Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2019 o 14:42 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2019 14:42 - 14:47 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa predkladá s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Kvôli nesprávne nastavenému vzorcu sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť.
Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne. Napríklad v tomto roku sa dôchodok zo Sociálnej poisťovne pre sporiteľa v druhom pilieri kráti o pomer 4,75/18, teda o 26,39 %. Tento pomer je daný tým, že sadzba do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % a celková sadzba na starobné poistenie je 18 %.
Podľa novely zákona v celkovej sadzbe sa má zohľadniť aj sadzba na poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % a pomer krátenia by v tomto roku predstavoval 4,75 z 22,75. Dôchodky zo štátneho priebežného piliera by sa pre sporiteľov krátili už len o 20,88 %, namiesto terajších 26,39 %. Znamenalo by to, že penzie sporiteľov v druhom pilieri, ktoré vypláca a bude vyplácať Sociálna poisťovňa, by boli vyššie. Jedným slovom povedané, sporitelia, ktorí sporia v druhom pilieri, tak pri výpočte dôchodku ich príspevok do rezervného fondu sa nepočíta, a preto vzniklo takéto skrátenie.
Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera podľa nášho návrhu sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 % percentuálneho bodu, ktorý sa začal už od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa. Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % vymeriavacieho základu.
Prišli sme s týmto návrhom kvôli tomu, lebo je to nespravodlivé a MOST – HÍD v tomto období už predkladal zákony, ktoré práve mali dôsledok odstránenia skrivodlivosti. Mám tu na mysli nielen federálnych dôchodcov, ale aj prepočítanie dôchodkov pre tzv. starodôchodcov a rovnako sme prispeli aj k tomu, aby tí, ktorí sporia v druhom pilieri, mohli so svojimi úsporami zarábať podľa vlastného uváženia.
Takže, milí kolegovia, kolegyne, prosím vás o podporu nášho návrhu zákona.
Možno ešte na záver patrí, aby som vás informovala aj o vplyvoch na rozpočet verejnej správy. Tieto vplyvy sú negatívne, pretože tie peniaze poputujú dôchodcom. A je to v roku 2020 na úrovni 3 mil. eur, v roku 2021 4,3 mil. eur a v roku 2022 6,5 mil. eur. Ale, samozrejme, očakávame pozitívne sociálne vplyvy, pretože sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, pri navrhnutom spravodlivejšom krátení v roku prilepšil by pri priznaní starobného dôchodku, tak ako som spomínala, o 13 eur mesačne, teda ročne 150 eur. Sporiteľ, ktorý počas kariéry zarábal viac, napríklad 1,5-násobok priemernej mzdy, a získal 42 rokov dôchodkového poistenia, by si prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o 18 eur mesačne, to znamená, že ročne viac ako 200 eur.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2019 14:40 - 14:41 hod.

Adamčík Eduard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

22.10.2019 14:19 - 14:20 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 10:40 - 10:55 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, v rozprave chcem podať pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh hlavne obsahuje legislatívno-technické úpravy.
Navrhuje sa jednotný termín nadobudnutia účinnosti vo vzťahu k čisteniu obchodného registra a to vzhľadom na skutočnosť, že uvedené umožnil posledný vývoj technickej implementácie a potrebných úprav informačných systémov.
Ďalej v tomto pozmeňujúcom návrhu je, chceme teda rozšíriť rozsah osobného oslobodenia od súdneho poplatku, ktoré sa bude vzťahovať na žalobcov v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením povinnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale len v prípadoch, ak toto porušenie v rámci svojej zákonnej právomoci skonštatoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ďalej v tomto pozmeňujúcom návrhu za účelom predchádzania podvodnému konaniu niektorých dlžníkov sa navrhuje sprísnenie podmienok oddlženia konkurzom, a to ustanovením minimálnej dĺžky vedenia exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania ako podmienky pre oddlženie.
Spresňuje sa tiež kompetencia správcu vykonávať šetrenia na účely zistenia nepoctivého zámeru dlžníka a prípadnej odporovateľnosti jeho právnych úkonov. Tieto opatrenia posilnia presvedčenie, že osobný bankrot je nástroj pre poctivých dlžníkov a odstránia dôkaznú núdzu veriteľov v prípadných súdnych konaniach o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Rovnako sa navrhuje, aby aj prípad nedostatku centra hlavných záujmov patril medzi prípady, kedy popri zastavení konania má súd z úradnej povinnosti rozhodnúť o zrušení oddlženia.
A v neposlednom rade sa navrhuje, aby aj rozhodnutiu k zrušeniu oddlženia bola poskytnutá rovnaká publicita ako rozhodnutiu o oddlžení.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som prečítala znenie pozmeňujúceho návrhu poslankyne Národnej rady Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1605).
1. V čl. V sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 4 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
"k) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 3cc), ak porušenie povinnosti potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,".
Doterajšie písmená k) až u) sa označujú ako písmená l) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cc znie:
"3cc) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňaný bod nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
2. V čl. V sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
"7. Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 18k
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2019."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňaný bod nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
3. V čl. XV sa za bod 5 vkladajú nové body 6 až 10, ktoré znejú:
"6. V § 166 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok."
