Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2018 o 20:00 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 20:00 - 20:02 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pani predsedajúca, ja budem veľmi stručný a poviem len pár viet. Toto je typická opozícia, ja som veľmi smutný pán poslanec Galek, že ste potrebovali strhnúť na seba pozornosť a trištvrte hodinu alebo 50 minút ste sa tu v rámci rozpravy vyjadrovali len vy. Nesporne máte dostatočné vedomosti o tejto téme a možno jeden z najlepších v rámci tohto pléna. Ale asi vás nezaujíma môj názor na túto vec a keďže som už minule vám sľúbil, že vystúpim v rozprave nedali ste mi priestor, nebudem nebudem sa tu už zajtra vracať k tejto téme a ja odporučím aj našim poslancom, aby nehlasovali za vaše pozmeňujúce návrhy pretože sú zcestné, nepodložené aj odborne nevysvetlené a nemajú základy, aby sme sa viackrát na túto tému bavili aj na výboroch aj pri rôznych iných rôznych iných príležitostiach. Ja asi nemáte záujem diskutovať, je tiež potom s vami nemám záujem diskutovať. Pekný večer vám prajem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 19:05 - 19:09 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vládnym návrhom zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby sa za súčasného zachovania podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanom výrobou navrhuje zmena systému podpory na viac trhovo orientovaný typ podpory tak, aby na jednej strane boli zabezpečené ciele Slovenskej republiky vyplývajúce z legislatívy Európskej únie a zároveň, aby bola zabezpečená nákladová efektívnosť systému podpory s minimalizáciou vplyvov na koncové ceny energie. Základnou formou podpory pre všetky nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie s inštalovaným výkonom nad 500 kilowatt bude podpora prostredníctvom príplatku, ktorú bude poskytovať organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Výrobca bude sám zodpovedný za predaj elektriny obchodníkovi na trhu a bude tiež sám niesť zodpovednosť za odchýlku. Predpokladom poskytovania podpory formou príplatku bude úspech v aukcii. Tento systém je doplnený systémom podpory vopred stanovenými výkupnými cenami, ktorý sa bude vzťahovať na nových výrobcov s inštalovaným výkonom do 500 kilowatt. Navrhuje sa zachovať podporu formou doplatku aj pre rekonštruované zariadenia výrobcov elektriny s vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré sú v podstatnej miere určené pre dodávku tepla pre verejnosť prostredníctvom centralizovaného zásobovania tepla. Dôvodom zachovania podpory pre tento typ zariadení je ich unikátna úloha, ktorou je zásobovanie verejnosti teplom využitím technológie výroby elektriny vo vysoko účinnej kombinovanej výrobe. Takéto zdroje budú mať nárok na podporu iba v prípade rekonštrukcie. Pôjde teda len o existujúce zdroje, ktoré splnia prísne podmienky účinnosti určené zákonom. Z dôvodu podpory výroby elektriny v mieste spotreby sa navrhuje zaviesť inštitút výrobcu elektriny v lokálnom zdroji. Takýto výrobca bude mať prednostné pripojenie do sústavy a v prípade ak spotrebuje elektrinu v mieste výroby elektriny, nebude platiť za spotrebovanú elektrinu tarifu za prevádzkovanie systému. Jedným z hlavných zámerov predkladaného návrhu je aj centralizácia správy systému podpory za účelom zníženia administratívnych nákladov a zvýšenia transparentnosti systému podpory. Úlohy troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav vo vzťahu k vyplácaniu doplatkov preberie organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Povinnosť výkupu elektriny od podporovaných výrobcov a prevzatie zodpovednosti za ich odchýlku preberá od prevádzkovateľov distribučných sústav novovytvorený výkupca elektriny. Zákonom sa ustanovuje základný právny rámec poskytovania štátnej pomoci podnikom vo forme kompenzácií, to jest vrátením časti poplatkov súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Štátna pomoc sa poskytne priemyselným podnikom, ktoré spĺňajú podmienky podľa usmernenia komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Pomoc je určená pre odvetvia, ktorých konkurenčné postavenie je ohrozené vzhľadom na výšku nákladov vyplývajúcich z financovania podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov. Návrh zákona je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana ani žiadne sociálne vplyvy. Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 19:01 - 19:01 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento vládny návrh zákona predkladám s cieľom vytvoriť podmienky pre rozvoj v oblasti budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Návrhom zákona sa ďalej vytvárajú podmienky na podporu najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva a zároveň sa zabezpečuje zosúladenie okruhov oprávnených žiadateľov o dotáciu na podporu ochrany spotrebiteľa s pojmológiou zákona o ochrane spotrebiteľa, zosúladenie zákona o dotáciách so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, precizovanie právnej úpravy a odstránenie nejasností, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Návrh zákona je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 18:54 - 18:56 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja mám trošku inak poznačené poradie tých zákonov, ktoré predkladám, takže sa ospravedlňujem, že som vás zmiatol. Týmto vládnym návrhom zákona sa mení súčasný režim prerozdelenia zodpovednosti v oblasti jadrovej energetiky rozšírením okruhu činnosti, za ktoré nesie zodpovednosť Slovenská republika o činnosti vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva. Finančná zodpovednosť za tieto činnosti zostáva na pôvodcoch odpadov.
Návrhom zákona sa tiež ustanovuje obdobie počas ktorého bude držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia odvádzať finančné prostriedky na účet Národného jadrového fondu a nová úprava spôsobu výpočtu a stanovenia výšky povinných príspevkov a platieb do jadrového fondu. Dopĺňajú sa niektoré kompetencie a povinnosti rady správcov dozornej rady, riaditeľa a hlavného kontrolóra jadrového fondu. Zjednocuje sa prístup k finančnému zabezpečeniu likvidácie jadrových zariadení, zvyšuje sa miera finančného zabezpečenia v záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie a vypúšťa sa možnosť uhrádzania prostriedkov jadrového fondu na krytie nákladov počas obdobia ukončovania prevádzky z prostriedkov jadrového fondu.
Návrh zákona je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne aj v súlade s právom Európskej únie. Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, ani žiadne sociálne vplyvy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

16.10.2018 18:49 - 18:51 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Týmto vládnym návrhom zákona sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušujeme Smernica 2010/30.
Vládny návrh zákona upravuje dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní energeticky významného výrobku na trh, ako aj sankcie za ich porušenie. Ďalšie podrobnosti a povinnosti pre konkrétny typ energeticky významného
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 18:49 - 18:51 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja rovno zareagujem na tie vaše dve otázky. Tak z prvého počutia, nehovorím, že to mám nejako do úplnej hĺbky naštudované, poviem vám asi duch zákona o čom sme chceli v tejto, čo sme chceli priniesť na trh, pretože asi poznáte stav verejných budov na Slovensku. A tie verejné budovy sa netýkajú len štátne sektora, to znamená ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, ale aj budov, ktoré patria vyšším územným celkom, mestám a obciam a podobne. Aj naša stará budova, no ale hovorím, nepatria len štátnej správe, ale patria napríklad aj VÚC-kám alebo mestám a obciam. A ten stav je, by som povedal, dosť žalostný. Ako zub času sa podpísal na to, akým spôsobom, v akom stave sú tie budovy, aké sú okná, aké je zateplenie tých budov, aké sú strechy, aká je fazáda tých, aké sú tepelné, tepelné zdroje v tých budovách použité. A nikto v tejto chvíli, ani doteraz, nebránil ani mestám, ani obciam, ani VÚC-kám, ani ústredným orgánom štátnej aby s tým urobili nejakú nápravu. Ale mohli to robiť len v rámci