Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29. 11. 2017 o 16:26 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 29. 11. 2017 16:26 - 16:27 hod.

Jozef Valocký
Pani doktorka, môžeme o sedemnástej? (Reakcia z pléna.) Áno, budeme o sedemnástej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29. 11. 2017 16:26 - 16:26 hod.

Jozef Valocký
Ja by som na záver, prepáčte, kolegyne, kolegovia, myslím si, že tento zákon je dobrý. Môžu sa ešte v priebehu vyskytnúť nejaké malé nuansy, ale vidím, že pán poslanec Krajčí ma ozaj preštudovaný ten zákon, a musíme lekári, ktorí sa tu vyznajú v tomto, uznať, že tento zákon presne tak, ako vysvetlil pán minister, je momentálne to asi najlepšie, čo v liekovej politike momentálne môžme urobiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29. 11. 2017 15:55 - 15:57 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k uvedenému vládnemu návrhu 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 58 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 85 z 28. novembra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 10. 2017 9:32 - 9:33 hod.

Jozef Valocký
 

Vystúpenie v rozprave 6. 9. 2017 10:27 - 10:28 hod.

Jozef Valocký
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1. 2. 2017 18:37 - 18:38 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh pridelený ho prerokovali v stanovenej lehote, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrením v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 13 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 39 z 31. januára 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

30. 11. 2016 14:33 - 14:34 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je účel navrhovanej úpravy zrejmý.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a gestorský výbor do 30. januára 2017.
Ďakujem, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

19. 10. 2016 14:32 - 14:36 hod.

Jozef Valocký
Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme o tomto zákone hlasovali dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19. 10. 2016 14:15 - 14:16 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Chcem predniesť pozmeňujúci návrh, môj, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196).
V čl. I sa za 13. bod vkladajú nové body 14 a 15,ktoré znejú:
„14. V § 60 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. veterinárnemu lekárovi, ktorý poskytuje odbornú veterinárnu činnosť."
15. § 121 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti je povinný na základe lekárskeho predpisu vydať humánny liek najviac v takom počte balení, ktorý neprekračuje počet balení, ktorý je potrebný na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov.“."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Upravuje sa možnosť pre držiteľa registrácie dodávať humánny liek, ktorého je držiteľom registrácie, aj veterinárnemu lekárovi, ktorý poskytuje odbornú veterinárnu činnosť podľa osobitného predpisu. Navrhuje sa doplniť pre držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinnosť vydať len taký počet balenia liekov na predpis, ktorý neprekračuje maximálne množstvo balení pre predpisovanie liekov predpisujúcim lekárom podľa § 120 ods. 1 písm. g). Ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje dostupnosť liekov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19. 10. 2016 14:12 - 14:14 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru pre zdravotníctvo k uvedenému vládnemu návrhu zákona, ktorý uviedol pán podpredseda parlamentu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo.
Výbory prerokovali predložený návrh zákona v stanovenej lehote. Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
IV. časť spoločnej správy obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 11. októbra 2016 predmetný návrh zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 27 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 21 z 11. októbra 2016, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu a predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis