Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.5.2019 o 11:22 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2019 12:52 - 12:52 hod.

Hrnčiar Andrej
93.<br /> Pani poslankyňa Vere&scaron;ov&aacute;.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2019 9:52 - 9:54 hod.

Balódi Ladislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 17. júna a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2019 11:22 - 11:22 hod.

Cséfalvayová Katarína
Ďakujem pekne za slovo. Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vás pozvala na 12. hodinu na prezentáciu o hybridných hrozbách, ktorá sa uskutoční v miestnosti výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, miestnosť č. 148. Špeciálne by som chcela pozvať tých kolegov, ktorí neveria, že nejaké hybridné hrozby vôbec existujú. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:25 - 10:26 hod.

Kresák Peter
dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko teda na úvod ďakujem pani predsedajúca skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:22 - 10:25 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pardon. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka, pán predseda vlády, pani ministerka, kolegyňa a kolegovia a dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu výborov, túto spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona. Národná rada svojim uznesením č. 1664 z 26. marca 2019 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Jednak výboru samozrejme Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov a ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov uvedených v bode 3 tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode 4 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy 1, 2 a 3 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh vlády schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená gestorským výborom pod číslom 412 dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona prekladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení ...
=====
Skryt prepis
 

14.5.2019 14:56 - 14:57 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ja len úplne na záver ďakujem za každú jednu reakciu. A ja by som chcela ukončiť, pretože už poslednýkrát mám možnosť na túto tému vystúpiť, aby som vás poprosila, aby sme začali používať alebo používali zdravý rozum. A posudzujme aj tento zákon zdravým rozumom, lebo keď chodíme po Slovensku, tak vidíme, že mnohí kandidáti majú na svojich bilbordoch a vždy apelujú na zdravý rozum. Ja vás chcem poprosiť a bola by som rada, keby sme o tento zdravý rozum dokázali oprieť aj doma, aj pri hlasovaní o tomto zákone. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:46 - 14:48 hod.

Bastrnák Tibor Zobrazit prepis
Tak začínam odzadu. Ja si myslím, že pre mňa osobne je to veľmi dôležitý zákon, Zsolty, možnože dôležitejší ako pre teba. A vieš, spochybňovať ministerstvo vnútra, do toho ešte zatiahnuť veľmi smutnú záležitosť, je to dosť nechutné. A ja viackrát som povedal, že samozrejme len Ústavný súd vie vyrieknuť, že ako vníma tento zákon, aký je výklad tohto zákona, ale samozrejme teraz ministerstvo vnútra, ktoré riadi okresné úrady metodicky, je dôležité, že aký má názor. A názor má úplne jednoznačný.
A práve preto sme tak jednoznačne, možnože aj trošku "detinsky", aby každý tomu porozumel, sme napísali tento zákon, aby aj ako ty ako politik alebo iní ľudia nemohli zavádzať ľudí a nemohli do toho vsunúť také veci, ktoré sú tam neni. Lebo, samozrejme, môj názor nie je smerodatný, ani tvoj, lebo ani ty, ani ja nie sme právnici, ale renomovaní právnici, viacerí, verejne tiež vnímali tento zákon inak, ako ty vnímaš a jednoznačne povedali, že tento zákon nezakazuje spievanie hymny cudzieho štátu. Ale my sme sľúbili, že napravíme a dáme to úplne jednoznačne, čo sme aj napísali.
A prekladatelia, áno, jeden predkladateľ to dosť nešťastne vysvetľoval, potom v kuloároch nám vysvetlil, čo a ako to myslel. Na druhej strane iní predkladatelia, napríklad aj pán Hrnko, predvčerom, alebo kedy sme v prvom čítaní rozprávali o tomto zákone, tiež jednoznačne nepovedal, že ako vníma tento zákon. A on nevnímal tento zákon tak, ako to vnímaš ty, ale samozrejme ešte raz beriem, lebo to politikárčenstvo je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2019 14:35 - 14:40 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, veľmi pekne za slovo. Musíme konštatovať, že Slovensko je krajina, ktorá vstupom do Európskej únie potvrdila rešpekt voči právam a toleranciu k národnostným a iným menšinám, a patria, tento, táto tolerancia a rešpekt patrí medzi priority.
Naša strana od vstupu a od vzniku aj od vstupu do vládnej koalície usiluje o to, aby vzťahy medzi slovenskou väčšinou a národnostnými menšinami boli lepšie a aby nevznikli nejaké spory. Toto je naše poslanie a snažíme sa o to, odkedy sme strana a odkedy sme vo vládnej koalícii.
Ja môžem súhlasiť, aj musím súhlasiť s pánom poslancom Dostálom, s tým, že sledujeme rovnaký cieľ, a to ma veľmi teší, že dneska už pri tejto diskusii hovoríme o tom, že chceme dosiahnuť rovnaký cieľ, ale náš návrh a návrh pána poslanca ako dosiahnuť ten cieľ nie je úplne rovnaký. Dneska vo výbore pán... Aká je dneska situácia? Dneska máme na stole tri výklady a dneska to uznal aj pán poslanec Dostál v ústavnoprávnom výbore, že výklad, podľa ktorého je to, je spievanie a hranie hymny iného štátu zakázané, nemusí byť správny výklad. Je to výklad pána poslanca, je to výklad niektorých právnikov. Zase tu máme výklad iných právnikov, ktorí hovoria, že nie, vôbec nie je dotknuté toto právo spievať a hrať hymnu iného štátu. A musíme naozaj ako ten výklad ministerstva vnútra brať veľmi vážne, pretože ministerstvo vnútra ako orgán, ktorý vykonáva tento zákon, tak výklad tohto orgánu má právnu silu a výklad ministerstva vnútra naozaj je jednoznačný a jednoznačný v tom, že tento zákon, i keď je, priznávam, nejednoznačná formulácia tohto bodu, nezakazuje ani dneska.
Prečo sa prikláňame k tomu, aby náš návrh bol prijatý? Odznelo to tu aj z úst pána poslanca Osuského, aby to bolo napísané úplne jednoznačne, úplne explicitne, aby nikdy v živote nikto nemohol spochybňovať, či tým, že sa odstránila tá veta, náhodou nie je niekde inde zakomponovaný zákaz, a zase sme ustúpili a zase je to zakázané. Dneska ľudia naozaj nevedia, či môžu alebo nemôžu spievať, pretože od jedného politika počujú takýto názor, druhý politik povie ďalší názor, a ľudia nie sú právnici. Oni fakt tie právne formulácie, niekedy, vidíte, aj nám robia problém, aj ústavným právnikom robia problém a výklady sú rôzne. Musí to byť jednoznačne povedané, musí to byť jednoznačne napísané, že môžu. Aj každá jedna národnosť aj občania maďarskej národnosti hocikedy hocikde môžu hrať a spievať maďarskú hymnu. A keď to tak bude napísané úplne jednoznačne, úplne polopatisticky, tak môžme dosiahnuť to, že tá dôvera, ktorá tu je teraz, musíme vrátiť tú dôveru, že naozaj vieme písať tak zákony, možno nie tak elegantne (vyslovené s pobavením), ako navrhol pán poslanec Dostál, ale tak, aby každý jeden pochopil, že toto právo patrí každému jednému občanovi tohto štátu.
Takže my preto by sme, my trváme teda na našom zákone. A chápem úmysel pána poslanca Dostála. Je to úmysel riešiť takisto a dosiahnuť ten istý cieľ, ako, s akým sme my prišli, ale treba to naozaj takto podľa nášho názoru úplne jednoznačne napísať do tohto zákona, aby každému bolo jasné, že o čo nám tu ide. O čo nám tu ide, poslancom MOST-u – HÍD.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:31 - 14:33 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja viem, pán kolega Dostál, o čo vám ide. V princípe tento zákon bol formulovaný v zmysle o používaní štátnych symbolov. To znamená, ako majú inštitúcie, a teraz to aj o pánovi Klusovi hovorím, ako majú inštitúcie alebo orgány verejnej moci používať tento zákon. A tento zákon v podstate hovorí o tom, že tá hymna sa má hrať, ale inštitúcia, keď organizuje alebo orgán verejnej moci pri príležitosti osláv a tak ďalej, nejakú akciu,=== kedy sa má hrať aj hymna cudzieho štátu. Ja tam nevidím problém, že to tam jednoducho zostane pre tých, ktorí ako keby nemali tú elementárnu slušnosť, vedomosť, že vtedy by mali zahrať aj tú cudziu hymnu, áno, a súhlasím, že tento dovetok, ktorý sa tam dáva, je len pre tých, ktorí by si znovu chceli ako keby vyložiť ten svoj zákon, tento zákon po svojom a čítať v ňom niečo, čo v ňom jednoducho nie je. Ten zákon sa v princípe nevzťahuje na právnické a fyzické osoby a na používanie týchto cudzích hymien a z toho je jasné. Lenže nebolo to jasné tým, čo začali vykladať zákon takým tým im vyhovujúcim spôsobom. Preto ja by som tam v podstate nechal to ustanovenie aj o spievaní a hraní tej cudzej hymny, lebo to hovorí o tom, kedy ju ako keby musím zahrať tú hymny, nieže chcem alebo môžem, ale jednoducho, že sa to vtedy patrí, tak by som to nazval. Čiže toto je môj výklad tohoto ustanovenia, hoci, hoci vravím, ale to som povedal aj predtým, že to je principiálne zákon o používaní štátnych symbolov Slovenskej republiky. To je aj v tomto názve zákona, čo takýto prílepok ako keby tam nemal byť, ale dostal sa tam už veľmi dávno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:26 - 14:27 hod.

Bastrnák Tibor Zobrazit prepis
S mnohým, samozrejme, pán kolega, môžem súhlasiť, čo si hovoril, ale počul si aj reakciu na to, čo si hovoril, že niekto niečo pokazil. Ešte raz sa chcem ohradiť, nemyslím si, že, že sme hlasovanie pokazili, možnože komunikáciu áno, o tom som už hovoril. A práve preto sme pristúpili k tejto možnosti a tak sme napísali ten pozmeňovák, lebo si myslíme, že nielen pre seba robíme tieto zákony, ale aj to, aby aj pre jednoduchého občana to bolo úplne jednoznačné. Veď vieš dobre, že ten predchádzajúci návrh mal tú slabinu, že viacerí právnici rôzne to vnímali, a aj keď už bol vonku list ministerstva vnútra, ktorý jednoznačne vykladal tento zákon, aj tak ešte niektorí, aj poslanci v Národnej rade, nielen občania, tvrdili niečo iné, ako, ako je v tom výklade. A to vieš dobre, že ministerstvo vnútra je jediný orgán, ktorý metodicky riadi tie jednotlivé okresné úrady. To znamená, že povie, že koho a kedy ako môžu pokutovať alebo nepokutovať.
Takže preto, preto je lepšie, keď tam zostane formulácia, ako to navrhol MOST – HÍD, aby pre, aj pre jednoduchého občana bolo to úplne jednoznačné, že tento zákon okamžite, ako vstúpi do platnosti, bude, je to tam jednoznačne napísané, že každý môže spievať aj hrať na území Slovenskej republiky cudziu štátnu hymnu a tým pádom je to oveľa jednoznačnejšie. Takže preto prosím, aby ste podporili náš návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis