9. schôdza

31.1.2024 - 29.2.2024
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2024 o 12:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, mám dva návrhy, jeden na zmenu a jeden na doplnenie programu schôdze.
Návrh na zmenu je, že navrhujem z programu schôdze vypustiť bod 1 vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, tlač 106, druhé čítanie. Aj keď sme v skrátenom legislatívnom konaní, tak sa domnievam, že nemusíme sa takto ponáhľať a môžme vytvoriť priestor pre dôkladnejšiu diskusiu o tomto návrhu zákona.
Návrh na doplnenie programu schôdze. Navrhujem do programu schôdze doplniť tri body: správu generálneho prokurátora za rok 2022, tlač 1763, správu špeciálneho prokurátora za rok 2022, tlač 1764, a správu o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti za rok 2022, tlač 1535. Navrhujem termínovať rokovanie o týchto troch bodoch na štvrtok 1. februára 2024 o 9.00 hod. s tým, že budú prerokované vo vyššie uvedenom poradí.
Tento druhý návrh odôvodňujem tým, že máme na programe schôdze rozsiahlu novelu Trestného zákona, ktorá obsahuje aj novelu Trestného poriadku a ďalších súvisiacich predpisov a aj novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tak považujem za vhodné, aby si Národná rada vypočula a oboznámila sa so správami troch dôležitých inštitúcií, ktoré sa týkajú ich fungovania ešte v roku 2022, keďže tie neboli prerokované v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako mali byť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2024 o 12:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:03

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 106.
Z programového vyhlásenia vlády vyplýva v tomto smere potreba najmä humanizácie trestov s ohľadom na princípy právneho štátu a spravodlivé a primerané trestanie trestných činov, priklonenia sa k filozofii restoratívnej justície vrátane uprednostnenia alternatívnych trestov pred potrestaním páchateľa nepodmienečným trestom odňatia slobody, celkového presadzovania alternatívnych trestov a podpory probačnej služby. S tým je nevyhnutne spojené aj riešenie kritickej situácie s preplnenými väznicami, v ktorých sa často ocitajú osoby, pri ktorých by sa účel trestu zabezpečil lepšie inak ako prostredníctvom výkonu trestu odňatia slobody, čo nám už dlhodobo vyčíta aj výbor CPT, výbor proti mučeniu. Jedným z hlavných cieľov návrhu zákona je prijať nevyhnutné legislatívne opatrenia v oblasti trestného práva nadväzujúce na konania o porušení povinnosti vyplývajúcich v správe Európskej únie. Je preto dôležité, aby zákonodarca pristúpil k okamžitému riešeniu výhrad Európskej komisie.
V tejto súvislosti reakciou na uvedené konania o porušení sú najmä nasledujúce návrhy:
- poskytnutie záruky pre osoby vo väzbe, ktoré boli odovzdané na základe rozsudku vydaného v neprítomnosti a ktorým rozhodnutie nebolo osobne doručené,
- obmedzenie dôvodov odmietnutia vykonať Európsky zatýkací rozkaz,
- jednoznačnejšie vyjadrenie povinnosti dodržania lehôt na rozhodnutie o vykonaní Európskeho zatýkacie rozkazu aj pri podaní sťažnosti s odkladným účinkom,
- ďalej zosúladenie trestných sadzieb a úprava trestných sadzieb v rámci skutkových podstát trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona a trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona,
- odstránenie súčasnej možnosti vypočuť zadržanú, resp. podozrivú osobu aj bez prítomnosti obhajcov v prípadoch, v ktorých bol zvolený obhajca nedostupný, a to aj napriek tomu, že zadržaný, resp. podozrivý trval na prítomnosti obhajcu,
- zavedenie povinnosti poučovať o právach dieťaťa, voči ktorému je vedené trestné konanie, aj nositeľa rodičovských práv,
- ďalej zavedenie oprávnenia mladistvého obvineného určiť si osobu, ktorá bude poučená o jeho právach v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca zo zákonom stanovených dôvodov nemôže vykonávať svoje práva stanovené v § 35 ods. 1 Trestného poriadku,
- zavedenie povinnosti zohľadňovať výsledky lekárskej prehliadky pri rozhodovaní o tom, či je dieťa schopné podrobiť sa výsluchu iným vyšetrovacím úkonom alebo úkonom obstarávania dôkazov, alebo akýmkoľvek opatreniam prijatým alebo plánovaným vo vzťahu k dieťaťu, resp. zavedenie vyvrátiteľnej právnej domnienky, v zmysle ktorej, ak nie je isté, či osoba dosiahla vek 18 rokov, považuje sa táto osoba za dieťa.
V rámci humanizácie trestov sa do Trestného zákona zavádza úprava všeobecných zásad ukladania sankcií, ktorá explicitne vyjadruje zákaz ukladania krutých a neprimeraných sankcií a explicitne vyjadruje princíp proporcionality, t. j. tam, kde postačí uloženie menej postihujúcej trestnej sankcie, nesmie byť uložená pre páchateľa citeľnejšia sankcia. V rámci individualizácie trestov sa po vzore Českej republiky upravuje zoznam poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností tak, aby ich zoznam v Trestnom zákone nebol taxatívny, ale demonštratívny a s tým spojené odstránenie povinnej úpravy hraníc trestných sadzieb v nadväznosti na pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností tak, aby sudca mal väčšiu mieru možnosti individualizácie trestu.
Súčasťou návrhu zákona je komplexná zmena drogových trestných činov. Súčasné nastavenie drogových trestných činov na základe obvyklých dávok, vo vyšších odsekoch na základe rozsahu, inými slovami hodnoty omamných a psychotropných látok spôsobuje v aplikačnej praxi radu problémov. Platná právna úprava drogových trestných činov rovnako spôsobuje aj neželané postihovanie samotných užívateľov drog, vrátane ich pestovateľov, ktoré je vo viacerých identifikovaných prípadoch v rozpore so zásadou primeranosti ukladaných trestov vo vzťahu k závažnosti spáchaného trestného činu z dôvodu, že táto úprava nedostatočne odlišuje užívateľov drog od dílerov a v jednom paragrafe zlučuje rôzne formy drogovej trestnej činnosti.
Ďalej návrh zákona upravuje aj inštitút trestu prepadnutia majetku v reakcii na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 1/2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona s článkom 1 ods. 1, článkom 13 ods. 4, článkom 16 ods. 2 a článkom 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, kedy od 20. októbra 2023 sú predmetné ustanovenia zrušené. V neposlednom rade je potrebné urýchlene reagovať aj na vývoj inflácie a hospodárstva a ekonomickej situácie na Slovensku, vďaka čomu sú kritériá, na základe ktorých sa škoda na majetku kvalifikuje ako trestný čin už neaktuálne a dochádza ku kriminalizácii osôb bez reálneho nebezpečenstva pre spoločnosť. Z rovnakých dôvodov sa zvyšuje aj horná hranica peňažného trestu z pôvodných 331 930 eur na 3 milióny eur pre fyzické osoby a pre právnické osoby z 1,6 milióna eur na 4 milióny eur.
Cieľom návrhu zákona je tiež zabezpečiť dostatočnú kontrolu osôb, ktorým bola uložená ambulantná forma ochranného liečenia, a zabezpečiť stály dohľad nad týmito osobami až do momentu, kedy bude naplnený účel ochranného liečenia. Nakoľko ide o páchateľov, ktorí bez riadnej liečby môžu byť potenciálnym rizikom pre spoločnosť, je potrebné nastaviť systém adekvátnej kontroly dodržiavania ochranného liečenia. Do právneho poriadku sa zavádza osobitná forma ochranného dohľadu, ktorá predstavuje obligatórne uloženie ochranného dohľadu zo strany súdu páchateľovi činu inak trestného v prípade, ak páchateľ nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a súd mu ukladá ochranné liečenie ambulantnou formou, alebo ak mení ústavnú formu ochranného liečenia, psychiatrického alebo sexuologického na ambulantnú formu. Popri ochrannom dohľade sa dajú takejto osobe uložiť aj povinnosti alebo obmedzenia a môže byť kontrolovaná elektronickými prostriedkami, čo doposiaľ možné nebolo. Ide o riešenia praktických problémov, s ktorými sa lekári vykonávajúci ambulantné liečenia dlhodobo stretávajú.
Návrh zákona upravuje doposiaľ aj absentujúcu možnosť dodatočne určiť ochranné liečenie, ak odsúdený počas výkonu trestu odňatia slobody trpí duševnou poruchou, a zavádza sa vydanie predbežného príkazu na umiestnenie obvineného do zdravotníckeho zariadenia, ktorým vznikne zákonný dôvod na obmedzenie osobnej slobody páchateľa od zastavenia trestného stíhania pre nepríčetnosť do rozhodnutia súdu o uložení ochranného liečenia. Naliehavosť úpravy Trestného poriadku a na to nadväzujúcich právnych predpisov vyplýva z potreby zosúladiť právnu úpravu s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva napríklad v konaniach Adamčo verzus Slovenská republika, Vasaráb a Paulus verzus Slovenská republika alebo Mucha proti Slovenskej republike, v ktorej konštatovali porušenie základných práv sťažovateľov, ktorí boli účastníkmi trestného konania, potrebou podrobnejšej úpravy inštitútu spolupracujúcej osoby obvineného, resp. takzvaných kajúcnikov, ako aj úpravou ďalších procesných ustanovení s cieľom zabezpečiť právo na spravodlivý proces, v rámci ktorého by malo dochádzať k obmedzovaniu základných ľudských práv, najmä práva na ochranu osobnej slobody, resp. vlastniť majetok účastníkov trestného konania len na základe zákonných dôvodov, čo sa pri aktuálnej právnej úprave nedeje aj vzhľadom na zneužívanie inštitútov trestného práva špecializovanými trestnými zložkami v neprimeranom rozsahu za ostatné tri roky.
Návrh zákona reaguje na uvedené problémy konkrétnymi zmenami. Z uvedených dôvodov v súlade so skúsenosťami z príbuznej jurisdikcie napríklad z Českej republiky s podnetmi z domácej aplikačnej praxe, ako aj právnej doktríny, sa navrhuje niekoľko zmien, a to predovšetkým za účelom posilnenia náležitého dohľadu nad dodržiavaním ústavnej zásady viesť trestné stíhanie vždy len zákonným spôsobom. Ide najmä o úpravu rozšírenia oprávnenia procesných subjektov žiadať podľa § 210 Trestného poriadku preskúmanie postupu nielen policajta, ale aj prokurátora, rozšírenie úlohy súdu pri zásahu do základných práv počas prípravného konania, a to aj s poukazom na doteraz riadne neimplementované normy európskeho trestného práva procesného, spresnenie úpravy nakladania s nezákonne získanými dôkazmi, explicitná úprava možnosti použitia aj nezákonne získaného dôkazu v prospech obžalovaného v záujme kontroly zákonnosti podmienok spolupráce tzv. spolupracujúcich osôb s orgánmi činnými v trestnom konaní spresniť tieto podmienky a vytvoriť právny rámec ich účinnej kontroly v konaniach, v ktorých sa spolupracujúca osoba podieľa na objasňovaní trestnej činnosti, a to tak zo strany prokuratúry, ako aj sudcu pre prípravné konanie pri zachovaní podstaty a zmysle tohto inštitútu.
Ďalej v záujme posilnenia zákonnosti pri poskytovaní legálnych zákonných benefitov kajúcnikom spresniť a sprísniť podmienky inštitútov, ako odloženie obvinenia, zastavenie, resp. prerušenie trestného stíhania z dôvodu spolupráce s takýmito spolupracujúcimi obvinenými a podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.
Ďalej, úpravu možnosti preskúmania nezákonne uzavretej dohody o vine a treste na základe dovolania vo verejnom záujme. Obmedzenie možnosti prokurátora podať obžalobu len na prípady, ak je prokurátor schopný v konaní pred súdom uniesť dôkazné bremeno, v ostatných prípadoch, ak trvajú pochybnosti o tom, či sa skutok stal, ktoré však nemožno vyvrátiť dostupnými dôkazmi, ustanoviť povinnosť prokurátora stíhanie obvineného zastaviť. Ďalej zaistenie obhajobných práv podozrivých osôb v prípravnom konaní, napríklad doplnením medzi zákonné podmienky podania obžaloby aj podmienku právoplatného rozhodnutia o všetkých opravných prostriedkoch uplatnených v prípravnom konaní obvineným alebo poškodeným, alebo po ich inom vybavení.
Vzhľadom na vyššie uvedené je otázna aj opodstatnenosť duálnej organizácie prokuratúry, ktoré by mala byť v zmysle § 2 zákona č. 151/2003 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov samostatná, hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokuratúry vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Oproti tomu výsledkom duálnej organizácie prokuratúry je možné ohrozenie bezpečnosti štátu, kedy dva štátne orgány, na jednej strane Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a na druhej strane Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry ako jej organizačná súčasť, presadzujú dva odlišné koncepty uplatňovania práva, pričom Úrad špeciálnej prokuratúry napriek tomu, že nie je na rozdiel od samotnej Generálnej prokuratúry ústavným štátnym orgánom, ani samostatnou právnou inštitúciou, tvorí autonómne uplatňovanie práva, pri ktorom nerešpektuje Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, ktorej je súčasťou, ako hlavu monokratickej štruktúry prokuratúry, čo sa prejavuje okrem iného napríklad tým, že prokuratúry Úradu špeciálnej prokuratúry nerešpektujú rozhodnutia Generálnej prokuratúry, napríklad obchádzajú rozhodnutia generálneho prokurátora podľa § 363 Trestného poriadku tým, že podávajú obžaloby ešte pred rozhodnutím o § 363, resp. podávajú obžaloby súčasne so zamietnutím sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia, čím maria právo obvineného podať návrh podľa § 363 Trestného poriadku, resp. dochádza k odlišnému výkladu právnym noriem zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a samotnej Generálnej prokuratúry, čím dochádza k narušeniu právnej istoty a predvídateľnosti práva.
Okrem toho Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry je nesystémovo zaradený v systéme Generálnej prokuratúry a vôbec práva Slovenskej republiky vzhľadom na to, že neexistuje systém účinnej kontroly. Úrad špeciálnej prokuratúry ako prvostupňový rozhodovací orgán nemá možnosť druhostupňového, druhostupňovej kontroly svojím nadriadeným orgánom, tak ako je to štandardné v právnom systéme Slovenskej republiky, či už zo strany okresných prokuratúr, krajských prokuratúr a Generálnej prokuratúry, alebo ako je to štandardné v systéme súdov Slovenskej republiky, keď proti rozhodnutiam prvostupňového orgánu je vždy oprávnený rozhodovať nadriadený súd, resp. iným spôsobom kontroly iným orgánom, ako je to napríklad pri Policajnom zbore, keď o pochybeniach jednotlivých zložiek v polícii rozhoduje samostatný, samostatná jednotka, ktorou je Inšpekčná služba Policajného zboru.
Z tohto dôvodu máme za to, že tento inštitút je v právnom poriadku Slovenskej republiky zavedený nesystémovým spôsobom a na základe toho, že na čelo tejto, tohto úradu sa postavil dlhoročný politik, celý tento, táto jednotka organizačná Generálnej prokuratúry sa do značnej miery spolitizovala a vykazuje známky nestrannosti a, pardon, známky teda nie nestranného a nezaujatého rozhodovania bez možnosti akejkoľvek kontroly, resp. možnosti nadriadeného orgánu odňať tejto jednotke, tomuto úradu povedzme spis a prideliť ho inej prokuratúre, ak je systémovo zaujatá, tak ako je to bežné v rámci systému Generálnej prokuratúry, kde generálny prokurátor môže určiť inú prokuratúru na riešenie určitých právnych vzťahov, pokiaľ dochádza k zaujatosti pri rozhodovaní takejto, takejto časti Generálnej prokuratúry.
V záujme parity hlavných subjektov trestného procesu sa tak navrhuje zveriť právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, pričom Krajské prokuratúry už dnes disponujú dostatočným, nestranným a odborne zdatným prokurátorským stavom aj vrátane jednotlivých špecializácií na krajských prokuratúrach jednotlivými prokurátormi, ktorí sú už dnes špecializovaní na jednotlivé agendy, obdobne ako je samotný Úrad špeciálnej prokuratúry.
K uvedenému na záver možno dodať, že zrušenie alebo teda reorganizácia Generálnej prokuratúry z hľadiska zrušenia tejto jednotky Úradu špeciálnej prokuratúry nemá vplyv na postavenie jeho prokurátorov, ktorí naďalej zostávajú prokurátormi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a budú na výkon funkcie prokurátora pridelení na jednotlivé organizačné zložky. To platí aj pre asistentov prokurátorov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pričom pokiaľ ide o jednotlivé spisy, tie by sa mali prerozdeliť na existujúce príslušné časti a súčasti Generálnej prokuratúry s tým, že podľa vyjadrenia generálneho prokurátora tento deklaroval, že jednotlivé zložky Generálnej prokuratúry sú úplne pripravené na prevzatie takejto agendy, zriadil pracovnú skupinu, ktorá už dnes pripravuje prerozdelenie tejto agendy a v prípade tých vecí, ktoré, kde bola podaná obžaloba, respektíve je pripravená, je pripravené toto konanie tesne pred podaním obžaloby, tak deklaroval, že tieto spisy naďalej budú dozorovať príslušní bývalí prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry.
Treba povedať, že účelom alebo zmyslom vôbec tejto novelizácie je najmä zabezpečenie základného ústavného práva, a to práva na zachovanie osobnej slobody ako jedného zo základných ľudských práv definovaných tak v Základnej listine ľudských práv, ako aj v Charte OSN, ako aj v našej ústave, kde zásah do osobnej slobody je jedným z najvážnejších zásahov do ľudského života, ktorý nemá vplyv len na samotného obvineného, respektíve obžalovaného, alebo potom aj odsúdeného, ale aj na ďalšie osoby, na jeho rodinu, na blízke okolie takéhoto páchateľa, kde je preukázané jednotlivými štúdiami, že nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý trvá dlhšie ako päť rokov, neplní svoj účel a skôr nabáda takýchto odsúdených v nepodmienečných trestoch odňatia slobody na opätovné páchanie trestnej činnosti, to znamená na recidívu a je potrebné nastaviť iný systém trestania, ako vyplýva aj z jednotlivých správ CPP, resp. ako je to aj v iných krajinách modernej Európy, kde k tomuto pristúpili, a nemalo to žiadnym spôsobom dôsledok na zvýšenie kriminality. Práve naopak, dôsledkom toho bolo práve zníženie kriminality. Pokiaľ by vysoké tresty odňatia slobody, tak ako ich máme zavedené od roku 2005 podľa amerického systému, plnili svoj účel, nemali by sme dnes druhý najvyšší index väznenosti v rámci celej Európskej únie.
V stručnosti by som ešte vás chcel upriamiť na pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol schválený včera na ústavnoprávnom výbore, ktorý reaguje najmä na rozpravu v Národnej rade Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní, ako aj v prvom čítaní. Ďalej, ktorý reaguje na komunikáciu s Európskou komisiou, ktorý reaguje na diskusiu s ďalšími odborníkmi, či už ide o Generálnu prokuratúru, či už ide o Slovenskú advokátsku komoru alebo jednotlivých predstaviteľov justície, ako aj reaguje na niektoré pozmeňujúce návrhy, respektíve návrhy, ktoré boli predstavené aj niektorými opozičnými stranami. Mám na mysli konkrétne Kresťanskodemokratické hnutie, kde tieto boli pripravené pánom poslancom Gašparom, ktorý ich predložil včera na ústavnoprávnom výbore a sú uvedené v spoločnej správe výborov.
Pokiaľ veľmi v stručnosti by som uviedol tie základné veci, ktoré sú v tomto pozmeňovacom návrhu, aby ste mali predstavu o tom, čo sa, čo sa menilo. V prvom rade je tam veľa legislatívno-technických pripomienok, ktoré vyplynuli aj z konzultácie s legislatívnym odborom. Ďalej sa jedná o úpravu jednotlivých rozsahov výšky škody, tak ako bolo diskutované aj v tomto pléne vyše niekoľkých týždňov v predchádzajúcej rozprave, kde sme reagovali aj na tie výhrady, ktoré, ktoré vzišli z tejto rozpravy, a upravili sme tie výšky škody, kde škoda väčšia sa znížila na 20-tisíc eur, škoda značná na 250-tisíc eur a škoda veľkého rozsahu nad 650-tisíc eur.
Ďalej upravili sme niektoré otázky týkajúce sa drogových trestných činov na základe aj požiadavky niektorých koaličných partnerov, kde táto téma síce nebola predmetom nejakej veľkej diskusie v pléne, ale boli upravené tieto niektoré výšky alebo množstvá, ktoré sú zadefinované v návrhu, v otázkach týchto trestných činov. Pokiaľ by bola nejaká všeobecná zhoda v Národnej rade, sme pripravení na to ešte reagovať aj prostredníctvom prípadných ďalších pozmeňovacích návrhov tu v pléne.
Ďalej sú upravené v tomto pozmeňovacom návrhu niektoré otázky týkajúce sa obhajobných práv. Ďalej sme, alebo teda pán poslanec vrátil do znenia návrhu zákona ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že nad určitú hranicu hornej sadzby, trestnej, bude povinné ukladať trest odňatia slobody, aby nemohlo dochádzať k alternatívnemu samotnému, alebo samostatnému uloženiu niektorých alternatívnych trestov, ak horná hranica trestnej sadzby je nad osem rokov, čo vyplynulo z nejakých pripomienok. Osobne sa domnievam, že ak by to tam aj nebolo, tak by takéto, k takémuto niečomu nemohlo dôjsť, pretože napríklad v Českej republike takéto ustanovenia vôbec neexistujú, pretože ak trestný čin má trestnú sadzbu v rozmedzí povedzme 10 až 15 rokov, alebo 15 až 20 rokov, tak nie je možné pri akceptácii § 34 ods. 4, to znamená zásad ukladania trestov, uložiť samostatne iný alternatívny trest pri takýchto výškach trestných sadzieb, ale pre účely jednoznačnej právnej istoty sme toto ustanovenie s určitou zmenou alebo úpravou ponechali v návrhu alebo teda tento pozmeňovací návrh, pokiaľ bude schválený, tak ho ponecháva v návrhu zákona.
Ďalej sa upravili, upravila sa otázka takzvaných, tzv. horalkovej krádeže, to znamená, vypustilo sa ustanovenie prostredníctvom tohto pozmeňujúceho návrhu, ktoré ukladá povinnosť uloženia nepodmienečného trestu pri opakovanom spáchaní trestného činu tretíkrát v ďalších 24 mesiacoch od spáchaného pôvodného trestného činu, tak aby sme zabránili tomu, aby boli naozaj drobné krádeže trestané trestom odňatia slobody, čo takisto bolo predmetom diskusie a kritiky tohto návrhu.
Vzhľadom na zvýšenie jednotlivých, jednotlivých výšok škôd sme upravili alebo teda tento pozmeňujúci návrh upravuje rozsah trestnej sadzby v druhých odsekoch trestných činov, ktoré sú predmetom najčastejšie páchanej trestnej činnosti, za ktorú je aj najčastejšie, alebo sú páchatelia najčastejšie umiestňovaní do trestu odňatia slobody, je to skoro až jedna tretina odsúdených, sú za krádeže, spreneveru, poškodzovanie cudzej veci, resp. podvod, a v týchto prípadoch sme v ods. 2, ktoré sa týkajú škody od 20-tisíc euro do 250-tisíc euro rozšírili trestné sadzby tak, aby bolo možno efektívne stíhať tieto, tieto skutky.
Ďalej reagujeme na niektoré pripomienky, ktoré mala najmä Európska prokuratúra, ale aj Generálna prokuratúra z hľadiska úpravy paragrafov korupcie, resp. poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, kde sa rozšírili sadzby, kde sa rozšírili jednotlivé aj odseky, v ktorých sa stanovili podrobnejšie jednotlivé trestné sadzby tak, aby bolo možno účinnejšie práve stíhať tieto trestné činy korupcie. Okrem toho sa napríklad v paragrafe, ktorý rieši poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, myslím, že je to 304, sa, sa doplnilo výslovne nakladanie s prostriedkami Európskej únie. Okrem toho sa upravili trestné sadzby týkajúce sa, resp. trestnosť činov týkajúcich sa niektorých skutkov proti životnému prostrediu, kde sme takisto reagovali na výhrady, či už Prezídia Policajného zboru, alebo aj tu v rozprave o nutnosti prísnejšieho postihovania jednotlivých skutkov proti životnému prostrediu.
Reagujeme aj na možnosť použitia agenda, agenta, pardon, pre trestné činy extrémizmu. Pokiaľ ide o pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu, v prvom rade sme reagovali aj na niektoré výhrady Európskej komisie, kde sme ponechali pôsobnosť špecializovaného trestného činu, pardon, Špecializovaného trestného súdu pri všetkých korupčných trestných činoch podľa § 261 Trestného zákona, resp. trestného činu subvenčného podvodu a upravili sme sadzby tak, aby bola vždy zachovaná príslušnosť Európskej prokuratúry, pokiaľ ide o nakladanie s prostriedkami Európskej únie. Okrem toho, vzhľadom na jednotlivé výšky škody, kde by sa dnešným prepočtom pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu zaviedla až pri výške 17,5 milióna eur z doterajších 6,6 miliónov, sme opäť upravili a znížili túto sumu na 7 miliónov eur, tak aby bola zachovaná príslušnosť Špecializovaného trestného súdu, ako je, ako je dnes.
Doplnili sme do § 115 a 117 v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu výslovné umožnenie používania informačno-technických prostriedkov, resp. agenda, agenta, napriek tomu, že už dnes znenie Trestného zákona to umožňuje, pretože v týchto ustanoveniach je napísané, že je to možné urobiť vždy aj pri zločinoch, aj pri prečinoch korupcie v prípadoch, ak tak hovorí medzinárodná zmluva. A tuná medzinárodná zmluva pri týchto trestných činoch vždy umožňuje použiť tieto prostriedky ako účinný nástroj vyšetrovania takýchto trestných činov, ktoré je možné v zásade odhaliť najmä v reálnom čase, teda s použitím práve týchto prostriedkov, ale pre určitý kľud a právnu istotu sú tieto inštitúty zavedené alebo upravené výslovne v týchto jednotlivých skutkových podstatách. Upravila sa lehota na podanie dovolania, tak v prospech, aj v neprospech obvineného sa zjednotila na tri roky, ktorá doteraz bola rozdelená na šesť mesiacov až tri roky.
No a na koniec podstatnou časťou tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil na výbore pán poslanec, je doplnenie úpravy procesných postupov pri stíhaní priestupkov páchaných mladistvými páchateľmi, kde sa upravuje to, že orgány sociálnej kurately budú navrhovať účasť mladistvého na probačnom alebo inom výchovnom programe, ak to vzhľadom na osobu mladistvého alebo jeho postoj k vykonávaným opatreniam sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately bude vhodné a účelné, tak ako to predstavil, predstavilo KDH vo svojom, vo svojom návrhu. Takže vyšli sme v ústrety aj, aj týmto návrhom, pričom sme takisto upravili premlčaciu lehotu, kde sme ju nechali v pôvodnom znení tak, ako v návrhu zákona je.
Takže dúfam, že oceníte, kolegovia, že sme neboli hluchí a slepí tomu, čo sa tu rozprávalo dva mesiace v rámci legislatívneho procesu, ako aj jednotlivých výhrad dotknutých subjektov v rámci legislatívneho procesu, kde sme reagovali na tieto výhrady a upravili sme ich prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu tak, ako som povedal, tak, ako je upravený v spoločnej správe.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

31.1.2024 o 14:03 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:33

Tibor Gašpar
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Všetky uvedené výbory návrh zákona prerokovali a odporúčali ho schváliť.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, oznámili v určenej lehote gestorskému výboru stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktoré je uvedené v spoločnej správe v časti II. Časť IV spoločnej správy obsahuje 88 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 106a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 31. januára 2024. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a výbor určil poslancov Miroslava Čellára, Richarda Eliáša, Jána Mažgúta, Zuzanu Plevíkovú, Štefana Gašparoviča a Romana Michelka za náhradníkov spravodajcu.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2024 o 14:33 hod.

gen. v. v. PaedDr.

Tibor Gašpar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:45

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Bojím sa, že budem mať málo času, viete? (Rečníčka sa obrátila na predsedajúceho.)
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister spravodlivosti, v prvom rade si veľmi cením, že pri mojom príspevku je tu prítomný pán minister spravodlivosti, lebo pán minister, naozaj ma veľmi prekvapilo, že v rámci prvého čítania som zdieľala svoje pripomienky s pani ministerkou kultúry, tak odhliadnem petíciu pre jej nekompetentnosť, ale mala som už dojem, že hľadáte v rámci vlády nového ministra, ktorý má blízko k tejto téme a možno hľadá svoj nový odbor. Tak som naozaj veľmi rada, že ste tu vy, lebo pripadalo mi to ako obrovský výsmech, že to už, ja hovorím, že tu sa stalo vlastne z parlamentu naozaj priestor, kde parlamentná demokracia sa vytratila, že ona sa už tak ani ne... ani sa tak nejaví, ani sa tak nezdá, lebo naozaj, keď sú tu iní ministri pri takejto vážnej zmene a vy viete veľmi dobre, aká je to vážna zmena, že je to vlastne nový Trestný zákon, že zo dňa na deň vlastne my sme sa oboznámili s novým Trestným zákonom a s tým, že sa ruší špeciálna prokuratúra a že zo dňa na deň sa presúvajú všetky spisy, a že to nie je len to, ale sú to aj nové procesné pravidlá pre vedenie vyšetrovaní, na základe ktorých sa majú riadiť vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia, že tu jednoducho zo dňa na deň a že zo dňa na deň my to tu máme prerokovať a ešte tu nie je ten minister, ktorého sa to týka.
Tak ja budem, samozrejme, veľmi dôsledne toto sledovať, lebo považujem to za, že to nie je o tom, že ja som rada, keď je tu minister spravodlivosti, že ako bývalá ministerka spravodlivosti sa cítim lepšie, keď tu mám takéhoto kolegu. To naozaj nie je o tom. Ale my sa tu bavíme o veľmi vážnej zmene a teraz bez ohľadu na to, či sa v tom zhodneme, alebo nezhodneme, tak proste to tu nemá vyzerať, že to je len akože, že opozícia len akože sa tu rozpráva, a že si tu môže povedať čokoľvek. Nikoho to nezaujíma. O tom nie je parlamentná demokracia. Jednoducho nie je. Ja si nepamätám, že ako ministerka spravodlivosti by som vás nepočúvala, nech ste mi čokoľvek hovorili a bolo mi to nepríjemné od opozície. Nepamätám si, že by som tu nebola. Počas odvolávania som tu bola nonstop. A keď som náhodou mala hygienickú prestávku, tak sa prerušilo rokovanie. Jednoducho mi to prišlo, že to je úcta k parlamentnej demokracii. Úcta. Naozaj úcta. Aj k vám vtedy k opozícii, že je to úcta, že môžme byť k sebe akokoľvek nepriateľsky naladení, ale je to jednoducho úcta k demokratickému zriadeniu tejto krajiny, že to proste nebolo na nič, čo sa tu udialo v ´89., že to nebolo na nič. A vy toto naozaj teraz rúcate, pán minister. A prehováram osobitne teraz k vám, lebo si myslím, že ako právnik by ste k tomu mohli mať najbližšie spomedzi vašich kolegov, že to musíte cítiť, že to, čo sa teraz deje, je naozaj hrozné pre demokraciu. A vy ste toho priamym svedkom a súčasťou a dovoľujete to, že vy ste prišli jednoducho s týmto zákonom sem. A viete presne, že sa to nemá. Viete to do dôsledkov s ohľadom na celú judikatúru Ústavného súdu, s ohľadom na zákony. Veľmi dobre to viete a rozumiete tomu, pretože si pamätám všetky vaše vyjadrenia k skrátenému legislatívnemu konaniu. A treba sa k tomu vracať, lebo my tu nie sme akože. My sme tu poslanci s mandátom od ľudí. My tu zastupujeme rovnako ľudí a ten priestor na naše vyjadrenie nie je o tom, že nemáme čo robiť, tak sme sem prišli povedať a sme kritickí. Máme záujem na tom, aby tu platili dobré pravidlá.
A prepáčte, pán poslanec, keď sa chcete prihlásiť do rozpravy, tak môžte, ak ste mi povedali, že nevládneme. Áno, nevládneme. Ale to nie je o tom, že kto vládne. To je o tom, že máme parlamentnú demokraciu a že v parlamentnej demokracii tu prebieha normálna rozprava a diskusia a dialóg. A ja k tomu budem hovoriť viac, lebo ja vidím, že v tomto si fakt nerozumieme, že o čom je parlamentná demokracia a liberálna demokracia. A to nie je o tom, že či som liberál alebo konzervatívec, ale to je o tom, o čom je demokracia, právny štát. O čom naozaj veľmi pekne píšete na viacerých stranách programového vyhlásenia vlády. A ja sa k tomu vrátim, ale dovolila som si mať tento úvod k tomu, že považujem za extrémne dôležité, ako tu prebieha diskusia v parlamente, za extrémne dôležité aj pre budúcnosť našej krajiny.
A dovolila som si využiť, že tu minister spravodlivosti je, lebo neviem, v akom čase sa tu bude, alebo nebude vyskytovať, ale ani neviem, že či vlastne tú väčšiu vážnosť má obsah, o ktorom sa rozprávame, alebo proces. Ale to jedno s druhým je dôležité. Veď tak učíme aj naše deti, že cesta je dôležitá, nie úspech, ale cesta k tomu úspechu je dôležitá, či sme boli féroví, či sme porušovali pravidlá, či sme niekoho potkli na pretekoch. Ale nikto to nevidel, tak to nevadí. Ale vadí to! Toto predsa nechceme.
My chceme férové pravidlá a chceme férovú diskusiu v rámci parlamentnej demokracie. O to nám naozaj ide. A aj vaše dnešné schválenie, že ste nám dali 60 hodín pre celú, pre celý parlament, znamená, že vy sa s nami rozprávať nechcete. Chcete, aby pokračovala ďalej táto atrapa. Lebo je to zrejmé, že s ohľadom na váš prístup možno predpokladať, že sa znovu nezúčastníte žiadnej debaty a žiadnej diskusie. Ale ja vás upozorňujem, že ak to opätovne urobíte, hrubo pošliapete demokraciu na Slovensku, hrubo ju pošliapete, pretože koalícia sa má zúčastňovať tejto debaty, má vystupovať v rozprave, má dávať faktické poznámky. Tá diskusia tu má byť reálna, ale ona nie je. Ona doteraz nebola ani jedna. Ani jedna časť legislatívneho procesu v parlamente sa netýkala parlamentnej demokracie, jednoducho nič demokratické sa tu nestalo v súvislosti s prerokúvaním tohto návrhu zákona. A to nie je teraz o dôvodoch, či sa na nich zhodneme, alebo nezhodneme. Tu ide o to, ako tu prebieha tá debata.
Môžme tu spolu diskutovať, že či súhlasíme, alebo nesúhlasíme o tých dôvodoch, ale tá diskusia tu neprebieha. Vy nás nepočúvate. Vy nás vôbec nepočúvate. Vy sa nezúčastňujete, vy sa jej vôbec nezúčastňujete. Jediné, čo sme videli, čo robili koaliční poslanci, je to, aby sa nestalo, že tu bude všeobecný súhlas s nejakým návrhom, ako bude prebiehať rokovanie. Len ste kontrolovali, či sa náhodou nestane, že sme napríklad tak unavení boli večer, že sme chceli ukončiť rokovanie skôr ako pred ôsmou hodinou, aby sa náhodou toto nestalo. Pretože ani jeden taký návrh ani o siedmej večer neprešiel, ani dokonca to, aby sa príspevok, ktorý bolo zrejmé, že sa nestihne ukončiť do ôsmej hodiny, aby mohol začať na druhý deň. Ani toto ste neumožnili. Normálny, slušný postup v rámci debaty.
A považujem to za dôležité povedať, lebo to, ako prerokúvame tento zákon, aj to vysielame, tým vysielame signál ľudom, že vlastne je úplne jedno, aké máme pravidlá, je to úplne jedno. Ten, kto je silnejší, tak proste použije čokoľvek, aby bol úspešný, ale toto predsa neučíme naše deti. Ja to teda určite moje deti neučím. Považujem za absolútne kľúčové, že je dôležitá cesta a férový prístup. A keď nebudú úspešní, to nie je tak dôležité, ako to, že boli poctiví.
Ja si dovolím povedať zopár slov, aby sme si pripomenuli, čo sa nám deje v parlamente. Teraz už nie k tomu, ako prebieha diskusia, ja sa k tomu ešte vrátim, lebo to považujem za veľmi dôležité. Dôležité pre nás všetkých. A chcem to tu zdieľať preto, aby ste vedeli, aj s čím máme ako opozícia teraz vážny problém, že to nie je len o obsahu, ale skutočne aj o tom, ako sa k nám správa teraz koalícia. A nieže by sme boli teraz nejakí zraniteľní, ale jednoducho takto demokracia v krajine nevyzerá.
Šiesteho decembra, sa asi pamätá pán minister, 6. decembra prišiel na vládu a umožnil verejnosti, ja neviem, to bolo možno desať minút. Možno desať minút sme mali možnosť vidieť návrh vlastne nového Trestného zákona, novej trestnej politiky, lebo svojím zásahom rozsiahlym to je vlastne nový Trestný zákon. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Žiga, Peter, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa.
Pán poslanec Pročko, keby ste prestali. Nemôžte nosiť do pléna vizuálne pomôcky. (Ruch v sále.) Pán poslanec Pročko! (Ruch v sále) Poprosím, zastavte pani poslankyni čas. Prerušujem rokovanie na päť minút.

(Prestávka.)

Žiga, Peter, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa Kolíková. Máme tu aj kolegov, ktorí sa snažia porušovať rokovací poriadok. Dúfam, že už sa to nebude z ich strany opakovať.
Môžete pokračovať vo svojom príspevku.
Ďakujem.

Kolíková, Mária, poslankyňa NR SR
Musím znovu? A hneď.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som pokračovala, ja som si dovolila mať tento úvod, lebo, a budem sa k nemu ešte vracať, lebo mňa len ten výsledok, ktorý my kritizujeme, ale ten spôsob považujem vlastne v niečom za kľúčový pre budúcnosť našej krajiny a pre budúcnosť demokracie na Slovensku. A považujem za dôležité tomuto dobre rozumieť, že o čom naozaj vlastne demokracia a diskusia v parlamente je, lebo je zjavné, že je tu veľmi vážne nedorozumenie v rámci celej skupiny poslancov a osobitne od koalície smerom k opozícii. A je to vážne nedorozumenie v tom, že ten princíp víťaz nemôže všetko je vlastne v niečom, ten obsah je v tom vlastne v niečom plne obsiahnutý. Pretože tými limitmi je vlastne ústava a sú zákony. A buď ich chceme, alebo nechceme dodržiavať.
A vlastne sa to priamo ukazuje na prijímaní právnej úpravy, ktorú teda doniesol pán minister 6. decembra na vládu, pán minister spravodlivosti Susko, a, pán minister, ja si myslím, že treba naozaj vaše meno často vyslovovať, lebo ja si myslím, že to je nevídané, čomu vy ste dali priestor, naozaj je to nevídané. Vy ako minister spravodlivosti, právnik, ste prišli s novým Trestným zákonom a chcete, aby platil zo dňa na deň. Takže nielen to, že sme ho nikto nevideli, nielen to. Nielen to, že, že sme nevideli my, ale ani tí vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia to nevideli, oni sa k tomu nemohli vyjadriť, takže vy nemôžete, vy, vy vlastne viete, že je to veľmi pravdepodobne nedobrá právna úprava, pretože tí, ktorých sa to týka a budú to uplatňovať, sa vôbec nemali možnosť k tomu vyjadriť. Vôbec. Len úsečne získavate nejaké názory. Úsečne. Lebo ten priestor na tú diskusiu ste im nedali. Nedali ste im možnosť sa vyjadriť. A ešte ste to priniesli v čase, kedy ste šikanózne zasiahli proti policajtom a vyšetrovateľom. Takže vlastne v tejto dobe ani sa nedá očakávať, že by tu mal niekto odvahu spomedzi vyšetrovateľov, ktorých sa priamo týka táto nová právna úprava, s novými procesnými pravidlami vyšetrovania, že by vám niečo povedali, ako sa efektívne vyšetrujú trestné činy. Osobitne tie, ktoré sa týkajú korupcie, organizovaných zločinov.
Prosím vás, kto tu nájde odvahu vám to povedať? Vy to veľmi dobre viete, že s ohľadom na toto všetko, s ohľadom na toto všetko vy nemôžete mať dobré pravidlá pre krajinu, nemôžete mať. A ešte naviac, keďže viete, komu ste ich dali spraviť. A my sa len domnievame, kto je autorom. Aj toto je nevídané. Veď my vlastne nevieme, kto tú právnu úpravu urobil. To, čo vieme, je, že ju nerobili pracovníci ministerstva spravodlivosti, ktorí štandardne robia takúto trestnoprávnu úpravu. To vieme. Vieme, že sa na tom podieľali ľudia, ktorí sú trestne stíhaní. To vieme. Vieme, že sa na tom podieľal dekan Burda, o ktorom, bohužiaľ, sú vážne pochybnosti o jeho morálnom základe.
Čiže ak niekto je, má výroky na akademickej pôde, že treba mať názory, ktoré sú súladné práve s koalíciou, tak potom to nie je v poriadku, práve s vládnucou mocou, to nie je v poriadku. To vlastne jasne ukazuje, že ten človek vám nevie a nie je schopný dať odborný názor, ktorý bol kritický k vláde. To je proste jednoznačné.
Tak vy vlastne ste doniesli takýto nový návrh aj zrušením kľúčovej inštitúcie a chceli ste vlastne, aby veľmi rýchlo prebehol celý proces a platilo to zo dňa na deň. A my naozaj môžeme tu mať na to rôzny názor, však sme k tomu kritickí, nepáči sa nám to, nepáči sa nám rušenie špeciálnej prokuratúry. Ale prečo tak rýchlo? Prečo tak rýchlo? Prečo tak rýchlo ste to museli priniesť sem a prečo tak rýchlo chcete, aby to platilo? A my sa vás snažíme upozorniť, vás, vás a vládu, čo všetko, čo všetko je nástrahou a rizikom pre bezpečnosť Slovenska. Pretože zjavne preto vôbec, ale vôbec neberiete žiadny ohľad.
Viete, že tie dôvody pre takýto rýchly postup proste nie sú. Ako vymýšľate si tu historky súdnych rozhodnutí, ktoré ste nikdy nepredložili a nepreukázali, že by tu bola riadna súvislosť. Naozaj vytrhávate z kontextu, aj vy, pán spravodajca. Vytrhávate z kontextu veci. Proste nenájdete rozhodnutia súdov, ktoré by preukázali, že je problém so špeciálnou prokuratúrou, také neexistujú. A keby podľa vašej logiky by sme mali postupovať, tak potom môžte zrušiť všetky štátne inštitúcie, naozaj všetky. A prvé by ste mali zrušiť Policajný zbor a Najvyšší súd. Najvyšší súd prvý pri tejto vašej logike a Policajný zbor. A keby sme išli na to touto logikou z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, tak môžte zrušiť potom krajiny, ktoré majú najviac sťažností v rámci Rady Európy. Ako to, to je proste logika, ktorú musíte vedieť sami, že nijakým spôsobom neobstojí.
Proste klamete aj o argumentoch, že sa približujete k legislatíve Česka, Rakúska, Nemecka a dajme bokom, či sa vôbec dá takto zobrať právna úprava k nám, ale proste vieme, že to nie je pravda. Vieme, že to nie je pravda. Ja poviem iba príklad domáceho väzenia alebo podmienečných trestov. Proste neexistuje takáto právna úprava v týchto krajinách. Domáce väzenie na päť rokov. Aký to má zmysel? Päť rokov máte mať v zlatej klietke odsúdenú osobu. Aká tam je náprava? Prosím vás, aká tam je náprava? Tak s bazénom, s neviem koľko hektármi záhrad, proste niekto, ako ho budete viesť k náprave? To je výsmech.
Ak sa pozrieme na ten materiál, ktorý ste doniesli, viac ako šesťdesiatstranový, na vládu 6. decembra, jediné, čo tu môže obstáť, sú dve veci, jediné, a to sú tie ustanovenia, ktoré súvisia s detenciou, to je ochranné liečenie, ochranný dohľad pre osoby s naozaj, tie sú hendikepy duševného zdravia pre ochranu bezpečnosti ostatných, života, zdravia. A potom tie časti, ktoré sa týkajú transpozície smerníc. Ale tu sa môžme baviť o tom, že to má osem-deväť strán textu z tých sedemdesiatich, čo ste priniesli. Ale o týchto ustanoveniach my by sme boli ochotní sa tu priamo baviť, aj to prijať, aj mať k tomu odbornú debatu a skúsiť to vylepšiť, ale to sú jediné dve oblasti, o ktorých sa dá rozprávať, že sa, že môžu byť nejakým rýchlejším spôsobom prijímané. A to z dvoch dôvodov, nielen to, že je to dôležité prijať, ale preto, že toto sú práve oblasti, ktoré už prešli pripomienkovým konaním, či už je to, či už je to transpozícia smerníc, alebo je to aj tá detencia. Všetky tieto ustanovenia jednoducho prešli riadnou odbornou debatou, širokou, verejnou, a my sami sme s tým stotožnení, že je dobré mať takúto právnu úpravu. A vedeli by sme si predstaviť aj, i keď tu tiež by boli pomerne, by sme boli láskaví k tomu napasovaniu skráteného legislatívneho konania, ale boli by sme pripravení určite vás v tomto podržať. Ale nič iné neobstojí, nič iné neobstojí.
A prečo neobstojí? No preto, lebo vy ste si vlastne vymysleli ten nový Trestný zákon. Vymysleli ste si ho. Nemáte nič, na základe čoho by to bolo aj riadne odôvodnené, ako ste sa dostali k tomu, že teraz hranica pre trestný čin je 700 eur. Vôbec nič ste nám, vôbec nič ste nám vlastne neukázali, ako ste na to prišli. Kto s tým prišiel? Advokát Lindtner alebo dekan Burda? Proste sa mu zdalo, že 700 je dobrá suma? Ako ste na to došli? Veď to nemôžete porovnávať ani s Nemeckom, ani s Rakúskom, pretože máme tu zjavne trošku iný príjem, keď si už len porovnáme mesačný priemerný, ročný, že proste to sa takto nedá, tak ako musíme prísť asi aj na to, ako je tá krajina na to pripravená. A potom to všetko ostatné, čo už nebude trestným činom, nám spadne do priestupkov. Ako toto treba všetko mať premyslené. Ak ste chceli niečo hneď zobrať, tak ste mohli zobrať jedine tú hranicu, ktorá bola niekoľko mesiacov, a dá sa povedať, že vlastne viac ako rok prediskutovávaná širokou odbornou verejnosťou, a tam tá hranica bola 500 eur. A vy prídete proste s niečím bez akejkoľvek zrozumiteľnej logiky. Ani si nedávate námahu, aby ste nám vysvetlili, ako ste na to prišli, len že treba to zmeniť od roku 2000.
Trestné sadzby radikálne znižujete. Majetkové, hospodárske, trestné činy proti poriadku vo verejnej správe, to sú tie korupčné. Ale ako ste prišli na tie trestné sadzby, tiež nevieme. Ako ste ich dali do súvislosti s domácim väzením a s podmienečným trestom, s tými novými nastaveniami? Vôbec netušíme, ako ste na to prišli. Kde ste to zobrali? Lebo to neexistuje takto ani v Česku, ani v Nemecku, ani v Rakúsku, neexistuje to tam. Domáce väzenie päť rokov ja som nenašla v rámci Európy. Kde ste na to prišli? Podmienku, to znamená odklad trestu odňatia slobody? Ešte predlžujete. Namiesto trestu, ktorý by bol štvorročný, môžete mu dať podmienku. To znamená, ešte aj štvorročné tresty sa budú môcť odkladať. Už to je veľká vec, akože máme teraz trojročné tresty, ktoré sa môžu odkladať. Ako ste prišli na to, že je dobré tam dať aj tie štvorročné? To určite nemáte z Nemecka, kde je vlastne pravidlo iba jeden rok. A keď, tak dva roky. Odkiaľ ste na to došli, že je dobré mať aj štyri roky s odkladom?
Proste tu sú normálne vymyslené veci. Zjavne je tu nejaký cieľ, vy ste ho chceli splniť, ale my mu nerozumieme. Tak jediné, čo nás napadá, samozrejme, je to, že chcete ochrániť svojich ľudí, lebo my v tom nevieme nájsť žiadnu logiku. Prečo zo dňa na deň, prečo takto narýchlo bez nikoho, bez tých ľudí, ktorí to majú použiť, tak nás naozaj nič iné, aj akokoľvek sme v dobrej viere, nič iné nás nemôže napadnúť, len že máte nejaký presný cieľ chrániť nejakých ľudí a tak nastaviť tú právnu úpravu, lebo to, proste to porovnanie s tými krajinami nie je, nie je tam.
Ja poviem iný príklad. Českú republiku veľmi často spomínate. Organizovaný zločin. Sú preňho presne stanovené iné vyššie hranice pre trest odňatia slobody. Tu to všetko proste spadne do jedného balíka. Vôbec nemáte pre to cit, že organizovaný zločin je nejaký problém. Vôbec. Že je problém proste mafia alebo zločinecká skupina.
Ja neviem, ja tu asi žijem v nejakej inej krajine, že tu už asi zločinecká skupina nie je problém, ale neviem, či kvôli tomu nie je problém, že pán spravodajca je práve obžalovaný z trestného činu, ktorý s takou zločineckou skupinou súvisí, tak neviem, že či z toho dôvodu je tu teraz necit. A nie je to, ja nechcem byť osobná, len ja na to neviem prísť, prečo už nie je problém zločinecká skupina.
Prečo sú nanovo určované premlčacie lehoty? Tak to teda naozaj nesúvisí nejak s tým, že musíme znižovať trestné sadzby, tak už keby som aj prišla na to, však ja sama som chcela znížiť tie trestné sadzby, naozaj som chcela pre majetkové trestné činy, niekoľkomesačné pripomienkové konanie, veľká debata, že korupcia tam nemá byť, to je, nešlo len, do toho nepôjdeme, ale pre tie hospodárske, majetkové trestné činy, že sme boli pripravení, aj bol pripravený materiál, ktorý prešiel vážnym pripomienkovým konaním, osvojil si ho aj minister Karas, aj ministerka Dubovcová. Ja som mala vážny záujem napraviť vlastne tú vážnu prísnosť pri tých trestných sadzbách. Áno, ale nie tak, že dám priestor zločineckým skupinám, aby si tu robili, čo chcú. Proste to nie. Malo to nejaké hranice.
Takže mňa tu obviňovať z toho, že by sme nechceli sa pozrieť aj na tie trestné sadzby a neumožniť iné tresty tam, kde sa nám to javí ako dostatočné, je naozaj mimo misu, pretože ja som prišla s alternatívnymi trestami, ako prvá ministerka som dala materiál do pripomienkového konania. Ako prvá ministerka som prišla s tým, že treba napraviť niektoré trestné sadzby pri majetkových trestných činoch. Ja som dostala tú odvahu počas minulej vlády. A potom minister Karas zobral ten materiál, ktorý prešiel dvomi pripomienkovými konaniami.
Restoratívna justícia bola od začiatku tam nastavená, ale naozaj restoratívna justícia. A nielen o alternatívnych trestoch. A ja k nej aj poviem, lebo vy ju tu používate, ale, ale používate to ako nálepku, lebo máte dojem, že keď to použijete, tak to znamená, že robíte dobro. Lenže tú nálepku lepíte niekde, kde nie je obsah. Proste používate nejaký obal, ktorý je nenáležitý pre to, čo ponúkate ľuďom.
Takže ja som nedostala žiadnu odpoveď s nepremlčacími lehotami. Prečo skracujete čas pre vyšetrovateľov, v ktorom čase objasňujú trestné činy? Prečo? Ako dobre, tak chcete hneď zmeniť trestné sadzby, ale prečo premlčacie lehoty? Prečo premlčacie? Kde ste to zobrali? Kde ste to zobrali, že to treba meniť? Nikto nemal takúto potrebu to meniť. Ani počas toho veľkého pripomienkového konania si nepamätám, že by bola pripomienka, že sa musíme vrátiť k premlčiavacím lehotám. Teda k tým lehotám, ktoré tu má vyšetrovateľ na to, aby niečo vyšetril. A ak ste si už mysleli, že treba s tým niečo robiť, tak prosím vás, pre ten skutok, keď niekde dvadsať rokov vy dáte tri, ako, ako ste na toto prišli, že toto proste chcete zo dňa na deň od nás, aby sme to prijali, aby to všetci používali, že, že ako to sú také radikálne, obrovské zmeny. Ale nielen to, že vy stanovujete úplne nové časti, v ktorých, ktoré bude mať ten vyšetrovateľ. A ja poviem iba taký príklad, aby sme rozumeli, o čom tie premlčiavacie lehoty sú, premlčacie lehoty. Lebo to môže byť také vzdialené, nejaká lehota, na čo nám sú nejaké lehoty, skrátime-neskrátime, vôbec nevadí, no ale to je veľmi dôležité pri tých vlámačkách, to je asi najlepší príklad pri tých vlámačkách.
Pri tých vlámačkách, kde dnes je 20 rokov, premlčacie lehoty, ak je spôsobená škoda, vám sa vlámu do bytov, do pivníc, tých 30-tisíc, tak tam máme 20 rokov na to, aby sa prišlo na páchateľa. Na to sa môže, nemusí sa prísť hneď, ale proste pri nejakej ďalšej vlámačke, raz to DNA tam proste nechá a spáruje sa to. A môže sa jednať o páchateľa proste, ktorý bude mať aj majetok a môže dôjsť aj k náhrade škody. Ale tu, keď sa bavíme o tých bytoch, tak je to zrazu päť rokov. Ak je to nejaká firma a ukradnú jej stroj, ktorý je dôležitý pre podnikanie, nech má aj 200-tisíc, tak už sú to len tri roky z tých dvadsiatich. Prečo toto sa deje? Ako môžme sa o tom baviť, ale prečo to urobiť zo dňa na deň? Prečo? Ja neviem, akože akokoľvek aj v dobrej viere neviem na to prísť. To ste kde zobrali? Proste normálne, kde ste to zobrali? A nielen to. Ako my tu naozaj vlastne ani nemáme čas si všetko povedať, ani nebol čas sa rozprávať, že nielen to, že sa skracuje ten čas, ale ono s tými premlčacími lehotami tam je s tým veľa ešte inej zábavy a by som povedala, aj starosti. Pretože tie premlčacie lehoty môžu byť prerušené. To znamená, že dajme tomu ste prísni, chcete dať málo času na to, nemusí sa nám to páčiť, ale prečo ešte sprísňujete podmienky, v ktorých tá premlčacia lehota ako keby čaká, neplynie ďalej, lebo sa stala nejaká vážna vec. Tak dnes to máme tak, že páchateľ spáchal ďalší trestný čin. A keď sa na to príde, no tak keď si on pácha tú trestnú činnosť takto pekne rad za radom a keď mu na to dodatočne prídete, no tak sa mu nemôžu premlčať tie trestné činy, pretože to je páchateľ jedna radosť a vy ho viete takto poodkrývať. No tak nie. Po novom musí byť aj odsúdený.
Takže my keď vlastne na toho páchateľa prídeme už teraz po štyroch rokoch, už je dávno po, tak sa stanú dve veci. Už vôbec sa nemôžme vrátiť ani k tým veciam, ktoré vlastne sa stali pred pár rokmi, ale už vôbec neexistuje, že by sme poodkrývali na základe toho DNA ešte aj tie, tie ďalšie veci, ktoré boli predtým, aj keď vieme, že ten páchateľ proste ešte tie ďalšie byty povykrádal. A ani ho za to nestíhame. To je naozaj, to je, to je jak zavolanie, poďme vykrádať tie byty, proste oplatí sa to. A firmy, tam je to ešte, tam je to ešte väčšie terno. A žiadne vysvetlenie. Žiadne. Žiadne.
Pravidlá pre sudcu. To, to ani na to nie je čas. Ja som rada, že v tom materiáli, ktorý, musím povedať, že si na tom dal naozaj veľkú prácu pán poslanec Richard Sulík urobiť jasné príklady, kde sa, kde on, by som povedala, vo veľkej miere začal vnášať do tej diskusie to, že tu sú nové pravidlá pre sudcu. Áno, na toto ani poriadne nebol priestor, lebo tie nové pravidlá sú, že ten sudca vždy musí hľadať pri odsúdených dôvody, vždy musí sa s tým riadne vysporiadať, prečo dal iný trest ako trest odňatia slobody. Veď ja netvrdím, že nemá prejsť nejakým myšlienkovým procesom, ale je to tak nastavené, že preňho bude pomaly zložité niekedy nejaký trest odňatia slobody dať. A to teraz nieže my by sme mali krvavé oči, ale proste sú trestné činy, pri ktorých je namieste mať trest odňatia slobody. Či vy už nechcete mať trest odňatia slobody? Už sa vám zdá, že, že proste sú trestné činy pri všetkých, kde je dobré mať len peňažný trest, že ako toto je naozaj pre všetky trestné činy cesta? Ja si to naozaj nemyslím. A práve pri tej mafii si to nemyslím osobitne.
To, čo sa stane pri, ako dôsledok tých všetkých zmien, ktoré sa udejú naraz, je, je masová amnestia pre nespočetné množstvo prebiehajúcich trestných konaní. Nikto sa ne, ani nesnažil ich vyčísliť. Nikto nijakým spôsobom. A bude ich naozaj masívna, masívna kopa, pretože nielen z dôvodu, že už nebudú trestným činom, lebo už to nebude trestný čin, lebo sa nám poposúvali škody, ale preto, že tie veci sa premlčia, už sa nebudú môcť trestne stíhať tie veci. Nebudeme sa môcť k nim vrátiť. To je ďalší dôvod. A týmto sa nijak nezaoberá táto koalícia. Jej je to proste jedno. Tí, čo budú poškodení, ľudia, že proste o ich majetok išlo, oni, im boli spreneverené peniaze, oni boli podvedení, tak oni budú mať ťažší spôsob, resp. už žiadny, domôcť sa nejakej náhrady škody. Pretože to konanie skončí, nenájde sa páchateľ, nebude toho, kto by im vrátil nejakú škodu. Ak sa to aj ukazovalo, že by to k niečomu viedlo, tak je konečná. Proste akonáhle vlastne skončí tá lehota premlčacia, ten vyšetrovateľ už nemôže nič viac urobiť, konečná, dovidenia. Nezniesol si obvinenie, konec.
A teraz nie aby sa tým vyšetrovateľom dala možnosť, že keď vidia, že sa kráti ten čas, tak keby mali pol roka aspoň, keby aspoň polročná bola tá legisvakačná doba, to je taký termín, ktorý hovorí, od momentu, kedy je nová právna úprava, koľko necháme tej krajine, aby sa na to pripravila. Tak keby sme aspoň tým vyšetrovateľom dali pol roka, aspoň pol roka, ideálne rok, ale aspoň pol roka, nech sa popozerajú, v ktorých veciach im skončí tá možnosť ďalšia vyšetrovať trestný čin po tom pol roku. Tak by určite pozreli tie veci, v ktorých sa im to blíži ku koncu, a tam, kde by videli, že sa dá, tak by vzniesli to obvinenie, aby dali šancu v tej veci ukončiť to trestné stíhanie, nájsť toho páchateľa a postaviť ho pred súd. Veď to je dôležité, že ľudia, ktorí páchajú trestné činy, tak sú postavení pred to, hádam, hádam toto chceme. Nechceme to? My nechceme postaviť páchateľov trestných činov pred súd? Lebo ja mám dojem, že nechceme, že tu urobíme všetko preto, aby sme ich nepostavili pred ten súd. A že tí ľudia, ktorých tu máme v štáte na to, aby ľudí postavili pred súd, vyšetrovatelia, tak mi to príde aj voči nim, že to je neúctivé, že oni sa na tom namakali a my im nedáme žiadnu šancu, aby toho páchateľa proste postavili pred súd, aby vzniesli obvinenie. Mi to príde naozaj neúctivé voči vyšetrovateľom aj voči prokurátorom, urobiť potrebné kroky, ktoré sa ešte dajú spraviť spoločne.
