Ďakujem. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcu. Ja teraz otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Predpokladám, že pán navrhovateľ ani pán spravodajca sa nechcú vyjadriť, keďže rozprava neprebehla. Preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem vám obom.
Vážení páni poslanci, vážená pani poslankyňa, teraz pristúpime k druhému čítaniu o návrhu poslancov Radovana Slobodu, Jána Krošláka, Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Chcem uviesť, že navrhovateľkou tohto zákona, návrhu zákona bola aj pani Viera Leščáková, ktorej zanikol mandát poslankyne Národnej rady 21. júla 2021. Návrh zákona je uverejnený ako tlač 564, spoločná správa výborov má tlač 564a.
Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Radovanovi Slobodovi, aby návrh zákona uviedol.
Nech sa páči.