7. V § 166i ods. 2 sa za slová "Iné šetrenia" vkladá čiarka a slová "vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov,".
8. § 167 ods. 2 písm. f) znie:
"f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania podľa § 166 ods. 3."
9. V § 171c ods. 2 prvá veta sa na konci pripájajú tieto slová: "a ak už rozhodol o oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia".
10. Za § 171c sa vkladá nový § 171d, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 171d
Zverejnenie zrušenia oddlženia
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňané body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
4. V čl. XX sa slová "júla 2020 okrem čl. I druhého a tretieho bodu § 768t v bode 34, čl. XIII bodov 1, 3 až 5, 7 až 13, § 15g v bode 47" nahrádzajú slovami "januára 2020 okrem čl. I až XIV a čl. XVI až XIX".
Zároveň navrhujem hlasovať samostatne o bode 37 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. XX sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
– v čl. I bod 34 § 768s vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. I bod 34 § 768s sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. I bod 34 § 768s ods. 2 písm. c) sa slová "1. októbra" nahrádzajú slovami "1. decembra",
– v čl. I bod 34 § 768s ods. 8 sa slová "30. októbra" nahrádzajú slovami "31. decembra",
– v čl. II bod 9 § 396a vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. II bod 9 § 396a sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. VI bod 5 § 19o vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. VI bod 5 § 19o sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XI bod 5 § 39r vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XI bod 5 § 39r sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIII bod 47 § 15f vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIII bod 47 § 15f sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIV bod 7 § 52zz vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIV bod 7 § 52zz sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XV bod 8 § 206j vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. januára" v príslušnom tvare,
– v čl. XV bod 8 § 206j sa slová "30. júna 2020" nahrádzajú slovami "31. decembra 2019",
– v čl. XVII bod 16 § 56g vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

22.10.2019 10:10 - 10:25 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pani poslankyni za jej vystúpenie, pretože mám pocit, že v tomto takom zvláštnom prostredí, ktoré je poznačené akýmisi pretekmi o to, že kto čo najrýchlejšie predloží čo najrevolučnejšie riešenie bez toho, aby sa to dlhšie dalo konzultovať a diskutovať, v tomto prostredí vlastne zafúkal z jej prejavu pre mňa taký svieži vietor, ktorý hovorí o tom, čo si ja absolútne myslím rovnako a s čím sa stotožňujem. A to je vlastne tá myšlienka, že máme v súčasnosti právne prostriedky, ktoré umožňujú riešiť tú situáciu a tie treba využívať. A je to na orgánoch, ktoré pani poslankyňa spomínala, a na tom jednom hlavne orgáne, ktorý spôsobuje svojou činnosťou alebo niekedy nečinnosťou skutočne viac problémov, a to je tá nešťastná Súdna rada.
Ja oceňujem na jej príspevku, že vlastne zvýraznila to, že chápme tú nešťastnú situáciu, v ktorej sa nachádza naša spoločnosť a najmä justícia, ako príležitosť. Ako príležitosť na to, aby sa urobilo niečo, čo by mohlo tej súdnej moci pomôcť, keď si ona nevie sama.
Ale musím povedať, že máme veľa návrhov na stole, o ktorých diskutujeme v rámci predloženej novely zákona, ale jeden návrh mi tam chýba. A ten súvisí práve s tou Súdnou radou a jej činnosťou. Prečo pri tom kriku po transparentnosti a o verejnosti, prečo nikto nenavrhol, aby Súdna rada hlasovala verejne? Predsa vieme už vyše desať rokov, že to tajné hlasovanie Súdnej rady prináša obrovské problémy a obrovský alibizmus. Sú to predsa zástupcovia naši, parlamentu, vlády, prezidenta a nakoniec aj sudcov, ktorí rozhodujú. Takisto ako sme kričali po verejnom hlasovaní poslancov, kričme po zmene zákona o Súdnej rade. Zaveďme verejné hlasovanie, nech vieme ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 9:40 - 9:55 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, v rozprave vystupujem, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Irén Sárkozy, Róberta Madeja a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1604).
Rovno idem a rovno prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, lebo všetky body sú legislatívno-technické, takže prečítam to a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V čl. I bod 2 § 149 ods. 2 písm. b) sa slová "opakované nezloženie" nahrádzajú slovami "nezloženie opravnej".
2. V čl. I bod 2 § 149 ods. 2 písm. d) znie:
"d) kto ako vyšší súdny úradník neprospel pri ďalšej opravnej odbornej justičnej skúške."
3. V čl. I bod 2 § 149b ods. 3 sa za prvé slovo "čakateľa" vkladá čiarka.
4. V čl. I bod 2 § 149i ods. 2 sa slová "prípravnej praxe" nahrádzajú slovami "odbornej prípravy".
5. V čl. I bod 2 § 149j ods. 2 sa slová "hodnotení podľa odseku 3" nahrádzajú slovami "služobných hodnotení podľa § 149i".
