Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.10.2019 o 15:37 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2019 15:37 - 15:38 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pani poslankyňa, vidím, dovoľte aby som vás informovala o prerokovaní predmetného materiálu v ústavnoprávnom výbore. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s čiastočným odvolaním a zmenou výhrady a doplnením vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (tlač 1672) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1838 z 1. októbra na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným návrhom.
Správa Ústavnoprávneho výboru (tlač 1672a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 764 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som ako spravodajkyňa na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesla návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.10.2019 15:33 - 15:34 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2007 z 12. septembra pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1603), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o oboch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 760 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:24 - 15:26 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2006 z 12. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1602), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona, tlač 1602a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 759 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:21 - 15:22 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2021 z 13. septembra pridelila vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1518) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporúčali vládny návrh zákona schváliť.
Z uznesení výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 758 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov, aby rokovanie o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 11:06 - 11:08 hod.

Hrnčiar Andrej Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, na návrh troch poslaneckých klubov, SMER - SD, SNS a MOST - HÍD, podávam procedurálny návrh, aby body 76 (tlač 1735) o platových pomeroch, 77 (tlač 1651) o zdravotných poisťovniach, bod 78 (tlač 1700) o slobodnom prístupe k informáciám a bod 79 (tlač 1701) o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu navrhnuté skupinou poslancov za OĽANO boli vypustené z tejto schôdze a zaradené na ďalšiu schôdzu.
Odôvodnenie. Tak ako po minulé schôdze tieto zákony mal odôvodniť v rokovacej sále pán poslanec Matovič a vždy, keď vyjdú jeho zákony po 17.00 hod., keď tu nie sú kamery a dostatok obecenstva, pán poslanec odíde z rokovacej sály a nechá prepadnúť účelovo tieto zákony tak, aby sa mu dostali na rokovanie v iný deň, keď tu budú aj kamery, aj viacej obecenstva... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:08 - 16:09 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja mám iba jednu takú možno kacírsku otázku na predkladateľov. Ústava v čl. 69, čo určite viete, v druhom odseku hovorí o tom, že obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sú volení na štvorročné volebné obdobie. A v tej časti vášho návrhu, ktorá sa zmieňuje práve o zastupiteľstve a o tom, že vlastne nemôže byť zvolané odo dňa, keď sa konali voľby, lebo po voľbách, tak či v prípade, že tie voľby sú vyhlásené ešte v rámci toho volebného obdobia štvorročného, čo asi obyčajne bývajú, či nemáte pocit, že by toto ustanovenie nejakým spôsobom kolidovalo s tým článkom 69 odsek 2. Preto sa iba skôr pýtam, či by nebolo možné ísť tou druhou cestou, ktorá by legislatívne ošetrila tú situáciu tak, že by sa povedalo, že teda to volebné obdobie končí, končí voľbami, ako je to v prípade Národnej rady, ako ste to zmieňovali.
Samozrejme, v tej druhej časti, kde sa hovorí o tom alebo kde navrhujete tie obmedzenia pre isté úkony primátorov a starostov, tak tam by som nijaký problém nevidel. A rozumiem úplne vecne, k čomu sledujete. Len v tom prípade toho obecného zastupiteľstva a vlastne zákazu, aby pracovalo počas funkčného obdobia, to mám trošku obavu, či by to nenarazilo na tie ústavné mantinely.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 15:45 - 15:46 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, nebudem, samozrejme, dlho reagovať, pretože ja súhlasím s tými poznámkami, ktoré odzneli od všetkých troch kolegov. Možno akurát by som troška polemizoval s tou zložitosťou, ktorú spomenul kolega Dostál a čiastočne aj kolega Klus, tou zložitosťou toho systému, ktorý som hovoril. Myslím si, že pre bežného občana nie je absolútny problém pochopiť, že či je Jožo moja jednotka, Fero moja dvojka a Hanka moja trojka ako, ale dobre.
A k poslednému kolegovi Laurenčíkovi, má pravdu, áno, koalícia je pri moci, mohla to zmeniť. Ja môžem iba povedať, že som dvíhal svoj hlas proti zmene, ktorá prešla, a že som hovoril takisto nahlas o tej zmene, o ktorej si myslím, že by mala prejsť, no nebol som vyslyšený. Takže vidieť, aj v tej koalícii to niekedy nie je med lízať.
Iba toľko, ďakujem. (Povedané s pobavením.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 15:34 - 15:40 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, ja som pôvodne nebol prichystaný vystupovať, ale, samozrejme, keď som počul aj predkladateľa, aj ostatných kolegov, tak som si povedal, že asi by bolo dobré, keby som aj ja k tomu niečo povedal.
S čím začnem? No, asi by som mal začať s tým, že, samozrejme, všetci si uvedomujeme, že volebný systém a zásah do volebného systému je vždy mimoriadne dôležitá, vážna otázka. Ale ona je vážna nie podľa môjho názoru z tých, nech mi je prepáčené, ale takých tých politických špekulačných dôvodov, o ktorých hovoril aj kolega Sopko, aspoň tak som to vnímal. Ale pre mňa je zásah do volebného systému v prvom rade dôležitý z pohľadu občana a jeho možností. Už aj preto som troška prekvapený, že pán predkladateľ to povedal sám opakovane, sa nám dostáva na stôl návrh zákona, ktorý tu už bol a ktorý už táto Národná rada odmietla.
Ja veľmi otvorene sa priznám, ja nie som zástanca jednokolového väčšinového volebného systému a, samozrejme, tak ako to fungovalo pred tou ostatnou zmenu, tak v podstate ten dvojkolový systém bol tradičný a využíval sa. Len ten vývoj sa stále posúva a keď sa postavíme na toto miesto a máme vlastne plné ústa rečí o zmenách, o revolúcii a o potrebe demokratizácie, tak potom som prekvapený, že zároveň s týmto sa nám dostáva na stôl vlastne návrat, návrat do systému, ktorý bol predtým. A ja pochádzam z akademického prostredia a troška budem oponovať pánovi kolegovi predkladateľovi, ktorý pred chvíľou sa zmienil o tom, že jeho návrh má podporu akademickej obce alebo akademického prostredia. Nech som opravený, ak sa mýlim.
Nuž, ja musím povedať, že z toho môjho pohľadu a z pohľadu mojich vedomostí a skúseností s volebnými systémami, to tak celkom, celkom nie je. A preto som aj troška sklamaný, že aj predložením takéhoto návrhu zákona sa nerozpútala skutočne taká, by som povedal, vecná diskusia o jednotlivých volebných systémoch. A ja som to už naznačil, myslím, že to bolo vo faktickej pri tom predchádzajúcom návrhu, ktorý dával predkladateľ, a musím to teraz zopakovať a možno to viac zvýrazním, že očakával by som, že sa začneme baviť o systéme, ktorý možno nemusí byť ani jednokolový, ani dvojkolový, ale môže priniesť rovnaký výsledok, ktorý poznáme z iných krajín sveta. Kolega Klus bude určite dobre vedieť, že hovorím o väčšinovom volebnom systéme s alternatívnym hlasovaním.
Samozrejme, nie ste všetci právnici, nie každý sa vyzná vo volebných systémoch, a preto mi dovoľte vám povedať aspoň jednu vec. Tento volebný systém s alternatívnym hlasovaním je vlastne väčšinová volebná technika, ale má jednu obrovskú výhodu oproti tomuto dvojkolovému volebnému systému, že prináša a umožňuje víťazstvo a zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov už po získaní prvého kola, teda po absolvovaní prvého kola. Inými slovami, ten výsledok je v podstate identický, akurát sa šetrí druhé kolo.
Naviac, ďalšia významná výhoda tohto volebného systému je to, o čom si ja myslím, že čo je to prioritné. To je to, čo to pozitívne prináša pre občana voliča. A to pozitívne je to, že tento systém dáva občanovi, voličovi toľko hlasov, toľko preferencií, koľko je kandidátov. A jediné, čo sa od neho vyžaduje, je urobiť poradie svojich preferencií. A, samozrejme, potom kto skúma výsledok, je volebná komisia. Tá má možno troška ťažšie, ale vôbec nie neprekonateľné a vôbec nie mimoriadne zložité matematické úkony, ktoré dokáže urobiť hravo a dokáže vyhlásiť výsledky volieb po prvom kole. A zvolený je kandidát buď ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu prvých preferenčných hlasov svojich voličov, alebo ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu prvých a prípadne druhých preferenčných hlasov voličov.
Nebudem teraz podrobne zmieňovať tú matematiku, ktorú robí volebná komisia, čo vôbec neni zložité, ale musím povedať, že obrovskou výhodou tohto systému aj zo spoločenského pohľadu je to, že víťazom sa stáva ten najprijateľnejší kandidát. To znamená, že tento systém neselektuje negatívne, ale on umožňuje, aby zvolený s väčšinou hlasov v prvom kole bol ten, ktorý je najprijateľnejší pre väčšinou hlasov voličov. Tento demokratický systém funguje už vo svete vo viacerých krajinách a očakával som a stále očakávam, možno v tom som možno naivný, že aj Slovenská republika a tvorcovia zákonov v Slovenskej republike dokážu prekročiť ten tieň jednokolového a dvojkolového väčšinového systému a pozrieť sa po svete a povedať si, krucinál, poďme nejakou inou, modernejšou cestou.
Viete dobre, že ten dvojkolový systém, a hovorím, ja som, keď porovnám s jednokolovým s relatívnou väčšinou a dvojkolový systém, tak som za dvojkolový. Ale keď si môžem vybrať a mať jednokolový volebný systém, ktorý mi už po prvom hlasovaní nenúti občanov opakovane chodiť voliť, umožní víťaza, ktorý je najprijateľnejší, tak potom nechápem návrat k dvojkolovému volebnému systému. A priznám sa, čakal som, čakal som akúsi odbornú diskusiu k tejto, k tejto problematike pred tým, ako sa dostane na stôl už prichystaný návrh, ktorý naviac nás vracia do niečoho, čo tu bolo predtým. Áno, možno to bolo lepšie, ale neni to tá zásadná zmena, ktorú by som očakával v tej dobe, ktorá sa vlastne spája s istými zmenami, s volaním po pozitívnych zmenách a po istých inováciách.
