21. schôdza

12.1.2021 - 12.1.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.1.2021 o 14:37 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:37

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na začiatku tým, že sa vidíme prvýkrát, aby som vám zaželal úspešný rok, dúfam, že všetko zvládneme a že na konci tohto roku si budeme môcť zasa takýmto spôsobom nejako zaželať aj Vianoce a že celé to obdobie spoločne, hlavne tieto dve strany, vydržíme aj naďalej.
Dovoľte mi, aby som vám teda predložil ako Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu vyhláseným z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie podľa čl. 5 ods. 2 tretej vety ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 114.
V čase, keď sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu, tá epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiou, ktorú máme na Slovensku, bola naozaj veľmi vážna, čo sa prejavilo viditeľne hlavne teda v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach. Možno počas sviatkov, kedy sa dalo predpokladať, že šírenie vírusu v domácnosti nejakým spôsobom bude pokračovať, následne ale prišlo pre znížené testovanie k domnelému takému poklesu prípadov, ale vzhľadom, že táto percentuálna výška pozitivity, ktorá vtedy bola stanovená, rozprávala o tom, že tieto čísla sú mylné a že budú naďalej narastať, čo sa aj potvrdilo vlastne ďalšími informáciami, ktoré prichádzali nasledujúce dni po sviatkoch.
Pri rozhodovaní v danom dátume a v danom čase o predĺžení núdzového stavu bol do úvahy braný aj fakt, že negatívne na výv... že negatívne na vývoj na Slovensku môže vplývať aj rozšírenie novej mutácie daného vírusu, o ktorom sa toľko už rozprávalo, ktorý pre nízke percento vzoriek ešte na Slovenskej republike nebol do momentu, kedy sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu, úplne identifikovaný a tá vyššia infekčnosť daného vírusu už bola spoľahlivo ale reportovaná.
V momente, jak dovolíte, tak poviem dva, dve úvahy na núdzový stav. Jedna bude na základe zdravotníckeho pohľadu, druhá bude na základe ústavnoprávneho pohľadu.
V momente, keď sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu, pokračoval výrazný rast počtu hospitalizových (hospitalizovaných, pozn. red.) pacientov za ostatných 7 dní. My sme mali k tomu aj veľmi podrobnú analýzu v rámci ministerstva zdravotníctva, ktorú nám predkladali v dátume toho 27., resp. 28. V rámci tých nových prípadov sme sa hýbali niekde okolo 15 500 ľudí, v rámci prípadov za 7 dní to bolo 36-tisíc ľudí. Ten 7-dňový priemer PCR, ktorý sa eviduje a ktorý všetci poznáte, sa hýbal na úrovni 2 200 v rámci incidencie, či už 14-dňovej PCR to bolo číslo 634.
Môžme sa pozerať aj na zdravotnícke zariadenia v rámci hospitalizovaných, kde sa hýbali tieto počty pri 2 700 ľudí, v rámci umelej pľúcnej ventilácii to bolo cez 200 ľudí a momentálne v tom čase 28. decembra bol personál v karanténe, bolo to 3 270 úväzkov. Môžme sa rozprávať aj o úmrtí v súvislosti s COVID-om alebo úmrtia na COVID alebo s COVID-om, ktoré sú teda nie pekné čísla, a myslím si, že by nikto nechceli byť v rámci súčasti rodín, ktorí zažívali takýmto spôsobom ostatné obdobie pred vianočnými sviatkami.
V rámci posudzovania núdzového stavu na vláde (zaznievanie gongu) sme dostali aj prognózy jednotlivé, ako bude sa vyvíjať celková situácia, keďže viete, že keď sa prijímajú jednotlivé opatrenia, tak musíte vychádzať z nejakej prognózy, keďže ten vývoj je dvojtýždňový vývoj a musíte ho nejakým spôsobom odhadovať. V rámci tej prognózy tie priemerné denné prípady, ktoré boli vypočítané k 6. januáru, sa hýbali niekde okolo 8 100 ľudí. Hospitalizovaných k 6. januáru to bolo niekde okolo 3 150 ľudí a viete, že tieto čísla reálne sme v tomto období aj dosiahli a, bohužiaľ, sú, tieto prognózy boli správne. To bol ten pohľad, na ktorý sme sa pozerali v rámci zdravotníckeho pohľadu.
Ten druhý je ústavnoprávny pohľad, kde predĺženie núdzového stavu a prijímanie následných opatrení vládou Slovenskej republiky je z pohľadu ústavnosti a z pohľadu ochrany základných práv a slobôd prijateľnejší spôsob boja s pandémiou, ako obmedzovať práva a slobody občanov iba vyhláškami hlavného hygienika. Lebo o tomto bola naozaj veľmi výrazná diskusia a tú sme mali aj tu v rámci Národnej rady, aj my na vláde.
Ústava v čl. 13 ustanovuje požiadavku, že obmedziť základné práva a slobody možno len zákonom alebo na základe zákona. A preto je ústavnejšie čistejšie obmedziť základné práva a slobody, napríklad teda slobodu pohybu, rozhodnutím vlády Slovenskej republiky na základe dokonca aj ústavného zákona, ktorý ste prijímali, a v nejakom predvídateľnom legislatívnom stave, t. j. vo vyhlásenom núdzovom stave, a je to výhodnejšie, než tak urobiť vyhláškou hygieny alebo poslaním hygieny, keďže poslaním hygieny je ukladať iba obmedzenia alebo predovšetkým obmedzenia v sfére hospodárskeho života, podnikania, prevádzok alebo podujatí, a pokiaľ možno aj lokálne.
Aj z pohľadu týchto právnych prostriedkov ochrany má adresát práva, teda každý jeden občan, väčšiu garanciu ochrany práva pri obmedzovaní týchto práv a slobody vládou rozhodnutím na podklade vyhláseného núdzového stavu. A keďže takéto rozhodnutie je aj preskúmateľné v dvoch typoch konania pred Ústavným súdom, čo si vieme pozrieť podľa čl. 129 Prieskum núdzového stavu a rozhodnutí naň, ktoré sú nadväzované, ale aj podľa čl. 127 za istých podmienok v rámci teda individuálnych sťažností pre neústavný zásah pri výkone rozhodnutia vlády o obmedzení práv.
Vyhláška hygieny je preskúmateľná iba v konaní a v súlade právnych predpisov, kde občan nie je teda aktívne legitimovaný na podanie návrhu na jeho začatie.
Možno dôležité je ešte vysloviť, že predĺžením núdzového stavu si vláda aj plní pozitívny záväzok vyplývajúci z čl. 15, čl. 40 ústavy, a to byť aj legislatívne pripravený chrániť život a zdravie občanov. Teda nám vytvára taký ústavný rámec, kde adresáti podľa práva vedia vopred, aké prípustné obmedzenie je možné prijať v núdzovom stave. Je tak posilnená ich právna istota a hlavne predvídateľnosť práva v rámci nasledujúceho obdobia. A tento pozitívny záväzok, viď teda legislatívne pripravený chrániť právo na život a zdravie, vyplýva aj z nálezu Ústavného súdu, ale jednotliví právnici asi nevedeli teraz definovať aj dané články.
Keď sa vrátime k núdzovému stavu, tak je dôležité, že núdzovný stav, núdzový stav bolo dôležité predĺžiť aj okrem iného, aby bolo zabezpečené teda udržanie alebo nové uloženie ukladania pracovnej povinnosti za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok či udržania, alebo pozmenenie rozsahu obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania či iným spôsobom, a to z dôvodu hlavne nevyhnutného obmedzenia mobility. To boli ďalšie informácie, ktoré sme v priebehu vlády od ministerstva zdravotníctva aj dostávali.
Toľko v krátkosti. Jak budú nejaké otázky alebo v rámci rozpravy budeme sa snažiť s kolegami odpovedať.
A preto mi dovoľte ešte na záver, že na základe uvedeného navrhuje vláda Slovenskej republiky, aby Národná rada vyslovila súhlas s predĺžením núdzového stavu vyhláseným z dôvodu ohrozenia života, zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.1.2021 o 14:37 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:46

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážená kolegyňa, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil návrh vlády na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň určil ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu vo výboroch. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády dnes 12. januára 2021 a odporúčal Národnej rade súhlasiť s predĺžením núdzového stavu. Výbor pre zdravotníctvo bol zvolaný takisto nadnes 12. januára 2021, o uvedenom návrhu vlády nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor sa ako gestorský výbor uzniesol, že odporúča Národnej rade návrh vlády na predĺženie núdzového stavu schváliť.
Informácia o prerokovaní predmetného návrhu vlády, tlač 380a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 12. januára 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.1.2021 o 14:46 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:48

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rokujeme prvýkrát o návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu. Chcel by som sa v tejto súvislosti vyjadriť k trom veciam.
