27. schôdza

26.11.2013 - 18.12.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2013 o 17:42 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:44

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, Alojz, zákon nerozlišuje cannabis sativa a cannabis indica ani cannabis ruderalis. V podstate všetky sú, to sú, to sú poddruhy cannabis sativa, takže konope siatej, je akékoľvek konope podľa nášho zákona, ale stále akékoľvek semienko akejkoľvek konopy je stále neškodné a býva bežne súčasťou krmív pre vtáky, krmív pre hlodavce. Býva súčasťou čokolády, niektorí ľudia to majú v müsli, jednoducho to je bežné semienko na úrovni akéhokoľvek iného orieška, používané v potravinárstve alebo v kŕmnych zmesiach pre domáce zvieratá, takže jednoducho do toho zákona nepatrí, je to, je to hlúposť a bolo, bolo tam dané len kvôli tomu, aby sa mohlo na základe prítomnosti semena uvažovať o nejakej možnosti, že ten mladý človek to chce zasadiť, a to chce pestovať alebo dokonca bola používaná taká logika, že keďže ešte pred možno šiestimi alebo siedmimi alebo desiatimi rokmi nebolo bežné, že sa predávala marihuana z čisto samičích rastlín, ktoré sú sensemily, to znamená nie sú, nie sú opelené. Teraz marihuana, ktorá sa predáva, už väčšinou semienka nemá, ale ešte pred desiatimi rokmi väčšina marihuany, ktorá sa predávala, semienka mala. To znamená, že keď policajt niekomu našiel semienka vo vačku, tak usudzoval z toho, že predtým nejakú trávu fajčil. Aj takto sa logika vyvíjala, a to všetko viedlo zase iba k zbytočnej buzerácii mladých ľudí. A som rád, že sa to odstraňuje zo všetkých tých dôvodov, ktoré som povedal.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2013 o 16:44 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:44

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nuž, pán kolega, ono to možno aj súvisí s tým, že ja mám dokonca aj strednú poľnohospodársku školu, aj keď mňa pestovateľstvo fakt nebavilo, ale tam máte, že druh, čeľaď a neviem čo všetko a by ste neverili, však si to tu ešte, vďakabohu za Google, a máte, je to rod konopa a má samostatné druhy, to je tá indická, rumovisková a siata, a to, čo vy hovoríte, je siata, a tá indická má tú THC. No ja sa pýtam, to sú samostatné druhy, že či rozlíšite semeno konopy indickej a konopy siatej? Však tak som to položil a tak mi to stačí, keď budem vedieť odpoveď, lebo o to ide, lebo jedna je problém, druhá nie je problém. Nespochybňujem, že tá druhá nie je problém, hej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2013 o 16:44 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:45

Zuzana Zvolenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pri tomto poste som vedela, že sa dozviem hodne asi aj o psychotropných a škodlivých látkach, že sa toľko dozviem o semenách, som skutočne netušila a bolo to pre mňa vcelku aj naozaj obohacujúce.
Veľmi rada by som len uviedla na pravú mieru aj tú prvú časť rozpravy, kde skutočne existuje nadrezortný orgán stále. Rada pre proti..., pre drogovú problematiku skutočne zasadá v takom istom zložení, čo sa týka zástupcov jednotlivých ministerstiev, ako zasadala aj predtým. Teraz teda organizačne patrí na ministerstvo zdravotníctva a zasadajú v nej naozaj zástupcovia na najvyššej úrovni, väčšinou na úrovni štátnych tajomníkov zo všetkých rezortov.
Čo sa týka tejto právnej úpravy, chcela by som len, aby to nezaniklo, zdôrazniť, že tento zákon a úpravy robené v jeho prílohe nie sú podkladom pre nejaké trestné stíhanie alebo vôbec nejakú kvalifikáciu niektorých prečinov alebo trestných činov. Jedná sa o prílohu zákona, ktorá na základe chemického rozboru v súlade s jednotlivými dohovormi, kde tieto vlastne posúdenia sa nedejú len na pôde ako Slovenska, ale celkovo, konštatujú, že niektoré, niektoré látky, v tomto prípade teda v jednej časti sa to týka priamo teda semien niektorých rastlín, nie sú predmetom vlastne chemického skúmania, pokiaľ sú nachádzané napr. v nejakom produkte. Práve preto sme volili tú právnu úpravu, ktorú sme predostreli aj minule, a ďakujem, že naozaj je povedané veľmi objektívne, že je to veľmi obtiažne toto upraviť a že to bol veľký pokrok pre Slovensko, že v prípade, že sa nájde pri kontrolách vlastne takýto produkt, nepostupuje sa ďalej tým, že sa stiahne napríklad - teda ja som ani nevedela, že to je aj v čokoláde -, ale napr. daná čokoláda celá z predaja, pretože tieto skupiny sú určené na to, aby sme vedeli reagovať a v prípade, že aj v produktoch aj sú, práve boli určené v rámci tých crazy shopov a ostatných vecí. Tieto veci sú okamžite, kým, skôr ako sa preukazujú všetky tie ostatné náležitosti, stiahnuté.
Budem veľmi úprimná, neviem, či sa jednotlivé tie druhy semien prakticky rozlišujú, ale v prípade preradenia, to nie je podstatné v tomto zákone, pretože jedná sa o chemické rozbory daných projektov. Nie sú, nie je podkladom zaradenie v jednotlivej skupine nejaké pri nachádzaní pri jednotlivcovi, či on, sa pri ňom nachádzajú tie semienka, alebo nenachádzajú, ale podrobnú správu si skutočne o tom, naozaj si zistím, lebo ma to zaujalo. Ale v tomto prípade jednoznačne v žiadnych semenách, čo sa týka celého rodu vlastne konope, sa nenachádzajú karbo..., kanabidoidy, vôbec sa tam nenachádzajú v tých semenách ako také, preto niet dôvodu, aby pri tých kontrolách v rámci, v rámci úradu verejného zdravotníctva, v prípade, že sa takéto semená v potravinách nachádzajú alebo v iných produktoch, tieto produkty na základe tohto zákona boli stiahnuté.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2013 o 16:45 hod.

JUDr.

Zuzana Zvolenská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:48

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch, bol spracovaný na základe požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe, z podnetov najmä národných, múzejných a galerijných inštitúcií a profesijných združení múzeí a galérií. Zámerom predloženého návrhu zákona je upraviť niektoré ustanovenia platného zákona, ktoré nemajú normotvorný, jednoznačný a zrozumiteľný charakter.
Vládny návrh zákona spresňuje pojmy ako napr. galéria, vedomostný systém múzeí a galérií, zavádza sa nový pojem múzejné zariadenie a galerijné zariadenie, upravujú sa práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie, ustanovenia Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky, sústavy múzeí a galérií, výkonu základných odborných činností, znižuje sa administratívna záťaž a rozsah povinností evidencií predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú uchovávané v múzeu alebo galérii a tiež administratívna záťaž v prípade dočasných vývozov zbierkových predmetov.
Upravujú sa aj znenia prílohy č. 1 a príloh č. 3 až 6 z dôvodu drobných úprav a potreby zosúladenia ich znenia.
Vládnym návrhom zákona sa zároveň novelizuje zákon o osvetovej činnosti, čo umožní včlenenie Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove do Národného osvetového centra v Bratislave. Ďalej zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty z dôvodu určenia ministerstva kultúry príslušným orgánom na vystavenie povolenia podľa vykonávacieho nariadenia Komisie k nariadeniu Rady o vývoze tovaru kultúrneho charakteru a zákon o ochrane pamiatkového fondu z dôvodu spresnenia podmienok, za ktorých je múzeum povinné prijať do svojej správy archeologické nálezy, ak boli získané z archeologických výskumov vykonaných v regióne jeho pôsobenia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2013 o 16:48 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:51

