Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2019 o 15:49 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 15:49 - 15:51 hod.

Balódi Ladislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 27. marca 2019 č. 1684 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Pétera Vörösa v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 606 z 30. apríla 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež č. 218 z 9. mája 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 9. mája 2019 č. 222. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 10:29 - 10:30 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2018 v platnom znení (tlač 1337), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 616 z 9. mája. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 10:18 - 10:19 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 13:36 - 13:37 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby výbory prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2019 13:13 - 13:14 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem; čo je tiež teda účasť laického prvku, ale spôsob vytvárania toho laického prvku je zaujímavý, totižto lebo my sme si zvykli, že po zavedení vlastne demokracie všetci máme iba práva a nemáme povinnosti. Povinnosť byť súčasťou laického prvku je občianska povinnosť v mnohých krajinách. Zvažoval by som možno aj túto cestu, pretože my vlastne nemáme žiadne povinnosti. A ja viem, aký je problém s laickými sudcami, ale dala by sa možno nájsť cesta, ako to zatraktívniť, ako to viac priblížiť občanom a ako odstrániť ten problém s nezáujmom. Asi nie tá cesta predlžovania tej, tej sadzby, pri ktorej vlastne začínajú pracovať, asi nie je najsprávnejšia. Ja podporím tú novelu. Ja chápem, že teraz je problém baviť sa o tých troch bodoch, ale možno by stálo za to ich vyňať a nechať ich na neskoršie riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2019 13:12 - 13:13 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za, za opravu. Ja iba veľmi krátko chcem veľmi podporiť to, čo povedala pani kolegyňa Žitňanská, pretože tiež si myslím, že vlastne presúvanie toho problému tým spôsobom, že vlastne sa iba predĺži výška trestnej sadzby, pri ktorej sa bude uplatňovať ten laický prvok, že vlastne to nie je správna cesta.
Samozrejme, tých dôvodov je na to strašne veľa, ale možno iba doplním pani kolegyňu v tom, že tá účasť toho laického prvku, čo pán minister určite vie, samozrejme, predstavuje v demokratickom štáte pomerne veľmi významnú kontrolu súdnej moci, ktorá, jeden z prvkov kontroly súdnej moci, ktorých by sme sa nemali zbavovať vo všetkej úcte, samozrejme, k sudcom a súdom. Teda cesta predlžovania, predlžovania alebo zvyšovania tej sadzby asi nie je tá správna. Ja iba možno veľmi krátko upozorním na inú možnosť. Viem, že, samozrejme, my sme v kontinentálnom právnom systéme a že ten anglosaský je typický pre... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 13:04 - 13:05 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 12:54 - 12:55 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom. Vládny návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom, vrátane jeho určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 12:45 - 12:49 hod.

Bastrnák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Bohužiaľ, musím reagovať na faktickú reakciu a nemám už inú možnosť, len tak, lebo nie je to pravda, čo si hovoril, pán poslanec, kvôli tomu, lebo naša prvotná reakcia bola taká, že hneď sme riešili problém, keď sme pochopili to, že niektorí to môžu inak čítať, ako sme to čítali my. A okamžite sme to riešili v rámci koalície, to znamená, že keď prvý článok vyšiel, už vtedy to v rámci koalície bolo vyriešené.
A to len preto ti hovorím, lebo to nie je pravda, že ty, alebo vy alebo ten tlak zvonka, ale kvôli tomu, lebo, áno, to som včera vysvetlil. Pán poslanec Dostál urobil svoju prácu, to je pravda, že už aj inokedy upozornil nás na také veci, ktoré sa potom nestali skutočnosťou, nereagovali sme na to, aj to je pravda, ale keď sme sa dozvedeli, že aj iní to môžu tak vnímať, aj to je pravda, že aj jeden z navrhovateľov, ktorý nám o tomto, ja si myslím, že dosť jednoznačne vysvetlil, nie úplne šťastne vnímal tento zákon a okolo toho potom začala tá hystéria.
Len to ti chcem povedať, že nie kvôli tlaku zvonka, už pred tým tlakom zvonka, a to môže aj pán predseda Národnej rady potvrdiť, v rámci koalície bola dohoda o tom, že keď to dotkne ľudí, že to môžu tak chápať, ako je im to niekedy aj podsunuté a veľmi ťažko vysvetlíš im, že je tu ministerstvo, ktoré úplne inak vníma, sú tu právnici, renomovaní, ktorí to inak vnímajú. Samozrejme preto musíme zabezpečiť pre tých ľudí, aby mali nielen právnu istotu, ale aby to aj tak vedeli vnímať, že nič sa nestane, môžu naďalej spievať tú hymnu, keď chcú. Sú majstrovstvá sveta teraz v hokeji, prídu sem cudzinci, či Rusi, či Švédi a keď vyhrajú, možnože v prvej krčme začnú spievať svoju hymnu, ja si myslím, že za to pokutovať, alebo čokoľvek robiť s nimi sa nedá, ani nie je to potrebné a ja si myslím, že, a preto som to vnímal, aj to sa nemusím ja zastávať v žiadnom prípade SNS, ale od začiatku aj ich prístup bol k tomu korektný, tak isto ako včera iní predkladatelia povedali, že oni to nechceli, ja im verím a v každom prípade ja dúfam, že ako tento zákon zmeníme a bude pre každého jednoznačný a nikto to naďalej nemôže využiť na politický alebo iný boj úplne, úplne nekorektne, lebo budú opakovať len to, čo oni v tom vnímajú, len čo im vyhovuje a pritom strašia ľudí takou vecou, ktorá nie je pravda.
A preto my sme okolo toho nerobili hystériu, my sme nezačali ukazovať na niektorých iných, my sme povedali, keď vy to inak vnímate, ako sme to vnímali my, prepáčte, napravíme to a okamžite sme to napravili. Keď ten prvý článok bol vonku, už v koalícii bola zhoda, že to zjednoznačníme, aby každý bol pokojný a kľudný. A ja si myslím, že dúfam, že tento návrh podporí Národná rada a potom môžem povedať, že sa nám to aj podarilo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 12:41 - 12:43 hod.

Bastrnák Tibor Zobrazit prepis
Pán poslanec, v prvom rade chcem len ti povedať, že je to pre mňa prekvapenie, keď tak rýchlo zabúdaš, že ktorú stranu si zakladal, naša strana sa nevolá MOST. MOST - HÍD, aj tu v Národnej rade aj inde. To je prvá vec.
Druhá vec je tá, že práve preto musíme precizovať tento návrh, lebo aj ty, ktorý už dosť dlho je v politike, ešte stále tvrdohlavo hovoríš o tom, že tá predchádzajúca novela zakazuje spievanie hymny iných štátov na území Slovenskej republiky, pritom ja, pritom, že veľa právnikov tvrdí opak. Ale pre mňa to je najdôležitejšie, čo vydáva ministerstvo, hoci nie je to konečný verdikt, samozrejme, lebo to môže vydať len Ústavný súd. Ale ministerstvo jediné, ktoré metodicky riadi okresné úrady, ktorí by eventuálne mohli pokutovať tak, to ministerstvo jednoznačne vysvetlilo tento zákon, alebo dal výklad k tomuto zákonu, ktorý poznáš, a predsa ty ako politik, ale to je tá hystéria, to je to politikárčenie, lebo to, že novinári, alebo eventuálne jednoduchí ľudia to môžu chápať tak, tomu rozumiem a je to úplne okej. Ale pre nás by malo byť nejaké pravítko a ja už neviem nič iné vymyslieť v rýchlosti, samozrejme mimo Ústavného súdu, ako ten, to dotknuté ministerstvo. Keď to dotknuté ministerstvo hovorí, že nedá sa to tak vnímať, že je zakázaná, že je zakázané spievanie štátnej hymny iných štátov na území Slovenskej republiky, tak potom to, čo ty tvrdíš, to nie je pravda.
Skryt prepis