svojich rozpočtových možností. To znamená, rozpočtová možnosť znamenala, že napríklad ministerstvo hospodárstva, pokiaľ chcelo rekonštruovať svoju budovu, muselo mať v štátnom rozpočte vyčlenenú čiastku na rekonštrukciu tejto budovy, čo samozrejme potom zvyšovalo dlh, respektíve ovplyvňovalo stav verejných financií a toto ovplyvňovanie stavu verejných financií, pokiaľ ten rozpočet bol väčšinou deficitný, išlo do schodku, išlo to do zadĺženia krajiny a podobne. Keď sa pozriete na stav tých budov na Slovensku tak trh hovorí, že tá absorpčná kapacita trhu je niekde na úrovni dvoch až troch miliard eur. To znamená, ak si tu každý začal robiť čo chce a začal by bezhlavo rekonštruovať bez toho, aby boli presne splnené podmienky, ktoré hovorí tento zákon, tak by ak zoberiem ad absurdum tento stav, tak by sme sa mohli dostať do schodku 2 mld. eur. To znamená, jedna z takých týchto pripomienok bola aj pripomienka ZMOS-u. A viem, že som to riešil na Tripartite, že prečo oni musia ísť v rámci nejakého vzoru zmluvy, však oni majú vlastnú hlavu a chcú ísť vlastnou cestou. Môžu, nikto im to nezakazuje, ale nebudú potom vnímaní tou jednotnou metodikou ako subjekt, ktorý ide na základe garantovaných energetických služieb. Pretože tá vzorová zmluva je vynegociovaná s Eurostatom. A robilo to Ministerstvo financií, ktoré stráži, by som povedal, rozpočtovú disciplínu na Slovensku. A práve preto dávame túto vzorovú zmluvu, aby každý kto chce a môže to naozaj byť veľký impulz do oblastí zatepľovania, do oblastí energetického zefektívnenia budov, pretože naozaj investície do tohto zatepľovania už sa nebudú premietať v schodku verejných financií a nebudú zaťažovať štátny rozpočet, ani rozpočty verejnej správy. Toto je duch zákona. Ja verím, že, keď máte ešte určite na výbore budeme vedieť k tomu rozprávať. Ale toto bol, toto je duch zákona, to je myslené tým a myslím si, že hodnotíte, že to je významný posun. Pretože naozaj sme dlhé roky čakali na to, aby nám to Eurostat, resp. európske príslušné európske inštitúcie schválili. Ďakujem. etické označovanie a zrušujeme Smernica 2010/30.
Vládny návrh zákona upravuje dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní energeticky významného výrobku na trh, ako aj sankcie za ich porušenie. Ďalšie podrobnosti a povinnosti pre konkrétny typ energeticky významného výrobku ustanoví Európska komisia v priamo účinných delegovaných nariadeniach.
Návrhom zákona sa má zamedziť zároveň zabezpečiť súlad so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29 z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 84/450, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7, 98/27 a 2002/65 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2006/2004. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 18:49 - 18:51 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja rovno zareagujem na tie vaše dve otázky. Tak z prvého počutia, nehovorím, že to mám nejako do úplnej hĺbky naštudované, poviem vám asi duch zákona o čom sme chceli v tejto, čo sme chceli priniesť na trh, pretože asi poznáte stav verejných budov na Slovensku. A tie verejné budovy sa netýkajú len štátne sektora, to znamená ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, ale aj budov, ktoré patria vyšším územným celkom, mestám a obciam a podobne. Aj naša stará budova, no ale hovorím, nepatria len štátnej správe, ale patria napríklad aj VÚC-kám alebo mestám a obciam. A ten stav je, by som povedal, dosť žalostný. Ako zub času sa podpísal na to, akým spôsobom, v akom stave sú tie budovy, aké sú okná, aké je zateplenie tých budov, aké sú strechy, aká je fazáda tých, aké sú tepelné, tepelné zdroje v tých budovách použité. A nikto v tejto chvíli, ani doteraz, nebránil ani mestám, ani obciam, ani VÚC-kám, ani ústredným orgánom štátnej aby s tým urobili nejakú nápravu. Ale mohli to robiť len v rámci svojich rozpočtových možností. To znamená, rozpočtová možnosť znamenala, že napríklad ministerstvo hospodárstva, pokiaľ chcelo rekonštruovať svoju budovu, muselo mať v štátnom rozpočte vyčlenenú čiastku na rekonštrukciu tejto budovy, čo samozrejme