec existujú a zase ti musím povedať, že nemôže všetko riešiť štát. Prečo potom máme samosprávu, prečo niektoré kompetencie prešli na samosprávu na mestá, obce. Také príklady napríklad, že otec ostane bez práce, ostane na ulici, no s tým nebudem súhlasiť, lebo príde na mesto, požiada o sociálny byt. Je tam komisia, ktorá určí, či ten človek má pravdu alebo nemá. Preto je tá samospráva bližšie k tomu občanovi. Ja keď som nastúpila do praxe ako primátorka, tak mi prišla druhý deň JOJ-ka, pretože sme dali výpoveď matke, ktorá 6 rokov neplatila byt, lebo má postihnuté dieťa a povedala, že ho nikdy platiť nebude a pritom mala vynikajúci príjem. Mala všetko, veď potom to platia ostatní občania. Veď načo je samospráva? Samospráva je na to, že ju volili občania, majú tam svojich zástupcov a tí riešia určité krízové situácie tak isto v mestách, obciach a nemôžem povedať, že všetko dáme zákonom. A čo sa týka životného minima. Aj to som zažila, že deti predajú rodičom byť a dávajú im 6 euro mesačne. Veď ten občan musí mať. Zažila som pani, ktorá bola rada, že má to životné minimum, lebo si raz za mesiac išla ku kaderníkovi, mohla si kúpiť niečo na seba, lebo inak by všetko vynaložila na sociálnu službu a nezostalo by jej na jej vlastné potreby. Takže naozaj niekedy sa na to treba pozerať, že štát neni palica, je samospráva, máme volených zástupcov, máme mestá a obce, máme vyššie územné celky a to je najvyššia forma demokracie, že tam volíme ľudí, ktorí nás majú zastupovať a ktorí majú tieto zákony resp. aj služby pre občanov dodržiavať. Veď práve preto tam poslanci sú. Čiže nemôže za všetko štát a všetko riadiť štát. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 10. 2017 11:31 - 11:34 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 662.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 811 z 12. septembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie o predmetnom návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona, tlač 662, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. 
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu, tlač 662, a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení neskorších predpisov a pozmeňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 80 z 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky o rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:54 - 10:56 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, mrzí, ak poslanci neodhlasujú, aby sa niekto mohol vyjadriť na zastupiteľstve. Ja si myslím, že sa to nestalo. A myslím si, že poslanci hlasujú preto, aby sa niekto vyjadroval k téme, pretože si zoberme ako prebieha zasadanie zastupiteľstva. Pán kolega, chodíte na zastupiteľstvo, pán predkladateľ, tak viete.
Národná rada hlasuje o 11.00 a dajme tomu o piatej. Mestské zastupiteľstvo hlasuje za každým jedným bodom. Vy si viete predstaviť, že pri každom jednom bode a teraz to hovorím úplne reálne, pretože poslanci majú tri mesiace na to, je to v zákone, že buď dva mesiace dá primátor zasadanie, alebo tri mesiace, aby veci prerokovali v komisiách, aby veci prerokovali v mestskej rade. Veď to nie je o tom, že len niečo príde na zastupiteľstvo. Musí tie materiály vyložiť na verejnú tabuľu. Takže naozaj, čo sa týka zasadania komisií, nie som proti, aby tam prišli aj občania k danej
===== ...reálne, pretože poslanci majú tri mesiace na to, je to v zákone, že buď dva mesiace dá primátor zasadanie, alebo tri mesiace, aby veci prerokovali v komisiách, aby veci prerokovali v mestskej rade. Veď to nie je o tom, že len niečo príde na zastupiteľstvo. Musí tie materiály vyložiť na verejnú tabuľu. Takže naozaj, čo sa týka zasadania komisií, nie som proti, aby tam prišli aj občania k danej veci a chcú niečo povedať. Ale na zastupiteľstve, ktoré niekedy trvá aj sedem, osem hodín, deväť, aby pri každom bode mohol každý ktokoľvek akokoľvek vystúpiť z občanov, tak ja neviem potom prečo tí občania volia toho svojho zástupcu. Veď ten zástupca musí odkomunikovať tie veci aj s tými ľuďmi, keď ide hlasovať. Čiže hlasuje sám za seba ten poslanec? A je jedno čo je opozičný alebo koaličný. Ja si to neviem predstaviť, aby tam prišli občania a sami sa prihlásili a rozprávali vám pri jednom bode dve, tri hodiny. Kývete s hlavou. Je to tak. Hlasuje sa za každým bodom? Hlasuje sa za každým bodom. A práve preto, ak ten občan príde, požiada o slovo, nehovorím či už to mám byť na začiatku, na konci, môže to byť aj počas rokovania. Poslanci mu to slovo, no u nás sa ešte asi nestalo, aby mu neudelili, ale musí povedať k čomu ide rozprávať a prečo ide rozprávať. Lebo musí rozprávať k téme. Ak niečo schválime, tak potom každý príde a bude rozprávať čo chce. Zastupiteľstvá budú trvať päť dní. Veď hlasuje sa za každým jedným bodom. A jednoducho to uznesenie musí byť koncipované. Takže ja si myslím, že to nie je tak ako v parlamente, že hlasujeme raz za čas. Ani tu nechodia občania, pán kolega. Tak navrhnite, nech aj tu chodia občania a nech pri každom bode môže rozprávať...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:54 - 10:56 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, mrzí, ak poslanci neodhlasujú, aby sa niekto mohol vyjadriť na zastupiteľstve. Ja si myslím, že sa to nestalo. A myslím si, že poslanci hlasujú preto, aby sa niekto vyjadroval k téme, pretože si zoberme ako prebieha zasadanie zastupiteľstva. Pán kolega, chodíte na zastupiteľstvo, pán predkladateľ, tak viete.
Národná rada hlasuje o 11.00 a dajme tomu o piatej. Mestské zastupiteľstvo hlasuje za každým jedným bodom. Vy si viete predstaviť, že pri každom jednom bode a teraz to hovorím úplne reálne, pretože poslanci majú tri mesiace na to, je to v zákone, že buď dva mesiace dá primátor zasadanie, alebo tri mesiace, aby veci prerokovali v komisiách, aby veci prerokovali v mestskej rade. Veď to nie je o tom, že len niečo príde na zastupiteľstvo. Musí tie materiály vyložiť na verejnú tabuľu. Takže naozaj, čo sa týka zasadania komisií, nie som proti, aby tam prišli aj občania k danej
===== ...reálne, pretože poslanci majú tri mesiace na to, je to v zákone, že buď dva mesiace dá primátor zasadanie, alebo tri mesiace, aby veci prerokovali v komisiách, aby veci prerokovali v mestskej rade. Veď to nie je o tom, že len niečo príde na zastupiteľstvo. Musí tie materiály vyložiť na verejnú tabuľu. Takže naozaj, čo sa týka zasadania komisií, nie som proti, aby tam prišli aj občania k danej veci a chcú niečo povedať. Ale na zastupiteľstve, ktoré niekedy trvá aj sedem, osem hodín, deväť, aby pri každom bode mohol každý ktokoľvek akokoľvek vystúpiť z občanov, tak ja neviem potom prečo tí občania volia toho svojho zástupcu. Veď ten zástupca musí odkomunikovať tie veci aj s tými ľuďmi, keď ide hlasovať. Čiže hlasuje sám za seba ten poslanec? A je jedno čo je opozičný alebo koaličný. Ja si to neviem predstaviť, aby tam prišli občania a sami sa prihlásili a rozprávali vám pri jednom bode dve, tri hodiny. Kývete s hlavou. Je to tak. Hlasuje sa za každým bodom? Hlasuje sa za každým bodom. A práve preto, ak ten občan príde, požiada o slovo, nehovorím či už to mám byť na začiatku, na konci, môže to byť aj počas rokovania. Poslanci mu to slovo, no u nás sa ešte asi nestalo, aby mu neudelili, ale musí povedať k čomu ide rozprávať a prečo ide rozprávať. Lebo musí rozprávať k téme. Ak niečo schválime, tak potom každý príde a bude rozprávať čo chce. Zastupiteľstvá budú trvať päť dní. Veď hlasuje sa za každým jedným bodom. A jednoducho to uznesenie musí byť koncipované. Takže ja si myslím, že to nie je tak ako v parlamente, že hlasujeme raz za čas. Ani tu nechodia občania, pán kolega. Tak navrhnite, nech aj tu chodia občania a nech pri každom bode môže rozprávať...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 9. 2017 10:23 - 10:24 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Dobre. Rozprávali sme s kolegami, teda všetci predkladatelia, Miroslav Číž, Dušan Bublavý, Štefan Zelník, Peter Antal, Gábor Gál, Jaroslava Bašku a Panáčka, stiahneme tento návrh a ja by som poprosila pani kolegyňu Zimmermannovú (pozn. red.: správne "Zemanovú") a pána kolega Dostála (reakcia z pléna), dobre, pardon, ja im donesiem všetky správne konania. Veľmi sa usmievate, ale myslím si, že vám dneska nepoďakujú ani starostovia, ani primátori, ani ľudia, ktorí musia polievať tieto stromy a ktorí robia úplne nad rámec to, čo im bráni, aby sme spoločne vytvorili, a som zvedavá, či vytvoríte nejaký, nejaký zákon na to, alebo vytvoríte niečo, čo tomuto zabráni, aby takéto veci sa nediali, aby si nevyberali občianske združenia po 6-tisíc euro. To som strašne zvedavá. (Reakcie z pléna.)
Ďakujem pekne.
Skryt prepis