51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:03 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:03

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegovia, kolegyne, kolegyňa, pardon, dobré ráno, dovoľte, aby som pokračoval naozaj už v merite veci k tomuto predloženému zákonu, o ktorom teraz rokujeme, a dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh, veľmi len krátko odôvodním.
Momentálne naozaj je to veľký problém, konštatuje to aj Svetová zdravotnícka organizácia, vo svete rastie nedôvera spoločnosti voči neodôvodneným obavám z nežiaducich účinkov očkovania a myslím si, že správny spôsob, ako tieto, tieto problémy momentálne riešiť, je zvyšovať informovanosť občanov o očkovaní, o jeho dôležitých benefitoch pre spoločnosť, ale zároveň takisto je veľmi dôležité informovať aj o nežiaducich účinkoch, ktoré očkovanie má, ktoré sú dokázané, ktoré sú súčasťou aj príbalových letákov k jednotlivým vakcínam.
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už niekoľko rokov vyžaduje, aby ošetrujúci lekár poskytol písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku, to je ten príbalový leták, ešte pred podaním imunobiologického lieku pacientovi, resp. jeho zástupcovi, a urobil to bez vyzvania. Podľa § 2 ods. 11 zákona o liekoch sa za imunobiologický liek považuje aj očkovacia látka. Prax je však taká, že danú povinnosť dodržiava len nepatrný počet očkujúcich lekárov.
Preto navrhujem, aby táto povinnosť bola uložená spôsobom, aby dotyčná osoba to musela potvrdiť podpisom, že prevzala písomnú informáciu o lieku, a tým pádom by sa výrazne posilnila aj informovanosť pacienta a zároveň sa aj znížila rastúca nedôvera v spoločnosti voči neodôvodneným obavám z nežiaducich účinkov očkovania.
Z ďalšieho dôvodu je aj ten, že ako veľmi dobre vieme, tak lekári častokrát sa nemajú ako dostať k informáciám o naozaj skutočných nežiaducich účinkoch, ktoré očkovacie látky môžu mať, a pokiaľ nie sú poučení dostatočne ani pacienti, ktorí sú zaočkovaní, tak, samozrejme, tá informácia sa im častokrát ani nemusí dostať. A týmto spôsobom, si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zvyšovali informovanosť, nakoľko lekár by tieto nežiaduce účinky mal potom hlásiť. Tým pádom vlastne budeme mať aj lepšie informácie o nežiaducich účinkoch očkovacích látok.
Preto dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, môj, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1610).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 79 v úvodnej vete sa slová "písmenami i) až p)" nahrádzajú slovami "písmenami i) až q)".
2. V čl. I bode 79 v § 52 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
"q) poskytnúť pacientovi alebo zástupcovi dieťaťa písomnú informáciu podľa osobitného predpisu."
Poznámka pod čiarou k odkazu 65c znie:
"65c) § 62 ods. 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. Za čl. II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
"Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018, zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: "a potvrdenie pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o prevzatí písomnej informácie podľa osobitného predpisu,20ac)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 20ac) znie:
"§ 62 ods. 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Doterajší čl. III sa označuje ako čl. IV.
Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
"Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 62 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety: "Poskytnutie písomnej informácie podľa prvej vety potvrdí pacient alebo jeho zákonný zástupca svojím podpisom."
Doterajší čl. IV sa označuje ako čl. V.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:03 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:14

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dobré ráno. Asi včas sme diskutovali o dvoch základných problémoch, ja začnem od konca.
K tým vakcínam, ja si myslím, že som sa dosť jasne vyjadrila na minulej schôdzi pri prvom čítaní. Ja by som teraz už len možno jednou vetou zhrnula, že my tu obhajujeme verejný záujem. A verejný záujem nemôže byť viazaný na súhlas jednotlivca, pretože by sme v živote nedosiahli verejné zlepšenie stavu, ktorý týmto verejným záujmom chceme navodiť.
Takisto by som na tomto mieste chcela povedať, že prečo my nezavádzame povinnosť očkovania. Povinnosť očkovania na Slovensku je už niekoľko desiatok rokov. A vďaka povinnosti očkovania Slovensko patrilo medzi krajiny, kde sa prestali šíriť ochorenia, ktoré sú preventabilné očkovaním. Treba si povedať, tu nejde o zásah podávania lieku chorému pacientovi, alebo teda chorému človeku, tu ide o preventívny zásah podanie lieku, teda vakcíny, človeku, ktorý je zdravý za účelom toho, aby zdravý zostal do konca svojho života, keďže na to Slovenská republika, Európa a svet má účinné preventívne prostriedky.
Spoľahlivý, a teraz budem citovať, nerada to robím, ale "spoľahlivé štatistické údaje alebo štúdie dokazujú, že pravdepodobnosť závažného poškodenia dieťaťa infekčným ochorením je neporovnateľne vyššia ako poškodenie očkovacou látkou".