potom zvyšovalo dlh, respektíve ovplyvňovalo stav verejných financií a toto ovplyvňovanie stavu verejných financií, pokiaľ ten rozpočet bol väčšinou deficitný, išlo do schodku, išlo to do zadĺženia krajiny a podobne. Keď sa pozriete na stav tých budov na Slovensku tak trh hovorí, že tá absorpčná kapacita trhu je niekde na úrovni dvoch až troch miliard eur. To znamená, ak si tu každý začal robiť čo chce a začal by bezhlavo rekonštruovať bez toho, aby boli presne splnené podmienky, ktoré hovorí tento zákon, tak by ak zoberiem ad absurdum tento stav, tak by sme sa mohli dostať do schodku 2 mld. eur. To znamená, jedna z takých týchto pripomienok bola aj pripomienka ZMOS-u. A viem, že som to riešil na Tripartite, že prečo oni musia ísť v rámci nejakého vzoru zmluvy, však oni majú vlastnú hlavu a chcú ísť vlastnou cestou. Môžu, nikto im to nezakazuje, ale nebudú potom vnímaní tou jednotnou metodikou ako subjekt, ktorý ide na základe garantovaných energetických služieb. Pretože tá vzorová zmluva je vynegociovaná s Eurostatom. A robilo to Ministerstvo financií, ktoré stráži, by som povedal, rozpočtovú disciplínu na Slovensku. A práve preto dávame túto vzorovú zmluvu, aby každý kto chce a môže to naozaj byť veľký impulz do oblastí zatepľovania, do oblastí energetického zefektívnenia budov, pretože naozaj investície do tohto zatepľovania už sa nebudú premietať v schodku verejných financií a nebudú zaťažovať štátny rozpočet, ani rozpočty verejnej správy. Toto je duch zákona. Ja verím, že, keď máte ešte určite na výbore budeme vedieť k tomu rozprávať. Ale toto bol, toto je duch zákona, to je myslené tým a myslím si, že hodnotíte, že to je významný posun. Pretože naozaj sme dlhé roky čakali na to, aby nám to Eurostat, resp. európske príslušné európske inštitúcie schválili. Ďakujem. etické označovanie a zrušujeme Smernica 2010/30.
Vládny návrh zákona upravuje dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní energeticky významného výrobku na trh, ako aj sankcie za ich porušenie. Ďalšie podrobnosti a povinnosti pre konkrétny typ energeticky významného výrobku ustanoví Európska komisia v priamo účinných delegovaných nariadeniach.
Návrhom zákona sa má zamedziť zároveň zabezpečiť súlad so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29 z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 84/450, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7, 98/27 a 2002/65 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2006/2004. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 18:36 - 18:37 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám príjemný dobrý večer. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladám s cieľom vytvoriť podmienky na podporu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore, a umožniť využívanie garantovanej energetickej služby vo verejnej správe Slovenskej republiky v súlade s usmerneniami Eurostatu spôsobom, ktorý nemá vplyv na Maastrichtský dlh členských štátov Európskej únie počítaný metodikou ESA 2010.
Návrh zákona spresňuje požiadavky na obsah zmluvy o energetickej efektívnosti vo verejnom sektore a zároveň vytvára priestor na nakladanie s majetkom verejnej správy tak, aby mohla byť vykonaná jeho modernizácia alebo zlepšenie pomocou finančného mechanizmu vyplývajúceho z garantovanej energetickej služby, čím sa vytvára priestor pre realizáciu komplexného energetického zhodnotenia majetku verejnej správy, a to najmä v oblasti verejných budov a verejného osvetlenia Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2018 10:41 - 10:45 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj ďakujem plénu za veľkorysosť. Ja len veľmi krátko, ja nezvyknem pri prvom čítaní vystupovať v rozprave a určite bude aj priestor na to, aby sme si v najbližších 3-4 týždňoch ešte aj sadli, prípadne prerokovali vaše pozmeňujúce návrhy, a pokiaľ by vznikli. A v druhom, v druhom čítaní určite bude priestor na to a vystúpim určite v rámci rozpravy, aby ste mali priestor reagovať aj na moje, na moje pripomienky a moje názory. Ja len k tomu, čo zaznelo v prvom čítaní, a poviem to takto.
