Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2019 o 13:53 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 13:53 - 13:55 hod.

Balódi Ladislav Zobrazit prepis
Ja len naozaj veľmi krátko. Pani kolegyňa, absolútne, začnem od konca. Teda ja som nesmierne rád, že sa zhodneme teda a v podstate vieme, vieme ten návrh zákona podporiť. Hádam len jedna myšlienka, kde by som vás opravil, že toto, toto nie je najmä, alebo nie je primárne o opotrebovaní sa toho športovca, ale možno na tom prvom mieste je snaha o to, aby sme nejakou formou kompenzovali tým športovcom to, že sa počas tých rokov, keď sa pripravovali na ten, na ten vrcholový šport, resp. na tie vrcholové výkony, tak sa nemohli plnohodnotne venovať tomu, tomu svojmu povolaniu. Čiže toto, toto je to primárne. To, že sa opotrebúvajú, aj to je pravda, ale to nebolo na prvom mieste.
A ak ste sa pýtali na ten vek, áno, bola tam tá dilema aj z našej strany. Strašne veľa sme rozmýšľali. Chceli sme sa inšpirovať zahraničím. Tie okolité štáty to tiež nemajú zarovnako, majú 35, 40. My sme si povedali 35 preto, lebo sa v podstate jedná o viaceré skupiny športovcov a nám tam najmä vyskakovali tí, teda vyskakovali (povedané s pobavením), myslím z tej skupiny teda, tí paralympionici. Kvôli nim sme to znížili na tých 35, lebo u nich to opotrebovanie sa tela je určite niekde inde ako u zdravých športovcov. Čiže preto sme to dali na tých 35 rokov.
Ale v podstate čo s vami môžem súhlasiť, to, ja si myslím, že ešte nie je na zahodenie sadnúť si k tomu a ešte si premyslieť tú poznámku ohľadne športovcov, ktorí v podstate boli, boli v tom zväzku ministerstva obrany, tak tam máte v podstate pravdu, takže tam by sa ešte dalo s tým niečo robiť. Ale ďakujem pekne teda za podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 13:33 - 13:45 hod.

Balódi Ladislav Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážení páni poslanci, pani poslankyňa, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k uvedenému zákonu.
Odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu: V podstate vo veľkej miere sa jedná o legislatívno-technické úpravy.
Ďalej ide o zosúladenie názvu jednotlivých štátnych útvarov s použitými názvami v zákone č. 112/2015 Z. z. a o technickú úpravu pojmu príspevok vzhľadom na potrebu jeho upresnenia.
Ďalej pozmeňovacím návrhom sa navrhuje upraviť okruh oprávnených osôb tak, aby neprišlo k tomu, že občania Českej republiky si účelovo zmenia štátne občianstvo, aby si mohli nárokovať príspevok za zásluhy, a súčasne ide o zosúladenie so zákonom č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Ďalej sa jedná o úpravu, ktorá navrhuje zosúladenie so Správnym súdnym poriadkom.
Čo sa týka konkrétneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V názve zákona sa slová "športovej oblasti" nahrádzajú slovami "oblasti športu".
2. Slovo "príspevok" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 1, § 2 ods. 3, § 3 ods. 2 a ods. 5, § 4 ods. 1, § 5 ods. 5, § 6 ods. 2 a ods. 7 a § 8 ods. 4 nahrádza slovami "príspevok za zásluhy" v príslušnom tvare.
3. § 1 vrátane nadpisu znie:
"§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu (ďalej len "príspevok za zásluhy") ako finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži medailové ocenenie."
4. V § 2 odsek 1 znie:
"(1) Vybranými medzinárodnými súťažami na účely tohto zákona sú
a) letné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
b) zimné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
c) letné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
d) zimné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
e) šachová olympiáda organizovaná Medzinárodnou šachovou federáciou,
f) letné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich,
g) zimné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich."
5. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
6. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) je štátnym občanom Slovenskej republiky a príslušnú medailu získala
1. po 31. decembri 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Slovenskej republiky,
2. do 31. decembra 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Slovenskej republiky alebo
3. do 31. decembra 1992, v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Československej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, k 31. decembru 1992 nebola štátnym občanom Slovenskej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky,".
7. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová "Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918".
8. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: "Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne oprávnená osoba v žiadosti o priznanie príspevku za zásluhy údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov."
9. V § 3 ods. 3 sa slovo "ministerstva" nahrádza slovami "Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")".
10. V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová "rovnakého druhu".
11. V § 3 sa vypúšťa odsek 5.
12. V § 4 ods. 1 úvodná veta znie: "Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom výška vyplácaného príspevku za zásluhy nadobúda platnosť nasledujúci mesiac od jej zverejnenia, a to ako".
13. V § 5 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová "a nárok na jeho výplatu".
14. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
15. V § 5 odsek 5 znie:
"(5) Príspevok za zásluhy sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok za zásluhy na základe rozhodnutia o zmene poskytovania príspevku za zásluhy alebo o zmene výšky sumy už priznaného príspevku za zásluhy."
16. V § 5 ods. 7 sa slovo "bezodkladne" nahrádza slovami "do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k rozhodujúcej skutočnosti,".
17. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa primerane preznačia.
18. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová "a nárok na výplatu príspevku".
19. V § 6 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová "o zmene poskytovania príspevku alebo".
20. V § 6 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 sa vypúšťajú.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane preznačia.
21. V § 7 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "a nárok na jeho výplatu".
22. V § 8 ods. 3 sa za slovom "príspevok" vypúšťa čiarka a slová "nárok na jeho výplatu".
23. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa primerane preznačia.
24. Za § 8 sa vkladajú nové § 9 a 10, ktoré vrátane nadpisov znejú:
"§ 9
Jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu

(1) Nárok na jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu (ďalej len "jednorazový príspevok za zásluhy") vzniká fyzickej osobe, ktorá
a) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
b) získala zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) ako športový reprezentant Československej socialistickej republiky na Hrách priateľstva (Družba 84),
c) bola v čase získania príslušnej medaily štátnym občanom Československej socialistickej republiky a
1. bola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo
2. nebola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky a
d) je bezúhonná.
(2) Výška jednorazového príspevku za zásluhy je 10 000 eur.
(3) Na konanie o jednorazovom príspevku za zásluhy je príslušné ministerstvo. Konanie o priznaní jednorazového príspevku za zásluhy sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na jednorazový príspevok za zásluhy; dňom začatia konania je deň, kedy bola písomná žiadosť doručená ministerstvu.
(4) Ministerstvo vyplatí jednorazový príspevok za zásluhy oprávnenej osobe najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o výplatu jednorazového príspevku za zásluhy.
(5) Ak si nárok na príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý jednorazový príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy zamietne.
(6) Ak si nárok na poskytnutie jednorazového príspevku za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol priznaný príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie jednorazového príspevku za zásluhy zamietne.
(7) Ak si nárok na príspevok za zásluhy a jednorazový príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba súbežne, ministerstvo žiadosť zamietne.
§ 10
Spracovávanie osobných údajov

Ministerstvo spracúva na účely poskytnutia príspevku za zásluhy osobné údaje o žiadateľovi v súlade s osobitným predpisom, x)."
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
"x) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajší § 9 sa primerane preznačí.
25. V prílohe sa vypúšťajú tretí odsek a štvrtý odsek a časti "Potvrdenie Slovenského olympijského a športového výboru Slovenského paralympijského výboru, Deaflympijského výboru Slovenska" a "Potvrdenie príslušného Národného športového zväzu".
26. V čl. II novelizačný bod znie:
"V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
"ad) príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu, 59jh),
ae) jednorazový príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu, 59ji)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 59jh a 59ji znejú:
"59jh) § 1 ods. 1 zákona č..../2019 o príspevku za zásluhy v športovej oblasti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59ji) § 9 zákona č..../2019 Z. z."
27. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III.
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová "olympijských hrách, paralympijských hrách a deaflympijských hrách,".
2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa prvý bod a súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
3. § 3 vrátane nadpisu znie:
"§ 3
Suma príspevku

Suma príspevku je rozdiel medzi sumou
a) 750 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
b) 600 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
c) 500 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov, 3), a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala
1. bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
2. zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách Európy."
4. Za § 10 sa vkladá nový § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 11
Prechodné ustanovenia k 1. januáru 2020

