2.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. apríla 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 147 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky 147 poslancov odovzdalo hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Jána Figeľa hlasovalo za 114 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov,
- za Eriku Jurinovú hlasovalo za 106 poslancov (potlesk), proti 15 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov,
- za Janu Laššákovú hlasovalo za 135 poslancov, proti 4 poslanci, zdržali sa 5 poslanci (potlesk),
- za Renátu Zmajkovičovú hlasovalo za 121 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov (potlesk).
Gratulujem.
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky zvolení Ján Figeľ, Erika Jurinovú, Jana Laššáková a Renáta Zmajkovičová.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. (Potlesk.)