Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2019 o 17:49 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 17:49 - 17:52 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom novely je zmeniť existujúcu právnu úpravu zákona
ohľadne lehôt na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra a zároveň poskytnúť registrovým súdom primeranú lehotu pre vybavenie tohto návrhu tak, aby to neovplyvňovalo vybavovanie bežnej agendy obchodného registra. Zákonom č. 52/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola zavedená všeobecná povinnosť evidencie konečných užívateľov výhod pre subjekty zapísané v obchodnom registri, pričom je ustanovená povinnosť pre subjekty zapísané v obchodnom registri dodatočne doplniť chýbajúce údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra do 31. decembra 2019. Berúc do úvahy skúsenosti s podobnými jednorázovými plošnými povinnosťami smerom k obchodnému registru, najmä pri prechode na euro v roku 2009, v praxi to bude znamenať, že registrové súdy budú koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zahltené návrhmi na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod, pretože väčšina firiem si splnenie tejto povinnosti nechá na poslednú chvíľu. Aby som vás informovala, do dnešného dňa alebo do týchto dní asi desať percent firiem splnilo túto povinnosť. V tom mojom návrhu a v prvom čítaní som navrhovala, aby lehota na vybavenie návrhov na zápis konečných užívateľov výhod bola prechodne predĺžená priamo zákonom namiesto 2 dní na 10 pracovných dní a aby táto lehota bola predĺžená do 31. marca 2020.
V rozprave chcem vystúpiť, vážený pán predseda, a chcem podať aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh na úpravu týchto lehôt. Takže toľko stručne na úvod a prosím potom o slovo v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 9:34 - 9:35 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Iba veľmi stručne. Pán kolega Dostál, ja som veľmi rád, že ten bod 2 až 4 je vlastne identický v tom návrhu, ktorý pripravil MOST a ktorý ste dali aj vy ako pozmeňovací návrh. Len chcem povedať, že keďže som sa podieľal na jeho príprave ešte na jar, nie je to súťaž o to, kto to podá skôr, ale proste my sme sa neradili. Ja som nevedel, čo chystáte vy a čo chystáme my, len musím povedať, že zato že sa podal neskôr, to ešte neznamená, že nebol pripravený dávno skôr. Ja budem iba rád, keď sa, keď sa príjme, a to je jedno koho návrh, ale vnímam to ako vlastne potrebný krok na to, aby sa z toho návrhu zákona dalo preč to, čo by tam skutočne, skutočne nemalo byť. Takže nerobme z toho súťaž a nevykrikujme si, kto čo podal skôr, lebo hovorím, mohol by som ľahko dokladovať, že ten náš návrh bol prichystaný dávno, dávno predtým, ako ste vy ten váš návrh podali. Ale nevnímam to ako vážny problém. Ja budem rád, ak sa zhodneme na tom, že prejde, že prejde ten návrh, ktorý teda tie dva body vypúšťa. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 11:47 - 11:49 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja troška tiež musím reagovať na to, čo povedal pán kolega Farkašovský, ale iba hlavne na jednu časť, ktorá ma troška zarazila, a to je tá časť, kde pán kolega vlastne vyjadril takú otázku, že či politik a prečo by politik mal znášať vyššiu mieru kritiky.
Nuž, musím vám povedať to, že politici ako verejní činitelia musia znášať vyššiu mieru kritiky, je známa pomerne dlho. A, samozrejme, ono to má aj svoje dôvody. A ešte by som ešte si dovolil pripomenúť, že nielen verejní činitelia, ale dokonca verejne známe osoby. Judikatúra slovenského Ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva je v tejto oblasti pomerne, pomerne veľmi široká.
Nuž a odpoveď, prečo musia znášať vyššiu mieru kritiky, je zrejmá. Sú to osoby, ktoré na rozdiel od bežného občana tvoria verejnú politiku, ovplyvňujú život v spoločnosti v oveľa väčšej miere, ako to môže robiť bežný občan. Nuž a preto musia niesť aj väčšiu mieru zodpovednosti.
Samozrejme, keď hovoríme o novinároch, ja sa tej problematike nechcem osobitne dotýkať, ale musím iba povedať, že je našou povinnosťou a musí byť povinnosťou asi aj novinárov, aj rozlišovať medzi kritikou a klamstvom. Čo je hranica, ktorá možno mohla byť úplne jasná a zrejmá, ale niekedy sa zdá, ako keby sa tá hranica zlievala. A potom, samozrejme, je namieste, aby aj politik, pokiaľ sa jedná o klamstvo, sa mohol brániť. Pokiaľ sa jedná o kritiku, tak ja myslím, že je to namieste z tých dôvodov, ktoré som uviedol.
Čiže je veľkým rozdiel medzi konštatovaním faktov, ktoré nie sú pravdivé, a medzi vyslovovaním subjektívneho kritického názoru. Kde je to podľa mňa absolútne v pohode, ale konštatovanie klamlivých faktov by sa nemalo uskutočňovať a nemalo byť tolerované.
Takže politici, či chceme, či nechceme, nie sú z tohto pohľadu na rovnakej pozícii ako bežní občania a musia, pretože vstúpili do toho verejného prie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 10:37 - 10:38 hod.

Vavrek Štefan
Ďakujem pekne za vašu reakciu a budeme veľmi radi, keď zahlasujete za náš pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 10:34 - 10:35 hod.

Vavrek Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rámci rozpravy chcem podať môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Najprv poviem odôvodnenie.
Sme presvedčení, že súčasné znenie zákona, ktoré dáva osobe právo žiadať uverejnenie odpovede, ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo názvu, alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, je dostatočné chrániace právo fyzických a právnických osôb. Rovnako nevidíme dôvod, aby aj po uverejnení odpovede existovalo vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu aj právo na opravu.
A teraz prečítam môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Štefana Vavreka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1290).
1. V čl. I sa vypúšťa bod 2. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 4. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 9:14 - 9:16 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 9:11 - 9:12 hod.

Sárközy Irén
Chcela by som navrhnúť hlasovanie k tomuto bodu programu zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2019 9:02 - 9:03 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2019 15:34 - 15:34 hod.

Antal Peter

60.
Poprosím, hlasovanie dnes o sedemnástej k tomuto zákonu. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 14:54 - 14:55 hod.

Sárközy Irén
Ďakujem za pripomienku, ale neboli veľmi k môjmu vystúpeniu, ale boli to otázky, ktoré ja si myslím, že pán minister už jasne zodpovedal aj v médiách, aj vo svojich vystúpeniach, aj v prvom čítaní. Ale ak sa nájde ešte otázka, ktorá nebola zodpovedaná, tak je tu priestor, pán minister určite zodpovie a vysvetlí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis