Ďakujem. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcu. Ja otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem teda všeobecnú rozpravu za skončenú. Predpokladám, že pán navrhovateľ ani pán spravodajca sa nevyjadria k rozprave, ktorá neprebehla. Ďakujem vám obom a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Vážená pani kolegyňa, páni kolegovia, toto bol posledný bod dnešnej schôdze. Ďakujem vám za pozornosť a prerušujem schôdzu dnes do 9.00 hod., tak ako sme sa dohodli. Chcel som povedať, že končím dnešný rokovací deň, ale nekončím, pretože sa začal, dnešný rokovací deň skončí až večer. Takže želám vám ešte príjemnú (reakcia z pléna), príjemnú noc, nazbierajte veľa síl, dnes nás ešte čaká ďalšia schôdza.
(Prerušenie rokovania o 2.09 hodine.)
=====