1.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni poslanci Baláž, Goga, Urban a pán predseda Kollár.
Pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, tlač 614.
Dávam slovo predsedníčke výboru pre zdravotníctvo pani poslankyni Jane Bittó Cigánikovej, aby hlasovanie uvádzala.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 614.)

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
2.
Pán predsedajúci, kolegovia, v rozprave k návrhu zákona v druhom čítaní vystúpili traja poslanci. Nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
3.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 79 poslancov, za 76, proti 3, nezdržal sa nikto, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Kolegovia, chcem vás pekne poprosiť, aby ste si nasadili rúška, tí, ktorí nepijete. Momentálne. (Smiech v sále.)
Pani poslankyňa, nech sa páči.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
4.
Týmto sme vyčerpali hlasovanie a hlasovania o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Keďže o návrhu zákona sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, pán predsedajúci, sme v treťom čítaní. Prosím, otvorte rozpravu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
5.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pani spravodajkyňa, prosím.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
6.
Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatým pozmeňujúcim návrhom. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
7.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 77, proti 55, nezdržal sa nikto, nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. (Potlesk.)

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
8.
Občania Slovenska, už nebude treba nič zatvárať. (Doznievanie búrlivého potlesku. Zaznievanie gongu.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
9.
Teraz budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorý prerokúvame takisto v skrátenom legislatívnom konaní, tlač 623.
Dávam slovo predsedovi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pánovi poslancovi Jaroslavovi Karahutovi, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 623.)

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
10.
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec. Zo spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňovacie alebo doplňujúce návrhy. Pán predsedajúci, keďže návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, sme v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
11.
Otváram rozpravu v treťom čítaní a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
12.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
13.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 127, proti nikto (proti 1 poslanec, pozn. red.), 2 sa zdržali, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve.

Teraz prosím povereného člena výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Petra Vonsa, aby uviedol hlasovanie o bode 9 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslanca Svrčeka na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania, tlač 619.

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 619.)

Vons, Peter, poslanec NR SR
14.
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili štyria poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
15.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 130 poslancov, za 79, proti 20, zdržalo sa 30, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime preto k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.
Prosím, pán spravodajca, uveďte hlasovanie.

Vons, Peter, poslanec NR SR
16.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 13. septembra a v gestorskom výbore do 14. septembra.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
17.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 132 poslancov, za 83, proti 7, zdržalo sa 42, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Ďalej prosím povereného člena výboru pre financie a rozpočet, pána poslanca Györgya Gyimesiho, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, tlač 611, bod 10 schváleného programu.
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 611.)

Gyimesi, György, poslanec NR SR
18.
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil nikto, preto prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
19.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 132 poslancov, za 92, proti nikto, zdržalo sa 40, hlasovali všetci prítomní.

Národná rada sa teda uzniesla, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

Preto pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
20.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
21.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 92, proti nikto, zdržalo sa 41, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Ďalej budeme ešte hlasovať o bode 11 programu. Je to druhé čítanie o návrhu poslancov Slobodu, Krošláka a Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, tlač 564. Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pána poslanca Karola Kučeru, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu, Jána Krošláka a Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 564.)

Kučera, Karol, poslanec NR SR
22.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Zo spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, preto konštatujem, že v súlade s § 84 ods. 1 rokovacieho poriadku sme v treťom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu v treťom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
23.
Otváram rozpravu v treťom čítaní a pýtam sa, či má niekto záujem prihlásiť sa do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kučera, Karol, poslanec NR SR
24.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
25.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 129, proti nikto, zdržali sa 4, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za účasť na 35. schôdzi, ktorú vyhlasujem za skončenú. Z technických dôvodov musíme teraz hodinu počkať kvôli nahrávaniu schôdze nasledujúcej, takže začiatok 36. schôdze bude o hodinu, o 10.18 hod.
Skončila sa schôdza, pán poslanec. Povedal som, že vyhlásil som za skončenú.

(Rokovanie 35. schôdze NR SR sa skončilo o 9.18 hodine.)

(Po skončení rokovania 35. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 36. schôdze NR SR.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)