Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, na dnešné skoro ranné rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona vypracovalo ministerstvo financií na základe úlohy B9 z uznesenia vlády č. 221 z roku 2021 zo dňa 28. apríla 2021. V pripomienkovom konaní a prerokovaní v poradných orgánoch vlády bol následne schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 337/2021 zo 16. júna 2021.
Predložený návrh zákona predstavuje nový originálny právny predpis, ktorý bol vypracovaný z dôvodu potreby upraviť právne vzťahy pri implementácii mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci slovenského právneho poriadku. Na jeho základe sa tak vytvára právny rámec pre používanie a poskytovanie prostriedkov mechanizmu pri realizácii záväzkov obsiahnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vznikol ako reakcia Európskej únie na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 a jeho cieľom je zabezpečiť v pomerne krátkom čase obnovu ekonomík členských štátov Európskej únie a odolnosť voči týmto krízovým situáciám prostredníctvom realizácie rôznych investícií a reforiem.
Kľúčovými prioritami Slovenskej republiky, v rámci ktorých sa v tejto súvislosti budú realizovať investície a reformy, sú zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravotníctvo, efektívna verejná správa a digitalizácia. Návrh zákona v zmysle uvedeného upravuje najmä:
- pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky ako národnej implementačnej a koordinačnej autority riadiacej vykonávanie mechanizmu a finančné toky prostriedkov mechanizmu,
- postavenie a kompetencie ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako vykonávateľov investícií alebo reforiem, ako aj sprostredkovateľov a orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie,
- spôsob, postup a podmienky používa a poskytovania prostriedkov mechanizmu,
- finančné toky prostriedkov mechanizmu z hľadiska vnútroštátnych rozpočtových pravidiel a vysporiadavanie finančných vzťahov,
- kontrolu a audit prostriedkov mechanizmu, ako aj opatrenie na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Európskej únie.
Návrh zákona je pripravený tak, aby Slovenská republika dokázala v krátkom čase zrealizovať naplánované investície a reformy a splniť stanovené míľniky a ciele, ku ktorým sa zaviazala v pláne obnovy a odolnosti a zároveň aby bola Slovenská republika schopná na tento účel využiť finančné prostriedky Európskej únie, na ktorých čerpanie v zmysle legislatívy Európskej únie je len veľmi krátky čas.
Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi požiadať vás o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.