Ospravedlňujem sa, toľko som chcel povedať k tejto téme, hovorím to ako človek, ktorý sa 30 rokov zaoberá aj volebnými systémami, a som hlboko presvedčený, že to, čo som spomínal, bola, by bolo najlepšie riešenie aj pre Slovenskú republiku v prípade volieb predsedov VÚC, ale aj predsedov, teda starostov a primátorov obcí, čiže v klasických jednomandátových volebných obvodoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2019 14:55 - 14:57 hod.

Vavrek Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1723). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2019 14:49 - 14:55 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Milé kolegyne, milí kolegovia, v minulom roku sme prišli v rámci podpory rodinnej politiky, naša strana MOST – HÍD, s návrhom mladomanželskej pôžičky, ktorá je, bola teda, má byť poskytovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Chceme tým podporiť hlavne mladé rodiny, aby; a s takým produktom alebo s takou pôžičkou, ktorá ich vie osloviť. Mali sme, vychádzali sme z veľmi pozitívnych skúseností aj susednej Českej republiky, a teda sme pripravili zákon.
Tento zákon a pôžičky môžu mladé rodiny žiadať od 1. júla do 30. októbra v tomto roku, takže už máme skúsenosti aj z praxe. A práve vychádzajúc z tých skúseností, ktoré máme z praxe, sme prišli s úpravou dvoch ustanovení alebo dvoch podmienok poskytnutia mladomanželskej pôžičky.
Do dnešného dňa Štátny fond rozvoja bývania eviduje do 40 žiadostí. Vychádzali sme z toho; alebo prečo takýto počet. Tak začalo sa to v júli. Mohli začať podávať žiadosti mladomanželia a v tých letných mesiacoch vždycky je nižší záujem. Od septembra už je ten záujem väčší a dneska už môžme povedať aj to, že sú schválené mladomanželské pôžičky a mladomanželia už aj čerpajú a môžu si použiť tie prostriedky na ten účel, na ktorý im to najviac vyhovuje.
Takže sa vrátim k nášmu návrhu. Určite si pamätáte, že zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre tých mladomanželov na rôzne účely je možné požiadať o 70-tisíc eur, 50-tisíc eur, 30-tisíc eur na modernizáciu s tým, že prvých 15-tisíc eur je zúročené na 15 rokov s garantovaným úrokom 1 % a pri narodení dieťaťa pri maximálne do počtu troch detí sa odpočítava dvetisíc eur na jedno narodené dieťa. Takže toto je v hlavných črtoch ten náš návrh.
A kde to upravujeme? Upravujeme to v tom, že za mladomanželov na účel získania tejto pôžičky sa považovali tí, ktorí sa zosobášili a mohli požiadať o tú pôžičku rok po uzavretí manželstva. Veľmi veľa mladomanželov alebo mladých ľudí sa na nás obrátilo, že tiež by mali záujem, ale už sú dlhšie ako rok zosobášení, a zohľadnili sme tie požiadavky a postrehy ľudí, lebo robíme to pre nich. Robíme to pre tých mladých ľudí a navrhujeme, aby pre účely získavania pôžičky mladomanžel má byť ten, kto uzavrie manželstvo, od uzavretia manželstva do troch rokov má nárok alebo môže požiadať o tú mladomanželskú pôžičku.
Ďalšia, druhá vec bola tá, že, samozrejme, zo Štátneho fondu rozvoja bývania treba podporiť tých, ktorí nemajú veľa peňazí, ktorí sú mladí, začínajúci a nemajú inú možnosť, ako získavať finančné prostriedky na bývanie. A Štátny fond rozvoja bývania – a my sme to aj prevzali do našej legislatívy – hovoril to, že štvornásobok životného minima má byť tá hranica, pod ktorou hranicou, ak má príjem rodina, bolo to 1 427 eur, tak mohli požiadať o mladomanželskú pôžičku. Tiež musím povedať, že veľmi veľa návrhov, veľmi veľa podnetov zo strany mladých ľudí prišlo, aby sme, že by mali záujem, ale tá hranica – štvornásobok životného minima – je nastavená tak, že málokto spĺňa túto hranicu. A práve preto sme to tak posúdili a práve preto prichádzame s úpravou a hlavne kvôli tomu, aby naozaj túto mladomanželskú pôžičku sme sprístupnili ešte viacerým mladomanželom, teda mladým a mladým rodinám, tak navrhujeme štvornásobok životného minima pri posudzovaní zvýšiť na päťnásobok životného minima.
Takže toto je náš návrh. Je to v prospech mladých rodín, je to v prospech toho, aby mladí ľudia, mladé rodiny si mohli založiť, teda mohli si zaobstarať vlastné bývanie a aby potom mohli plánovať aj deti.
Ďakujem za pozornosť a prosím vás o podporu tejto legislatívy.
Skryt prepis