Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.9.2018 o 10:58 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2018 10:58 - 11:00 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja dovolím využiť si svoje právo predkladateľa a chcem sa len veľmi krátko vyjadriť.
Ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedali moji predrečníci, že naozaj máme navrhnutých 4 kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky na to, aby stali členmi Správnej rady Ústavu pamäti národa, a to nielen formálne, ale tak ako povedal pán poslanec Dostál, aj naozaj, myslím, že každý z nich spĺňa podmienky, aby mohol zastávať túto funkciu. Keďže vidím zoznam prihlásených, tak predsa len cítim ako svoju povinnosť povedať aj to, že jedným z kandidátov je pán docent Buzalka, a keďže ho navrhuje klub strany MOST - HÍD, tak cítim za svoju povinnosť poprosiť poslancov naprieč politickým spektrom o podporu tohto kandidáta, pretože aj osobne ho považujem za vhodného kandidáta, ktorý tématike, ktorá je predmetom práce Ústavu pamäti národa sa venuje možno v inej inštitúcii, ale robí výskumy, ktoré majú k tejto téme veľmi blízko, a to, čo viem, nespochybniteľne garantovať, že pohľad pána docenta Buzalku na akúkoľvek totalitu je rovnaký, pretože každú považuje za rovnaké zlo, a myslím si, opäť, jak odznelo aj od predrečníkov, že je to kľúčový moment aj pre obsadzovanie pozícií Ústavu pamäti národa.
Ďakujem pekne za podporu pre kandidáta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2018 10:45 - 10:47 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúc. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam správu výboru k voľbe dvoch členov správnej rady Ústavu pamäti národa. Materiál k tomu je priložený ako tlač 1117.
Uplynutím 6-ročného funkčného obdobia 18. septembra 2018 zaniká členstvo dvom členom Správnej rady Ústavu pamäti národa voleným Národnou radou. V súlade s § 12 zákona č. 553 z roku 2002 Z.z. o pamäti národa po zániku členstva člena Správnej rady volí nového člena tento orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
Do určenej lehoty, teda do 28. augusta 2018 boli gestorskému výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podané 4 návrhy na kandidátov. Ich zoznam je uvedený v tlači 1117, môžem ich aj uviesť v abecednom poradí: Mgr. Branislav Borovský, doc. Mgr. Juraj Buzalka, Ph.D., Ing. Peter Juščák a PhDr. Janka Šípošová, CSc. Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej 45. schôdzi 6. septembra 2018 a po verejnom vypočutí kandidátov svojím uznesením č. 104 konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v zákone o pamäti národa. Gestorský výbor preto odporúča Národnej rade zvoliť dvoch členov Správnej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov, ktorí boli navrhnutí a sú uvedení v správe výboru (tlač 1117).
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 16:23 - 16:24 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja myslím, že pán poslanec Pčolinský plus-mínus pomerne presne popísal to, čo sa deje v reálnom živote. Ja na rozdiel od neho ale nemôžem dať úplne nabok slovíčka (povedané so smiechom), pretože to čo on volá slovíčka, sú právne termíny, či už premlčanie, alebo preklúzia. A ja myslím, že pán minister je tu s týmto návrhom zákona aj kvôli tomu, že predchádzajúce riešenie tohto problému pomenoval Ústavný súd ako riešenie, ktoré je v rozpore s ústavou. Preto ministerstvo spravodlivosti hľadá riešenie a o tom sú tie slovíčka, aby našlo a prinieslo riešenie, ktoré je v súlade s ústavou.
Čiže tá kľúčová otázka vlastne dnes je, že v čom je toto riešenie iné, lepšie a ako sa vysporiadalo s tým, čo povedal Ústavný súd, aby sme túto tému mali definitívne uzatvorenú. A ja myslím, že o tom chce byť tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2018 15:37 - 15:37 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že som zle zmačkla hlasovacie zariadenie.
Pán poslanec Dostál, ja určite by som tiež videla, vedela pridať do zbierky ix prípadov, kedy právna úprava sa ukázala ako nedokonalá, alebo že je v praxi obchádzaná a vyžaduje si ďalšie zlepšenie, ale ja som presvedčená o tom, že v jednom sa s pánom poslancom Dostálom zhodneme, že toto všetko nám nikdy nezabráni v tom, aby sme neurobili maximum pre zlepšovanie právneho prostredia a pre zužovanie priestoru, ktorý umožňuje pravidlá obchádzať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 15:30 - 15:34 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, čakala som, kto sa prihlási do rozpravy k tomuto nie nedôležitému návrhu zákona, pretože ide o procesnú normu pred Ústavným súdom. Právnici vedia, že to je veľmi dôležitá právna norma, a ide o úplne novú právnu normu po rokoch, kedy sa zmenilo právne prostredie, čiže pre fungovanie Ústavného súdu je veľmi dôležité, ale nielen pre fungovanie Ústavného súdu (povedané so smiechom), ale, samozrejme, musí ísť o také procesné pravidlá, aby garantovali prístup spravodlivosti predovšetkým pre tých, ktorí sa na Ústavný súd obrátia a pravdepodobne to bude skôr parketa pre ústavnoprávny výbor v priebehu druhého čítania a pre kolegov z ústavnoprávneho výboru.
Ale predsa len si dovolím k tomu vystúpiť, pretože v nadväznosti na náš predchádzajúci bod programu podľa mojej mienky tá právna úprava upravuje aj naše rozhodovanie o tom, ako budeme voliť sudcov Ústavného súdu tu v parlamente, ako bude vyzerať híring pred samotnou voľbou, a upravuje to podľa môjho hlbokého presvedčenia, tentokrát s výrazným posunom vpred, pretože podľa toho, ako je navrhnuté, budeme mať k dispozícii materiály o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu skôr, tie materiály budú obsiahlejšie. Sudcovia alebo kandidáti na sudcov Ústavného súdu budú musieť o sebe povedať viac, híring bude musieť byť verejný, čo bývaval aj teraz, ale ukladá sa Národnej rade, aby vytvorila také podmienky, aby naozaj sa verejnosť na ten híring aj zmestila. Predpokladá sa, že bude prenos z tohto híringu, čiže naozaj veľká publicita pre tento híring s tým, že nielen poslanci budú môcť klásť otázky, a predpokladá sa aj možnosť kladenia otázok v istej forme aj verejnosti, z ktorej sa bude losovať.
Ja si myslím, že, a nepochybujem o tom, že aj tu je priestor na ďalšiu diskusiu aj v rámci druhého čítania, ako zlepšiť, ale samotný híring ja považujem vo väzbe na kritériá, ako by mal vyzerať kandidát na sudcu Ústavného súdu, to dôležité, pretože je to nástroj, ako zistiť, že či naozaj ten kandidát kritériá spĺňa, alebo nie. A práve v tomto je pre mňa dôležitý ten fakt, že či tie kritériá budú postavené tak, že či budeme, zjednodušene povedané, fajfkať formálne kritériá a budeme môcť byť ako poslanci alibisti, alebo nie.
Dovolila som si upozorniť na tento moment návrhu zákona, pretože ho považujem tiež za dôležitý aj vo väzbe na predchádzajúci bod programu. Ďakujem pekne. A to by ste mohli, pán poslanec Dostál, aj trošku pochváliť.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 15:03 - 15:13 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolím si veľmi krátko, pretože bola som pri rokovaniach ohľadne priorít tejto vlády a programového vyhlásenia vlády, čiže bola som pri tom, keď MOST - HÍD presadil tento bod do programového vyhlásenia vlády. A ja osobne to považujem za jednu z najdôležitejších tém tohto volebného obdobia, resp. poviem to inak. Tou najdôležitejšou témou tohto volebného obdobia bude určite voľba sudcov Ústavného súdu na ďalšie 12-ročné obdobie. Aj keď možno mediálne a politicky to tak nebude vyzerať, ale je to asi najkľúčovejšie rozhodnutie, ktoré tento parlament toto volebné obdobie urobí, pretože bude v mnohom určovať budúcnosť Ústavného súdu a možno aj úroveň demokracie na Slovensku do budúcnosti. A k tomu sa hlásim.
A to, prečo máme na stole novelu ústavy, ktorú sme presadili do programového vyhlásenia vlády, je jednoducho preto, pretože sú podľa súčasne existujúcich pravidiel, ktoré sú nastavené v ústave, prakticky len cez vek 40 rokov a 15 rokov praxe - dnes ústava nič iné nevyžaduje od kandidáta na sudcu Ústavného súdu - sa ukázalo v reálnej praxi ako problém, pretože reálna prax parlamentnej voľby vygenerovala kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorí nespĺňali to kritérium, že ide o všeobecne uznávaného odborníka, ktorý svojím životom dáva garanciu, že bude vykonávať funkciu ústavného sudcu čestne, nestranne, nezávisle a nezaujato. Tak nejak je tá dikcia v ústave, ako to navrhuje pán minister Gál.
A preto hovoríme o novele ústavy, a preto hovoríme o nových procesných pravidlách, pretože pokiaľ by tá prax parlamentná generovala svojím životom, svojou praxou kandidátov, ktorí by tieto kritériá napĺňali, tak dnes sa nerozprávame o novele ústavy. A vraciam sa k tomu naschvál, pretože podľa mojej mienky je to dôležité.
Ja súhlasím absolútne s tým, čo povedal pán poslanec Ondrej Dostál. Nie, toto nie je návrh, ktorý by predstavoval zásadnú reformu kreovania Ústavného súdu. Jednoducho nie je. Tie návrhy boli na stole, sama som ich predkladala, nenašli, nenašli širšiu podporu, tak jednoducho dnes sa rozprávame o tom, či pred kľúčovou voľbou sudcov Ústavného súdu, väčšiny Ústavného súdu na 12-ročné obdobie vieme v tejto snemovni nájsť 90 hlasov pre takú právnu úpravu, ktorá bude mať zmysel, pretože zvýši šancu na to, že budeme mať lepší Ústavný súd. O tom sa dnes rozprávame, žiaľ, a môžem si sypať popol na vlastnú hlavu a môžem to považovať aj za vlastný politický neúspech, ale dnes v septembri 2018 sme jednoducho v tejto situácii. Debatu 40-45 považujem za zástupnú zo všetkých strán a v princípe v tejto chvíli ako nepodstatnú. Bolo to dané na debatu, debata ukázala, že je to zbytočné, asi aj je, ale je to dnes podľa mojej mienky zástupný problém.
Pre mňa kľúčové pre to, s čím prišiel pán posla..., pán minister Gál do parlamentu, je to, že vláda rozhodovala o dvoch variantoch. Jeden variant stanovoval ústavné kritérium tak, ako máme predložené, že kandidát na sudcu Ústavného súdu musí byť všeobecne uznávaný odborník, ktorý svojím životom dáva garanciu, že bude vykonávať tú funkciu nestranne, nezávisle, čestne a nezaujato, presne - neberte ma za slovo, alebo či znova to bude, to rozhodovanie v parlamente o fajfkaní formálnych kritérií. Pre mňa toto bola niekde hranica. My sme sa o tom s pánom ministrom rozprávali. Prešiel variant, ktorý stanovuje možno všeobecnejšie formulované kritérium v ústave a, ale je to kritérium, ktoré všetkým aktérom, ktorí budú participovať na kreovaní Ústavného súdu, dáva vlastne ústavnú povinnosť zaoberať sa každým jedným kandidátom práve z toho hľadiska, či spĺňa tieto kritériá. Je to pre mňa dôležité. A je to pre mňa dobré východisko pre diskusiu medzi prvým a druhým čítaním v rámci toho, či sa dokáže nájsť konsenzus na takom riešení, ktoré bude 90 poslancov v tejto snemovni považovať za také riešenie, ktoré pre nastávajúcu voľbu Ústavného súdu dáva šancu na lepšie kreovanie Ústavného súdu aj v kombinácii s tým, čo budeme hovoriť v ďalšom bode, a síce nové procesné pravidlá, ktoré podľa mňa ten stav zlepšujú.
Tým nechcem povedať, že keby som si kreslila novelu ústavy podľa svojej predstavy, tak že tá novela ústavy nevyzerá inak. Ja sa snažím posadiť nás momentálne do reálnej situácii a tá reálna situácia podľa mojej mienky vypovedá o tomto. Je to málo, dobre. Myslím si, že kľúčové je rozprávať sa medzi prvým a druhým čítaním, čo viac je to, na čom sa dokáže zhodnúť 90 poslancov v tomto parlamente, a dávalo to predpoklad, že v nastávajúcej voľbe, ktorá určí charakter Ústavného súdu na ďalších 12 rokov, budeme mať šancu zvoliť kvalitný Ústavný súd.
Myslím si, že toto je dnes téma, takto túto parlamentnú rozpravu vnímam ja a v tomto zmysle beriem tento návrh ako slušné východisko do diskusie medzi prvým a druhým čítaním a hľadanie riešenia.
Ja možno jednu poznámku si dovolím ešte na záver. My sme toto volebné obdobie už schválili naprieč parlamentom jeden ústavný zákon, ten ústavný zákon nakoniec úspešne zavŕšil jednu éru tejto krajiny a vraciam sa k tomu len kvôli tomu, že sa našlo riešenie, pod ktoré sa podpísalo viac ako 90 poslancov napriek kategorickým vyhláseniam v prvom čítaní a v médiách, a urobili sme nejaký krok. Ja nehovorím, že teraz máme pred sebou takéto takýto krok takéhoto významu, ale budeme voliť sudcov Ústavného súdu, čo je krok takéhoto významu, ku ktorému som sa vrátila, a vytvoriť priestor pre to, aby sa zásadne zvýšila šanca na kvalitný Ústavný súd, je podľa mojej mienky dôležité a základnú debatu jednoducho máme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 14:40 - 14:41 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja teraz v septembri v situácii, keď sú rozbehnuté transformačné procesy, tie procesy nie sú dokončené, som presvedčená o tom, že sme v nejakom štádiu právneho chaosu, pokiaľ ide o transformáciu Slovenskej akadémie vied a som presvedčená o tom, že kvôli právnej istote a kvôli tomu, aby sa akadémia mohla transformovať pri zachovaní právnej kontinuity a aby to bolo úplne nespochybniteľné, jediné rozumné riešenie je odložiť hlasovanie o zákone vrátenom prezidentom a aby ministerstvo školstva prinieslo v skrátenom konaní exaktné riešenie šité na situáciu, ktorá momentálne existuje. A opakujem tak, aby bolo nespochybniteľné, že v zmysle zákona sa akadémia transformuje pri zachovaní právnej kontinuity. Myslím, že pre inštitúciu vyše 60 rokov starú s 3 500 zamestnancami je to nesmierne dôležité. Preto aj za seba hovorím, že ja za prelomenie prezidentovho veta hlasovať nebudem. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 9:49 - 9:51 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis

28.
Ďakujem veľmi pekne. Áno, niekedy sú na mieste aj emócie, prečo nie. A aj ja sa chcem poďakovať aj pani poslankyni Cséfalvayovej, že túto debatu na pôdu Národnej rady priniesla svojím návrhom uznesenia.