Po prvé bolo správne umožniť predlžovanie núdzového stavu? Som presvedčený, že bolo. Môžeme sa baviť o tých okolnostiach, súvislostiach a spôsobe. Áno, malo to prísť skôr, áno, mali sme o tom rokovať dlhšie, mala tomu predchádzať verejná diskusia, áno, tie okolnosti hlasovania neboli najšťastnejšie, zožali sme za to dosť kritiky, napriek tomu to bolo potrebné urobiť.
Ak by sa to nestalo, ak by nebolo došlo k zmene ústavného zákona, ktorým sa umožnilo predĺžiť núdzový stav, tak 29. decembra by sa núdzový stav zrejme vypol. A potom niektoré opatrenia by bolo možné zrealizovať cez opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, lebo aj tam je pomerne široký priestor pre opatrenia na ochranu zdravia, ale nie všetky, určite nie všetky. A navyše, ako to už spomenul vo svojom úvodom vystúpení pán minister (ruch v sále a zaznenie gongu), ak ide o zásahy do základných práv a slobôd, tak je otázka, čo je lepšie. Je lepšie, keď sa tie zásahy do základných práv a slobôd dejú v situácii, ktorá sa tvári ako normálna, alebo v situácii, ktorá je jasne zadefinovaná ako núdzový stav?
Ja si myslím, že nie je dobré rozširovať a robiť zásahy do základných práv a slobôd v takejto intenzite mimo núdzového stavu. Práve na to ten núdzový stav slúži. A rovnako je lepšie, aj o tom hovoril pán minister, ak sa takého zásahy dejú rozhodnutím vlády ako najvyššieho orgánu výkonnej moci, nie rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, ktorý je rozpočtovou organizáciou ministerstva zdravotníctva. A aj tie možnosti kontroly a preskúmania tých rozhodnutí sú v prípade, v prípade rozhodnutí vlády v rámci núdzového stavu z hľadiska občanov, z hľadiska fyzických osôb aj právnických osôb širšie vo vzťahu, vo vzťahu k Ústavnému súdu ako pri opatreniach Úradu verejného zdravotníctva.
Ďalšiu možnosť, ktorú vláda mala alebo ktorú by mala, keby sme neschválili novelu ústavného zákona, je, že by po uplynutí 90 dní toho pôvodného núdzového stavu vyhlásila núdzový stav nanovo. Aj v právnickej odbornej obci boli rôzne názory na to, či to môže, alebo nemôže urobiť. Ak by to vláda urobila, tak predkladám, že by sa našiel subjekt, ktorý by podal alebo namietal toto rozhodnutie o opätovnom vyhlásení núdzového stavu na Ústavnom súde a Ústavný súd by nám povedal, či sa to dá takto robiť, alebo sa to nedá takto robiť. Ak by Ústavný súd povedal, že sa to nedá tak robiť, tak by zrušil to rozhodnutie, krajina by mala problém, lebo by nemala tie nástroje, ktoré jej poskytuje núdzový stav. Keby Ústavný súd povedal, že sa to tak môže robiť a že je možné, ak trvajú dôvody, nanovo vyhlásiť núdzový stav, tak rozdiel oproti súčasnej situácii by bol, že by to vláda mohla urobiť znovu nie na 40 dní, ale na 90 dní a že by tam ostala zachovaná kontrola prostredníctvo Ústavného súdu, ale nebola by tam kontrola prostredníctvom parlamentu, ktorú tu dnes máme vykonať. Bolo by to lepšie? Ja som presvedčený, že nie.
Druhá otázka, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je, že či je potrebné alebo či bolo potrebné predĺžiť núdzový stav. Odpoveď na túto otázku sa mi zdá pomerne jednoduchá a jednoznačná. Áno, bolo to potrebné. Situácia je vážna, je to popísané v návrhu, pán minister vysvetlil situáciu z hľadiska vývoja zdravotnej situácie. Tie čísla sú radovo vyššie, ako boli koncom septembra, keď bol vyhlásený núdzový stav, ktorý bol koncom decembra predĺžený, a v októbri posudzoval Ústavný súd, že či boli dané dôvody na vyhlásenie núdzového stavu, a konštatoval, že áno, že to rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu je v poriadku. Čiže ak pri radovo nižších číslach boli dôvody na vyhlásenie núdzového stavu, zdá sa mi úplne zrejmé, že tie dôvody trvajú aj v súčasnej kritickej situácii.
