Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.10.2018 o 15:00 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.10.2018 15:00 - 15:01 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vážená pani ministerka, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k tomuto návrhu.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnej aj právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 17:23 - 17:23 hod.

Vladimír Baláž
Vážený pán podpredseda, len pre zápis by som chcel uviesť, že bod č. 54 (tlač 1014), som hlasoval "za", chcel som "sa zdržať". Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 16:53 - 16:56 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, dámy a páni, dávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Videli ste, že teraz sa stala jedna zmena, takže budeme akceptovať do našej informácie.
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350 Z. z. o rokovaní Národnej rady a v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 25. mája 2018 pridelil návrh na voľbu predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Prerokovaný bol v termíne do 11. júna 2018. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o predloženom návrhu na svojej 42. schôdzi. Pri prerokovaní predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d) a e) a § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo však neprijal stanovisko k návrhu voľby predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Na základe toho predkladám podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nasledovný postup. Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie zánik výkonu funkcie uplynutím funkčného obdobia Jánovi Zvonárovi, predsedovi Dozornej rady, Rastislavovi Šipošovi a Františkovi Jurčagovi ako členom Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ďalej navrhujem, aby sme podľa rokovacieho poriadku Národnej rady (§ 39) vykonali voľbu predsedu a ďalšieho jedného člena Dozornej rady Úradu pre dohľad, keďže jeden sa vzdal, verejným hlasovaním, a to osobitne o každom kandidátovi.
Vážený pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.6.2018 15:43 - 15:45 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Tak ďakujem.
Takže vytvárať im normálne zdravotné, normálne pracovné prostredie, sociálne programy, škôlky pre tie matky, ktoré sú v detiach, jasle a tak ďalej, pomôcky, ako majú narábať s pacientmi a to všetko. To je to pravé orechové v mojom pohľade.
Samozrejme, že nejaké peniaze treba dať, nejaký automat, aby tí ľudia mali z čoho žiť. Ale predstava, že tu niekomu dáme 5 000 euro a že on teraz sa vrhne do tých polorozpadnutých nemocníc, je proste zlá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:43 - 15:45 hod.

Vladimír Baláž
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:26 - 15:27 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda zdravotného výboru, na 99,9 % musím súhlasiť so všetkým, čo si povedal. To si nechal iba kúsok, lebo to už by bolo nie celkom normálne, keby som úplne so všetkým súhlasil.
Ale veľmi dobre tam bolo toľko bodov načrtnutých, čo treba asi urobiť, že ja by som sa pridával alebo hlásil do nejakej skupiny, ktorá by chcela rozprávať o tom, že ako s týmto problém ísť ďalej. Je tam naozaj strašne veľa vecí, ktoré sme zanedbali. S tým súhlasím. To hovorili tu viacerí ľudia. A naozaj sme sa dostali, a cítim to aj ja tak, že vplyvom vedenia sesterských organizácií do stavu, kedy sestry sa vytvárajú ako keby nejaký výlučný prvok v tom celom systéme a už ich naozaj už ten pacient až tak veľmi nezaujíma, ako iba svoje vlastné postavenie.
Ale ja si myslím presne to isté, čo vravia všetci ostatní, že práca sestier je nezastupiteľná. A preto som pripravený so svojimi vedomosťami alebo svojím entuziazmom pre túto vec prispieť do takej debaty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2018 16:45 - 16:45 hod.

Vladimír Baláž
Vážený pán kolega, nechcem znehodnocovať, vaše vystúpenie bolo istotne sexi. Chcem vám iba povedať, že Slovník slovenského jazyka nepozná také slovo, ako ste použili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2017 11:21 - 11:21 hod.

Vladimír Baláž
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi iba pre záznam uviesť, že pri návrhu č. 21, tlač 705, som nevedel sfunkčniť hlasovacie zariadenie, takže som nehlasoval a chcel som hlasovať za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.3.2017 10:56 - 10:57 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis

76.
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 448 z 28. februára 2017 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Protokolu (tlač 426) na prerokovane Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie do 20. marca 2017. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval návrh protokolu dňa 14. marca 2017. Uznesením č. 62 súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979. Gestorský výbor prerokoval správu o prerokovaní predmetného návrhu a uznesením č. 71 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom k Protokolu.
Poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 16:40 - 16:42 hod.

Vladimír Baláž