(1) Nárok na príspevok, ktorý vznikol do 31. decembra 2019 za zlatú medailu, striebornú medailu alebo bronzovú medailu na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách, zostáva zachovaný do rozhodnutia podľa odseku 2.
(2) Ak poberateľ príspevku požiada o príspevok za zásluhy v oblasti športu podľa osobitného predpisu, 7), a ministerstvo školstva právoplatne rozhodne o jeho priznaní, ministerstvo školstva túto skutočnosť bezodkladne oznámi platiteľovi a platiteľ rozhodne o odňatí príspevku ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku za zásluhy v oblasti športu."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
"7) § 1 ods. 1 zákona č..../2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajší článok III sa primerane preznačí.
V nadväznosti na doplnenie nového čl. III sa upraví nový zákon (pozn. red.: správne malo byť "sa upraví názov zákona").
Na záver ešte, pani predsedajúca, žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 1 a 5 zo spoločnej správy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

21.6.2019 13:30 - 13:33 hod.

Balódi Ladislav Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vrcholoví športovci v priebehu svojej športovej kariéry vynakladajú mimoriadne úsilie pre dosiahnutie športových úspechov, pričom dosiahnutie významného športového úspechu na olympijských hrách je mimoriadne cenené nielen odbornou verejnosťou. Takýto športový úspech vedie k pozitívnej propagácii štátu, ktorý je reprezentovaný úspešným športovcom v celosvetovom meradle. Každý štát však pre dosiahnutie takýchto úspechov musí vytvárať adekvátne podmienky. V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je upravený nárok fyzických osôb, ktoré reprezentujú, respektíve v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku v športovej oblasti, na príspevok za zásluhy pre Slovenskú republiku v tejto oblasti. Takáto právna úprava je však bežnou súčasťou právneho poriadku okolitých štátov, napríklad Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Rumunska, Ukrajiny a ďalších.
Účelom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.
Navrhovaná právna úprava zároveň do budúcna motivuje ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Navrhovaná úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 9:55 - 10:00 hod.

Vavrek Štefan
V utorok o jedenástej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 9:35 - 9:43 hod.