A ja keby som vybrala z toho obsahu, z toho všetkého, čo ma na tom najviac desí, tak by som povedala, že to je toto. Že zo dňa na deň to má platiť pre tie súdy. Že nesúhlasím so zrušením špeciálnej prokuratúry, nesúhlasím s novou trestnou politikou, tak ako je nastavená, ale považujem za absolútne nezodpovedné a neúctivé k vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom od nich chcieť, aby zo dňa na deň platili tieto pravidlá, lebo to sa nedá. To nebude v ľudských silách, aby oni konali v súlade so zákonom, to sa naozaj nedá. To sa nedá, páni poslanci a poslankyne. Nedá sa to. Máte vy jasno v tom, čo sa prijíma? Máte v tom jasno? Veď sa to dozvedáte tu z protestných novín Richarda Sulíka a strany Sloboda a Solidarita, lebo tak to je, hej? Tak to je. Sa vám nepáči, že sa tu roznáša niečo na lavice, ale by ste sa o niektorých veciach nedozvedeli. Lebo nechcete to počúvať, lebo je vám to zlé počúvať, lebo máte iné zadanie, lebo s nami nediskutujete, nemáte záujem vedieť, čo tam je a čo pripravujete. Ale je to, je to maximálne neúctivé k spravodlivosti na Slovensku a k ľuďom, ktorí naozaj ako veria svojmu poslaniu a chcú tých páchateľov trestnej činnosti postaviť pred súd. Vy sa z nich normálne vysmievate. Vy sa z nich vysmievate, že im nedáte žiadny čas sa na to pripraviť. Vysmievate sa z nich.
Viete si to vy pripraviť, predstaviť, že chodíte niekde do práce, máte nejaké pravidlá a potom jeden deň prídete a povedia vám, no a teraz budete fungovať inak? No ale hneď teraz. No ale počkajte, to je, však ja si musím naštudovať, a teraz nie tých 60, aby sme si rozumeli, tu nejde o to, že vyšetrovateľ si bude musieť naštudovať 60 strán, to nie je pravda, on si bude musieť pozrieť celý Trestný zákon a celý trestný proces, pretože to sú len čiastky, ktoré menia vlastne celý ten Trestný zákon. To sú vážne zmeny, ktoré vám úplne inak nastavujú, ako bude prebiehať to vyšetrovanie. A môžem vám povedať, že vyšetrovatelia budú mať maximálny stres, osobitne pri rozhodnutiach, ktoré súvisia s väzbou. Lebo tieto všetky zmeny znamenajú, že to bude aj zmena ohľadom období, v ktorej môže byť daná osoba vo väzbe. A ja som pripravená sa o tom baviť, aby tá väzba bola čo najkratšia a najhumánnejšia a, samozrejme, v najlepších podmienkach, ale nemôžete chcieť od vyšetrovateľov, aby zo dňa na deň vedeli posúdiť, kde vlastne majú robiť aké úkony, pretože už tá väzba napríklad nespĺňa tie podmienky. Už je tam predpoklad, že tam bude množstvo nezákonných väzieb a rozhodnutí, ktoré ten vyšetrovateľ síce v najlepšej viere, ale nedokáže to, nebude v ľudských silách, aby ich urobil. Nebude.
A toto, pán minister, že vy akože, ja, ja, ja tu, ja na to neviem nájsť slov, že ako vy toto môžete dopustiť. Ako toto môžete dop... tento kolaps justičných orgánov, lebo to je kolaps. Vy ste toho priamy aktér, priamy aktér, že vlastne hovoríte, je v poriadku zaviesť nový Trestný zákon a chcieť zo dňa na deň, aby platil a nikto nevedel pravidlá. To je proste zlý odkaz od ministra spravodlivosti. Zlý. A vy to viete, ja si myslím, že vy to veľmi dobre viete. A nerozumiem, ako môžete tomuto vy dávať priestor.
Popritom celom rýchla zmena aj trestu prepadnutia majetku, ja poviem iba teraz zopár drobností, ku ktorým ani tu nebol priestor a čas, lebo tu sú také vážne veci, ktoré sa tu pripravujú a chystajú, a takýmto rýchlym spádom, že tu ani nemáme čas sa rozprávať o tom, ako má vyzerať trest prepadnutia majetku a či tie zmeny, ktoré sú tu, dávajú zmysel. No tak ja vám môžem povedať, že nedávajú. Takto keď je postavený trest prepadnutia majetku, tak mi to príde, že čo ste si ukradli, to nám vráťte v rámci toho prepadnutia majetku, že to je ten priestor. A vôbec ho použiť je, bude tak ťažkopádne, že dostaneme sa tam, že proste sa ani nebude udeľovať. A ja súhlasím, že to nastavenie dnes nebolo zlé, ja s tým súhlasím, ale nie tak, že to hádam nemôže existovať, že zlodej má vrátiť to, čo ukradol, a tým je to vybavené. Ja, ja žasnem, že tu sa tiež otvárajú niektoré časti Trestného zákona a trestného procesu, ktoré napríklad súvisia s tým, čo sa považuje a nepovažuje za trestné z pohľadu právnej pomoci advokáta. Ja tu žasnem, že bez akejkoľvek debaty sa ešte aj takéto veci otvárajú. Mne to pripadá, musím sa priznať, že keď advokát vlastne priamo spolupracuje s páchateľom na páchaní trestnej činnosti, tak tu je priestor, aby povedal: prepáčte, toto, ja som iba poskytoval právne poradenstvo, vidíte, mám tu jasne priestor v rámci trestnoprávnej úpravy, mňa sa to netýka, ja som len poskytoval právne poradenstvo. To, že som vedel, že tým pácha trestnú činnosť, ako, prepáčte, ale ako vidíte, mňa sa to netýka, ja som advokát. Je tam aj takéto ustanovenie. A ja žasnem, že toto tu tiež nachádzam. Bez akejkoľvek debaty, samozrejme. A na to nemáme ani čas sa rozprávať. To ani tu vôbec na to neprišiel priestor.
Spolupracujúci obvinený. K tomu bude mať určite príspevok pán poslanec Spišiak. Ja k tomu len dodávam, ako mohli ste ho vypustiť. Pri takejto právnej úprave načo tam mať takéto nálepky?
A k tým procesným veciam. Dohoda o vine a treste. Ja si dovolím znovu k vám priamo prehovoriť, pán minister.
Pán minister, ako mi vysvetlíte, ako mi vysvetlíte, že umožníte napadnúť aj už právoplatné fakticky rozhodnutia? Ako mi toto vysvetlíte, túto retroaktivitu? Že sú ľudia, ktorí za nejakých podmienok podpísali dohody o vine a treste. To sú právoplatné vlastne rozhodnutia o vine fakticky. Rátali s tým, že toto je právna úprava, toto platí. A vy dávate možnosť do tých starých vecí sa vracať. No vy to dohodou o vine a treste nedávate možnosť ako mimoriadny opravný prostriedok ministrovi spravodlivosti. Tam ten, vy to otvárate teraz. Vy to otvárate a popri tom to, čo otvárate, tak otvárate aj lehotu popritom. Takže otvárate možnosť pre ministra spravodlivosti veci, ktoré sú uzatvorené, a je to priamy rozpor s právnym štátom a so zákazom retroaktivity. A ešte pozmeňujúcim návrhom umožňujete tri-ročné staré, uzavreté veci otvárať. V neprospech. V prospech, tomu rozumiem, v prospech. Veď samozrejme, keď sa nájde niečo v prospech toho odsúdeného, mali by sme nechať, aby sa očistil. Tam treba byť, samozrejme, ja si myslím, že láskavý k tomu priestoru. Ale v neprospech právoplatne skončené veci otvárať tri roky dozadu? Teraz máme jasnú lehotu, môžete to urobiť v šiestich mesiacoch. Áno, má ten priestor generálny prokurátor, minister spravodlivosti. Je na to šesť mesiacov, nie je to dlhá doba, ale je to absolútne v poriadku, lebo je to šesť mesiacov, pol roka po tom, čo je to právoplatne uzavreté, sa to ešte raz, dávate možnosť to otvoriť takýmto návrhom. Ale tri roky dozadu? Tri roky dozadu. To keď dal, ako toto je priamy ďalší podľa mňa problém, ktorý ste si tam dali, veľmi vážne ústavnoprávny, zákaz retroaktivity ste absolútne nahrubo porušili a toto podľa mňa nijakým spôsobom nemôžete ustáť pred Ústavným súdom. Nijakým spôsobom. Jednak ohľadom tých ľudí, do ktorých by ste práv išli, a jednak samotnou právnou úpravou. Toto jednoznačne nemôže obstáť žiadnym testom, testom v rámci princípov právneho štátu a zákazu už otvárania takýchto uzavretých vecí. Proste je to nejaká právna istota, že veci proste už sa riadia nejakými pravidlami, už sa aj, a osobitne pri tých dohodách o vine a treste. Veď ten človek do toho išiel na základe nejakých očakávaní, či sa vám páči, alebo nepáči, ale tá vec sa uzavrela. Uzavrela sa. Tak keď do budúcna tomu chcete dať priestor, tomu rozumiem, hej? To je legitímne sa o tom baviť. Ale spätne a tri roky dozadu, to akože to nijak nemôže ustáť, o tom som presvedčená.
Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry popri tomto všetkom, tisíc trestných konaní v rôznom štádiu konania, ja keď som si čítala naozaj prvýkrát ten návrh po tom, čo sa krátko objavil na stránke, lebo už som pochopila, že tam nejaký návrh bude, tak ja som jeden z tých občanov, ktorý sledoval stránku vlády, a preto hovorím, že to tam bolo asi desať minút, lebo som to tam nevidela, potom som to asi za desať minút zbadala. Možno tam bol iba minútu, ale tak dávam tomu láskavo tých desať minút, že asi tých desať minút to tam viselo, celú dobu, čo som si práve nepozerala.
Tak keď som tam našla zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a rozmetanie tých prípadov na krajskú prokuratúru, tak ja som myslela, že to, že toto proste nie je možné, že veď nemusíme s tým spolu súhlasiť, nemusíme, a dám bokom vaše vyjadrenia pred voľbami, osobitne Roberta Fica, vášho premiéra, že k tomu, samozrejme, nedôjde, nie, tu nebudeme rušiť takúto inštitúciu, my vôbec nebudeme rušiť inštitúcie, lebo to naozaj jasne, verejne deklaroval, takže idete proti tomu, čo ste vlastne sľubovali ľuďom. Nemáte mandát. Ak tvrdíte, že máte mandát u ľudí, je to, je to klamstvo, lebo vy ste ľuďom pred voľbami povedali, že nerušíte špeciálnu prokuratúru, že nemáte na to mandát. Nemáte. Vyhrali ste voľby, ale pre takéto, takúto zásadnú zmenu rušiť inštitúciu, nedostali ste od nich mandát, lebo vy ste im tvrdili opak. Takže určite sú voliči, určite sú, ktorí vás volili s tým, že špeciálnu prokuratúru nezrušíte, lebo vy ste im sľubovali, že ju nezrušíte. A jasne ste to hovorili pred voľbami, jasne, niekoľkokrát. Nemáte na to žiadny mandát. A o to viac by bolo potom na mieste dať priestor normálnemu legislatívnemu procesu, pretože vy ste nevyhrali tie voľby s tým, že idete rušiť špeciálnu prokuratúru, vy ste toto vôbec ľuďom nesľubovali, naopak, sľubovali ste im, že špeciálna prokuratúra zrušená nebude. A osobitne už z tohto dôvodu ste to mali dať určite na verejnú debatu, nech si akokoľvek teraz zrazu myslíte, keď ste pri moci, že by ste to chceli inak.
To zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry vy hovoríte, že veď im sa nezoberú tie prípady, veď generálny prokurátor tu dal nejaké vyhlásenie. Ale jedného dňa vyhlásenie, druhého dňa iné vyhlásenie. Veď keď to nie je v zákone, to vôbec, to vôbec nič neznamená. A ešte k tomu možno bude nejaká zásada a potom budú nejaké výnimky. A potom tie výnimky budú, predpokladám, práve v tých prípadoch, ktoré sa nám budú javiť ako kľúčové, aby boli v dohľadnom čase vyšetrené a ktoré budú aj o dôvere v právny štát.
Takže nijako nemôžem vychádzať z nijakých verejných prehlásení, keď zo zákona vyplýva len to, že tie všetky prípady na krajské prokuratúry pôjdu. Toto jediné vyplýva z právnej úpravy. Čo budú robiť tí špeciálni prokurátori? Neviem. Neviem. Ale tie prípady, ktoré majú, pôjdu na krajskú prokuratúru, tak to vyplýva z právnej úpravy.
A nemáte k tomu žiadne odôvodnenie na skrátené legislatívne konanie, o tom sa ani nebavme, to proste tu žiadne dôvody na to, samozrejme, nie sú. Desiatky rozhodnutí, nie je tu už pán spravodajca, tie sa, tých sa, samozrejme, nedočkám. Nebudem, samozrejme, iba pre to žiť, mám aj iné dôvody, aby som sa im venovala a sústredila na ne svoju prácu a činnosť, takže už ani nie som, ja už ani nečakám, že by nejaké rozhodnutia ja som dostala od tejto koalície, ktoré by preukazovali rušenie špeciálnej prokuratúry. To, že niečo bolo doručené pani prezidentke, ja neviem, čo bolo doručené pani prezidentke. Ja som si to niekoľkokrát verejne pýtala a nikdy som tie rozhodnutia nedostala napriek tomu, že mi boli prisľúbené. Tak to je.
Tie reči o tom, že špeciálna prokuratúra nemá svoje opodstatnenie a už splnila svoju rolu, špeciálna prokuratúra by splnila svoju rolu, keby sme už nemali žiadny vyšetrovaný korupčný trestný čin. Tak. To by, a žiadnu zločineckú skupinu, lebo, ale však má tisíc, však už len ten dôvod, že má tisíc, a kde sa zobralo tých tisíc prípadov? Tých tisíc prípadov nás už nezaujíma? Tak asi neskončila svoju rolu, keď ich má tisíc. Veď keď ich má tisíc, tak má mať tisíc tridsať ľudí na špeciálnej prokuratúre riešiť tisíc prípadov. Tak stratila svoje opodstatnenie? Veď má tisíc prípadov. Veď má tisíc rozbehnutých prípadov. Tak kde je strata opodstatnenia špeciálnej prokuratúry? Kde sa stratilo to opodstatnenie?
Je jasné, že tu nie je záujem, aby sa vyšetrovali prípady, ktoré má špeciálna prokuratúra. Nie je o to záujem. Lebo všetci vieme, že keď sa tie prípady rozhodia, tak dôjde k prieťahom v konaní. A príde mi naozaj úsmevné, keď je spomínaná zo strany koalície súdna mapa a prerozdeľovanie prípadov, pretože kľúčový princíp pri súdnej mape bol, že prípady, ktoré má sudca, mu ostanú a rozhodne ich, ktoré práve má, aby nedošlo k prieťahom pre rozhodnutie v tej veci. To bola úplne kľúčová vec. Takže prieťahy tu budú a vy to viete. A či nejaký špeciálny prokurátor, mu ostane nejaká vec, neviem, neviem, ale nemám žiadne očakávanie, pretože nedodržiavate nič, čo ste ľuďom povedali a sľúbili. A zo strany generálneho prokurátora, bohužiaľ, s ohľadom na jeho prísľuby pred tým, ako sa stal generálnym prokurátorom, tiež nemôžem brať vážne jeho verejné vyhlásenia. Napríklad § 363. Veď dobre, môžme mať rôzny názor, ale pán generálny prokurátor pred tým, ako bol zvolený, sa jasne vyjadril, že treba zúžiť priestor pre generálneho prokurátora pre používanie § 363. Takže je jasné, že jeho verejným prehláseniam nemôžme veriť a nemôžme ich brať vážne.
A ja si dovolím teraz zopár slov ešte, keď sa snažím priblížiť, čo všetko je vlastne v tej trestnej politike, ja si dovolím trošku k tej nálepke restoratívna justícia.
Pán minister, ja neviem, ja som si nerobila tú námahu, že by som spočítala, koľkokrát to bolo povedané z vašej strany, ale určite desiatka a viac prípadov to bolo, veľmi rád to používa aj pán minister životného prostredia pán Taraba, aj vaši poslanci veľmi radi to používajú v rôznych debatách. Restoratívna justícia sa tu zaužívala ako dobrá vec. A ja som z toho rada. Naozaj som rada, že restoratívna justícia sa vníma ako dôležitá trestnoprávna politika, ktorá by sa mala udiať. Som z toho veľmi rada. Určite sa z toho teší pani ministerka Dubovcová aj pán minister Karas, lebo urobili naozaj oni množstvo práce, aby restoratívna justícia bola. A určite aj pán štátny tajomník, bývalý, pán Sepeši. Áno, restoratívna justícia je kľúč k spravodlivosti v každej krajine. Ale prečo o nej rozprávate a nič pre to nerobíte? Lebo to, že ste tam teraz dali tých, možnosť alternatívnych trestov, no to je, ako by som to povedala, to je taká malá smietka v tom celom. Osobitne pri restoratívnej justícii sa rozpráva o náprave vzťahu medzi páchateľom a poškodeným. Ale to sa nedá bez ľudí. Ako sa napraví ten vzťah? Má dôjsť k náhrade majet...k náhrade škody, ujmy, k tomu majú pomáhať ustanovenia, ktoré sú v tom zákone a, samozrejme, aj títo ľudia, ktorí sú pracovníci, volajú sa tzv. probační mediační úradníci. My ich máme dnes pre celé Slovensko 80, 90 možno. V Českej republike ich je 500. Ten návrh, ktorý prišiel do parlamentu, rátal s navýšením o dvesto ľudí. Dvesto ľudí. Tu ani jeden. Ja by som sa hanbila povedať, že mi ide o restoratívnu justíciu a nebol by tam ani človek naviac.
Hanbila by som sa, pán minister, že ma, ste ma oklamali, keď ste mi povedali na ústavnoprávnom výbore v rámci skráteného legislatívneho konania, áno, tam, čo ani neskončila rozprava k tomuto bodu a bola ukončená, tak ste mi povedali, bude to v štátnom rozpočte. Ale v štátnom rozpočte to nie je. A teraz mi rozprávate, že bude to na budúci rok, ste povedali v rámci rozpravy na ústavnoprávnom výbore. A možno ešte nejaké rozpočtové opatrenie. Ale potom, ja sa dostanem ku pozmeňovaciemu návrhu pána poslanca Gašpara, ale v pozmeňovacom návrhu pána poslanca Gašpara je nový dopad na štátny rozpočet. To možno bude zaujímavé pre pána poslanca Sulíka, že tu máme pozmeňujúci návrh, ktorý má dopad na štátny rozpočet, nevyčíslený a obrovský, tak ten nevadí, ale ani jedného človeka naviac pre restoratívnu justíciu. Že vám nie je hanba používať pojem restoratívna justícia. Že vám nie je hanba to vôbec povedať, pán minister, že vám nie je hanba, keď ste ani jedno euro nezabezpečili pre týchto ľudí, ani jedno euro, ani jedného človeka, že vám nie je hanba to používať. A keby vám naozaj na tom záležalo, tak by ste tam doplnili aj iné, iné časti do toho zákona, návrhy, ktoré mali motivovať toho páchateľa k dohode. Aj k priznaniu nároku náhrady škody.
A potom tam boli proste návrhy, aby ste toho človeka nenútili potom ešte začať iné konanie, po tom, čo skončí to traumatizujúce trestné konanie, tak teraz musíte potom ešte ísť do iného konania, kde sa domáhate náhrady. Ale to bolo vyriešené v tých návrhoch aj ministra Karasa, aj ja som to navrhovala. To tu nie je. Proste vám na tom vôbec nezáleží, vy nechcete pomáhať ľuďom. Proste chcete zo dňa na deň pomôcť svojim ľuďom, lebo to sa nijak inak nedá tomu rozumieť. Klamete, že ide podľa Českej republiky, Nemecka, Rakúska, nie je to pravda. Proste nie je to pravda. Meníte veci, ktoré vôbec nesúvisia ani s trestnými sadzbami. Proste meníte kopec vecí, len aby ste zjavne pomohli nejakým ľuďom. To sa, to sa proste nedá tomu nejak rozumieť. A robíte to neúctivo ku všetkým, ktorým záleží na spravodlivosti tejto krajiny. A podľa mňa aj vaši voliči, aj vaši voliči sú určite vyšetrovatelia, sudcovia a prokurátori, a nechápu, čo robíte. Nemôže sa im to páčiť.
Ja som v rámci tých debát, mala som málo debát s vami, pán minister, myslím, že zatiaľ iba jednu, ale možno budem mať teraz šťastie mať ich viac, ja verím, že sa nám to nejak nepodarilo, ale v rámci tých debát, nieže ja by som odmietala, zase treba povedať, zaznelo veľmi veľa argumentov, že špeciálna prokuratúra vlastne nikde nie je v Európe. Tak vy ste potom prišli, pán minister, s takou zvláštnou tabuľkou, keď sme mali debatu v rámci TA3, potom ste radšej tú tabuľku dali preč, kde ste veľmi také iné krajiny mimo Európskej únie ukazovali, že aha, tieto majú takéto inštitúcie, tak som sa pýtala, že čo sú to za inštitúcie, či je to špeciálna prokuratúra a potom ste to radšej dali preč, lebo to so špeciálnou prokuratúrou nesúviselo. Tak bav... teraz sa bavíme o špeciálnej prokuratúre. Takže k špeciálnej prokuratúre v rámci európskeho priestoru. Ja nehovorím, že majú rovno úrad špeciálnej prokuratúry, ale množstvo krajín v rámci Európskej únie má špeciálne buď odbory alebo proste úseky, ktoré sa venujú osobitne korupcii a najzávažnejším korupčným, či už korupčným, alebo trestným činom, ktoré osobitne súvisia so zločineckou skupinou. Má to aj Česká republika. Má to aj Taliansko, aj Rakúsko má špeciálny úrad pre boj proti korupcii a ekonomickým trestným činom. Rovnako Španielsko má k tomu osobitnú sekciu. Fínsko má špeciálnych prokurátorov. Cyprus. Dánsko. Aj Rumunsko, aj Maďarsko, Belgicko, všade tam nájdete špecializované inštitúcie na boj proti korupcii a takejto závažnej trestnej činnosti. To, že tam nenájdete priamo inštitúciu, ktorá sa volá úrad špeciálnej prokuratúry, tak hádam na tomto sa tu nebudeme doťahovať.
Teraz si dovolím zopár slov k pozmeňovaciemu návrhu pána poslanca Gašpara. A ja si dovolím vrátiť sa k tomu úvodu, ktorý som mala a k tomu, že ako tu prebieha debata o takejto zásadnej zmene. Ako prebieha zmena vlastne takejto zásadnej trestnej politiky, ktorá má byť nová a ešte v tej rýchlosti prichádzate s tým, že a ešte to bude inak. To už dám bokom, že to vyšetrovateľ, sudca, prokurátor nemá šancu toto teraz sledovať, ale aspoň my by sme to mohli trošku sledovať.
Tak donesie pán poslanec Gašpar návrh rovno do výboru, ktorý má 21 strán, 89 bodov. To znamená, že ten viac ako 60-stranový materiál sa ešte mení 20-stranovým materiálom. V neskorých večerných hodinách, pred tým, ako sa o tom rokuje ráno o deviatej, tento materiál je zaslaný členom ústavnoprávneho výboru. Prosím vás, ako sa s ním môžu oboznámiť? To znamená, tu nie je záujem o debatu, ale keby ste tam priniesli, ja neviem, jedno ustanovenie, menia sa dve slová. Ja sa tu stále stretávam s tým, že vy ste, pani ministerka, v skrátenom legislatívnom konaní zmenili ustanovenia k Súdnej rade a bola to ústava, ako ste si to mohli dovoliť? No tak prepáčte, tam sa jednalo asi o tri slová, všetci sme vedeli presne, čo to je, bola tu o tom siahodlhá diskusia, ja som tu bola prítomná, vedeli ste presne, čo to bude, akože tu nebol žiadny problém, ani, ani nejaká neistota, čo sa mení. Bola to veľmi jednoduchá právna úprava a, áno, súvisela s funkčnosťou Súdnej rady a v rámci tej pandemickej úpravy bola toho súčasťou. Nemuselo sa vám to páčiť, ale bola to veľmi jednoduchá, drobná zmena. Nakoniec bola na Ústavnom súde a ustála. A práve preto ustála vlastne táto zmena aj tie princípy právneho štátu, pretože to bola malá, drobná zmena, všetci sme všetko vedeli, riadne sme tu o všetkom diskutovali, ale toto nie je tento prípad. Toto je masívna zmena trestnej politiky, ktorá nie je potrebná. Nerozumieme, prečo ju prijímate. Nevieme, čo v nej je, a ešte v tom procese ju meníte. A keby ste ju aspoň menili tak, že by ste pravdivo popisovali skutočnosti. Ja si dovolím zopár vecí uviesť.
Takže keby sme vychádzali z toho, že nám dáte materiál, ktorý má 21 strán, je tam nejaké odôvodnenie, mení sa tam, samozrejme, však tomu textu sa nedá poriadne rozumieť v rýchlosti. Ale potom zistíme, že odôvodnenie nesedí s textom. Takže tam, kde čakáme, že to bude legislatívno-technická úprava, tak asi by sme to preskočili, že to bude asi nejaká drobná zmena, ktorá nie je podstatná. Tak ja si dovolím upozorniť na bod 3, pozmeňovací návrh pána poslanca Gašpara, ktorý teda vôbec nie je, aleže vôbec legislatívno-technická vec. Vôbec. Je to proste zásadná vec, nové riešenie otázky, v akých prípadoch vždy musí sudca dať trest odňatia slobody. A stanovili tu proste nejakú hranicu. No tak nie, aby tu napísali, že viete čo, toto chceme zmeniť, je to úplne iná hranica, nie, napíšu legislatívno-technická úprava. Akože to prepáčte, pán minister. A bola to chyba, sme to opravili, ale v koľkátich veciach to bude chyba? Viete, akože dáte to ve... je to vážna vec. Veď to je vážna vec, aby sme sa bavili, kedy bude vždy trest odňatia slobody, a vy sem napíšete legislatívno-technická úprava.
Dobre, a ja si poviem, ja poviem iné odôvodnenia, lebo tu proste meníte veci a ja neviem prečo. Zrazu proste meníte inak sadzby. A ja sa dozvedám, a to sú body, lebo potom. A ja si dovolím ešte k bodu 15, aby som išla nejak postupne.
V bode 15 sa vlastne inak menia hranice škody. Akože prepáčte, odkiaľ sa vzala, tu sa vzala, tak už nebude 35-tisíc, ale 20-tisíc. Akože prečo, hej, ja, ja chápem, že idete trošku nižšie, ale jak, akože kde ste to zobrali? Fakt, naozaj, kde sa vzala, tu sa vzala. Ako ja neviem, ako ste na to prišli. Už 350-tisíc nebude 350-tisíc, ale 250-tisíc. Akože kde sa vzalo, tu sa vzalo. A namiesto 700-tisíc, 650. Tak prosím vás, aký je rozdiel medzi 650-tisíc a 700-tisíc? To je, akože čo je toto za zmenu? To mi príde, to budete ľuďom hovoriť, my sme išli dole. Áno, zo 700-tisíc na 650-tisíc. Ako normálne si z nás robíte srandu tu a z ľudí si robíte srandu.
Ja nechcem tu používať takéto termíny, ale niekedy asi naozaj treba. Som sa naučila od príspevkov pána poslanca Hlinu, že niekedy treba proste používať aj také ľahšie termíny, aby sme zaujali pozornosť a vysvetlili proste vážnosť, vážnosť témy a situácie. Proste a toto je vážne.
Pán minister, pán minister, to je vážne. Ako ste na to prišli, že vy len tak triafate od buka do buka sumy, ktoré sú kľúčové pre to, ako dlho sa bude napríklad vyšetrovať trestný čin, či 3 roky alebo 5 rokov alebo 10 alebo 15 alebo 20. Normálne od buka do buka to tu strieľate. Večer prídete s niečím, a proste ráno, nech sa páči, to schváľte. A analýzy, to akože si máme urobiť my, ako sme sa dozvedeli. Keď chcete analýzu, tak si ju spravte, páni poslanci.
A ja si dovolím potom k bodom nové riešenie, áno, dovolím si len taký komentár, máte tu nanovo riešené drogovo-majetkové trestné činy, to, poprosím, vás, vypustite to odtiaľ, lebo to proste tu nechávate, tvárite sa, že niečo riešite, ale toto proste nedáva zmysel. Ja tu nevidím žiadny posun. Nevidím tu žiadny posun. Tak nemáte dohodu v koalícii, tak to, prosím, vás nerobte. Lebo robíte to rýchlo, proste robíte to zle, tak to nerobte.
A, a potom si dovolím sa prizastaviť, body, to je 26 až 33. A ja si dovolím iba povedať, že v odôvodnení to je čo? Lebo meníte tu trestné sadzby úplne inak, zrazu, a v odôvodnení si prečítam, rozšírenie sadzieb z dôvodu zabezpečenia efektívneho vyšetrovania. Tak ja by som chcela vedieť, že meníte sadzby z dôvodu efektívneho vyšetro... čo to je zabezpečenie efektívneho vyšetrovania? A čítam to proste v každom z tých bodov v 26 až 33. Ja, ja neviem, čo je to ´z dôvodu zabezpečenia efektívneho vyšetrovania mením sadzby´. Ja, ja tam neviem nájsť príčinnú súvislosť, akokoľvek to hľadám, skúmam, ináč chcela som sa aj na to opýtať v rámci rozpravy, ktorú sme mali na ústavnoprávnom výbore, ale keďže som sa dostala k slovu po troch hodinách, zdalo sa mi kľúčové na iné veci upriamiť pozornosť a potom som videla, že aj tie odpovede, musím sa priznať, pán minister, neboli veľmi konkrétne, tak som ani neočakávala, že dostanem k tomu vysvetlenie. Ale ja neviem nájsť žiadnu súvislosť k zmenám trestných sadzieb z dôvodu zabezpečenia efektívneho vyšetrovania. Akože naozaj neviem. Že zmením trestnú sadzbu, tak sa bude viac ponáhľať vyšetrovať? Neviem, neviem, ako s ňou, neviem. Možno keby ste sa mohli prihlásiť do rozpravy a povedať nám, ja by som bola veľmi rada, lebo ja neviem, naozaj, aj by som tomu rada rozumela, ale neviem na to prísť a máte to body 26 až 33. Takže meníte trestné sadzby, odôvodnenie má jednu vetu, a tam je kľúčový dôvod zabezpečenie efektívneho vyšetrovania. Tak potom asi ani nemusíte písať to odôvodnenie.
A potom si dovolím ten bod 65. A to teda, to považujem naozaj za odvahu. Na jednej strane nedať ani euro na restoratívnu justíciu, ktorú teda počúvam v každej debate, v každej že, prepáčte, ale my tu urobíme restoratívnu justíciu, nie ako vy, pani ministerka, ktorá ste pre to neurobili nič, no tak prepáčte, ja som teda rok mala v pripomienkovom konaní návrh zákona k restoratívnej justícii, na základe čoho pán minister Karas mohol potom prísť s návrhom ďalej. A mali sme v tom jednoznačnú zhodu, že tam treba proste ľudí a bolo tam súčasťou tých 200 ľudí naviac, tak tu nie je k tomu nič, nemáte žiadnu zmenu v ustanovení, ale v bode 65 sa nám rozširuje okruh, rozširuje okruh trestných činov pre povinnú obhajobu. Tak a máme k tomu 60, bod 65, áno, a ďalšie a máme k tomu jednu vetu: "Rozširujú sa dôvody povinnej obhajoby aj o konania o trestných činoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej osem rokov." Však pekné a máme na to? Máme na to, aby sme rozširovali povinnú obhajobu, keď nemáme na restoratívnu justíciu? A potrebujeme to v týchto prípadoch? Sú to naozaj také prípady, kde je nevyhnutné poskytovať peniaze zo štátneho rozpočtu? Ja si to nemyslím a nijakým spôsobom ste to neodôvodnili, nič ste k tomu nepovedali, a keď som sa vás na to pýtala, ako je možné, že toto máte bez akéhokoľvek vyčíslenia, viete, že to bude dopad na rozpočet, nemáte na to peniaze. Ja viem veľmi dobre ako bývalá ministerka spravodlivosti, že tie peniaze, ktoré dávate na povinnú obhajobu, nie sú malé. Už teraz nie sú malé. A potom sa dozviem od iného poslanca koalície, že veď tie peniaze netreba zaplatiť hneď. To znamená, že vy proste rovno rozšírite to a rátate s tým, že tým advokátom nezaplatíte. A to bude, prepáčte, aká kvalitná obhajoba potom, že on vie, že tie peniaze neuvidí? Že to rovno proste takto normálne tu komuni... však veď no neexistuje.
Ale máte pravdu, máte pravdu, že ja mám tú skúsenosť, že vždy, keď prišla Lucia Žitňanská alebo ja som prišla ako ministerka, prvé, čo som riešila, boli tieto dlhy, pretože to nie je správne voči znalcom, advokátom mať takéto podlžnosti. Potom ako robia proste dobre tú prácu, keď ju robia proste v prípadoch, kedy má štát zaplatiť tie náklady? Ako by ste robili takúto prácu, keď viete, že neviete, kedy budete mať zaplatené? Tak buď štát chce, aby bola povinná obhajoba a potom to musí zaplatiť riadne a včas, a ten advokát s tým ráta, že to musí riadne kvalitne spraviť a môže byť za to poťahovaný, ale aj ten štát za to zaplatí.
A to ja, pre mňa je a vôbec, že to v skrátenom legislatívnom konaní urobíte, že takýto nový dopad na štátny rozpočet. Ale nemáte na to, čo v tom návrhu je, nemáte, tak tam doplníte ďalšiu vec, ktorá bude mať priamy dopad a, to je, ja neviem ani, ako to, ja neviem ani, ako to správne označiť, ako nezodpovedné, nekompetentné rozhodovanie o novej trestnej politike, ktorá nemá nič spoločné s právnym štátom, nič nemá spoločné.
Táto nová trestná politika vrátane zrušenia špeciálnej prokuratúry s ohľadom na to, ako, osobitne ako sa prijíma, nás naozaj vracia späť nielen do mečiarizmu, ale vracia nás do komunizmu. Pretože ten spôsob, ako to pretláčate bez diskusie, to nie je nová politická kultúra v parlamente. By som povedala pánovi predsedovi Pellegrinimu, skracovanie rozpravy, teraz 60 hodín. To bude zase rozprávanie do tmy? To jednoducho nie je, to, to nie je parlamentná debata, naozaj nie je. A nijako neobstojí, nijako neobstojí argument ani od vás, pán minister, ktorý sme si vypočuli na ústavnoprávnom výbore, že veď tieto pozmeňujúce návrhy, je, že my sme si vás vypočuli, že veď to je vlastne výsledok tej diskusie a toho dialógu, že veď my sme mali dialóg s generálnym prokurátorom kabinetne. A ja som rada, že Európska komisia tiež sa zaujíma, čo sa tu deje. Ale neobstojí predsa, že nám poviete, my to urobíme tak, aby to obstálo pred Európskou komisiou. Ako prepáčte, to by som teda povedala ako suverénny občan Slovenska, a to vás nezaujíma, čo ja si o tom myslím? A čo si o tom myslia ľudia Slovenska? Vás zaujíma len to, čo si myslí Európska komisia? Že ju, či ju za, či to urobíte dostatočne tak, aby pri tej korupcii to bolo ako tak okej? A nezaujíma vás, ako k tomu prídu ľudia? Ako k tomu príde trestnoprávna ochrana majetku poškodených? To vás vôbec nezaujíma? Ako k tomu prídu vyšetrovatelia, prokurátori, naši ľudia tu, to vás fakt nezaujíma? To zrazu vás zaujíma proste tá Európa? Tu už vás nezaujíma Slovensko? To, že vy normálne poviete, že kabinetne, keď sa dohodnete s Európskou komisiou a s generálnym prokurátorom, tak to stačí, hej? Tak takto budeme prijímať nové pravidlá trestnej politiky. Žiadna spoločenská zhoda, žiadna verejná debata, nič, hej?
Takže vy si vyberiete nejakých partnerov, ktorých keď ako tak uspokojíte, vy uznáte ktorých, vy uznáte ktorých, kabinetne, tak to je proste v poriadku. Akože tento kabinetný spôsob, prepáčte, to je ÚV KSČ, to je ÚV KSČ. A to nie je návrat k demokracii, ako píšete v programovom vyhlásení vlády. Ja som to tu už povedala, napíšte si tam, my chceme návrat komunizmu. My sa nechceme s vami rozprávať, my tu nebudeme diskutovať, my tu teraz vládneme a bude to tak, ako my chceme. A my sa tu s vami vôbec nebudeme rozprávať. A keď sa chcete rozprávať, tak sa tam vždy zatvorte a porozprávajte sa sami, lebo takto to tu prebieha.
Naozaj robíte z opozície atrapu. Skutočne toto je výsledok. A tento extrémny zásah do tejto parlamentnej diskusie, ktorá tu je, ja verím tomu, že bude mať aj nejaký ústavnoprávny dopad. Pretože to nie je len o tom, že my sme tu zástupcovia ľudí. Ale to už je to naozaj aj o slobodnej súťaži politických síl, lebo tá slobodná súťaž, ona prebieha aj tu teraz, to nie iba pred voľbami, ale my tým, ako tu vymieňame si tie vzájomné, tu máme boje politické, aj tu prebieha tá slobodná súťaž. To, ako tu diskutujeme, ako tomu dávate priestor v rámci koalície. Tu tá slobodná súťaž buď je, alebo nie je. A ja tvrdím, že teraz nemáme slobodnú súťaž politických síl, tak ako je garantovaná v ústave. Takisto ako nemáme garantované nijakým spôsobom, ani náš slobodný mandát poslanca nie je teraz garantovaný, lebo my ho tu slobodne nemôžeme vykonávať. My ho tu nevykonávame slobodne. Lebo to nie je o tom, že ja tu teraz rozprávam, to je o tom, či vy sa prihlásite do rozpravy, pán poslanec, či na to budete reagovať. Určite by ste chceli, ale neurobíte to. Preto, lebo to chcete mať rýchlo prerokované. Ale takto nevyzerá parlamentná demokracia. Tu je dôležité, aby vy ste sa vyjadrili, aby sme vás my vypočuli. Naozaj to je dôležité.
A ja si dovolím, že tu nerozprávam len tak ja sama do vetra, ale už sa k tomu viackrát vyjadril aj Ústavný súd, že parlamentná diskusia a jej sloboda je základom demokracie. A to obmedzenie tej parlamentnej diskusie, ak nejaké je, musí mať veľmi, ale že veľmi vážne dôvody. A veľmi legitímne na to, aby to ustála pred Ústavným súdom.
Ja si dovolím zacitovať z jedného rozhodnutia Ústavného súdu, keď chcete, pán minister, môžete si ho pozrieť 2ÚS.146/2016 bod 34: "Parlament je inštitucionálny priesečník normotvorby a diskusie. Jedným zo základných stavebných ústavných princípov Slovenskej republiky je princíp liberálnej demokracie." A to teraz pre vysvetlenie, to nie je o tom, že či sme konzervatívni alebo liberálni, alebo socialisti, alebo, hej? Liberálna demokracia, to nie je, to nie je nadávka. Liberálna demokracia, to je to, čo tu chceme mať ako demokratickú krajinu, lebo v nej je základ tých základných práv a slobôd, že to je krajina, ktorá rešpektuje základné práva a slobody. V tom máme tú liberálnu demokraciu. A toto je tiež zjavne nepochopenie, liberálny demokrat neznamená, neznamená, že s tým môže mať problém ten, čo sociálne zmýšľa a je socialista. Liberálna demokracia je proste základ všetkého naozaj, čo tu máme. To znamená, že veríme spoločne v demokraciu, v právny štát a ochranu základných práv a slobôd a preto sme tu všetci liberálni demokrati. Predpokladám a verím tomu. I keď teraz sa to tak neukazuje počas tejto debaty.
Ten princíp, ako hovorí Ústavný súd, ten sa najzreteľnejšie prejavuje vo voľbách. Zvlášť v parlamentných a v občianskej spoločnosti slobodnou výmenou myšlienok v priestore slobody a prejavu. Každý si spomenie na povestné Masarykovo demokracie je diskuse a parlament je dokonalým spojením týchto demokracií. Aby mohol byť parlament normotvorcom, musí byť diskutérom, ale to nieže opozícia sama so sebou diskutuje.
Takže, páni poslanci, veľmi závisí, čo vy teraz urobíte, či v tom druhom čítaní to budete chcieť napraviť a budete s nami tú diskusiu viesť, alebo nie. Lebo ak nebudete, ak to ani vy neurobíte, pán minister, ak to neurobí ani spravodajca, tak som presvedčená, že tým zaklincujete tento celý návrh a nemôže nijakým spôsobom ustáť pred Ústavným súdom a ja vás v dobrom na to upozorňujem, že to neustojíte, to nemôžete ustáť, ja som o tom presvedčená. Pretože to, čo sa doteraz deje, tu teraz, je nevídané, ale naozaj nevídané utláčanie práv opozičných poslancov, naozaj nevídané. Ja si nepamätám, že by takto boli utláčané práva opozičných poslancov, pretože ani takáto zásadná zmena sem nikdy takto neprišla a takto zásadným spôsobom sa k nej koalícia nesprávala. Takto ignorujúc akúkoľvek debatu a diskusiu tu. A o to je to vážnejšie, že dopad tejto celej právnej úpravy sa bude týkať všetkých nás, nie tu poslancov, ale ľudí na Slovensku. Bude to mať obrovský dopad, bude to naozaj obrovská amnestia trestnoprávnych konaní, obrovská. Zasiahne to do ochrany majetku ľudí naprieč celou krajinou, a to dám bokom to vyšetrovanie korupčných káuz.
Takže považujem za absolútne kľúčové, čo urobíte aj teraz v druhom čítaní, či s nami budete diskutovať, alebo znovu to bude popretie všetkého, čo v demokracii platí. Pretože ak sa tu naozaj k ničomu nevyjadríte, k ničomu, tak tá diskusia tu vlastne nebola. A ja, ak by som vybrala ústavnoprávne, ja viem, že vy sa asi spoliehate na to, že môžete to takto urobiť, lebo veď ústavné práva nie sú dotknuté, ale podľa mňa ste na obrovskom omyle. Jednak tá hrubosť, hrubosť, s akou to robíte, ten proces, a to, že tá diskusia tu neprebieha. Tá hrubosť, pán minister, tá vás zabolí. Ja som o tom presvedčená, vás hrozne zabolí, som o tom presvedčená. Ale nielen to, to nie je o tom, že my teraz máme hľadať, či špeciálna prokuratúra je, alebo nie je chránená v ústave. No máte pravdu, nenájdeme ju tam. Ale nájdeme tam vlastnícke právo ľudí a jeho záruky k nemu. Nájdeme tam právo aj na spravodlivý proces, aj to, že to konanie by malo prebiehať v nejakom čase. Ale vy tu priamo robíte veci, že tu bude amnestia ohľadom množstva prípadov, ktoré ani nemáte spočítané, a to sa dotkne práv ľudí, majetku ľudí, dotkne sa ich to priamo. Skončí možnosť, že sa budú môcť domáhať nejakej náhrady. A nemáte pre tú masívnu amnestiu týchto trestných konaní žiadne riadne odôvodnenie, lebo tam neobstojíte, že to je preto, lebo sú vysoké trestné sadzby. Tam nijako neobstojíte. Vy k tomu nemáte, vy ste k tomu neurobili nič, vy ste to nijak nevysvetlili. Vy sa len zaoberáte otázkou trestných sadzieb, na to ste sa upäli, tu dostal niekto zadanie, urobte nejak tie trestné sadzby a premlčanie, ale vy ste sa vôbec nezaoberali právami ľudí, ktorých sa to týka.
Ja vám to teraz v dobrom hovorím, že teraz som možno taký diablov advokát, ja viem, ako to chcete napraviť, ale vy ste vôbec nevysvetlili, vôbec, vy ste, ani čiarku ste nedali k tomu, aby ste uspeli. Ani čiarku ste neurobili. Vy ste nevysvetlili, prečo je v poriadku, že takýmto spôsobom zasiahnete do trestnoprávnej ochrany majetku ľudí. Nič, ani čiarka. Ste ani, ani, ani pokus, ani pokus.
A podľa mňa nijako nemôžete ustáť ústavnoprávne tú retroaktivitu, že vojdete do tých uzavretých prípadov. To nemôžete ustáť a ešte to natiahnuť na tri roky, to vám rovno vravím, ako z kratšej cesty by som išla späť. Toto, to ja si to neviem predstaviť, že toto by ste ustáli v demokratickej krajine, ktorá rešpektuje právny štát. Tak ako sa k tomu krásne hlásite v programovom vyhlásení vlády.
Ja si dovolím asi ešte sa vrátiť k programovému vyhláseniu vlády. Vy ste nám sľubovali pokoj a teraz máme aj jedného prezidentského kandidáta, nám sľubuje pokoj, a ja vidím protesty v uliciach, tak ale je to príčina a súvislosť s vaším konaním, s vaším konaním. Je pravdou, že my sme ľudí zavolali na protestné zhromaždenia, je to pravda, ale tí ľudia tam prišli preto, lebo sú hlboko nespokojní s vaším konaním, s tým, ako vy vládnete. A vy veľmi dobre viete, že to nie je len tak, aby ľudia prišli na protestné zhromaždenie. Pretože my týchto ľudí naozaj tam nevozíme. To vy spôsobujete to napätie v spoločnosti, to obrovské napätie. Obrovské napätie, ktoré, a nielen, ešte to znásobujete synergiou, tými nenávistnými prejavmi jednej osobitne vašej ministerky kultúry. Znásobujete napätie v spoločnosti. Žiadny pokoj neprinášate, žiadny. A ja si myslím, že sa vám to za chvíľku aj zráta. Tie, tie reči o právnom štáte, demokracii a ochrane ľudských práv ja si myslím, že na čas asi by ste mali na ne zabudnúť, pretože nijako neobstoja, nijako neobstoja, keď sa pozrieme na to, čo ste priniesli sem do parlamentu. A ja naozaj, keď sa pozriem na tú paralelu, čo sa tu deje, tak neviem inú paralelu nájsť, ako s tým, že toto je jednoznačne blízke tomu, za čo sme bojovali, aby tu už nebolo, aby tu nebolo, keď sme išli do ulíc v ´89. a ja sa nechcem vrátiť do komunizmu.
A preto aj ja osobne urobím všetko pre to, aby sme tomuto nezabrá... aby sme tomuto zabránili, ale vy robíte všetko to pre to, aby sa to vrátilo.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Blaha, Ľuboš, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, na vaše vystúpenie... Nech sa páči, pokračujte.