Posledná, tretia vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je, čo v návrhu vlády chýba. A nechcem to teraz poňať ako kritiku, lebo rokujeme prvýkrát o takomto návrhu, skôr ako podnet pre zlepšenie alebo odporúčanie pre vládu v prípade, že bude potrebné v budúcnosti opätovne predlžovať núdzový stav a parlament opätovne bude musieť rozhodovať o tom, či vysloví súhlas s predĺžením núdzového stavu.
Je niekoľko vecí, ktoré mi v tom návrhu chýbajú, iste ich môže byť viac, ja tam vidím prinajmenšom štyri.
Po prvé, zdôvodnenie nevyhnutnosti núdzového stavu. Myslím si, že je zrejmé, že bolo potrebné predĺžiť núdzový stav, ale núdzový stav možno predĺžiť nie vtedy, kedy je to potrebné, ale keď je to nevyhnutné. Teda okrem toho zdravotníckeho aspektu, epidemiologického aspektu, ktorý je popísaný v tom písomnom návrhu a ku ktorému sú dohľadateľné, dohľadateľné dáta, tak by bolo dobré, keby vo väčšej miere aj v tom písomnom návrhu zaznelo to odôvodnenie, ktoré zaznelo aj v úvodnom slove pána ministra, a teda ten právny alebo ústavnoprávny aspekt. Prečo je nevyhnutné predlžovať núdzový stav? Aké opatrenia sa idú robiť v rámci núdzového stavu, ktoré nie je možné robiť mimo núdzového stavu? Myslím si, že tá argumentácia by mala byť podrobnejšia a konkrétnejšia, aby sme tomu lepšie rozumeli my a aby tomu lepšie rozumela aj verejnosť.
Druhá vec, ktorá mi tam trochu chýba, je bližšia informácia o opatreniach, ktoré sú realizované alebo plánované v rámci predlžovaného núdzového stavu, lebo totiž nie je núdzový stav ako núdzový stav. Núdzový stav sme tu mali začiatkom októbra a núdzový stav tu máme aj teraz začiatkom januára, pritom opatrenia, ktoré sa realizujú v rámci núdzové stavu teraz, sú diametrálne odlišné od tých, ktoré boli začiatkom, začiatkom októbra, alebo teda v čase vyhlásenia toho prvého núdzového alebo jesenného núdzového stavu 30. septembra. Čiže návrh na vyslovenie súhlasu vlády s predĺžením núdzového stavu, návrh vlády by mal obsahovať aj bližšiu informáciu o tých opatreniach, ktoré sa realizujú v súvislosti s predĺžením núdzového stavu alebo ktoré sa plánujú v tom predĺženom období.
Tretia vec, ktorú by bolo dobré, ak by takýto návrh obsahoval, je vyhodnotenie predchádzajúcich opatrení. Vyhodnotenie toho, aké opatrenia sa realizovali v minulosti v rámci núdzového stavu alebo v rámci toho predĺženia núdzového stavu a ako tie opatrenia boli efektívne. Ja si uvedomujem, že nie všetko je možné kvantifikovať, nie vždy je možné povedať, že aký efekt malo to konkrétne opatrenie, lebo vecí, ktoré vplývajú, a faktorov, ktoré vplývajú na vývoj situácie, je množstvo, napriek tomu by sme mali mať nejakú základnú predstavu, ako opatrenia, ktoré zavádzame alebo ktoré v tomto prípade zavádza vláda, sú efektívne, účinné, aké prinášajú výsledky. Lebo na základe toho by sme mali prijímať rozhodnutia o opatreniach smerom do budúcnosti.
A konečne štvrtá vec, ktorú by som uvítal, ak by bola obsiahnutá v budúcom návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predĺžením núdzového stavu, ak taký návrh bude potrebné predložiť a núdzový stav sa bude opäť predlžovať, je pohľad do budúcnosti, nejaké očakávania, nejaká prognóza ďalšieho vývoja a očakávania, ako opatrenia, ktoré sa v rámci núdzového stavu zavádzajú, budú mať efekt, či bude potrebné znovu predlžovať, alebo, alebo očakávame, že je to už posledné predĺženie. A, samozrejme, nemôže sa to urobiť s istotou, môže sa situácia vyvinúť inak, ale bude dobré, ak budeme vedieť, s čím vláda počíta smerom do budúcnosti.
