53. schôdza

10.6.2010 - 10.6.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.6.2010 o 12:19 hod.

prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

12:19

Mojmír Mamojka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Oznamujem kolegom, že sa prosím vás pekne hneď stretávame v zasadačke ústavnoprávneho výboru na zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

10.6.2010 o 12:19 hod.

prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:19

Pavol Paška
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pán predseda Ďuračka.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.6.2010 o 12:19 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:19

Pavol Paška
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pán predseda Burian.
Skryt prepis

10.6.2010 o 12:19 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:19

Jozef Ďuračka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Zvolávam členov výboru pre pôdohospodárstvo na zasadnutie ihneď. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.6.2010 o 12:19 hod.

Ing.

Jozef Ďuračka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:19

Pavol Paška
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pani poslankyňa Biró, chcete?
Skryt prepis

10.6.2010 o 12:19 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:19

Ágnes Biró
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja  tiež pripomínam členom výboru, že veľmi krátku poradu máme o jednej hodine, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.6.2010 o 12:19 hod.

PaedDr.

Ágnes Biró

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:19

Pavol Paška
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie.
(Prestávka.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.6.2010 o 12:19 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
53.schôdza NR SR
 

13:30

Ján Počiatek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky ako výsledok spolupráce ministerstva financií s ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Navrhovanou úpravou sa znižuje výška príspevku za hlasy politickým stranám, hnutiam a koalíciám, na ktorý majú nárok po uskutočnení parlamentných volieb v roku 2010 v závislosti od počtu platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koalície o 25 %. Zároveň sa pre rok 2010 znižuje aj výška príspevku na činnosť, ktorý bude vyplatený v troch podieloch. Príspevok na činnosť v ďalších rokoch sa vypočíta z východiskovej hodnoty, ktorou bude výška príspevku za hlasy podľa systémovej úpravy § 52 ods. 4 zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, aj keď reálne bude príspevok za hlasy politickým stranám a hnutiam krátený o 25 % a vyplatený v zníženej výške.
Prijatím navrhovanej úpravy sa vytvorí úspora finančných príspevkov v odhadovanej výške zhruba 4 mil. eur, ktorá bude použitá na finančné zabezpečenie poskytovania krízovej podpory občanom postihnutým touto živelnou pohromou. Predpokladaná výška úspory vychádza z prepočtov celkovej výšky príspevku za hlasy pri volebnej účasti rovnakej ako v parlamentných voľbách konaných v roku 2006 a bude vo finále závisieť od reálnej volebnej účasti a rozloženia hlasov medzi jednotlivé politické strany a hnutia. Ešte by som rád dodal, ako vyplynulo síce z predchádzajúcej rozpravy, padlo tu viac, podľa mňa, pomerne nepresných argumentov. Hlavným zmyslom je prejaviť solidaritu, pretože z pohľadu politických strán ide len o malé zníženie príspevkov, príspevkom politickým stranám na ich činnosť a treba si tiež uvedomiť, že tieto príspevky sa navyšujú každoročne, pretože sa to vyvíja od priemernej mzdy, čiže tá suma aj tak oproti minulosti už narástla a bavíme sa o znížení príspevkov len v tomto roku. Čiže celkový dopad, keď sa bavíme, že strany dostanú počas budúceho volebného obdobia radou 40 mil. eur, tak tie 4 milióny je pdľa môjho názoru nie zásadná čiastka, tak, ako to tu bolo, ako tu bolo popisované, že by to mohlo spôsobiť stranám nejaké fatálne problémy.
Ďalej ma mrzí, že niektorí poslanci to vidia, vidia túto okamžitú krízovú pomoc občanom ťažko postihnutým povodňami, ako nejaké divadlo alebo frašku. To ma teda naozaj mrzí, že niekto to takto vníma, pretože ide naozaj o občanov, ktorí sa ocitli v zúfalej situácii a teraz každé finančné prostriedky budú pre nich naozaj dobré a musíme konať rýchlo.
Taktiež tu bolo veľakrát spomenuté, že keby vláda nebola vymíňala rezervu a najmä predseda vlády vymíňal rezervu, tak by bolo dostatok zdrojov. Asi ste si nevšimli, že vláda už bola schopná alokovať 25 mil. eur na túto pomoc a tieto ďalšie štyri a štyri a pol milióna sú dodatočné zdroje, ktoré týmto občanom majú pomôcť. A čo sa týka ďalších zdrojov, treba rozlišovať, že toto je konkrétna krízová pomoc a prvá reakcia na to, čo sa stalo. A nikto nehovorí o tom, že v budúcnosti sa nebudeme tejto téme venovať ďalej a nebude potrebné realokovať ešte ďalšie množstvo zdrojov do tohto systému. Čiže rokujeme tu teraz o tom, že či sú strany ochotné byť solidárne s týmto systémom a podľa môjho názoru relatívne malú časť z tých príspevkov, ktoré v budúcnosti dostanú, venovať tomuto fondu na okamžitú krízovú pomoc občanom postihnutým povodňami. Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