6. V čl. I bod 2 § 149m písm. a) sa slovo "opakovanej" nahrádza slovom "opravnej".
7. V čl. I bod 3 sa slová "§ 151zc" nahrádzajú slovami "§ 151zd" a slová "§ 151zd" sa nahrádzajú slovami "§ 151ze".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

18.10.2019 12:51 - 12:52 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, iba veľmi krátko. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave, ktorí sa vyjadrili k prednesenému návrhu.
Zopakujem iba toľko, že padli tu, myslím si, že veľmi zaujímavé myšlienky na to, ako ten návrh ešte rozšíriť. Ja, samozrejme, poviem za seba, ale myslím, že aj ostatných predkladateľov, sme pripravení diskutovať o zmysluplnom skvalitnení tohto návrhu.
A na záver mi dovoľte iba poďakovať aj za to, že to bola skutočne vecná, vecná diskusia a že vlastne na moje, nechcem povedať prekvapenie, na moje potešenie vlastne by som povedal, že naprieč politickým spektrom sme sa dokázali baviť vecne a nie na seba útočiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:33 - 12:34 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Iba na jednu časť, kolega Dostál, chcem reagovať. Áno, legislatívnotechnicky, ak tam chceme dostať tie iné inštitúcie, európske alebo neviem aké, tak to sa dá urobiť, len ja mám jeden strach, že či ich dokážeme alebo dokážete vymenovať. Lebo vy ste teraz spomenuli vlastne iba veci, ktoré súvisia s Európskou úniou. Ale my tu máme Organizáciu Spojených národov, my tu máme NATO, my tu máme iné organizácie, v ktorých ktokoľvek z nás, ale aj bývalí prezidenti môžu zastávať platené funkcie.
Čiže ja mám jedine túto obavu, nemám dobrú vôľu neísť tou cestou, ale neviem v tomto momente to legislatívne ošetriť. Ak sa vám podarí vypracovať pozmeňovací návrh, ktorý pôjde týmto smerom a na ktorom sa zhodneme, že má zmysel, tak ja budem rád, len sa bojím, že bude diskriminačný, keď sa z neho niečo vynechá. Neviem, či to je možné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:23 - 12:25 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem zbytočne reagovať na všetko, ale, ale predsa len musím na niektoré veci upozorniť, ktoré spomínal kolega Poliačik. Začnem odzadu.
Pán kolega Poliačik, máme otvorený zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. V tomto zákone nie sú a ani nemôžu byť riešené platové a iné náležitosti poslancov Európskeho parlamentu. Môžte mať pravdu vecne, ale, ale to je na asi úplne inú právnu normu, musím na to poukázať. Alebo potom treba túto právnu normu celú prebrať a na to som teraz nemal ambíciu.
A zákon, zákon sa vzťahuje teda na funkcie, ktoré sú tu vymenované. To sú tie ústavné funkcie, žiaľ, Slovenskej republiky, nie Európskeho parlamentu, nie NATO, nie iných inštitúcií, kde ja tiež dúfam, že sa môžu dostať niektorí bývalí slovenskí prezidenti v budúcnosti, budem držať palce, ale, ale to nie je vec tejto, žiaľ, nie je vec tejto právnej úpravy.
Spomínali ste tie dôvody, ak bude ochrana potrebná pre bývalého prezidenta. Určite, to platí rovnako. To znamená, že aj keby sa bývalý prezident stal poslancom a vznikli by dôvody, tak akože, samozrejme, to si neviem predstaviť ináč. Čiže tam tá diskusia je úplne, myslím si, že zbytočná, lebo, lebo pokladám to za jasnú vec.
A opätovne boli zmienené tie súbehy povolaní. Ja iba musím upozorniť na to, že, páni, myslime aj na to, že v prípade súbehu povolania hovoríme o tom, čo človek vykonáva. Akože poslanec je zároveň, a keď je tak šikovný a dokáže byť aj, aj primátorom, alebo, robí to. Len toto je, je, je, ako by som povedal, benefit finančný pre niečo, čo už človek nerobí. Takže to by som do jedného vreca nikdy nehádzal.
Iba toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.10.2019 12:15 - 12:16 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja iba veľmi stručne na to, čo povedal opakovane teraz Ondro Dostál. Ja iba možno chcem upriamiť spôsob myslenia aj iným smerom. Ak by sme, ak by sme to nechali na uznesenie vlády, tak by sa niekedy v budúcnosti mohlo stať, že by vláda cielene to uznesenie zmenila v prospech, alebo teda v neprospech niekoho. Ak to dáme do zákona, tak z toho vyplýva, že pokiaľ nevykonáva prezident ústavnú funkciu, má nárok. Pozor, aby som sa na to pozeral týmito očami. Pretože ak to necháme na uznesenie vlády, ktorákoľvek ďalšia vláda si môže v budúcnosti povedať, a tento prezident nás kedysi hneval, my mu to zoberieme. Urobia uznesenie. Jednoduchým uznesením. Keď je to v zákone, tak je to pevné. Skúste nad tým takto rozmýšľať.
Ďakujem.
Skryt prepis