Teraz by som upozornila, že tým istým mechanizmom a podmieňovaním prijatia do predškolskej dochádzky detí povinným očkovaním prešli už teda mnohé krajiny, ako Česká republika, Litva a Francúzsko, a ďalšie to zvažujú, a to, že prečo Slovensko má povinné očkovanie a ostatné krajiny nie, to som sa tiež vyjadrila pri minulej schôdzi, pretože dá sa povedať, že nátura Slovákov je trošku iná ako nátura škandinávskych krajín alebo západoeurópskych krajín, ale nikdy by sme nepristúpili k zmene súčasnej legislatívy, keby nám to fungovalo tak, že nám neklesá kolektívna imunita v niektorých regiónoch pod 95 %. Doteraz sme mávali kolektívnu imunitu 97, 98, to znamená, že sa zamedzilo šíreniu infekčných ochorení. Keď vám klesne kolektívna imunita pod 95 %, je tu riziko znovuobjavenia sa šírenia infekčných ochorení. A ja si myslím, že nikto z nás, čo tu sedíme, či sme lekári, alebo laici v rámci medicíny, nechceme, aby naše deti umierali na tie ochorenia, ktoré sú preventabilné očkovaním. Ja určite teda nie.
Z toho titulu by som len skutočne poslednú vec v rámci očkovania. My nezavádzame povinné očkovanie. To tu už je. Len podmieňujeme vstup do predškolského zariadenia, ktoré je nepovinné, povinným očkovaním. Pretože deti v nízkych vekových kategóriách sú oveľa náchylnejšie na ochorenie infekčným ochorením a takisto aj klinické prejavy tohoto ochorenia môžu byť úplne iné ako u dospelej osoby, ktorá má už kompletne vyvinutý imunitný systém.
To je k očkovaniu. Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Keby niekto chcel, ukážem všetky štúdie, všetky dostupné informácie.
A teraz by som sa venovala tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý teda predniesli poslankyne a poslanci ohľadom, teda podpora laktácie a dojčenia. Ja som vám, prepáčte, včera tak neslušne vstupovala do vašej diskusie, len by som vás chcela upozorniť, mám tu aj teda písomne pre vás správu, že ministerstvo zdravotníctva 1. 1. 2019 prijalo podpisom ministra zdravotníctva štandard, preventívny štandard na podporu dojčenia, teda baby friendly hospital. Jednoducho povedané, tento štandard je v súčasnosti platný a my sme oslovili všetkých 52 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde majú pôrodnicu, a teda novorodenecké oddelenie, či sa chcú, alebo teda ministerstvo zdravotníctva si želá, aby sa zapojili do tejto aktivity baby friendly hospital, tým pádom podpory dojčenia a laktácie. Odpovedalo nám, odpovedala nám väčšina týchto zdravotníckych zariadení. Tieto štandardy visia, máte k tomu, alebo teda nemocnice majú k tomu online také ohodnotenie self assessment, aby sa dokázali ohodnotiť. Na základe toho ohodnotenia nám vyjde, čo spĺňajú a čo teda tieto nemocnice si ešte v rámci baby friendly hospital a podpory laktácie a dojčenia musia urobiť, tým pádom ony si to urobia. Keď my vidíme, že všetko je splnené, my máme vykreovanú komisiu, ktorá je zložená z odborníkov gynekológov, neonatológov, táto komisia pôjde do tohto zdravotníckeho zariadenia, keď zistí, že všetko je podľa medzinárodných WHO štandardov o podpore dojčenia a laktácie, tak sa týmto nemocniciam udelí štatút baby friendly hospital. A v súčasnosti prebiehajú aj rozhovory na úrovni poisťovní, alebo teda hlavne Všeobecnej zdravotnej poisťovne, či by tieto nemocnice boli aj bonifikované.
Čiže ja si myslím, to, čo ste vy chceli urobiť pozmeňovacím návrhom, dovolím si tvrdiť, že možno toto je ešte lepší nástroj, ktorý kvázi už je rozbehnutý, a dovolím si tvrdiť, že do konca roka 2019 budú scertifikované 3 nemocnice, martinská nemocnica, nemocnica Petržalka, nemocnica Trenčín, teda pôrodnice.
Takisto v ďalšom návrhu, ktorý dnes budeme čítať, je to zákon 576, kde je obmedzenie, čo ste odo mňa chceli, presne tie reklamy na, teda fortifikované, alebo teda na umelú dojčenskú výživu, pretože jedna z hlavných podmienok a aby teda mali naše pôrodnice a novorodenecké oddelenia štatút baby friendly hospital, je obmedzenie alebo zákaz reklamy týchto fortifikovaných alebo umelých materských mliek.
Čiže ak sa nám podarí schváliť tento balík zákonom, ktorý dnes predkladám, tak nič nebráni tomu, aby naša komisia, ktorá je zložená z odborníkov, chodila vykonávať klinický audit na tieto pracoviská. A v tomto roku už boli udelené 3 takéto statusy. Dúfam, že, alebo teda je to nastavené tak, že to bude ďalej pokračovať.
Takisto asi pred, dve schôdze dozadu bol prijatý zákon, kde sme dovolili týmto zákonom vykonávať ministerstvu alebo komisii, ktorý udelí, vytvorí ministerstvo, vykonávať klinický audit, na základe toho môže, doteraz to nebolo možné, čo som bola prekvapená, chodiť ministerstvo a kontrolovať napríklad tieto pracoviská, či dodržiavajú všetky štandardy v rámci baby friendly hospital. Táto komisia môže chodiť posudzovať štandardy, či sa dodržiavajú štandardy na prevencie určitých ochorení.