Možno dve poznámky mám. Je úplne jedno, či je niekto podpredseda parlamentu práve teraz na chvíľu, alebo minister na chvíľu alebo poslanec na chvíľu, alebo človek bez akejkoľvek verejnej funkcie. Jednoducho akékoľvek násilie a netolerantné prejavy z dôvodu či už rasy, etnicity alebo presvedčenia, tak jak to hovorí ústava, je neprijateľné a treba ho jednoducho odsúdiť.
A ten šík jednoducho musí byť široký, pretože tá moja druhá poznámka sa viaže k tomu, keď si pozrieme výskum robený inštitútom IVO, zamerané na extrémizmus. Po 10-tich rokoch prieskum verejnej mienky vo všetkých kategóriách intolerancie voči rôznym menšinám alebo iným ľudom sa jednoducho dramaticky za 10 rokov v tejto spoločnosti zvýšila. A to je vážny signál a tu musím povedať, je, že okrem toho, že s fašistami sa nehlasuje, tak podľa mňa si treba vstúpiť do svedomia a zamyslieť sa aj nad tým, čo robí tá tzv., ja to volám salónna intolerancia, ktorú všetci tak tolerujeme v rámci slobody prejavu. Ja nehovorím, že ju treba kriminalizovať, ale rovnako sa od nej dištancovať, pretože potom to vytvára podhubie pre takéto drastické... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 10:56 - 10:57 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Neviem, koľko je tých rozhodnutí, viem, že sme to riešili, a viem, že sme dospeli k záveru, že je to riešiteľné podľa súčasného právneho stavu, pričom nespochybňujem, nespochybňujem argumenty, ktoré ste použili, pán poslanec Grendel, preto som povedala, že asi najprijateľnejšie v tejto chvíli sa mi zdá prijať to riešenie aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol schválený na ústavnoprávnom výbore. Ale zároveň musím dodať, že to nebudem považovať tým za úplne uzatvorené riešenie, pretože určite to ešte otvára množstvo otázok a niečo nám pri tom riešení chýba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 10:52 - 10:54 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím krátko zareagovať na tú rozpravu, ktorá tu je. My sme sa intenzívne zaoberali týmto návrhom zákona v zásade celý mesiac aj s pánom poslancom Kresákom a čím viac na neho pozerám a čím viac počúvam a čím viac otázok je kladených, tak nech sa na to pozerám, ako pozerám, tak musím dospieť k záveru, že súčasná právna úprava bez akejkoľvek novely je dobrá. V skutočnosti.
A, pán minister, máš pravdu, si položil otázku, že prax, a teraz je otázka, že či jedno súdne rozhodnutie je prax a či po jednom súdnom rozhodnutí musíme hneď zareagovať, alebo že či môžme počkať, že či sa z toho stane naozaj prax a či si nemôžeme vytvoriť trošičku dlhší priestor na to, aby sme prípadne urobili naozaj dobré riešenie, lebo stále sa točíme.
Myslím si, že, samozrejme, pozmeňovací návrh zo spoločnej správy vylepšuje ten stav. Na pozmeňovací návrh pána poslanca Dostála, uvedomujem si, že neviem tak rýchlo zareagovať, pretože má svoje plusy a mínusy, a neviem. To znamená, tá kardinálna otázka je, že či jedno súdne rozhodnutie je prax, na ktoré treba rýchlo reagovať, aj keď bolo urobené v dobrej veci.
Podľa mňa netreba robiť paniku a keď už tú paniku robíme, lebo podľa mňa toto je panika, máme iks iných zložitých prípadov, kedy na jedno súdne rozhodnutie nereagujeme, tak potom asi by som prijala stav, ktorý bol prijatý ústavnoprávnym výborom, ale určite by som to nevnímala ako uzatvorenú záležitosť, lebo je zrejmé, že aj to riešenie vzbudzuje proste príliš veľa otáznikov a niečo nám tam chýba, nejaká ochrana verejného záujmu. To je moje zhrnutie v momentálnej, v momentálnej situácii a v momentálnej chvíli a až sa cítim neschopná okamžite rozhodovať.
Ďakujem.
Skryt prepis