Kolíková, Mária, poslankyňa NR SR
Ešte si dovolím na záver prečítať pozmeňujúci návrh. A ten pozmeňujúci návrh vlastne logicky aj nadväzuje na moju časť vystúpenia, kde som uviedla, že jediná časť celého návrhu, ktorá podľa nás ako tak obstojí, keď si myslíme, že mohla by prejsť tiež aspoň nejakým legislatívnym procesom... Je čas trvania 28 sekúnd, 29? (Reakcia z pléna.) Aha, to sa mi inak spočítava. Dobre.
Takže dovolím si predniesť pozmeňujúci návrh a ten pozmeňujúci návrh vlastne to by som videla, že ja si myslím, že jeho obsahom je taká spoločenská zhoda. Že máme zhodu, že časť toho návrhu je taká, ktorá je spoločensky dôležitá, aby čo najskôr prešla a to bola tá časť, ktorá súvisí s transpozíciou smerníc a ktorá súvisí s detenciou. Takže tak, samozrejme, aj znie samotný pozmeňujúci návrh, lebo v tom pozmeňujúcom návrhu navrhujeme všetky tie ustanovenia, ktoré sa nijako netýkajú ani ochranného liečenia, ani ochranného dohľadu, ani detencie alebo transpozície smerníc, tak tie navrhujeme vypustiť, pretože jedine tieto oblasti navrhovanej právnej úpravy môžu ako tak obstáť v teste legitímnosti použitia skráteného legislatívneho konania a súčasne k nim môžem povedať, že tie, vlastne k nim už fakticky aj prebehlo, prebehlo pripomienkové konanie. A ja súčasne navrhujem, že si myslím, že treba mať úctu k tým, ktorí tie pravidlá majú aplikovať a používať, takže dať aspoň dvojmesačnú lehotu na to, aby sa s nimi oboznámili, aj keď ich považujeme za dôležité. Takže si dovolím teraz čítať celý pozmeňujúci návrh, že text pozmeňujúceho návrhu.
Je to teda pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, a to k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo, teraz neviem, či to mám čítať presne, áno, dobre, tak ospravedlňujem sa, opravujem, od poslednej čiarky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 106).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení nasledovne:
1. V čl. I. sa vypúšťajú body 1 až 37, 50 až 64, 66 až 150, 152 až 155, 157 až 161 a 164.
Zostávajúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. I. bod 163 v § 438k sa vypúšťajú odseky 1 a 5.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
3. V čl. II. sa vypúšťajú body 1 až 5, 7, 8, 11 až 16, 20, 22, 25 až 30, 41 až 43, 45 až 48, 50 až 55, 57, 58, 61 až 67, 69 až 72, 77, 80, 81, 84, 85 a 116.
Zostávajúce body sa primerane preznačia.
4. Čl. III až VII, IX, XI až XV sa vypúšťajú.
Zostávajúce články sa primerane preznačia.
5. Čl. XVI. znie:
„Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2024.".
To je pozmeňujúci návrh, týmto som skončila. Pozmeňujúci návrh, ako som k nemu uviedla, odôvodnenie k bodom 1 až 4 je, že, môžem to ešte raz prečítať, aby to bolo jednoznačné:
Navrhuje sa vypustiť všetky novelizačné body, ktoré nesúvisia s ochranným liečením, ochranným dohľadom, detenciou alebo s transpozíciou smerníc. Jedine uvedené oblasti navrhovanej právnej úpravy môžu ako-tak obstáť v teste legitímnosti použitia skráteného legislatívneho konania. Uvedené oblasti právnej úpravy, ktoré navrhujeme ponechať, sú súčasne tie, ku ktorým zneniu za predchádzajúceho vládneho obdobia prebehlo buď riadne pripomienkové konanie alebo riadna diskusia so širokou a odbornou verejnosťou počas niekoľkomesačného obdobia.
Odôvodnenie k bodu 5: Navrhuje sa zmena účinnosti novely v dôsledku potreby pripraviť sa na novú právnu úpravu v praxi, pričom približne dvojmesačná doba sa považuje vzhľadom na navrhované zmeny za primeranú.
Týmto som skončila svoje vystúpenie.
Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyne, páni poslanci, pán predsedajúci, pán minister, za pozornosť. (Potlesk.)

Blaha, Ľuboš, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, na vaše vystúpenie evidujem 19 faktických poznámok.
Ešte predtým sa prihlásil s procedurálnym návrhom pán poslanec Jozef Pročko. Nech sa páči.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Už som ho zrušil.

Blaha, Ľuboš, podpredseda NR SR
Už zrušil, dobre.
Poprosím o faktickú poznámku pána poslanca Mareka Lackoviča. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2024 o 14:45 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Marek Lackovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Medzitým sme sa dozvedeli a nadviažem na vystúpenie pani poslankyne Kolíkovej, že aj Transparency International Slovensko sa vyjadrila, že na základe prieskumu aktuálneho s nižšími trestami za korupciu nesúhlasia ani koaliční voliči, snahy vládnej koalície o ďalšie urýchlenie procesu znižovania trestných sadzieb aj drobné ústupky cez poslanecký návrh, podotýkam, obžalovaného Tibora Gašpara majú aj politicko-pragmatický rozmer, ako sa ďalej píše, citujem: "Nielen kvôli tisícom ľudí, ktorých sa už pravidelne darí na námestia zvolávať opozícii, ale aj pre nesúhlas vlastných voličov, ako ukázal čerstvý reprezentatívny prieskum agentúry Focus pre Transparency International, 69 % voličov koaličných strán nesúhlasí s tým, aby boli páchatelia korupcie trestaní menej prísne, ako je tomu dnes. Pri voličoch HLAS-u a SNS prekročil podiel nesúhlasných odpovedí dokonca 70 %. Čiže potvrdzuje sa to, čo hovoríme už niekoľko týždňov. Naozaj tieto nové trestné kódexy, tieto nové nižšie tresty naozaj nikto nechce, dokazujú to aj najnovšie aktuálne prieskumy.
Veľmi pekne ďakujem, pani poslankyňa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2024 o 16:05 hod.