Počuli sme tu tri príspevky, z ktorých jeden bol odborne na mieste a bol fundovaný, pán Galek, a dva príspevky boli o tom, že bola to znôška takých dohád, poloprávd, názorov bez akejkoľvek, bez akéhokoľvek fundusu, tak to nazvem, to znamená bez akéhokoľvek odborného zázemia.
Pán Heger, ja som vám hovoril, že vy môžte, samozrejme, prezentovať názory vašich voličov, ale keby ste sa aspoň minútu zaoberali tom, tým, čo ste hovorili, a naštudovali si základy, tak tým tvoj, vašim voličom to vysvetlíte v troch vetách, tak ako vám to teraz pred chvíľou pán Galek vysvetlil v troch vetách, čo ste tu hodinu sa pýtali ministra, ja s tým nemám žiadny problém, ja vám to zodpoviem kedykoľvek, ale trošku keby ste sa zaoberali témou do väčšej hĺbky, tak by ste možno aj tie otázky vedeli vašim voličom, ktorí sa vás pýtajú, aby ste kládli tie otázky mne, by ste ich vedeli veľmi jednoducho zodpovedať, lebo sú veľmi jednoduché tie odpovede. A vy ste sa sám priznali, že tej otázke alebo tej, tej téme veľmi nerozumiete, tak sa čudujem, že vôbec vystupujete v pléne s vecami, keď, keď tomu nerozumiete, a ste tieňový minister hospodárstva za OĽANO.
A pánovi Budajovi, čakal som, že pochválite tento zákon, pán Budaj, keďže ste tieňový minister životného prostredia, pretože ten zákon prvýkrát hovorí o tom, že tie doplatky na akýkoľvek typ obnoviteľného zdroja budú nižšie. My sme nastavili tie podmienky v roku 2009 na základe nejakého benchmarku a okolitých krajín, aby sa dali splatiť tie technológie, ktoré s tým súvisia.
Ale podľa tej vašej filozofie a podľa toho, že čo vlastne my budeme môcť podporovať, tak nevychádza, že my vlastne žiaden obnoviteľný zdroj nebudeme vedieť podporovať v najbližšom období, pretože keď budeme chcieť podporovať biomasu, pán Budaj povie, že biomasa by sa nemala podporovať, pretože sa klátia, rúbu lesy.
Keď budeme podporovať veterné elektrárne, tak pán Fecko ako ornitológ a popritom ešte nejakí krajinní architekti povedia, že veterná elektráreň nie je dobrá. Keď budeme chcieť podporovať vodné elektrárne, už pán Budaj vo svojom vystúpení povedal, to asi nebude dobré, lebo ochranári (zaznievanie gongu), iba ochrana ostatných vecí, no a potom už ani neviem, čo by tu sme mohli ešte iné, a podpora na fotovoltaiku, tak fotovoltaiku už ste zabili v prvej chvíli.
Takže myslím si, že bude dosť priestoru, ďakujem pekne, pán predsedajúci, za veľkorysosť aj vám, myslím, že bude dosť priestoru v rámci druhého čítania sa o tom rozprávať, a veľmi rád zodpoviem aj otázky, ktoré ste vzniesli dnes v rámci rozpravy v rámci druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2018 9:24 - 9:26 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, o tomto návrhu zákona sa, myslím, že diskutuje už viac ako rok, a preto nebudem v nejakom úvodnom slove rozsiahlo o ňom informovať, spomeniem len také základné body.
Týmto vládnym návrhom zákona sa ustanovuje centrálna správa, systém podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Pri zachovaní podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov sa v záujme udržateľnosti systému podpory taktiež mení systém podpory na viac trhovo orientovaný tip podpory v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a právnymi predpismi Európskej únie.
Návrh zákona je vypracovaný v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana ani žiadne sociálne vplyvy.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis