25. schôdza

21.12.2017 - 21.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

21.12.2017 o 16:50 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 16:50

Andrej Danko
Skontrolovaný text
124.<br /> Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím o kľud. Skôr než pristúpime k hlasovaniu, procedurálny návrh - pán poslanec Madej.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

21.12.2017 o 16:50 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:50

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
125.<br /> Ďakujem veľmi pekne, p&aacute;n predseda N&aacute;rodnej rady. Dovoľujem si navrhn&uacute;ť doplnenie programu sch&ocirc;dze N&aacute;rodnej rady. V mene troch poslaneck&yacute;ch klubov SMER - SD, SNS a MOST - H&Iacute;D navrhujem doplniť ako posledn&yacute; nasledovn&yacute; bod programu: n&aacute;vrh na zmeny v zložen&iacute; v&yacute;borov N&aacute;rodnej rady Slovenskej republiky. Ver&iacute;m, že veľmi kr&aacute;tko vzhľadom na prist&uacute;penie nov&eacute;ho člena parlamentu dopln&iacute;me aj v&yacute;bory. Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.12.2017 o 16:50 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:51

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
126.&lt;br /&gt; Je v&amp;scaron;eobecn&amp;yacute; s&amp;uacute;hlas? (S&amp;uacute;hlasn&amp;aacute; reakcia pl&amp;eacute;na.) Dobre, ďakujem.&lt;br /&gt; Takže nebudeme hlasovať o n&amp;aacute;vrhu.&lt;br /&gt; Prist&amp;uacute;pime k hlasovaniu, p&amp;yacute;tam sa, p&amp;aacute;n spoločn&amp;yacute; spravodajca, či m&amp;ocirc;žeme prist&amp;uacute;piť k hlasovaniu v druhom č&amp;iacute;tan&amp;iacute;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Zeln&amp;iacute;k, &amp;Scaron;tefan, poslanec NR SR&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 127.&lt;br /&gt; Ďakujem pekne. V&amp;aacute;žen&amp;yacute; p&amp;aacute;n predseda, v&amp;aacute;žen&amp;eacute; panie poslankyne, v&amp;aacute;žen&amp;iacute; p&amp;aacute;ni poslanci, keďže počas rozpravy vyst&amp;uacute;pila jedna pani poslankyňa a osem poslancov, nikto nepodal procedur&amp;aacute;lny n&amp;aacute;vrh a keďže gestorsk&amp;yacute; v&amp;yacute;bor neprijal n&amp;aacute;vrh spr&amp;aacute;vy vr&amp;aacute;tane stanoviska gestorsk&amp;eacute;ho v&amp;yacute;boru, podľa &amp;sect; 80 ods. 2 z&amp;aacute;kona o rokovacom poriadku predklad&amp;aacute;m n&amp;aacute;vrh na ďal&amp;scaron;&amp;iacute; postup. V&amp;aacute;žen&amp;yacute; p&amp;aacute;n predseda, dajte hlasovať o pripomienkach prezidenta spoločne bez odpor&amp;uacute;čania gestorsk&amp;eacute;ho v&amp;yacute;boru.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Danko, Andrej, predseda NR SR&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 128.&lt;br /&gt; Pros&amp;iacute;m, prezentujme sa a hlasujme.&lt;br /&gt; (Hlasovanie.) Pr&amp;iacute;tomn&amp;yacute;ch 124 poslancov, za 48, proti 58, zdržali sa 18.&lt;br /&gt; Kon&amp;scaron;tatujem, že sme uveden&amp;yacute; n&amp;aacute;vrh neschv&amp;aacute;lili.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Zeln&amp;iacute;k, &amp;Scaron;tefan, poslanec NR SR&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 129.&lt;br /&gt; P&amp;aacute;n predseda, keďže sme hlasovali o pripomienkach p&amp;aacute;na prezidenta, sme v treťom č&amp;iacute;tan&amp;iacute;, pros&amp;iacute;m, otvorte rozpravu.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Danko, Andrej, predseda NR SR&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 130.&lt;br /&gt; Prist&amp;uacute;pime k &lt;u&gt;tretiemu č&amp;iacute;taniu&lt;/u&gt; bez hlasovania.&lt;br /&gt; Otv&amp;aacute;ram rozpravu v r&amp;aacute;mci tretieho č&amp;iacute;tania. Hl&amp;aacute;si sa niekto do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončen&amp;uacute;.&lt;br /&gt; Budeme hlasovať o vr&amp;aacute;tenom z&amp;aacute;kone ako o celku. P&amp;aacute;n spravodajca, pros&amp;iacute;m, uveďte odpor&amp;uacute;čania gestorsk&amp;eacute;ho v&amp;yacute;boru.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Zeln&amp;iacute;k, &amp;Scaron;tefan, poslanec NR SR&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 131.&lt;br /&gt; V&amp;aacute;žen&amp;yacute; p&amp;aacute;n predseda, keďže sme neschv&amp;aacute;lili pripomienky p&amp;aacute;na prezidenta, dajte hlasovať o z&amp;aacute;kone v p&amp;ocirc;vodnom znen&amp;iacute;. Bez odpor&amp;uacute;čania gestorsk&amp;eacute;ho v&amp;yacute;boru.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Danko, Andrej, predseda NR SR&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 132.&lt;br /&gt; Pros&amp;iacute;m, prezentujme sa a hlasujme.&lt;br /&gt; (Hlasovanie.) Pr&amp;iacute;tomn&amp;yacute;ch 124 poslancov, za 78, proti 46.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Kon&amp;scaron;tatujem, že N&amp;aacute;rodn&amp;aacute; rada po op&amp;auml;tovnom prerokovan&amp;iacute; schv&amp;aacute;lila novelu z&amp;aacute;kona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, vr&amp;aacute;ten&amp;eacute;ho prezidentom Slovenskej republiky.&lt;/u&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; V&amp;aacute;žen&amp;eacute; panie poslankyne, v&amp;aacute;žen&amp;iacute; p&amp;aacute;ni poslanci, chcem v&amp;aacute;s informovať, že v s&amp;uacute;vislosti s nast&amp;uacute;pen&amp;iacute;m poslanca Ľubo&amp;scaron;a Martin&amp;aacute;ka podali poslanci členovia poslaneck&amp;eacute;ho klubu za stranu SMER - soci&amp;aacute;lna demokracia n&amp;aacute;vrh na voľbu poslanca za člena v&amp;yacute;borov N&amp;aacute;rodnej rady Slovenskej republiky.&lt;br /&gt; N&amp;aacute;vrh m&amp;aacute;te rozdan&amp;yacute; ako tlač 806.&lt;br /&gt; Pod&amp;aacute;vam n&amp;aacute;vrh na zaradenie tohto nov&amp;eacute;ho bodu do programu 25. sch&amp;ocirc;dze, to už bolo, takže prist&amp;uacute;pime teda k jeho prerokovaniu. &lt;p style=&quot;text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-autospace:none&quot;&gt;(Rokovanie o &lt;strong&gt;n&amp;aacute;vrhu na voľbu poslanca N&amp;aacute;rodnej rady Slovenskej republiky za člena v&amp;yacute;borov N&amp;aacute;rodnej rady Slovenskej republiky&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:normal&quot;&gt;, tlač 806.)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; Poslanci, členovia klubu poslancov za stranu SMER - soci&amp;aacute;lna demokracia v tlači 806 navrhuj&amp;uacute; zvoliť poslanca Ľubo&amp;scaron;a Martin&amp;aacute;ka za člena &amp;uacute;stavnopr&amp;aacute;vneho v&amp;yacute;boru a v&amp;yacute;boru na presk&amp;uacute;mavanie rozhodnut&amp;iacute; N&amp;aacute;rodn&amp;eacute;ho bezpečnostn&amp;eacute;ho &amp;uacute;radu.&lt;br /&gt; Chce sa niekto z poslancov vyjadriť k tomuto n&amp;aacute;vrhu? Nie. Ak nie, prist&amp;uacute;pime teda k hlasovaniu.&lt;br /&gt; D&amp;aacute;vam hlasovať, n&amp;aacute;vrh na voľbu poslanca za člena v&amp;yacute;borov, ako ho m&amp;aacute;te v tlači 806. Pros&amp;iacute;m, prezentujme sa a hlasujme.&lt;br /&gt; (Hlasovanie.) Pr&amp;iacute;tomn&amp;yacute;ch 124 poslancov, za 124.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Kon&amp;scaron;tatujem, že N&amp;aacute;rodn&amp;aacute; rada schv&amp;aacute;lila navrhovan&amp;eacute; uznesenie.&lt;/u&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ďakujem za &amp;uacute;časť, vyhlasujem 25. sch&amp;ocirc;dzu za skončen&amp;uacute;.&lt;br /&gt; E&amp;scaron;te jeden procedur&amp;aacute;lny, p&amp;aacute;n poslanec Madej.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

21.12.2017 o 16:51 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:55

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Ja by som chcel poprosiť, zvolal som schôdzu ihneď po skončení tejto schôdze, ústavnoprávneho výboru. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.12.2017 o 16:55 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video