MBA

Marek Lackovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:10

Veronika Veslárová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ďakujem kolegyni za jej príspevok. Vo svojom príspevku ste sa venovali novele Trestného zákona. Ja chcem len pripomenúť, že túto novelu pomenovala ako amnestiu Európska prokuratúra, a to už vo svojom stanovisku z 18. decembra, citujem: "Podľa Európskej prokuratúry plánované kroky vlády Slovenskej republiky predstavujú faktickú amnestiu v značnom počte aktívnych vyšetrovaní podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie na území Slovenska. V dôsledku toho by bola vážne ovplyvnená schopnosť Európskej prokuratúry efektívne vyšetrovať a stíhať trestné činy spadajúce do jej pôsobnosti a úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike by sa prudko znížila.
Ďakujem.
Skryt prepis

31.1.2024 o 16:10 hod.

Mgr.

Veronika Veslárová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Pán poslanec Branislav Gröhling.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2024 o 16:12 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Mária, ďakujem veľmi pekne za tvoj príspevok, veľmi dobre sa to počúvalo. Bol to taký silný príspevok, konštruktívny, faktický, názorový, ale aj emotívny, lebo vyjadrila si v ňom v podstate všetko, čo cítiš po tej odbornej stránke, ale aj ľudskej stránke, čo tu zažívame za ostatné týždne, ktoré preberáme túto novelu Trestného zákona. Rozobrala si celý ten návrh a určite by si vedela rozprávať o ňom ešte ďalej a hovoriť nám všetky ostatné príklady. My sme tie príklady vybrali v týchto novinách, je ich tam 16, aby si ich koaliční poslanci mohli predstaviť v realite, v takom tom bežnom živote, že čo to spôsobí občanom. A veľa si hovorila o pravidlách, o tých férových pravidlách, a tie tu nezažívame za ostatné týždne vôbec.
Aj teraz mocensky si vládna koalícia povedala, že budeme rokovať iba 62 hodín, tak ja tiež sa pýtam, že prečo 62 hodín, prečo nie 48 alebo 72, že na základe čoho si rozhodli, že je to 62 hodín. A už vidím, ako budú rozprávať aj v médiách, že veď my sme rokovali 8 dní, veď to je 8 dní. Ale to nebude 8 dní, pretože už vidíme, že prepadáva poradie v rámci vládnej koalície, bude to tak tri a pol dňa, to bude ten čas, ktorý vyčerpáme my, to bude tých 29 hodín a budúci týždeň v utorok, najneskôr teda v stredu, ešte uvidíme, veď o tom rozhodne pán Danko, lebo ten tu riadi túto koalíciu, ten dodáva tie hlasy, či prejde táto novela, či ochráni on ľudí SMER-u a HLAS-u, pretože Andrej Danko bude ten, ktorý bude ochraňovať týchto ľudí a ktorý bude hovoriť to, či novela Trestného zákona platí, tak on rozhodne a uvidíme, kedy to bude, to hlasovanie. Ja by som týmto iba chcel pozvať všetkých občanov zajtra večer o 18.00 na celé Slovensko, aby prišli vyjadriť svoj názor, že s niečím takým nesúhlasia a že v takejto krajine nechcú žiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2024 o 16:14 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Pán poslanec Juraj Krúpa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2024 o 16:15 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, Mária, za tvoj príspevok. Naozaj to obsahovo v podstate popísalo totálne nedostatky celej tejto novely zákona, ktorá je naozaj akousi dekriminalizáciou kriminality a tú chybovosť dokazuje už napríklad aj predložený pozmeňujúci návrh Tibora Gašpara, ktorý bol spolovice tohto návrhu, ktorý mal 89 bodov, či koľko, vyslovene o tom, že opravoval preklepy, gramatické chyby a rôzne formálne nedostatky, ktoré tento návrh mal. Okrem iného tam vsunuli aj ďalšie veci v rámci tejto novely, ktoré akože majú nejakým spôsobom ukľudniť Európsku úniu, ale zároveň tým, že si tam vlastne zvyšujú tie, tie horné sadzby, ale znižujú sa tie dolné sadzby. Oni v podstate chcú znova oklamať tú Európsku úniu ako takú, len aby im to prešlo.
Ďalšia vec, čo tam je, to si málo ľudí všimlo, v bode 81 toho, tej novely alebo toho pozmeňujúceho návrhu pána Gašpara je, že vlastne úrad inšpekčnej služby už má právo vyšetrovať popri policajtoch aj nepolicajtov. Toto je absolútne nóvum, ktoré sme tu v histórii fungovania úradu inšpekčnej služby nikdy nemali. V kontexte budovania alebo vytvárania toho inšpekčného, alebo teda toho tímu vyšetrovacieho, ktorý tu idú vytvárať, aby vyšetrovali tých, ktorí ich vyšetrovali, tak presne vieme, kam toto ide, a naozaj ideme do situácie, kedy vlastne môžme očakávať, že tu bude perzekúcia, ktorú, predpokladám, že sa plno nastúpi po prezidentských voľbách, kedy chcú ešte Pellegriniho robiť takým mňamvekým, jemným, jamkavým, akým je, no takže máme sa na čo tešiť, ale ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, jak si to pekne obsiahla a obnažila.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2024 o 16:17 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video