38.
Ďakujem za slovo. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, milá vláda, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. apríla 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 148 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 148 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 148 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných.
Zo 148 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Pavla Pašku za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 130 poslancov, proti 11 poslancov... (Potlesk.)
Čiže ešte raz: za 130 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Pavol Paška. (Potlesk.)
Ďakujem, skončil som. (Pokračovanie potlesku.)