Prvý deň rokovania
36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
25. júla 2021 o 10.18 hodine(Po skončení rokovania 35. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 36. schôdze NR SR.)

1.
(Zaznievanie gongu.) Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa č. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 34 poslancov.

(Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 628.)

Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali.
(Prezentácia.) Prítomných 63 poslancov.
Národná rada nie je uznášaniaschopná.
Vyhlasujem 30-minútovú prestávku do 10.49 hod.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)