Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22. 5. 2018 o 19:00 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22. 5. 2018 19:00 - 19:01 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela povedať trošku viac v záverečnom slove, ale keďže je 19.00 hodín a končí nám zasadnutie pléna pre dnešný deň, tak v nadväznosti na veľmi kultivovanú odpoveď pani verejnej ochrankyne práv, ktorej to asi patrí byť s odstupom a kultivovanou, ja si v záverečnom slove dovolím možno len jednu poznámku vo vzťahu k dnešnej rozprave.
Ľudia sú rovní v dôstojnosti a v právach. Platí to aj pre pána poslanca Mazureka, v tom je tá demokracia ťažká. Ale aj vďaka vašej práci, pani ombudsmanka, to verím, zvládneme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22. 5. 2018 17:56 - 17:57 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená verejná ochrankyňa práv, dovoľte, aby som z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedla správu o prerokovaní uvedeného materiálu, tlač 899, v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil správu o činnosti verejného ochrancu práv na prerokovanie Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania a návrh na uznesenie Národnej rady. Gestorský výbor v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval správu o činnosti verejného ochrancu práv na svojej 40. schôdzi a svojím uznesením č. 82 odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady máte v prílohe k tlači 899a.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

13. 3. 2018 18:13 - 18:15 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy, páni, dovoľujem si predložiť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v druhom polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v prvom polroku 2018. Informáciu predkladám na rokovanie Národnej rady na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky pravidelne polročne informovať Národnú radu o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a boli publikované 4 aproximačné nariadenia, ktoré sú uvedené v prílohe materiálu, ktorý máte k dispozícii. V prílohe č. 2 materiálu, ktorý máte k dispozícii, sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády, ktoré vláda predkladá, predpokladá prijať v druhom polroku tohto roku. Celkom ide o 5 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie dá sa predpokladať, že bude nutné prijať možno aj viaceré aproximačné nariadenia vlády.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 3. 2018 18:08 - 18:11 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon. Ide o návrh, ktorý bol vypracovaný na základe viacerých uznesení vlády, ktoré nám ukladajú transponovať smernice.
Konkrétne sa návrhom zákona vykonáva úplná transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady tak, ako sú špecifikované okrem iného aj v dĺžke zlučiteľnosti, pričom najväčšie zmeny prináša najmä transpozícia smernice o boji proti terorizmu. Okrem uvedenej smernice sa návrhom zákona transponuje aj smernica o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní, a smernica o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači.
Súčasne sa návrhom zákona vykonáva úplná implementácia dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, pričom zároveň dochádza k zapracovaniu odporúčaní výboru expertov Rady Európy hodnotiacich opatrenia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a medzinárodnej medzivládnej organizácii Finančného akčného výboru. Návrh zákona v trestnoprávnej rovine kompletne upravuje problematiku boja proti terorizmu vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti. Východiskovou skutkovou podstatou je skutková podstata trestného činu teroristického útoku podľa § 419 Trestného zákona.
Za obsahovo nadväzujúce skutkové podstaty na uvedenú východiskovú skutkovú podstatu sa považuje skutková podstata upravujúca trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, skutková podstata upravujúca trestný čin financovania terorizmu, skutková podstata upravujúca trestný čin cestovania na účel terorizmu.
Návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s dotknutými štátnymi orgánmi, Generálnou prokuratúrou a ministerstvom vnútra a je výsledkom odbornej diskusie expertov týchto orgánov. Účinnosť predkladanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. júla 2018 okrem bodu 2, 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2019 z dôvodu zohľadnenia potrebného časového rámca na zabezpečenie materiálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné pre aplikáciu navrhovaného ustanovenia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 3. 2018 18:01 - 18:06 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady predkladám návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika a väzenstvo, ktoré v tejto napĺňa. Návrhom zákona ďalej dochádza k realizácii Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017, Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 - 2018 a Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu.
Návrhom zákona sa zároveň vykonáva úplná transpozícia smerníc, smernice Európskeho parlamentu a Rady z 3. apríla 2014 zo zaistenia konfiškácie prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii.
Nosnou právnou úpravou je samotný zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku.
Cieľom tejto právnej úpravy je zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa bude používať aj v rámci iných procesov, napríklad daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií či preukazovanie pôvodu majetku.
Návrh zákona upravuje štátne orgány, ktoré budú zodpovedné za správu zaisteného majetku, práva a povinnosti osôb dotknutých v zaistení majetku a správcu zaisteného majetku, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. S navrhovanou úpravou v čl. 1 úzko súvisí rozšírenie katalógu zaisťovacích inštitútov v Trestnom poriadku a celkovo zefektívnenie odnímania výnosov z trestnej činnosti v trestnom procese.
V čl. 2 sa uskutočňuje novelizácia Trestného zákona, v rámci ktorej sa navrhuje úprava niektorých tzv. daňových trestných činov, a to v nadväznosti na schválený Akčný plán boja proti daňovým podvodom, a týka sa to napríklad marenia výkonu správy daní. Súčasne dochádza v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe k precizovaniu niektorých skutkových podstát trestných činov. Zavádza sa nová, nová skutková podstata trestného činu výroba a držba prostriedkov určených na krádež a nový druh ochranného opatrenia, zhabania časti majetku, ktoré bolo potrebné zaviesť do slovenského právneho poriadku v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu.
V rámci novelizácie Trestného poriadku sa návrh zákona zameriava primárne na rozšírenie inštitútov slúžiacich na zaistenie majetku určeného na páchanie trestných činov, alebo ktorý je výnosom z trestnej činnosti. O zaistení majetku v prípravnom konaní rozhoduje prokurátor a v ostatných prípadoch sudca. V postupe pred začatím trestného konania je rozhodnutie prokurátora o zaistení majetku potrebné do 48 hodín potvrdiť sudcom pre prípravné konanie.
V nadväznosti na Akčný plán boja proti daňovým podvodom sa rozširuje využitie agenta, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru aj na oblasť daňových trestných činov, ako aj obzvlášť závažných zločinov spáchaných organizovanou skupinou alebo nebezpečným zoskupením.
V časti číslo..., alebo v čl. 4 sa v zákone o Policajnom zbore precizuje pôsobnosť Policajného zboru pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, nelegálnych príjmov, nelegálneho majetku, financovania terorizmu a trestnej činnosti.
S touto zmenou bezprostredne súvisí aj novelizácia zákona o bankách a analogická zmena ako v zákone o Policajnom zbore sa navrhuje vykonať aj v zákone o orgánoch štátnej správy v colníctve.
Ďalšie články, v ktorých sa novelizujú ďalšie zákony, ide o novelizácie, ktoré sú vynútené samotnou hlavnou právnou úpravou, a síce právnou úpravou správy zaisteného majetku.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2018, odložená účinnosť k 1. januáru sa navrhuje vo vzťahu k úlohám Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky ako správcu zaisteného majetku s cieľom zabezpečiť organizačno-personálnu, procesnú a materiálnu pripravenosť Finančného riaditeľstva na výkon pre Finančné riaditeľstvo v novej pôsobnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15. 2. 2018 14:46 - 14:50 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Áno, môžem, môžem v krátkosti predstaviť.
Pán doktor Jablonka je advokát, zároveň dlhoročný pedagóg, ktorý sa venuje predovšetkým oblasti obchodného práva, špecialista na zmenkové právo. Je zároveň rozhodca na rozhodcovskom súde, prednáša v oblasti obchodného práva aj na Justičnej akadémii. Čiže je to skúsený človek, o ktorom nemám dôvod pochybovať.
Pani doktorka Hroncová je tiež dlhoročná advokátka, ktorá sa venuje tiež prevažne oblasti obchodného práva. Po mnoho rokov už veľmi aktívna v Slovenskej advokátskej komore. Dlhé roky bola ako keby šéfkou regionálnej komory v Žilinskom kraji, dnes je aktívna v pracovnej skupine pre oblasť verejného práva. Je účastná v komisii, ktoré skúšajú budúcich advokátov, je členka predsedníctva.
Vnímam obidve nominácie ako nominácie, ktoré spĺňajú tieto kritériá, a môžme si predstavovať možno aj ako keby verejnosti známejšie mená aj do Súdnej rady. V každom prípade ale som presvedčená o tom, že o týchto kandidátoch nie je dôvod mať nejaké pochybnosti.
Skryt prepis
 

15. 2. 2018 14:39 - 14:46 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, môžem zareagovať, aj keď v súlade s rokovacím poriadkom sa majú položené otázky týkať výkonu pôsobnosti člena vlády a naozaj toto je kompetencia parlamentu voliť za parlament člena Súdnej rady.
A moja spokojnosť alebo nespokojnosť tiež nie je otázka výkonu mojej pôsobnosti. Takže vnímam to ako záležitosť parlamentu. Nemala som v rukách nomináciu, nemala som ani žiadnu možnosť vplývať na to, že na voľbe bolo prítomných 130 poslancov, z ktorých pán Mišík dostal 66 hlasov. Čiže ani nie nadpolovičnú väčšinu tohto parlamentu.
K predchádzajúcej nominácii pani štátnej tajomníčky Jankovskej na túto pozíciu za parlament som sa vyjadrila jednoducho preto, pretože to bolo, išlo o nomináciu, ktorá bola v rozpore s tým, čo sme si dohodli jak v koaličnej zmluve, tak v programovom vyhlásení vlády. Pán poslanec kandidát Mišík, táto kandidatúra nebola v rozpore s tým, čo písalo programové vyhlásenie vlády, takže bolo plne v kompetencii poslancov, aby vyhodnotili vhodnosť alebo nevhodnosť kandidáta Mišíka na túto pozíciu. A môžem len zopakovať, že tej voľby sa zúčastnilo 130 kandidátov, a to z toho 66 hlasov.
Ja som fanúšik verejných vypočutí. Myslím si, že sú vhodné alebo by bolo vhodné do budúcnosti mať verejné vypočutie aj pri takýchto pozíciách, ako je pozícia člena Súdnej rady. Dokonca mám pocit, že nič tomu veľmi nebráni aj dnes pri súčasnom právnom režime si kandidáta pozvať a klásť mu otázky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 8. 2. 2018 14:40 - 14:43 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ja si dovolím prečítať odpoveď pripravenú ministerstvom dopravy, ktorá znie:
„Na trati Humenné - Prešov sú prevažne nasadzované dieselmotorové jednotky série 861, ktorých kapacita miest na sedenie je 169, pričom ešte 9 miest je možné získať formou sklopných sedadiel. V spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., resp. so spoločnosťou RegioJet, a. s., u ktorých objednávame vlaky vo verejnom záujme, nastavujeme kapacitu súprav tak, aby zodpovedali nielen záujmu a potrebám verejnosti, ale aj efektivite ich použitia. Bolo by neúčelné na dlhších traťových úsekoch nasadiť dlhé súpravy len preto, že na 10-15-kilometrovom úseku sa dopyt po preprave zvýši, a nie každý cestujúci má možnosť si sadnúť, resp. vyššia obsadenosť vlakov je na nepravidelnej báze, iba počas niekoľkých dní v mesiaci. Potom by objektívne vznikala iná, už oprávnená kritika, prečo na mnohých úsekoch chodia dlhé, avšak prázdne súpravy, keď inde by bol vozňov nedostatok. Preto je potrebné brať do úvahy nielen oprávnené pripomienky cestujúcich a štatistiky o preprave cestujúcich, ale na druhej strane aj efektívne hospodárenie s parkom koľajových vozidiel. Je potrebné mať na mysli, že ak vyšleme jedným smerom vlak s vysokou kapacitou, ten istý vlak sa musí nejakou trasou naspäť aj vrátiť, pričom obsadenie cestujúcimi už nemusí byť na tak vysokej úrovni. Preto sa sleduje a vyhodnocuje vývoj v preprave cestujúcich a na základe toho v spolupráci s dopravcami definujeme aj optimálnu skladbu daného vlaku. Najbadateľnejšie v súčasnosti kapacitné súpravy riešime na trati č. 131 do Komárna, kde s dopravcom rokujeme o posilňovaní parku koľajových vozidiel o nové vozidlá. Na trasách z Trnavy a Senca do Bratislavy v špičkách sú vlaky v nedostatočnej kapacite, preto od júna 2018 plánujeme zavedenie úplne nových spojov.
V neposlednom rade je potrebné brať ohľad na to, že aj vlaky podliehajú poruchám, opravám a údržbe, čo sa odzrkadlí na ich aktuálnej dispozícii. V danom momente sú tieto vozidlá nahradzované inými dostupnými vozidlami tak, aby vedenie daného spoja bolo zachované v zmysle cestovného poriadku. Preto je snahou rezortu dopravy postupne aj meniť vozidlový park a prinášať kvalitu nielen čo do počtu miest na sedenie, ale aj celkovej kvality cestovania, čo pociťujú občania už v mnohých regiónoch. Práve takéto aktivity nám spoločne napomáhajú presviedčať ľudí, aby prešli najmä z áut na verejnú osobnú dopravu, a v týchto krokoch budeme pokračovať aj naďalej.“
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2. 2. 2018 11:05 - 11:06 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem. Veľmi, veľmi krátko sa vyjadrím, pretože som trošičku, poviem to, prepýtaná. Takže, nie, teraz vás neviem informovať, že ktoré ďalšie sú pripravené, a môžem požiadať príslušný odbor, ktorý rokuje o týchto veciach, ako stojíme s tými jednotlivými ďalšími krajinami, ktoré prichádzajú do úvahy. Takže ja to vyžiadam a doručím vám to.
Áno, rozumiem, že je legitímna otázka, prečo to tak dlho trvá. Môže to byť otázka priorít, môže to byť otázka, samozrejme, ako keby dĺžky toho procesu na tej samotnej úradníckej úrovni. Ale ja vám tú podrobnú informáciu, čo sa chystá, doručím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2. 2. 2018 11:01 - 11:03 hod.

Lucia Žitňanská