8. schôdza

3.6.2020 - 10.6.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.6.2020 o 11:10 hod.

JUDr.

Monika Péter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:25

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 128a.
Uvedený vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor v určenej lehote. Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 128, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje šesť pozmeňujúcich návrhoch, návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 28 z 9. júna 2020, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, nech sa páči, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.6.2020 o 10:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia a kolegyne, rada by som vás požiadala o podporu pozmeňujúceho návrhu s pätnástimi podpismi poslankýň a poslancov. Tento pozmeňujúci návrh sa týka zákona, ktorý momentálne prerokovávame, o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 128).
Pozmeňovací návrh znie: "V čl. II, v čl. I 2. bode v § 1431 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1."
Celkom krátke zdôvodnenie. Navrhovanou úpravou sa vypúšťa duplicita z návrhu zákona.
Ďakujem vám pekne za podporu. Ďakujem vám, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.6.2020 o 10:40 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:40

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem vám veľmi pekne. Pán podpredseda parlamentu, dámy a páni, sme v druhom čítaní zákona, o ktorom sme už hovorili za posledné dni. Jedná sa o posun lehôt z dôvodu COVID-u. Takže myslím, že diskusia k tomu prebehla, ak ešte sú nejaké dodatočné otázky, samozrejme, som vám k dispozícii.
Takže ďakujem pekne a prosím vás o podporu.
Skryt prepis

9.6.2020 o 10:40 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:40

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby som, ako určenej spravodajkyni výboru, predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením 169 z 5. júna 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre financie a rozpočet, je to uznesenie 43 z 5. júna 2020. A druhé odporučenie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to ústavnoprávny výbor.
Z uznesenia výboru uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spoločné, uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 44 z 9. júna 2020. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som schôdzi Národnej rady popri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

9.6.2020 o 10:40 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:40

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, ide o dve podstatné úpravy.
Prvá sa týka tzv. pandemických OČR. Nám sa podarilo v rozhodnutí ministra školstva, ktorým otvoril školy a škôlky, uplatniť do tohto rozhodnutia takú právnu formuláciu, aby sme mohli ďalej vyplácať pandemické OČR-ky pre tých rodičov, ktorých deti buď sa nedostali z kapacitných dôvodov do škôl alebo do škôlok, alebo mali obavy poslať deti do škôl alebo do škôlok. Žiaľ, v ministrovom rozhodnutí on rozhoduje, zjednodušene povedané, o ľuďoch, kdežto, čo sa týka jasličiek, tam rozhodnutie hlavného hygienika sa týka priestorov. Takže sme nemohli aplikovať podobnú právnu úpravu aj pri tom rozhodnutí hlavného hygienika, preto sme pristúpili k zmene zákona, kde sme teda už upravili aj školy a škôlky, aj jasličky, aby aj v tomto prípade rodičia v prípade nedostatku kapacít mohli čerpať tzv. pandemickú OČR-ku.
Druhá úprava je tá, že na poslednom zasadnutí tripartity sa dohodli odborári, zamestnávatelia na tom, že bude možné počas mimoriadnej situácie predĺžiť ešte raz, tretíkrát, dohody na dobu určitú. Toto rozhodnutie upravujeme, aby sme uchránili približne, je to vysoký, vysoké stovky až malé tisíce pracovných miest najmä v automobilovom priemysle a v dodávateľských reťazcoch s tým súvisiacich, a keďže takýmto spôsobom môžme ochrániť domáce pracovné miesta, tak preto pristupujeme k tejto novele Zákonníka práce.
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

9.6.2020 o 10:40 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:40

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 132).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 170 z 5. júna 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona, tlač 132, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplýva žiadny pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 36 z 9. júna 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

9.6.2020 o 10:40 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vláda Slovenskej republiky si v programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 dala za cieľ predovšetkým zvýšiť dôveru občanov v právny štát, zvýšiť vymáhateľnosť práva a bojovať proti korupcii a klientelizmu. Prioritou by malo byť presadenie transparentného a širšiemu okruhu kandidátov otvoreného modelu navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.
Zmena vo vedení Generálnej prokuratúry je jednou z kľúčových pre naplnenie týchto záväzkov, a tým aj pre zvýšenie kvality života občanov, pre zdravé a spravodlivé Slovensko, Slovensko, aké chceme asi všetci. Na margo informácií, ktoré sa v roku 2019 vyplavili, sa ukázalo, ako fatálne môže generálny prokurátor zlyhať a zároveň aká kľúčová táto funkcia je, keďže generálny prokurátor má obrovské právomoci. Hovorím predovšetkým o období, keď Trnka riadil prokuratúru a keď bolo Kočnera vidno v budove Generálnej prokuratúry, pomerne často vidieť. Podľa viacerých prokurátorov o blízkosti a vplyve Kočnera na vedenie prokuratúry najlepšie vypovedalo jeho auto, ktoré parkovalo na mieste vyhradenom pre prokuratúru.
Čaká nás závažný krok, dovŕšiť proces zmeny na Generálnej prokuratúre tak, aby sa aj v praxi potvrdzovala rovnosť všetkých občanov pred zákonom. Zvolená osoba generálneho prokurátora na základe jej morálnych predpokladov by mala poskytovať garanciu, že bude nezávislá a nestranná bez ohľadu na to, kto za ňu zahlasoval. Nikto nebude môcť spochybniť výber v rámci kandidátov, keďže sa na nich budú klásť vysoké nároky. Okrem odborných predpokladov budú musieť spĺňať aj osobnostné predpoklady na výkon tejto funkcie, ako napríklad to, že ich doterajší život dáva záruku, že budú funkciu generálneho prokurátora vykonávať riadne a čestne.
Funkcia generálneho prokurátora je jednou z kľúčových pozícií v štáte. V oblasti prokuratúry však podľa mňa chýbajú aj prvky, ktoré by fungovanie prokuratúry urobilo ešte transparentnejšie a samostatnejšie. Ide napríklad o zmenu Rady prokurátorov na model podobný Súdnej rade, kde sú aj zástupcovia iných mocí. I vláda Slovenskej republiky zároveň deklarovala vo svojom programovom vyhlásení, že presadí otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá. Pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní by mala nastaviť podľa vzoru Súdnej rady.
Verejní činitelia musia mať nielen práva, ale aj zodpovednosť za svoje konanie. Je načase skončiť s politikou ruka ruku myje, s politikou beztrestnosti verejných činiteľov či s politikou vydierania. Nikto, kto si ctí demokratické princípy, nepristúpi na žiadne dohody o porušovaní etiky v politike, na žiadne kompromisy na úkor demokracie práva a spravodlivosti.
Generálna prokuratúra je kľúčovou inštitúciou pri nastoľovaní vlády zákona a vyvodzovaní zodpovednosti voči porušovateľom. Preto je namieste práve v dnešnej dobe zvýšiť transparentnosť pri výbere nového generálneho prokurátora tak, aby sa ním stala morálne čistá a odborne erudovaná osobnosť z právnickej obce. Určite sa aj v radoch prokurátorov nachádzajú morálne a odborne spôsobilí a vhodní kandidáti na túto pozíciu.
Slovenská prokuratúra prešla za dlhé obdobie iba kozmetickými úpravami a dnes vidíme, že to nestačí. Je možné už teraz povedať, že mimoriadne kvalitný kandidát môže vzísť rovnako z prostredia vnútra prokuratúry, ako aj z externého právnického prostredia. Prokuratúra totiž ťažko, prekonávajúc negatívne dôsledky Trnkovej a Kočnerovej éry, dokázala v posledných rokoch vygenerovať dostatok odvážnych, odborne zdatných a morálnych osobností, ktoré by určite zastávali túto funkciu so cťou. Rovnako aj externé právne prostredie, ako akademická obec, Policajný zbor, súdny systém, advokácia, by dokázalo určite ponúknuť osobnosti, ktoré by mohli uspokojiť aktuálnu spoločenskú objednávku po riadnom fungovaní zákonnosti.
Prokuratúra je v dnešnej dobe systémom, ktorý je uzavretý, a dôsledkom toho je tá skutočnosť, že pomaly nám začal vykazovať prvky, ktoré by v demokratickej spoločnosti nemali čo hľadať. Prokuratúra, ktorá je hermeticky uzavretá, potrebuje nový vietor, nový profesijný systém, novú krv. Z tohto hľadiska je teda argument o otvorení voľby širšiemu okruhu kandidátov spojený s verejným vypočutím kandidátov pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady oprávnený a správny. Verejné vypočutia majú skutočne potenciál eliminovať kandidátov, ktorí nie sú morálne a odborne na dostatočnej úrovni.
To by nám však nemalo stačiť. Výberový proces nemá byť zužovaný iba na vyraďovanie slabých kandidátov. Mal by byť aj o hľadaní vhodných riešení pre Generálnu prokuratúru a kandidátov, ktorí ich dokážu najlepšie naplniť. V mnohých štátoch je prokuratúra súčasťou výkonnej moci, vlády a zároveň jej podlieha, pretože koná a podáva obžaloby v mene štátu a jej pôsobnosť je najmä v trestnoprávnej oblasti pri vymáhaní trestnoprávnej zodpovednosti pred súdom.
Chcel by som upriamiť pozornosť aj na správu o európskych štandardoch, týkajúcich sa nezávislosti súdneho systému, nezávislosti prokuratúry, prijatú Benátskou komisiou v roku 2010. Komisia k vymenovaniu a odvolaniu generálneho prokurátora uvádza nasledovné, citujem: "Je dôležité, aby metóda výberu generálneho prokurátora bola taká, aby sa dok..., aby si dokázala získať dôveru verejnosti a rešpekt právnických a sudcovských kruhov. Preto je potrebné do procesu výberu zapojiť aj profesionálnu apolitickú expertízu. Avšak želanie vlády musí mať určitú kontrolu nad vymenovaním a je opodstatnené z dôvodu významu stíhania trestných činov pre usporiadané a efektívne fungovanie štátu.
Referencie týkajúce sa profesionálnej kvalifikácie kandidátov by mali poskytnúť relevantné osoby, ako napríklad predstaviteľa v právnickej osobe vrátane prokuratúry a občianskej spoločnosti. To znamená, že rozhodujúcim kritériom výberu by nemalo byť to, či je kandidát prokurátor, alebo nie je prokurátor, ale predovšetkým osobnosť a kvality kandidáta."
Ináč chcel by som kolegom aj zároveň pripomenúť, že podľa súčasnej právnej úpravy sa prokurátorom môže stať aj advokát, sudca, súdny exekútor alebo notár. Právna norma tieto subjekty nevylučuje. Aj generálnym prokurátorom nemusí byť výslovne alebo výlučne právnik z prostredia prokuratúry. Veď v konečnom dôsledku si zoberte, že otvorenie voľby pre väčší počet kandidátov môže priniesť nielen vyššiu kvalitu výberu, ale môže byť aj dôležitým prvkom a krokom k systémovej zmene fungovania prokuratúry. Podľa môjho názoru i prokurátori by mohli mať záujem, aby sa do ich uzavretého systému zaviedli také prvky otvorenosti verejnej kontroly, ktoré by v konečnom dôsledku pomohli k navráteniu dôvery v prokuratúru.
Preto je správne v dnešnej dobe začať s rozšírením ponuky kandidovať na funkciu generálneho prokurátora aj iným právnickým profesiám, najmä rešpektovaným justičným kapacitám v oblasti trestného práva, resp. iným aktérom so skúsenosťou z trestného práva, prípadne erudovaným odborným kapacitám z akademickej obce.
Dámy a páni, na Slovensku je dlhodobo nízka dôvera v štátne inštitúcie, políciu a justičný systém. Zvlášť po udalostiach po vražde dvoch mladých ľudí vníma verejnosť so zvýšenou citlivosťou každé podozrenie z kontaktov príslušníkov štátu a pochybných skupín či osôb. Prokuratúra nás má chrániť pred tým najhorším, pred zločincami a kriminálnikmi. A dnes máme po správach z minulých mesiacov viac ako len pocit, že to nerobila tak, ako očakávame. Verejná kontrola a možnosť vyvodenia zodpovednosti za zlyhanie automaticky vytvárajú tlak, aby verejní činitelia konali tak, ako im to ukladá zákon.
Vo voľbách konaných vo februári 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene. Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať veci verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery občanov v kľúčové inštitúcie štátu, ako je aj prokuratúra.
Strany a hnutia tvoriace vládnu koalíciu získali dôveru na základe prísľubu zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Na taký štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť. Aj preto je potrebné prijať opatrenia, ktoré by nesporným spôsobom zvýšili šancu, aby sa generálnym prokurátorom stal ten najlepší možný kandidát zo súčasnej právnickej obce.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.6.2020 o 10:40 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:10

Monika Péter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci (zaznenie gong), vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, povedať niekoľko slov a vysloviť tak svoj názor k novelizácii zákona o prokuratúre a zákona o rokovacom poriadku.
Z môjho pohľadu ide o zmenu, ktorú azda každý z nás bez ohľadu na to, či je presvedčený o jej kladnom, či, naopak, negatívnom dopade, musí vnímať ako zmenu zásadnú, ako zmenu (zaznievanie gongu) sčasti podporujúcu postupné búranie rokmi zažitých stereotypov, ktorých význam je prinajmenšom sporný.
V demokracii je jedným zo základných zámerov novelizácie akéhokoľvek právneho predpisu zámer o jeho posun práve k jej princípom.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, preruším vás.
Kolegovia, z úcty k pani poslankyni vás poprosím. Ďakujem pekne.

Péter, Monika, poslankyňa NR SR
V demokracii je jedným zo základných zámerov novelizácie akéhokoľvek právneho predpisu zámer o jeho posun práve k jej princípov, k podpore jej pilierov a k jej celkovému posilneniu. Je preto veľmi dôležité vnímať každú novelizáciu v širokých súvislostiach a významoch. Tak ako hovorí samotná dôvodová správa k predmetnej novele, cieľom tohto návrhu zákona je zaviesť transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a to podľa štandardov pre kandidátov na funkciu Ústavného sudcu, ktorý bude zároveň zohľadňovať odporúčania Benátskej komisie a prax v iných členských štátoch Európskej únie.
Asi každý z nás poslancov, ale aj väčšina širokej verejnosti vníma v rámci predmetnej novely pravdepodobne tri najzásadnejšie momenty, a to verejné vypočutie všetkých kandidátov o funkciu generálneho prokurátora v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, zvýšenie počtu aktívne legitimovaných subjektov oprávnených podať Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu kandidáta na funkciu generálneho prokurátora a možnosť uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora v porovnaní s aktuálnou úpravou pomerne širokým spektrom kandidátov s iným bezprostredne predchádzajúcim povolaním, respektíve inou bezprostredne predchádzajúcou funkciou ako funkciou prokurátora.
Všetky uvedené body v porovnaní s aktuálnou úpravou možno svojím významom označiť ako naozaj o výraznú zmenu. Rozdiel však vidím v ich odlišnom vnímaní v rámci akejsi všeobecnej prospešnosti. Kým prvý a druhý bod pre väčšinu predstavujú povedzme záruku vyššej miery otvorenosti prokuratúry minimálne v procese výberu vhodných kandidátov, čo koniec koncov svojimi vyjadreniami potvrdzuje aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky, vnímanie tretieho bodu a názory na jeho implementáciu vyvolávajú asi najväčšiu diskusiu a je pravdou, že podporné argumenty skupiny zástancov a tiež skupiny odporcov majú v princípe zväčša rovnaké základy.
Zo strany odporcov najčastejšie zaznievajú argumenty v podobe obáv z nedostatku získaných vlastností, akými sú odbornosť, skúsenosti s riadením, respektíve vedením tak uzavretého celku, za aký sa v súčasnosti prokuratúra považuje, a v neposlednom rade tiež všeobecné skúsenosti zo samotného prostredia prokuratúry. Iste, pre väčšinu ľudí, ktorí sa na vec pozerajú najmä z hľadiska logiky, no pritom nepozerajúc upravovanú oblasť, upravované prostredie detailne, nie je jednoduché vytvoriť si absolútne jednoznačný názor, či človek, i keď s právnou praxou a spĺňajúci ďalšie zákonom vyžadované náležitosti, no nepôsobiaci ako prokurátor, dokáže riadne zastávať tak zásadnú funkciu, ktorá ide ruka v ruke s ideou právneho štátu. A, samozrejme, logika ich utvrdzuje v tom, že, pozerajúc na všetko zmienené, najvhodnejším bezprostredne predchádzajúcim povolaním pred výkonom funkcie generálneho prokurátora je predsa výkon funkcie prokurátora.
Zo strany zástancov, naopak, zaznievajú názory, že práve otvorenie tejto funkcie pre širší okruh uchádzačov, ako sú prokurátori, je krok, ktorý v sebe nesie vyššiu mieru nezávislosti na internom prostredí prokuratúry, vyššiu mieru nezaujatosti, názorovej autonómnosti, no všetko pri zachovaní potrebnej miery odbornosti a tiež za splnenia ďalších zákonom vyžadovaných náležitostí.
Ja osobne sa v tomto smere prikláňam na stranu zástancov a domnievam sa, že dôvera, ktorú občania vkladajú do tak významnej funkcie, bude posilnená, ak budú mať uchádzači dôkladné a rôznorodé znalosti, ktoré presahujú odborné právne oblasti dôležitého spoločenského záujmu, ak budú disponovať osobnými zručnosťami a pochopením, ktoré im umožňuje rozhodovať vo veciach a vhodne a citlivo zaobchádzať so všetkými zúčastnenými stranami. Okrem zmieneného a najmä vzhľadom na spoločensko-politickú situáciu hlavne v období pred poslednými parlamentnými voľbami vítam, že tvorcovia zákona mysleli aj na požiadavku osobnej integrity uchádzačov, ktorej vyhodnocovanie zverili do rúk Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a urobili z nej tak viac ako len formálnu podmienku.
Myslím, že budem hovoriť za celý poslanecký klub SME RODINA, ak poviem, že práve toto všetko je možné vnímať ako podporu demokracie ako takej a zároveň tiež ako vhodnú formu postupnej aproximácie práva. Zároveň však prosím, nespájajme si prijímanie tohto zákona s glorifikáciou jednotlivcov. Nevysielajme spoločnosti signál, že ide o zákon šitý na mieru. Slovensko má množstvo osobností, ktorých prínos by vo funkcií generálneho prokurátora Slovenskej republiky mohol byť výrazným ako odborným, tak osobnostným prínosom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

9.6.2020 o 11:10 hod.

JUDr.

Monika Péter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:25

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za veľmi vecné zhrnutie jednak aj všetkých tých argumentov, ktoré majú protistrany voči zmene tohto zákona, ale hlavne ste zhrnuli všetky tie za, ktoré tieto zmeny prinášajú. Špeciálne ste sa venovali teda téme, že rozširujeme možnosť prihlásiť sa nielen prokurátorom alebo aj neprokurátorom, a ja veľmi oceňujem práve tento krok, lebo však nikto tým nehovorí, že tým kandidátom na záver bude neprokurátor, naopak. Keď prokurátori sú kvalitní, a som presvedčený o tom, že sú kvalitní, tak stále majú obrovskú šancu a znalosť prostredia majú oveľa väčšiu, a preto by som bol práve tak celkom by som ju dokonca očakával, že, že celý ten súboj v tom verejnom híringu vyhrá prokurátor.
Veľmi ma potešila, myslím, že ste prvá, ktorá dneska spomenula skúmanie integrity osobnosti, a naozaj sa stalo to, čo ste vy vo vašom príspevku povedali, že z ústavnoprávneho výboru už nebude len nejaký hodnotič, a tých formálnych, splnení formálnych podmienok, ale ústavnoprávny výbor práve na základe toho verejného híringu aj na základe vypočutého dokáže o osobnosti povedať možno viac a dokáže tú osobnosť zhodnotiť. Toto je veľmi podstatná vec pri zmene tohto zákona.
Ďakujem, že ste to spomenuli.
Skryt prepis

9.6.2020 o 11:25 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:25

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegynka, ja sa možno iba tak na ilustráciu chcem spýtať, že keď som počúval vaše argumenty, že teda prečo to je dobré, že ako hodnotíte myšlienku alebo nápad, že do výberového konania na funkciu povedzme primára chirurgického oddelenia by sa prihlásil zubár? Lebo to teraz tu riešime, to teraz tu riešime, len s omnoho, s omnoho širším spoločenským dopadom a treba sa na to pozrieť naozaj tak, ako to je, a nedávať si nejaké ružové filtre pred oči. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

9.6.2020 o 11:25 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video