15.
Poslednú faktickú poznámku má pán poslanec Miroslav Suja.