Ešte raz, nie je toto kritika. Ja som presvedčený o tom, že bolo potrebné predĺžiť núdzový stav, a budem hlasovať za vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu, ale mám snahu, aby, keď sme zaviedli do predlžovania núdzového stavu prvok parlamentnej kontroly, aby tá parlamentná kontrola bola reálna, lebo ju považujem za dôležitú, aby to nebolo len formálne stlačenie tlačítka parlamentnou väčšinou, ale aby sme tu o dôvodoch predĺženia núdzového stavu a aj o tom, čo očakávame od predĺženého núdzového stavu, reálne či už vo výboroch, alebo v pléne diskutovali.
A je to dôležité nielen pre nás poslancov, je to dôležité aj pre verejnosť. Čím lepšie bude verejnosť rozumieť tomu, prečo sa robia opatrenia v rámci núdzového stavu, tým väčšiu dôveru v tie opatrenia môže mať. A dôvera v to, že štátne inštitúcie vedia, čo robia, a rozhodujú sa tak, aby riešili problémy spojené s pandémiou, je z hľadiska účinnosti tých opatrení jednou z najdôležitejších vecí.
Ďakujem. (Striedanie predsedajúcich.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.1.2021 o 14:48 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:00

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa len chcem poďakovať, pán kolega Dostál, za tento vstup. Do veľkej miery je to argumentácia, o ktorej som aj ja hovorila, a veľmi sa prihováram práve za, za dôkladnú analýzu núdzového stavu v čase, keďže dnes už máme desiaty mesiac. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.1.2021 o 15:00 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:00

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, viacerí koaliční poslanci sa vyjadrili, že by sa nezúčastnili hlasovania, keby boli pozitívni, a tým vlastne odsúdili kolegov, ktorí tak urobili. A vy až po kritike, ktorá sa vzniesla na vašu hlavu, ako ste povedal, im dávate za pravdu, hovoríte, že to mohlo byť trošku ináč schvaľované, že to mohlo byť podrobnejšie a konkrétnejšie.
Ale už predtým som vás upozorňoval, že keď sa predkladajú nejaké zákony alebo o niečom sa hlasuje, ľudia sú jednoduchí a nevyznajú sa, ako to tu chodí, a preto by malo byť im podrobnejšie a konkrétnejšie veci vysvetľované. Ale aj napriek tomu ste tento postup zvolili a výsledok je, aký je, že viacerým ľuďom sa to nepáči. Ako sám ste podotkol, že sa vzniesla kritika na vašu hlavu.
Ale ako mi vysvetlíte, že aj napriek tomu, že sa ten núdzový stav predĺžil a pokračuje po tom 29., dneska je asi 12., tak to je nejakých 14-15 dní, že tá situácia sa naďalej zhoršuje? To by som rád potom vedel, že to vysvetlenie, že kde je potom problém? Lebo to neni jeden deň, päť dní, desať dní, to je oveľa viacej dní. Ako je možné, že aj napriek tomu sa tá situácia zhoršuje? A bude sa zhoršovať naďalej. Alebo ako to chcete riešiť, aby to takto nebolo? Lebo teraz si aj vy sypete popol na hlavu, že mohli sme to riešiť nejako ináč, ale výsledok je úplne iný.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.1.2021 o 15:00 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:02

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie.
S pani poslankyňou Hatrákovou súhlasím a ja budem len rád, ak tie zdôvodnenia budú, budú podrobnejšie, lebo teda naozaj nejde o fazuľky, ide o zásahy do základných práv a slobôd a tie musia byť dostatočne odôvodnené.
Pán poslanec Suja, no, ja som to nehovoril až po kritike, my sme o tom, o tom diskutovali. Ja, samozrejme, som si od začiatku uvedomoval, že to nebolo, nebolo úplne najšťastnejšie. Napriek tomu zotrvávam na tom, že to bolo potrebné urobiť v tej situácii, v ktorej sme boli. Tak si myslím, že bolo správne, že sme schválili novelu ústavného zákona a že sme, že sme ju schválili aj za tú cenu, že tu boli prítomní poslanci, ktorí mali byť v karanténe, lebo buď boli pozitívni, alebo mali, mali nejaké podozrenie, lebo to Slovensko potrebovalo, lebo Slovensko potrebovalo, aby sa predĺžil núdzový stav. Čiže nie je to také, že by som zmenil názor na to. Môj názor na to je od začiatku taký. Ani predtým som to nepovažoval za niečo ideálne, za niečo, čo by bolo úžasné a fantastické, ale bolo to potrebné urobiť a to si myslím aj naďalej.
Že sa situácia nezlepšuje, to, samozrejme, závisí, závisí od tých opatrení, ktoré sa realizujú. Závisí to od toho, ako sa tie opatrenia dodržiavajú. Závisí to od toho, ako sa dodržiavanie tých opatrení kontroluje. Závisí to od toho, že neboli zrejme dostatočne prísne, prísne tie opatrenia. Ale kde by sme boli, keby sme tu nemali núdzový stav, keby sa tie opatrenia uvoľnili? Tá situácia by dnes bola ešte oveľa kritickejšia. Nevravím, že všetko núdzový stav vyrieši, ale myslím si, že je to dôležitý nástroj na to, aby sme tú pandémiu zvládli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.1.2021 o 15:02 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:04

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi možno trošku z iného pohľadu sa pozrieť na túto situáciu, ktorú dnes máme, na schvaľovanie núdzového stavu, potvrdenie toho čo schválila vláda.
Sloboda jednotlivca v živote spoločnosti je základom filozofie strany Sloboda a Solidarita. Je to naše DNA. A môžem každého jedného uistiť, že akékoľvek obmedzovanie slobody nás bolí a vždy zvažujeme či je možné alebo primerané slobodu obmedzovať.
V týchto dňoch je to práve rok čo sa na Slovensko začali prenikať prvé správy o neznámej novej chorobe. Môj syn práve vtedy cestoval do zahraničia do Ázie a nevedeli sme, že čo vlastne bude. Tak v priemyselnom tovare som išla mu kúpiť ochrannú masku, aby sa pri prestupe v Singapure mohol chrániť. Odvtedy sme sa nevideli, len cez online a vtedy sa život na celom svete výrazne zmenil.
V marci v roku 2020 vláda vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku prvýkrát núdzový stav. Situácia nebola dobrá, ale nikto si v tom čase nevedel ani len predstaviť, že bude tisícnásobne horšia. Núdzový stav je mimoriadne opatrenie a my žijeme teraz mimoriadny čas. Zákon hovorí jasne: "V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt."
Situácia je vážna a dnes núdzový stav je ručnou brzdou ako pribrzdiť šírenie pandémie. Aj ja som mama, som aj stará mama a mám strach. Normálny ľudský strach o svojich blízkych, ale nielen o nich. Bojím sa čítať správy od kamarátov. Dnes už asi nie je rodina, ktorú by obišlo ochorenie. Dnes už asi nie je človek, ktorý by sa nestretol s COVID úmrtím. Okrem veľkého strachu cítim aj váhu zodpovednosti na našich pleciach. Strach o životy, strach o existenciu tisícov ľudí, ktorí prišli o prácu. Ohromná ľútosť nad tým, že musíme občanov našej krajiny vystavovať obmedzeniam na slobode.
Rozhodovanie nie je jednoduché. Na váhy si dávame obmedzenia, diskomfort a na druhú stranu nádej na zlepšenie situácie, na skrátenie času, ktorý nám skráti odlúčenie od rodiny, od kamarátov, od bežného života. Je dôležité, aby sme sa spojili, aby sme pochopili a dôverovali opatreniam. Neexistuje univerzálny recept, ale spolu s vedou a výskumom sa náš čas, čas na objatie blíži. Je to cesta spojená s očkovaním. Výsledok nebude hneď, ale opäť si vyžaduje našu trpezlivosť a obmedzenia.
To, prečo akceptujem nevyhnutnosť núdzového stavu je solidarita s lekármi, záchranármi, zdravotnými i sociálnymi sestrami, s ľuďmi v prvej línii, ktorí zabezpečujú naše každodenné potreby. Patrí im obrovská vďaka a úcta.
A čo my poslanci, členovia vlády? Pýtam sa, čo o nás povie história o 30 rokov? Ako sme sa zhostili boja s prakticky neviditeľným mikro nepriateľom. Aké je východisko? Aká je cesta von z tohto bludiska? Prečo hovorím o 30 rokoch? Pretože chcem vám na príklade jednej mojej osobnej skúsenosti ukázať, že aká je to krátka, ale aj veľmi dlhá doba.
Pred asi 30 rokmi som sa stala projektovou manažérkou záchrany jedného jazera. Život v ňom vyhasol v dôsledku znečistenia a samospráva stála pred zdanlivo neriešiteľnou situáciou tejto katastrofy. Áno, riešenie katastrof má spoločného menovateľa. Volá sa spoločný postup a jeden cieľ. Viete, že sa prevažnú časť môjho profesného života venujem ekológii a rada by som na príbehu toho jazera vám poukázala na význam spolupráce.
Pred 30 rokmi hrozilo, že významná vodná plocha tu neďaleko v bratislavskom Ružinove, volá sa Štrkovecké jazero, hrozilo, že bude zasypané. Kvalita vody bola toxická, ohrozovala zdravie ľudí, voda páchla a v letných horúcich dňoch vyplavovala koláče hniloby a mŕtvych rýb. Vtedy sa nám podarilo dať dokopy vedcov, zástupcov samosprávy, priemyslu a pripraviť a zrealizovať plán, ktorý život v jazere zachránil. Dva roky sme bojovali, ale sme verili, že o niekoľko rokov bude dobre a jazero bude dôležitým zdravým biotopom na mestskom sídlisku. Verili sme, že to tak bude aj o 30 rokov. A stalo sa tak. Dnes je tých 30 rokov.
Priala by som si, aby sme aj teraz pri riešení COVID katastrofy verili a napĺňali plán, ktorý bude aj o 30 rokov príkladný. Keď v roku 2051 sa nás budú pýtať naši nástupcovia, ako sme zachraňovali životy na Slovensku, ako sme mesiace čakali na objatia so svojou rodinou a kamarátmi.
Chcem vás, občania, ale uistiť, že táto situácia nepotrvá večne. Raz sa situácia upokojí, a to, ako rýchlo to bude, záleží aj na nás. Našou záchranou je očkovanie, s ktorým sme našťastie začali. Pomôže nám rovnako dodržiavanie odstupu a hygieny, posilňovanie imunity, a to, že situáciu nebudeme brať na ľahkú váhu a budeme dôslední.
Verím, že postupne budeme môcť ustúpiť od celoslovenského núdzového stavu a prejdeme len na regionálne opatrenia. Pomôže to zamestnávateľom, obchodníkom, gastrosektoru, pomôže to školákom. Zavedenie regionálnych opatrení čo najskôr pomôže celej krajine, každému jej obyvateľovi. Opatrenia nám síce strpčujú život, ale privedú nás späť do normálu. Presne preto, aby sme obnovili slobodu jednotlivca, čo najskôr potrebujeme núdzový stav. Verím a nádejam sa, že v tejto podobe schvaľujeme predĺženie núdzového stavu posledný raz. Bodaj by to tak bolo.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.1.2021 o 15:04 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, neviem, ako by som sa tak slušne vyjadril k tomu vášmu vystúpeniu. Vy hovoríte, že v SaS máte v DNA, aby sa ľuďom neobmedzovali osobné slobody. To, že máte vy v DNA. Skúsme sa trošku spätne vrátiť dozadu, keď sme tu hlasovali, aby sme získali dáta, aby sme čo najmenej obmedzovali osobné slobody a pomohli ľuďom, ako ste vy v SaS hlasovali s vaším DNA? Vy ste boli proti alebo ste sa zdržali, aby sme tie dáta nedostali, hoci ich vyžadoval váš predseda, a tým sme vlastne neumožnili, aby ľudia mohli voľnejšie dýchať tam, kde nemuseli byť obmedzovaní. To je vaša DNA v SaS!
Vy tu hovoríte, že vy ste ekologička, ale len keď vám to vyhovuje, pani poslankyňa. Pamätáte si, keď sa hlasovalo o PET fľašiach, aby sme predĺžili, že neskoršie, aby sa zbierali? Vtedy ste, ekológia išla bokom, vtedy vám nevadilo zahlasovať, aby to bolo o rok posunuté.
Takže vy v SaS máte DNA sa prispôsobovať politike, to, čo chcú ľudia počuť, a nie nejakým pozitívnym výsledkom. Skúste sa počúvať, čo hovoríte, alebo si pozrite spätne, ako hlasujete vy v SaS, a potom mi hovorte, že vy máte v DNA, aby ľudia neboli obmedzovaní na osobných slobodách, lebo vaše hlasovanie bolo presne opačné. A môžem povedať ďalšie tri zákony, ale čas mi to už neumožňuje.
Toto je vaše DNA, len sa páčiť ľuďom, ale keď chceme, aby mali tie slobody voľnejšie, tak zahlasujete vždy presne opačne.
A čo sa týka podnikateľov, zrovnoprávnenie prevádzok, ekológie alebo dokonca týchto slobôd, tak, prosím vás, nahajte si takéto poučenie pre niekoho iného a netrepte nám tu sprostosti!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.1.2021 o 15:12 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:14

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Zemanová, ja som vás pozorne počúval a ja musím povedať, že vy ste chodiaca ukážka praktického napĺňania tých kadejakých mimovládkarských metód na diskusiu a komunikáciu nepríjemných a spoločensky neprijateľných tém. Zavádzanie, odkláňanie, zahmlievanie je jednoducho, tu sa to v priamom prenose ukázalo. Myslím, že všetky tie pochybné a zo zahraničia financované mimovládky môžu byť na vás hrdé, že akého tu majú svojho zástupcu.
Rozprávali ste dojímavý príbeh o záchrane vodnej plochy. To nikto nespochybňuje, to nikto nespochybňuje a je to fajn a pekné a slúži vám to ako vaša zásluha vo vašom živote.
Ale povedzte mi, pani Zemanová, aký to má súvis s predlžovaním núdzového stavu a s predlžovaním šliapania po ľudských právach na Slovensku? Absolútne žiadny, úplne od veci, len ste chceli byť zaujímavá.
A tými vašimi, tými vašimi pripomienkami alebo narážkami na to očkovanie, tak kolega Suja tu už spomínal nejaké veci ohľadom SaS-ky, ale vy asi tam máte nejakú ťažkú schizofréniu v tej vašej strane. Tak len tento mesiac strana SaS zaplavila Slovensko bilbordami, ktoré hovoria o slobode v očkovaní, o slobode v očkovaní, o tom, že nebudete nikoho nútiť sa očkovať, a vy tu dnes hovoríte, že riešenie tejto témy je očkovanie.
Čiže ja naozaj sa bojím toho, že strana SaS, aj keď má, ako vy hovoríte, to DNA slobody v sebe, chcem tomu veriť, len sa bojím, že to tak celkom nie je, tak keď príde téma na povinné očkovanie, čo tu bude dobrovoľne povinné ako testovanie, mali sme to, zažili sme to, pamätáme si to, tak ja sa bojím, pani Zemanová, že strana SaS povinné očkovanie proti tejto akože pandémii jednoducho bude podporovať. A že potom vy tie občianske slobody a práva úplne strčíte do šuflíka, lebo treba ľudí očkovať. To ste... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.1.2021 o 15:14 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegynka Zemanová, veľmi pozorne, ale naozaj veľmi pozorne som si vypočul túto vašu esej, ktorá skončila obhajovaním nejakej záchrany Štrkoveckého jazera. Tak ako ste tu vehementne obhajovala záchranu vodnej plochy, tak takýmto spôsobom, ak by ste váš poslanecký klub a čelní predstavitelia vládnej strany SaS pristupovali k tejto podľa vás pandemickej situácii, tak vôbec by nedochádzalo k tak kritickej a tak spackanej situácii, ktorá tuná na Slovensku nastala.
Kolegovia Suja a Kotleba tuná povedali to, čo som chcel povedať aj ja, a musím to zopakovať. Tvrdíte, že sloboda je základným genómom vašej strany. Ak by to tak naozaj bolo, tak nebudete na slobode obmedzovať všetkých občanov Slovenskej republiky. Núdzový stav, ktorý tuná vláda aj s pomocou poslancov vládnej strany SaS presadila, je v príkrom rozpore s tým, čo tuná rozprávate. Vôbec vám nejde o slobodu občanov Slovenskej republiky. Aká je to sloboda? Pred núdzovým stavom výsledky vašej vládnej práce, výsledky pozitívne testovaných občanov Slovenskej republiky vysoké, a to, čo sa deje aj v núdzovom stave, sú rovnako vysoké. Kde je vlastne tento rozdiel? Ja ho naozaj nevidím.
Rozprávate, že jediným liekom je očkovanie. Tak ja s týmto nikdy nebudem súhlasiť, pretože jediným liekom je zdravá strava, pestrá strava, starať o svoj organizmus, otužovať sa, prijímať značné dávky vitamínov a jednoducho žiť zdravým spôsobom, nie nechať sa očkovať nejakou sprostou látkou, o ktorej dokopy nič nevieme, ale vy, liberálna strana, ju tu budete obhajovať ako to najlepšie, čo nás mohlo postihnúť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.1.2021 o 15:16 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video