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa všetky náležitosti uvedené v zákone o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov a doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 8. novembra 2013 č. 747 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážená pani predsedajúca, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.12.2013 o 16:51 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:54

Magdaléna Vášáryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán minister, pán spravodajca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozhodla som sa vystúpiť kvôli dvom veciam. Prvá vec je, že po roku 2008, ak sa dobre pamätám, pán minister, tu máme ďalšiu novelu tohto zákona, a pritom celý čas čakáme na veľký zákon, moderný zákon o múzeách a galériách. Dnes tu zase máme len pár strán. Ja nehovorím, že to nepotrebujeme spresniť, niektoré termíny, ale nie je to ten zákon, ktorý potrebujeme, ktorý otvorí nové témy a ktorý zaradí naše múzeá a galérie medzi moderné inštitúcie, porovnateľné vo všetkých ukazovateľoch s podobnými inštitúciami u našich susedov alebo v zahraničí vôbec.
Druhá vec, pre ktorú chcem vystúpiť, je práve to, čo pán minister oznámil, a to je zrušenie právnej subjektivity Hurbanovskej hvezdárne. Len pár slov, pretože samotný zákon je kratučký, dôvodová správa kratučká, tak aby som nebola dlhšia ako tento celý zákon.
Vážení kolegovia, musíme si uvedomiť, že dnes dávame veľké peniaze na to, aby sme udržali ruiny Plaveckého hradu, aby sme obnovili baroko štiavnickej kalvárie, aby sme zachránili nejaké prosté božie muky a tak ďalej, a tu máme jednu inštitúciu, ktorá bola založená v roku 1871 a v podstate nepretržite funguje. Bolo to jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe a išlo v dejinách astronómie o mimoriadnu udalosť nielen v Európe, ale aj na celom svete.
Pár slov o zakladateľovi, nezištnom zakladateľovi tejto hvezdárne. Doktor Mikuláš Konkoly Thege bol veľmi poprednou osobnosťou v oblasti vedy vo svetovom meradle a vďaka jeho pozícii sa hvezdáreň zaradila medzi najlepšie v celom vedeckom svete. Patrila skutočne medzi výnimočné hvezdárne v Európe. Doktor Šternberk, ktorý pôsobil v hvezdárni od roku 1927, ako prvý v Európe zmeral pomocou najmodernejšej techniky polohu novoobjavenej planéty Pluto, medzitým Pluto stratilo po, teda status planéty, ale cez to všetko boli to vtedy najpresnejšie merania na svete a výsledky patrili k najprogresívnejším na svete. A teraz pán doktor Konkoly, pretože sa obával, že po jeho smrti hvezdáreň zanikne, tak celý svoj majetok, ku ktorému sa dorobil ako vedec svetového významu, svoj dom, svoju záhradu, celé svoje zariadenie observatória, ktoré bolo jeho súkromným majetkom, venoval štátu pod podmienkou, že hvezdáreň zostane v Hurbanove a kým on bude žiť, bude jej neplateným riaditeľom. Aj napriek tomu, že hvezdáreň trochu utrpela v kontexte rôznych politických zmien, hurbanovská hvezdáreň tieto ťažké časy a turbulentné časy obstála.
Dovoľte, aby som vyslovila myšlienku, že v dnešnej spoločnosti, keď opravujeme a naozaj sa snažíme uchovať pre budúce generácie všeličo, jej hrozí  strata právnej subjektivity. A strata právnej subjektivity a prenesenie vydávania časopisu Kozmos do Bratislavy - teda podporenie bratislavocentrizmu a zrušenie miest dvoch účtovníčok - má do dvoch rokov ušetriť 40-tisíc eur, ktoré sa majú použiť na opravu Národného osvetového centra. Nebudem tu rozprávať o tom, čo si myslím o fungovaní Národného osvetového centra, to by bolo na dlhšie, ale rozhodne to nie je jedna z najmodernejších a najlepšie fungujúcich kultúrnych inštitúcií Slovenskej republiky. To znamená, že začlenenie tohto subjektu pod organizáciu, ktorá naozaj nepatrí ani medzi svetovo známe, ani komunikujúce so svetom, ani vychovávajúce nejakým zásadným spôsobom mladú generáciu, môže prispieť k strate jej významu.
Takže ja si myslím, že ľudia, ktorí píšu petície, a ja by som len povedala o niektorých, ktoré tu mám, je to Konkoly of Observatory of Hungarian Academy of Sciences, pán doktor Péter Ábrahám, generálny direktor z Budapešti, Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, podpísaná riaditeľom organizácie pánom inžinierom Marcelom Grünom, stanovisko Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, podpísané predsedom doktorom Ladislavom Hricom, CSc., a nakoniec aj Odborová organizácia Sloves pri hvezdárni, podpísaná mnohými zamestnancami. To je len niekoľko protestov proti tomu, aby sa kvôli platu dvoch účtovníčok a preneseniu vydávania časopisu Kozmos do Bratislavy zrušila a narušila kontinuita vývoja tejto historicky vzácnej hvezdárne, na ktorú by sme mali byť pyšní. Ja dúfam, vážení priatelia, hlavne vy, ktorí ste trochu bližšie Hurbanova, že si uvedomíte, že to je krok, ktorý oslabí hvezdáreň aj v jej pedagogickej činnosti, ktorú stále vykonáva.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2013 o 16:54 hod.

Mgr.

Magdaléna Vášáryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:20

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Pán predseda, ja chcem len do zápisu, že pri hlasovaní č. 154 ma vykázalo ako neprítomného, hlasoval som za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.12.2013 o 17:20 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:27

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si pár poznámok k predkladanému legislatívnemu zámeru ministerstva. Pripojím sa k pani kolegyni Vášáryovej, ktorá hovorila o tom, že nazvem to tak, že čakal som aj od ministerstva vyššiu ambíciu. A to je v tom, že tento zákon by potreboval nie novelu, ale možno by sme sa už mohli dočkať, tak ako bolo spomínané, možno moderného zákonu, flexibilnejšieho, s vyšším zámerom. Chcel by som možno pre potreby prvého čítania hovoriť o dvoch základných témach. A to je, že zdá sa mi, a nielen mne, a odcitujem niektoré dokumenty, ktoré sme ad jedna dostali ako poslanci kultúrneho výboru, ad dva aj z mnohých diskusií, ktoré pri galerníctve a pri múzeách začínajú byť čím ďalej väčším, vypuklejším problémom.
Keďže pochádzam z Trnavy a v Trnave pôsobí jedna z galérií, ktorá síce spadá do pôsobnosti, jej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, by som chcel ale vyzdvihnúť jeden moment, a to je to, že pri tej vyššej ambícii ministerstva že by mohla vzniknúť, tak ako aj hovoria samotní odborníci, ktorí sa venujú výtvarnému umeniu, galériám, nejakým spôsobom jednotná koncepcia ministerstva, ktorá by určila ten základný rozmer nášho múzejníctva a galerníctva, a dalo by sa teda hovoriť o tom, že nebudú nám následne chodiť listy a sťažnosti či už na výbor, alebo konkrétne ako poslancom.
A ja si dovolím iba pre krátkosť času mierne zacitovať z toho, že možno viete, možno nie, pán minister, v Trnave vznikla teda aj petičná akcia na to, kde sú dva základné momenty, a ja som ich v predkladanom, predkladanej novele nenašiel. Ide o to, že ľudia podpísaní pod petičným výborom z hľadiska tejto agendy chcú a žiadajú o prehodnotenie pôsobnosti vyšších územných celkov v oblasti galérií a ich odborné riadenie realizovať cez novovytvorenú nezávislú ústrednú galerijnú radu menovanú Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, čo si myslím, že by hovorilo o tej vyššej ambícii ministerstva a vôbec štátu sa o túto oblasť starať. A chcú a žiadajú o vypracovanie relevantných štandardov kvality ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ich zavedenie do praxe v štátnych a regionálnych galériách. Myslím si, že spôsob decentralizácie moci a uvoľňovanie niektorých kompetenčných alebo presun niektorých kompetencií z vyššej úrovne sa určite dotýka niektorých oblastí, kde to môžme privítať. Ale v tomto prípade sa aj ja stotožňujem s výzvou jednej časti alebo jednej galérie, môžem ich uviesť aj viacej, kde absencia nejakej základnej odbornej rady alebo komisie alebo čohosi, ktoré by dokázalo nejakým spôsobom určiť základné parametre - a teraz čoho? - odborných garantov jednotlivých výstav a boli by určené štandardy kvality, aby sa nám nestávalo to, že potom, ak v samosprávnom kraji, kde je galéria s dobrým menom, pri personálnej výmene trpí tým, že neexistuje to, o čo by sa musel v tomto prípade samosprávny kraj opierať.
Ja by som možno z hľadiska tých výziev, si dovolím zacitovať ešte veľmi krátko aj od ľudí, ktorí sú vzdelaní a môžme ich považovať - či už je to pani docentka Ronayová, pani docentka Orišková, pán docent Baláž -, píšu, dostalo sa to aj ku mne ako členovi výboru, že hovoria o nespokojnosti so stavom konkrétnej galérie. Dokonca používajú slová, že sa nachádza v dezolátnom stave. Dôležité z hľadiska tej personálnej politiky je, že v galérii nepracuje ani jeden pracovník na odbornej pozícii okrem piár manažérky, ktorý by spĺňal kvalifikačné a kvantitatívne ukazovatele. Galéria nemá menovanú galerijnú radu. Absentuje akýkoľvek vedecko-výskumný program. Výstavnú činnosť zapĺňajú výstavy vytvorené prevažne bez hlbšej vedeckej prípravy, výskumu, systémom ad hoc. Vystavovaní výtvarníci patria prevažne do stredného prúdu s komerčnými filiáciami. Pripomíname, že analytický materiál síce na samosprávny kraj v tomto prípade poslaný bol, ale ako keby sa nevedeli dovolať nejakej zmeny. A možnože s týmto bolo konfrontované aj samostatné, samotné ministerstvo kultúry.
Čiže pre potreby prvého čítania by som chcel možno dostať odpoveď alebo prísľub, či ambícia ministerstva, kde pravdepodobne sa stotožníme s tým, že odborníci a odborní garanti usporiadateľov výstav a podobne by v našom slovenskom galerníctve urobili len dobre. A v podstate o čom hovorím? Hovorím o tom, aby kompetencii určovania hlavného prúdu ministerstva bolo aj zákonným nastavením urobené zadosť a ministerstvo by mohlo určovať základný prúd aj cez nastavenie nejakých štandardov. A ja by som, možno v miere, možnože aj samotný pán minister by vedel túto vec, na čo sa v Trnave, možno aj v iných regiónoch Slovenska spisujú petície, by vedel podporiť v tom, že áno, ministerstvo by mohlo mať ambíciu určovať to, akým spôsobom obsadzované pozície na základe odbornej kvalifikácie pri síce zriaďovaní zriaďovateľmi, ako sú samosprávne kraje, ale budú musieť spĺňať nejaký kvalifikačný predpoklad, aby sa nestalo to, že ľudia, ktorí sú v tejto oblasti vzdelaní, hovoria o tom, že ani nepracuje, v galérii nepracuje ani jeden jediný pracovník na odbornej pozícii, ktorý by spĺňal kvalifikačné a kvantitatívne ukazovatele.
To znamená, či už sme v miere zákonného nastavenia, alebo vyššej vymožiteľnosti, ak budeme rešpektovať zákon, aby ministerstvo malo skutočne páky na to, že ak sa nejaký zriaďovateľ v rámci regionálnej alebo lokálnej zriaďovateľskej právomoci vymkne tomu, tak aby boli urobené, urobené či už zákonu zadosť, alebo aby nám z toho nevypadávalo to, že potom tu niekto konštatuje, že Galéria Jána Koniarika, o ktorej je tu hovorené, padá až na úplné dno odbornej úrovne. V minulých rokoch v nej vystavovali a prinášali renomé stredoeurópskej úrovne výtvarníci svetového rangu, čo sa teraz nedeje a vraj galéria padá do úrovne periférneho okresného kultúrneho strediska. Toto by sa, toto asi nie je dobrým obrazom našej pôsobnosti, alebo pôsobnosti aj ministerstva, aby takéto hodnotenie prichádzalo od, možnože bude znamenať časti odbornej verejnosti. Ale každopádne tá situácia si aj v každej jednej galérii zaslúži pozornosť, a preto hovorím o tom, že by sme potrebovali moderný zákon, alebo ministerstvo by malo prísť s vyššou ambíciou.
Čo sa týka, ten druhý bod som chcel venovať tak isto hurbanovskej alebo právnej subjektivite hurbanovského observatória, hvezdárne. Myslím si, že pani Vášáryová celkom slušne zhrnula tú historickú genézu a tiež nepovažujem veľmi za šťastné, že by mal tento subjekt stratiť svoju právnu subjektivitu, a boli sme s tým konfrontovaní aj ako poslanci. A to vysvetlenie, ktoré obsahuje dôvodová správa, je veľmi chabé z hľadiska toho, čo sa ministerstvo snaží urobiť. A možnože tam budú smerovať aj v druhom čítaní naše pozmeňováky. Nie som teda veľmi nadšený, že sa právna subjektivita hurbanovskej hvezdárne v tomto prípade ruší. Aj v duchu toho, že akým spôsobom štát k tomuto majetku prišiel, a skôr si myslím, že by mal mať ambíciu sa venovať tomuto subjektu úplne z iných parametrov a nešetriť na dvoch účtovníčkach, ktoré majú znamenať nejakú obnovu.
Posledný bod by bola teda otázka, ktorá súvisí s tým prvým. Kedy a či vôbec toto volebné obdobie sa dočkáme zákona, ktorý by vedel pokryť naozaj a nielen deklaratórne potreby moderného galerníctva, moderného múzejníctva, keď vieme, že aj v súčasnej dobe nám vznikajú aj komerčné galérie. Tento sektor by mohol byť tým, ktorý určuje trendy, a štát, samosprávy alebo vyššie územné celky disponujú predpokladom napríklad, aj keď sa budeme venovať aj krásnym objektom dvoch výstavných, ktoré v Trnave napríklad sú, a to je samostatný kaštieľ alebo prerobená bývalá synagóga, kde je, kde je na prvý pohľad, keďže v Trnave máme svetový unikát, že máme dve synagógy, ktoré neslúžia sakrálnym účelom, sú od seba vzdialené 25 metrov, je to unikát. Jedna pôsobí v komerčnej sfére, druhá je pod správou samosprávneho kraja a ten rozdiel je pre každého jedného návštevníka markantný, čiže myslím si, že spôsob, ako hovorí aj predmetný list, ktorý sme dostali, či, alebo tá petícia, ktorá hovorí o dvoch základných bodoch, aby teda bola určená nejaká línia, ktorú by už nemohli podliezať ani samosprávne kraje, ani, ani samosprávy, v tomto prípade by mala byť z ministerstva určená a malo by byť tomuto urobené zadosť aj na základe legislatívnej iniciatívy ministerstva.
Toľko z mojej strany a pre potreby prvého čítania vítam to, že do tejto oblasti aj v miere, v ktorej niektorých bodoch predkladanej novely boli zapracované, sa dajú oceniť, ale prikláňam sa k tomu názoru, že potrebujeme sa na to pozrieť komplexnejšie a s vyššou ambíciou z hľadiska tejto kultúrnej oblasti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2013 o 17:27 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:41

Magdaléna Vášáryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovoľte pár slov k tomu problému, ktorý otvoril pán poslanec. Poukázal na prípade Koniarkovej galérie, že vyvstáva tu potreba, aby ministerstvo kultúry alebo vláda Slovenskej republiky stanovili kritériá, akým spôsobom a kto môže viesť takúto inštitúciu, čo to znamená viesť takúto inštitúciu. Ja rozumiem, že pán župan už dnes znovuzvolený Mikuš potreboval voličské hlasy tých amatérskych maliarov, ktorí tam chceli vystavovať, keď to bola európsky známa galéria, minimálne stredoeurópsky známa galéria. Keďže tam vystavujú, tak spôsobili len jednu vec, že to je proste galéria, ktorá nemá žiaden význam. Síce v nej vystavujú, ale ona už nemá žiaden význam. Ale je to veľká škoda, je to veľká škoda, pretože táto galéria bola naozaj výnimočná. Ale to isté sa týka odvolania pani Vrbanovej v Banskej Bystrici svojho času a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať, ja nechcem, aby sme zase centralizovali a riadili všetky galérie z ministerstva kultúry, ale ministerstvo kultúry, už keď máme ďalšiu novelu zákona, by malo aspoň spresniť podmienky, aby šofér alebo známy šoféra, ako sa to stalo v Trnave, neriadil galériu, ktorá mala nejaký význam.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2013 o 17:41 hod.

Mgr.

Magdaléna Vášáryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:42

Marián Kvasnička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež, podobne ako Jozef Viskupič by som sa prihováral za radikálnejší vstup do prítomného zákona o múzeách a galériách, naozaj jeho modernizáciu. Veci, ktoré sú tam napísané, ktoré sa bytostne dotýkajú teda života galérií a múzeí, ten galerijný život poznám trošku lepšie. To znamená, že galérie majú robiť akvizičnú zbierkotvornú činnosť, že majú robiť výskum v regionálnych možnostiach i vzhľadom na svoje špecifiká, že výsledky svojej práce by mali publikovať, aj dramaturgie výstavných plánov zostavovať tak, aby reflektovali prinajmenšom stredoeurópsky ranking hodnotenia výtvarníkov, a teda kvality umeleckej tvorby. Nič z týchto vecí, ktoré sú v zákone ako povinnosť, tie galérie nerobia, robia to minimálne, akvizície spia, definitívne kvôli peniazom výskum minimálny. A ešte dokonca ako aj výstavy, ktoré idú, tak majú vlastne putovný charakter. Viac-menej len kolujú po jednotlivých galériách v regiónoch, aby minimalizovali svoje náklady na ne, a nehovoriac o tom, že, samozrejme, toto si môžu dovoliť vtedy, keď chýbajú kritériá, alebo keď sú, keď sa nerešpektujú tieto kritériá.
A tá personálna otázka, ktorú spomínal Jofo Viskupič, je podľa mňa kľúčová. A keď tam nebudú kompetentní ľudia, dneska sú odbory, kde sa študuje manažment galérií, manažment múzeí, kulturologické predmety, a keď títo ľudia sa nedostanú do inštitúcií, tak potom tá úroveň naozaj upadá. Ja myslím, že zmenou toho zákona aj ministerstvo by získalo silné inštrumenty na určenie vkusového niveau alebo nejakej hladiny. Takto je to beznádejná činnosť, ktorá ide do suterénu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2013 o 17:42 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video