Čiže ak dovolíte, ja vám ten materiál, pani poslankyňa, páni poslanci, dám k dispozícii, či je pre vás dostačujúc, a myslím, že týmto by sme prekryli ten váš pozmeňujúci návrh, ale s ktorým plne súhlasím. Pretože štát, ako ste vy povedali, je to pre štát lacnejšie, výhodnejšie, lepšie, efektívnejšie, morálne ešte etickejšie, aby podporoval dojčenie tak od začiatku, ako sa, samozrejme, dieťa narodí.
My sme tu už začínali s pani poslankyňou Petrík asi, ešte keď som bola štátna tajomníčka, pred troma rokmi, mňa to mrzí, že tak, tak, tak dlho to trvá a teraz môžete vidieť asi po dva a pol rokoch výsledky našej práce, ale napísať ten štandard, ktorý neviem napísať ja, musia to napísať odborníci, musí to byť evidence based na základe WHO kritérií, bolo extrémne ťažké. Extrémne ťažké bolo komunikovať s nemocnicami, máme krásny, môžete si to pozrieť, online portál, kde je ten self assessment, kde sa môžu ohodnotiť nemocnice, a ja si myslím, že v budúcnosti to môže krásne fungovať a mamička, ktorá pôjde niekde rodiť, môže si pozrieť, ktorá nemocnica spĺňa kritériá baby friendly hospital, mother friendly hospital, ktorá spĺňa kritériá a v akom rozsahu, na koľko bodov. Tam sa to oboduje, teda že podporuje laktáciu a dojčenie.
Čiže k tomuto bodu plne s vami súhlasím, a teda dovoľujem si vám predostrieť naše, naše riešenie, ktoré by tým pádom nevyžadovalo váš pozmeňujúci návrh, a taktiež v zákone 576 tento zákon obsahuje zákaz reklamy na dojčenské mlieka na oddeleniach gynekológie a neonatológie.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.10.2019 o 9:14 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:23

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem tiež poďakovať pani kolegyni Milanovej aj poslancom, ktorí tento pozmeňovací návrh podali, pretože naozaj je to veľmi dobre aj napísané, aj vystihnuté, ale pani ministerka nás presvedčila, že to, čo je, teraz čo sa deje a čo pripravuje ona, je to lepšie a my sa potom dohodneme s pani poslankyňou, že či bude trvať na tom svojom pozmeňovacom návrhu, ale naozaj ste to vystihli, absolútne dá sa so všetkým súhlasiť. Super. A pritom vám poviem, to je tá laická odbornosť, alebo teda laici, ktorí majú ale, samozrejme, svoju praktickú skúsenosť aj s dojčením, so všetkým, teda super. Ďakujem vám pekne.
No a teraz sa chcem venovať, škoda, že tu neni pán kolega Marček, pretože on včera v tom svojom vystúpení povedal, že sme nedali možnosť vystúpení, vystúpeniu laickej verejnosti alebo že to by tak malo byť, že keď sa debatuje o nejakých vážnych veciach, tak mali by do toho prísť aj ľudia. To teda keď bude chirurgický kongres, zavoláme ľudí z ulice a teraz sa budeme debatovať o tom, že či treba operovať, alebo netreba, budeme hlasovať? Ja dúfam, že taký, taký prípad nenastane, že pán Marček, ja mu prajem, aby žil 500 rokov, ale dúfam, že taký, taký stav nenastane, že on dostane infarkt a povedia, že, počkajte, počkajte, lebo zavoláme ľudí z ulice, aby nám ešte povedali, že či súhlasia s takouto liečbou.
No ja len prečítam pár autorov, na ktorých sa odvoláva tá antivakcinačná loby, viete, lebo keď sa povie, že to napísal pán profesor, tak vo všetkých nás to vzbudzuje istý, istý rešpekt.
A pani profesorka, doktorka Anna Strunecká, doktorka prírodných vied, napísala knihu Varovné signály očkovania. Je to profesorka biológie, z roku 199..., á, v roku 1998 dostala striebornú cenu Bludný balvan. Táto cena Bludný balvan sa oceňuje alebo udeľuje ako anticena. A dostala to za pojednanie za „Transcendetálně-holistický pohled na fyziologii člověka, získaný přímo z kosmického vědomí“, je angažovaná v oblasti astromedicíny, psychoenergie, energetickom vampirizme a podobných pseudovied. To s takýmito ľuďmi má debatovať odborná spoločnosť?
Ďalšia pani, ktorá sa necháva titulovať pani doktorka, je Viera Scheibner, PhD., očkovanie, 100 rokov poctivého výskumu ukazuje, že očkovanie predstavuje lekársky útok. Končila Prírodovedeckú fakultu v Bratislave, pracovala na katedre geológie a špecializovala sa na mikropaleontológiu. V roku 1968 emigrovala do Austrálie, pracovala v Novom Južnom Walese v oddelení baní a venovala sa výskumu hornín. Na dôchodku sa začala venovať očkovaniu a patrí medzi tvrdých odporcov akéhokoľvek očkovania. Máme snáď s takouto osobou diskutovať o očkovaní?
No a teda ten pán Tuhársky, ktorý prišiel na výbor pre zdravotníctvo, pán Mgr. Peter Tuhársky, pracuje alebo ešte, alebo pracoval na oddelení informatiky Mestský úrad Banská Bystrica. Je členom rady antivakcinačnej organizácie rizík a očkovania a spolu s pani Ing. Vránskou-Rojkovou je autor knihy o vitamíne, v ktorej sa hovorí, že ak besnota, tak treba to liečiť C vitamínom. A takisto aj ďalší kolega, ktorý je v tej vakcinačnej komisii alebo v tej skupine, pán Ing. Filo, ktorý hovorí, že predsa tetanus sa dá liečiť vitamínom C. A dokonca aj už keď je teda zle, tak treba podávať vitamín C.
Ja, ja pekne chcem poprosiť všetkých, ak by náhodou došlo k nejakej, nejakému útoku zvieraťa a neni isté, že či, alebo keď by nedajbože bolo besné, aby ste ani chvíľku nepodľahli takémuto tmárstvu, pretože zároveň by ste sa stali tými, že rozhodnete o tom, že to dieťa zomrie.
Takže ja veľmi pekne chcem poprosiť, aby ste takéto tmárstva, ktoré sa šíria, aby nepodliehali ľudia tomuto.
A keď tu zaznievali, že sa nepredložili nejaké štatistiky alebo nejaké údaje, ja tu mám, prosím vás pekne, množstvo zahraničných štúdií, ani jedna epidemiologická štúdia nezistila vzťah napr. medzi očkovaním a vznikom diabetu, kde sa hovorilo, že diabetes je spú..., môže byť spúšťacím mechanizmom, napr. v očkovaní je to európska štúdia, švédska štúdia, ďalšia švédska štúdia, americká štúdia, fínska štúdia, talianska štúdia, dánska štúdia. Obrovské epidemiologické štúdie vyvrátili napr. aj vzťah medzi autizmom a očkovaním. Ja to nebudem čítať, všetky tieto štúdie, kde sú desaťtisíce zapojených ľudí do toho, pacientov, ktorí toto absolútne vyvrátili.
Ale, samozrejme, matky sú už také, aj rodičia, že chcú pre to dieťa urobiť čo najlepšie a boja sa, aby náhodou dieťa neochorelo. A to je aj prípad mamičky z Čiech, ktorá sa bála, aby dieťa nedostalo sclerosis multiplex, tak odmietla očkovanie proti tetanu a dneska jej dieťa bojuje, dieťa bojuje o holý život.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

25.10.2019 o 9:23 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:29

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, cieľom navrhovanej úpravy je spresnenie a doplnenie ustanovení zákona, a to na základe skúseností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s aplikáciou platného zákona o pohrebníctve od roku 2011, ako aj na základe pripomienok a návrhov uplatnených rôznymi subjektami počas legislatívneho procesu.
V praxi najočakávanejšou zmenou je úprava problematiky ochranného pásma pohrebiska. Návrh zákona zároveň podrobnejšie ustanoví, ustanovuje aj pravidlá pre pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov.
Súčasťou návrhu sú tiež ustanovenia upravujúce niektoré povinnosti prevádzkovateľov pohrebných služieb, krematórií, prevádzok balzamovania a konzervácie, prevádzkovateľov sociálnych služieb, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s označovaním ľudských pozostatkov, vypracovaním prevádzkových poriadkov a vedením dokumentácie.
Návrhom zákona sa tiež obmedzuje možnosť vystavovania ľudských pozostatkov spôsobom, ktorý by verejnosťou bol považovaný za poburujúci, nevhodný z etického hľadiska. A taktiež sa precizujú aj podmienky, za akých sa môžu takéto ľudské telá vystavovať.
V rámci teda toho, že asi začne búrlivá diskusia ohľadom pravidiel pre pochovávanie potratených alebo predčasne odňatých plodov, tento zákon vlastne jednoducho hovorí, že musí byť každá matka, ktorá podstupuje pôrod, musí podpísať informovaný súhlas, resp. musí byť informovaná, že do štyroch dní môže požiadať o potratený plod a do štrnástich dní od požiadania musí pohrebná služba prevziať a následne pochovať tento potratený plod. Čiže zavádzame, myslím si, že aj na základe spoločenskej diskusie, veľmi významný krok k obmedzeniu možno potratov a aj teda k humánnejšiemu zaobchádzaniu s potratenými alebo predčasne narodenými deťmi, teda informovaný súhlas.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

25.10.2019 o 9:29 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:31

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona o pohrebníctve na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výboru k vládnemu návrhu zákona o pohrebníctve, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a stanovisko gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 25 pozmeňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 180 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu v pondelok o 11.00 hodine. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

25.10.2019 o 9:31 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:33

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa krátko vyjadril k tomuto zákonu.
Zákon o pohrebníctve je takou mojou srdcovkou. Prvýkrát som podával novelu zákona už v roku 2010 a odvtedy štyrikrát. Zo začiatku bol ten, tá novela trošku obšírnejšia, riešili sme tam rôzne veci, ale keď narážal na odpor v radoch poslancov, nakoniec sme to zúžili iba na ochranné pásmo, ktoré aj v tomto zákone je takým dominujúcim prvkom. Som rád teda, že nakoniec sa to podarilo a vláda prišla s týmto zákonom, pretože ten náš, tú našu novelu hlavne koaliční poslanci odmietali schváliť, aj keď sme sa boli napríklad radiť ešte s pani vtedajšou štátnou tajomníčkou, keď ešte nebola pani ministerka, ona takisto súhlasila s tým, pretože hlavne to ochranné pásmo spôsobovalo veľa ľuďom, veľa starostom problém, pretože vo svojich obciach nemohli užívať pozemky, ktoré boli v blízkosti cintorínov, tak, ako by si predstavovali.
Ako som už spomínal, zo začiatku sme mali ten zákon obšírnejší, nakoniec sme ho teda zúžili na to ochranné pásmo. Aj v tejto novele kolega Ondro Dostál na ústavnoprávnom výbore ešte doprecizoval aj toto ochranné pásmo, pretože v tejto novele bolo stanovené tak, že obce si môžu to ochranné pásmo stanoviť vo VZN-ku, ale nebola tam, nebolo tam nejaké obmedzenie, bolo to také ľubovoľné. Tak sme, som rád, že teda v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je v spoločnej správe, je aj obmedzenie tohto ochranného pásma, aby teda tie obce nemali až takú voľnosť, aby to ochranné pásmo nemohli si dávať akékoľvek veľké, ale aby tam boli tie hranice minimálne na úrovni toho dnešného zákona, ale s tým, že teda môžu to ochranné pásmo celkom zrušiť.
Ja by som teda si dovolil pozmeniť ešte túto novelu zákona o jeden pozmeňujúci návrh, ktorým sa budeme snažiť vyjsť v ústrety niektorým menším cirkvám pôsobiacim na Slovensku, ktoré teda v ústave majú garantované, garantovaný nejaký výkon svojich náboženských, náboženských práv, a práve tento zákon o pohrebníctve niektorým z nich robí problém a ony pri pochovávaní svojich zosnulých musia doslova tento zákon porušovať.
Keď sme toto predkladali ešte v roku 2011, tak bola o tom aj debata, bola to debata aj v médiách a vyjadrovali sa k tomu rôzni ľudia, dokonca sme mali aj vyjadrenie hlavného hygienika, ktorý hovoril, že teda problém, ktorý chceme riešiť, sa takto riešiť dá.
A teraz teda k tomu problému konkrétne, že chceme navrhnúť skrátenie lehoty, v rámci ktorej nesmú byť pochovávané ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, ktoré je dnes stanovené na 48 hodín a my ju chceme skrátiť na 24 hodín, pretože niektoré menšie cirkvi majú s týmto ustanovením problém.
Toľko v krátkosti k odôvodneniu tohto jednoduchého pozmeňujúceho návrhu. Verím, že do hlasovania je dostatok času, aby pani ministerka aj so svojimi odborníkmi tento náš pozmeňujúci návrh posúdila a vyjadrila sa k nemu teda, že či ho schvaľuje a odporúča na hlasovanie, alebo nie. Bol by som teda rád, keby tento pozmeňujúci návrh bol schválený.
Tak prosím o zastavenie času a prečítam tento jednoduchý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Laurenčíka, Ondreja Dostála a Petra Osuského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1611).
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. V § 3 ods. 3 sa slová "48 hodín" nahrádzajú slovami "24 hodín".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Ďakujem za pozornosť a prosím teda o schválenie tohto pozmeňujúceho návrhu a zároveň sa vyjadrím k tomu, že náš klub strany Sloboda a Solidarita podporí túto novelu zákona o pohrebníctve.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:33 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:38

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, zákon o pohrebníctve nie je u mňa až taká srdcovka ako u kolegu Laurenčíka, ale napriek tomu som sa aj ja párkrát pokúsil prostredníctvom poslaneckého návrhu novely upraviť tento návrh, a teda venoval som sa najmä tej téme ochranného pásma pohrebísk a ochranného pásma krematórií, ktoré tu nie je riešené, ale, ale, ako som už teda povedal v prvom čítaní, myslím si, že to nie je nejaký zásadný problém. Teraz kolega Laurenčík predložil náš spoločný poslanecký návrh. Myslím si, že by to bol ústretový krok voči, voči menším náboženským spoločnostiam, ale ak sa to nepodarí teraz, no tak budeme sa, budeme sa o to snažiť neskôr.
Ale vrátil by som sa teda k tomu ochrannému pásmu. Keďže sme v druhom čítaní, ja by som sa vyjadril najmä k pozmeňujúcim návrhom, a teda chcem oceniť, že sa, že sa podarilo trochu ešte došpecifikovať ten návrh. Dnes existuje zo zákona ochranné pásmo pohrebísk v rozsahu 50 metrov, čo kritizujú mnohí ľudia, ktorí žijú v blízkosti, v blízkosti cintorínov a nemôžu, nemôžu napríklad na pozemku, kde majú nejaký dom, postaviť nejaký iný dom, niekedy dokonca ani robiť nijaké, nijaké úpravy a je to, je to logicky neodôvodnené, lebo, lebo mnohé domy tam aj dnes existujú, napríklad v obciach, a nie je s tým a nie je s tým žiadny problém.
Tak my sme presadzovali, aj ministerstvo, a potom vláda prišla s riešením, že sa, že sa zruší ochranné pásmo zo zákona a že sa obciam dá právomoc prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, aby si ony samotné, samotné obce určili, že či chcú mať ochranné pásma, alebo nechcú mať ochranné pásmo pohrebiska, aké veľké a prípadne aj ďalšie podmienky, ktoré sa, ktoré sa ich týkajú. Na tomto je zhoda.
Jediná naša výhrada smerovala k tomu, že kým dnes zákon stanovuje ochranné pásmo v rozsahu 50 metrov, vládny návrh zákona nedával k tomu žiadny limit, čiže teoreticky obce by si mohli, mohli stanoviť to ochranné pásmo aj oveľa väčšie alebo nejako inak, čo sa nám nezdalo odôvodnené. A oceňujem, že na základe diskusie na ústavnoprávnom výbore sa aj koaliční kolegovia priklonili k tomu, že by bolo dobré dať do zákona maximálny rozsah, teda že obce si môžu určiť všeobecne záväzným nariadením ochranné pásmo, ale v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, aby sme teda nešli nad rámec toho, čo je dnes ochranné pásmo na základe zákona.
Ďalšia vec, ktorá, myslím, na to upozornil odbor legislatívy, ktorá tam vyvolávala nejaký problém, ktorý by asi nebol veľmi vážny v praxi, ale teda teoreticky mohol vzniknúť, je, že tie ochranné pásma zo zákona mali zaniknúť 31. marca, a pritom obce si už od 1. januára mohli vlastne všeobecne záväzným nariadením upraviť ochranné pásmo. Čiže teoreticky by mohla nastať situácia v niektorých obciach, že, že zároveň tam bude existovať ochranné pásmo na základe zákona, ktoré zanikne až 31. marca budúceho roku, a existovalo by tam aj ochranné pásmo na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mohlo vzniknúť od 1. januára a mohlo byť, mohlo byť v inej veľkosti. Aj toto sa podarilo ošetriť prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol schválený na zdravotníckom výbore, a je to bod 19, ktorý hovorí o tom, že "ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká najneskôr 31. marca 2020," a potom je to tu dôležité, "ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr".
Takže ja môžem povedať aj za seba, keďže som sa tej téme venoval, aj za kolegu z poslaneckého klubu SaS, že tie problémy, ktoré sme tam ešte videli v prvom čítaní, už boli úplne, úplne eliminované, a teda je to, je to vyriešené tak, ako si my predstavuje, že by to malo byť.
Takže ďakujem za ústretovosť aj koaličným kolegom, aj pani ministerke a len zopakujem po kolegovi Laurenčíkovi, za poslanecký klub SaS že to podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:38 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:44

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, s radosťou sa pridávam k záverečnému konštatovaniu kolegu Dostála. My sme sem chodili s týmto návrhom ako s teplými rožkami roky. A, samozrejme, nie sme tí, ktorí žiarlia na to, že to nakoniec prichádza z inej adresy ako rozumné zakončenie tohto zápasu. Všeobecne netrpím tým, že pod niečím musí byť naše meno, ak je to dobré, nech to predloží a nech to schváli ktokoľvek, hlavne aby to bolo.
Ale bola to typická ukážka nestraníckeho návrhu zákona. Pretože ten, kto pekný pozemok na stavbu rodinného domu, ako mali tí dvaja mladí ľudia, ktorí nám napísali mail, ktorý to celé rozbehol pred rokmi, môžu mať i voliči SMER-u, i HÍD-u, i SaS a nedá sa povedať, komu sme tým pomohli. Pomohli sme zdravému rozumu.
A myslím si, že možno je jediná chyba, že to trvalo ďalšie roky, kým sa tak stalo. Ale ako hovoria naši nemeckí, európski spolubratia: Ende gut, alles gut.
Takže v tomto prípade som rád, že to dopadlo takto a mohlo by to byť aj do budúcnosti príkladom, aby sa neviedla pri vyslovene nestraníckych zákonoch permanentná zákopová vojna podľa zásady "opozícii nič". Pretože, ako aj tento príklad ukazuje, ide jednoducho o zdravý rozum a pomoc občanom bez rozdielu ich politickej preferencie.
A som rád, že teda nakoniec návrh SaS a OKS bude pretavený do niečoho pozitívneho. A ešte raz, nežiarlime na tých, ktorí predkladajú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 9:44 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:46

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, ďakujem za reakciu, presne tak. Je to jeden z tých návrhov, kde nejde o to, že či pravica, ľavica, liberáli, konzervatívci, koalícia, opozícia, a teda tiež súhlasím, že mohlo to byť aj rýchlejšie a snáď v budúcnosti sa zmení politická kultúra a pri návrhoch tohto typu nebude vládna koalícia hlasovať proti situácii, keď s nimi vecne súhlasí, len z dôvodu, že ich predkladajú opoziční poslanci.
Možno to budeme môcť aj my v budúcom volebnom období ovplyvniť, to uvidíme po 29. marci, ale v každom prípade v tejto chvíli som najmä rád, že, že sa konečne tú zmenu snáď už v pondelok podarí ohlasovať a od 1. januára sa tento problém vyrieši.
Takže ešte raz ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 9:46 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:47

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážení kolegovia, kolegyne, už v prvom čítaní som vystúpila k tomuto návrhu zákona o pohrebníctve práve pri tej časti, ktorá spresňovala a dopĺňala povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom.
Chcem oceniť pani ministerku za to, že tento návrh je skutočne humánnejší a myslí na ženy, na rodičov, ktorí prežívajú veľmi ťažkú situáciu práve pri, najmä asi pri spontánnych potratoch, a predlžuje teda dobu, kedy môžu rodičia požiadať o to, aby im boli tieto pozostatky ich plodu vydané na pochovanie. A taktiež je dôležité, že každý musí lekár informovať o tom, že je to možné. To sú veľmi dobré kroky, naozaj humánnejšie a citlivejšie voči tým, ktorí prežívajú obrovskú bolesť po strate svojho túženého dieťaťa. Za to veľmi ďakujem.
Ja som už v prvom čítaní ale hovorila o tom, že ak teda naozaj aj týmto ukazujeme na to, že tieto potratené ľudské plody sú pozostatkami ľudskými, že možno dozrel ten čas, aby sme na Slovensku pochovávali všetky potratené ľudské plody, nielen tie, o ktoré si rodičia požiadajú. Keďže ide o ľudské pozostatky, nemali by byť spaľované v spaľovni odpadov, ale mali by byť pochovávané, alebo teda spopolnené v krematóriu.
A nehovorím nič nové. Nehovorím, ako keby my sme mali byť prvou krajnou, kde sa tak stane. V susednej Českej republike bola táto povinnosť uzákonená už pred dvoma rokmi. A podobná právna úprava je aj v iných európskych krajinách, napríklad v Škótsku aj Veľkej Británii.
Bolo by to znakom civilizovanej spoločnosti, aby sme všetky potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody naozaj nespaľovali v spaľovni odpadov ako biologický alebo patologický odpad, ale aby sme im, bola im zaistená taká istá pieta a dôstojnosť ako živo narodeným deťom, ktoré zomrú bezprostredne po pôrode.
Spomínala som tu spontánne potraty. Snáď už mne sa vidí, že už asi každý jeden z nás, ako tu sedíme, sa v svojom živote stretol s rodičmi, so ženou, ktorá spontánne potratila. Ten počet spontánnych potratov je, je vysoký. Má trošku, mierne teraz v posledných dvoch rokoch taký charakter, ako keby ustal, ale v podstate v posledných piatich rokoch, do roku 2016, mal stúpajúci charakter. V 2016-om sme, myslím, mali najvyšší počet potratov spontánnych a v podstate sú v takej rovnakej, rovnakom, rovnakom čísle ako umelé potraty, ak teda hovorím o štatistike umelých potratov pre, ktoré boli uskutočnené ženám s trvalým pobytom na Slovensku. Tam sa jedná okolo 6 100 potratov za minulý rok, umelých potratov, a spontánnych za minulý rok okolo 5 900. Tie čísla sa vyrovnávajú.
Ja sama som teda stretla množstvo ľudí, aj v svojej rodine množstvo žien, ktoré zažívajú túto obrovskú stratu, túto bolesť. Pochovanie týchto ich plodov je pre nich takou, takou náplasťou za bolesť, ktorú zažívajú, a potrebujú to, je to isté.
Pri tejto príležitosti chcem aj povedať, že pracujem už dvadsať rokov vo Fóre života. A Fórum života už sedemnásť rokov robí takú osvetovú kampaň, ktorá sa nazýva, že Sviečka za nenarodené deti. A chcem tu pripomenúť práve v týchto dňoch, lebo už budúci týždeň budeme chodiť po cintorínoch a množstvo takých pamätníkov pre nenarodené deti, práve toto občianske združenie Fórum života už realizovalo a môžete ich nájsť na cintorínoch. A v tomto roku, ale aj bývalých, ale v tomto roku je významne zameraná pozornosť Fóra života pri Sviečke pre nenarodené deti práve na ženu. A taktiež Fórum života pripravilo veľa projektov, konkrétnych, práve pre tieto ženy, ktoré sú, ktoré zažili spontánny potrat, ale aj umelý potrat.
Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, taktiež by som chcela povedať, že malo by byť jedno, či predkladá pozmeňujúci návrh opozičný poslanec, opozičná poslankyňa alebo poslanec koalície. Ak tento návrh je humánnejší, ak tento návrh pozmeňujúci a doplňujúci je dobre pripravený a naozaj by sme sa mohli ním zase pridať ku krajinám, ktoré takto humánne pristupujú k pochovávaniu alebo k spopolňovaniu v krematóriu aj predčasne odňatých plodov ľudských alebo potratených ľudských plodov.
Môj pozmeňujúci návrh teda v prvom rade navrhuje, alebo navrhujem, aby sme pochovávali všetky tieto ľudské potratené plody, aj tie teda, ktoré si rodičia nevyžiadajú.
V mojom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je ďalej, ďalej chceme hovoriť alebo chceme zmeniť, chceme doplniť, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, použije potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody na vedecké účely alebo výučbové účely, takže ako bude povinný zabezpečiť ich pochovanie následne.
Ďalším návrhom mojím je, ďalším návrhom je definícia, alebo definuje povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vydať rodičom potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu na požiadanie aspoň nejaký úlomok pozostatku, ak bol ľudský plod bez zvyšku použitý na bioptické vyšetrenie.
Ďalším mojím návrhom je predstavenie právneho základu pre povinnosť zabezpečiť pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, ak neexistuje podozrenie z trestného činu.
Ďalšia definícia je, za akých podmienok sa môže uskutočniť preprava potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Taktiež upravujem týmto návrhom povinný rozsah evidencie o pochovávaní potratených ľudských plodov.
Môj návrh obsahuje aj postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri tomto zabezpečení pochovávania, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie. Taktiež vzor žiadostí.
Dopĺňa sa teda nová príloha, ktorá upravuje postup poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu alebo predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovávanie vo veci zabezpečenia pochovania.
Tento návrh je taký dlhší, a preto som odôvodnenie chcela, aj som musela, povedať už teraz. Budem ho čítať.
Ešte raz vás chcem veľmi pekne poprosiť aj vás, pani ministerka, aj vás, pán spravodajca, aby ste boli ústretoví, aj vás, pani kolegovia a kolegyne, aby ste boli ústretoví, a žiadam vás a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
A teraz chcem prečítať môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1611).
1. V čl. I bod 2 znie: Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie § 2 ods.1 písm. b), d) a e), k) až ab), ad) až af), ai) až ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. g), i) a j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. d) až g), i) a k), § 32 ods. 1 písm. j) a l) a § 33 ods. 17 písm. c) sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod vrátane biologických zvyškov po potrate, ak sa nedajú od ľudského plodu oddeliť (ďalej len „potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod")."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„§ 42a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z."
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vynímam bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. To pre pána spravodajcu.
2. V čl. I bode 3 sa v § 3 ods. 6 za slová „ľudských pozostatkov," vkladajú slová „potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov,".
3. V čl. I v bode 3 sa v § 3 ods. 7 za slová „použitý na bioptické vyšetrenie" vkladá bodkočiarka a slová „v takom prípade bude rodičovi na žiadosť vydaný úlomok alebo rez tkaniva použitého na bioptické vyšetrenie, ak o to požiada".
4. V čl. I bode 3 § 3 ods. 8 znie:
„(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie podľa odseku 7 a nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, je povinný zabezpečiť jeho pochovanie. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je upravený v prílohe č. 1b)."
5. V čl. I v bode 15 § 6 ods. 9 znie:
„(9) Preprava potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie musí byť doložená vypísanou žiadosťou podľa § 3 ods. 7 alebo 8."
6. V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie: 19. V § 8 ods. 4 písm. e) znie:
"e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie: 22. V § 11 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I sa v 66. bode dopĺňa príloha č. 1b), ktorá vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 1b) k zákonu č. 131/2010 Z. z.
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení pochovania potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudských plodov alebo k predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, zabezpečí ich pochovanie.
(2) Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode podľa odseku 1 má vykonať pitva, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť jeho pochovanie po vykonaní pitvy.
(3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie aj viac potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov súčasne za obdobie, ktoré nepresahuje 6 mesiacov. Za tým účelom je oprávnený uchovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody
a) v chladiacom zariadení po dobu nepresahujúcu 14 dní od uloženia,
b) v mraziacom zariadení po dobu nepresahujúcu 30 dní od uloženia alebo
c) v dezinfekčnom roztoku, ktorý umožňuje ich uchovávanie a súčasne následné pochovanie.
(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich individuálnym alebo spoločným uložením do hrobu alebo ich individuálnym alebo spoločným spopolnením v krematóriu s následným uložením urny s popolom na pohrebisku. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1b).
(5) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich uložením do hrobu zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poverenej pohrebnej služby.
(6) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov uložením urny s popolom na pohrebisku zabezpečí
a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo
b) poverená pohrebná služba.
(7) Uloženie urny s popolom na pohrebisku po kremácii môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečiť aj prostredníctvom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, občianskeho združenia, neziskovej organizácie alebo nadácie, ktorá má takúto činnosť zapísanú v predmete činnosti, ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe dohody udelí plnomocenstvo.
(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený pochovať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody aj s pohrebom.
(9) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poverená pohrebná služba, krematórium a subjekt zabezpečujúci uloženie urny s popolom na pohrebisku podľa ods. 7 sú povinní viesť evidenciu potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov v rozsahu označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, a na základe tejto evidencie poskytnúť informáciu rodičovi o prevoze, odovzdaní, kremácii alebo pochovaní jeho potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ak o túto informáciu rodič požiada."
Teraz prečítam aj vzor žiadosti.
"Žiadosť o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je obstarávateľom pohrebu:
Názov, sídlo, IČO, pracovisko.
Žiadam o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, za obdobie od ... do ... v celkovom počte ... ľudských plodov.
Dátum žiadosti, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak pochovanie zabezpečuje pohrebná služba:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Subjekt (názov pohrebnej služby), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak majú byť pozostatky spopolnené v krematóriu:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na spopolnenie v krematóriu.
Subjekt (názov krematória), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky)."
V súvislosti s doplnením prílohy č. 1b sa vykoná legislatívnotechnická úprava úvodnej vety.
9. V čl. II bode 1 v § 6 ods. 11 sa slová „spálený v spaľovni odpadov podľa osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "pochovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti".
Slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa) a 6aaa) znejú:" sa nahrádzajú slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa) znie:".
Text poznámky pod čiarou a odkaz 6aaa sa vypúšťa.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:47 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video