Druhý deň rokovania
36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
26. júla 2021 o 9.00 hodine


1.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, včera som odložil začiatok 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na dnešný deň z dôvodu, že na schôdzi nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Teraz pristúpime k 36. schôdzi, ak sa nám ju podarí otvoriť.
Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.
(Prezentácia.) Prítomných 45 poslancov, za 9, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovalo 34 poslancov.
Národná rada nie je uznášaniaschopná.
Odkladám začiatok schôdze v zmysle zákona o rokovacom poriadku o jednu hodinu, kedy opäť zistím prítomnosť poslancov.
V prípade, že nebude prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, podľa § 23 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku schôdzu skončím.
Takže vyhlasujem hodinovú prestávku do 10.03 hod.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)