10.6.2010 o 13:30 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:30

Jozef Burian
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky č. 333/2004 Z. z. a o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/2005 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2085 z 10. júna 2010 pridelila vládny návrh zákona výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila termín prejednania, ktorý bol ihneď. Tieto výbory prejednali tento vládny návrh zákona, ktorý bol v skrátenom legislatívnom konaní. K predmetnému návrhu zákona zaujali nasledovné stanoviská výbory. Výbor pre financie, rozopčet a menu odporučil schváliť tento návrh s pozmeňujúcimi návrhmi a výbor pre, ústavnoprávny výbor odporúčal schváliť. V spoločnej správe je jeden pozmeňujúci návrh a gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť návrh zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a o politických stranách a politických hnutiach schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi. Zároveň určil poslanca Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky a po druhé, navrhnúť postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Ďakujem, pán predseda, skončil som. Poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.6.2010 o 13:30 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:30

Daniel Lipšic
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, ja by som len rád predložil pozmeňovací návrh, ktorý som avizoval v prvom čítaní. Týka sa toho, aby sme vedeli intenzívnejšie pomôcť vo výraznejšej miere poškodeným povodňami, ktorí naozaj prežívajú situáciu veľmi dramatickú a zdá sa nám, že jedna položka v štátnom rozpočte môže počkať, týka sa to národného futbalového štadiónu. Preto by som predložil tento pozmeňovací návrh a prečítam ho.
Bod 1. Za článok II. sa vkladá nový článok III., ktorý znie: Článok III. Zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 sa mení a dopĺňa takto: Bod 1. Paragraf 4 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: Ods. 4. Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2010 použiť sumu 27 mil. eur na financovanie odstraňovania škôd spôsobených povodňami. V prílohe č. 3 v kapitole ministerstva školstva, to je bod 2, Slovenskej republiky sa suma 2 miliardy 348 miliónov 231 tisíc 752 nahrádza sumou 2 miliardy 321 tisíc, 321 miliónov, 231 tisíc 752 a suma 63 miliónov, 455 tisíc 387 sa nahrádza sumou 36 miliónov 455 tisíc 387. Odôvodnenie: navrhuje sa, aby sa časť rozpočtových výdavkov ministerstva školstva v sume 27 miliónov eur, ktoré sú určené na spolufinancovanie, použila na pomoc občanom postihnutým povodňami. Ide o sumu, ktorá mala byť pôvodne určená na financovanie Národného futbalového štadiónu v roku 2010. Bod 2. Doterajší článok III. sa označuje ako článok IV. Dávam pozmeňovací návrh s podpismi poslancov pánovi spravodajcovi. Nech sa páči. Ďakujem.
Skryt prepis

10.6.2010 o 13:30 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video