Adamčík Eduard Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, chcel by som podať jednoduchý pozmeňovací návrh za pána poslanca Hrnčiara a mňa k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorý sa týka lehôt na predkladanie žiadosti pre žiadateľov. Táto zmena sa týka dvoch bodov, čl. I bodu 39 a čl. I bodu 40, a tieto návrhy krátko zdôvodním.
V prípade súčasne navrhovaného termínu predkladania žiadostí pre žiadateľa právnickú osobu od 1. apríla do 30. septembra príslušného kalendárneho roka by bolo ohrozené dodržanie zákonného termínu posúdenia žiadosti, objektívne posúdenie žiadosti a využitie stavebnej zóny pre začatie stavby v danom roku z nasledovných dôvodov:
V zmysle platnej legislatívy predkladá žiadateľ žiadosť na okresný úrad v sídle kraja okresného úradu, pričom zamestnanec okresného úradu má na skompletizovanie a zaslanie žiadosti na štátny fond rozvoja bývania lehotu 30 pracovných dní. Prax ukázala, že vo väčšine prípadov sú žiadosti o podporu zo strany žiadateľov podávané na okresný úrad až na konci možného termínu. K doručeniu väčšiny žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania by teda došlo až v priebehu novembra. Štátny fond rozvoja bývania podľa § 15 ods. 18 má rozhodnúť o priznaní podpory do 110 dní od písomného doručenia žiadosti a je povinný žiadosť posúdiť najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. V skutočnosti by do konca roka od doručenia žiadosti ostalo cirka jeden a pol mesiaca.
Prax ukázala, že žiadosti o podporu v tomto segmente sú komplikovanejšie najmä v ekonomickej časti a posudzovanie si vyžaduje rokovania a intenzívnejšiu spoluprácu so žiadateľom ako pri iných typoch žiadostí. Ekonomická analýza žiadateľa pre posúdenie schopnosti splácania úveru je časovo náročná a v každom prípade osobitá.
Z vyššie uvedených dôvodov je schvaľovací proces na štátnom fonde zdĺhavejší ako pri ostatných žiadateľoch, trvá v priemere dva-tri mesiace. Žiadosť je posudzovaná tromi posudzovateľmi a úverovým výborom, niekedy aj opakovane, na základe úverového návrhu. Následne o žiadosti rozhoduje generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania.
Štatút úverového výboru stanovuje termíny, resp. lehoty na zvolanie úverového výboru na predloženie úverového návrhu členom úverového výboru, spísanie zápisnice z úverového výboru, ktoré je potrebné dodržať. Následná administratívna činnosť po posúdení žiadosti musí byť tiež ukončená do konca roka (typovanie do systému fondu, vypracovanie a odoslanie rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní podpory).
Vládnym návrhom navrhovaná zmena lehoty na predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory, t. j. od. 1. apríla do 30. septembra, by nepriaznivo vplývala na podnikateľské prostredie, nakoľko predmetná lehota sa vzťahuje práve na žiadateľov, ktorými sú právnické osoby v zmysle § 7 ods. 1 písm. g). Uvedený návrh zbytočne a neodôvodnene posúva lehotu na podanie žiadosti a neumožnil by žiadateľom v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie podpory prostredníctvom štátneho fondu začať s uskutočňovaním výstavby v ten istý rok.
Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby lehota na podávanie žiadosti bola predĺžená v prospech žiadateľa a žiadatelia mali možnosť predkladať svoje žiadosti už začiatkom roka v lehote od 15. januára do 30. júna, aby mohlo dôjsť k ich posúdeniu a začatiu výstavby čo najskôr, aby bolo umožnené objektívne posúdenie žiadosti a zároveň, aby nebolo ohrozené dodržanie zákonného termínu posúdenia žiadosti.
Obdobne zdôvodním zmenu lehoty na predkladanie žiadosti od 1. apríla do 30. septembra príslušného roka v bode 40 v § 15 ods. 2 písm. e): Znemožňuje sa týmto žiadateľom pri účele "výstavba zariadení sociálnych služieb, obnova zariadení sociálnych služieb a obstaraní ubytovacieho domu" podávať žiadosti v prvom kvartáli príslušného kalendárneho roka, čo by malo veľmi nepriaznivý vplyv na začiatok výstavby. Uvedená zmena by mohla takisto spôsobiť neprimeranú záťaž na Štátny fond rozvoja bývania v druhom kvartáli. Za navrhovaného stavu by mohlo dôjsť k situácii, kedy by Štátny fond rozvoja bývania nebol personálne schopný objektívne posúdiť jednotlivé žiadosti a dodržať tak zákonom stanovený termín na posúdenie žiadosti. V konečnom dôsledku by došlo k ich oneskorenému vybavovaniu, čo môže mať negatívny vplyv práve na žiadateľov. Z tohto dôvodu navrhujeme ponechať v účinnosti osvedčenú pôvodnú lehotu, a to od 15. januára do 30. júna. Ponechanie pôvodného určenia lehoty na predkladanie žiadosti sa v danom prípade javí účelnejšie a prospešnejšie aj pre stavebný trh, realizáciu projektov a zvýšený dopyt po stavebných činnostiach už začiatkom stavebnej sezóny.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Hrnčiara a Eduarda Adamčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. I zmeniť bod 39, a to nasledovne:
V § 15 ods. 2 písm. c) znie:
"od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f), g) a h) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g),".
V čl. I zmeniť bod 40 nasledovne:
V § 15 ods. 2 písm. e) znie:
"Od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. d), e) a h)."
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 9:31 - 9:33 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega, odznelo tu veľa kritiky, ale chcem vám pripomenúť, že Štátny fond rozvoja bývania, od 1. 7. bude účinná akurát naša novela, novela poslancov MOST-u v spolupráci, samozrejme, s pánom ministrom, ktorú sme pripravili pre mladomanželov, a to je naozaj pre rozvoj bývania a podporu rodinnej politiky a hlavne pre mladé rodiny s nižšími príjmami. Je to podpora a taký, taká podpora výrazná, že podobná podpora bola aj v Českej republike a bol obrovský záujem v Českej republike. Nestačili na to finančné zdroje, takže my myslíme, aj pán minister myslí spolu s nami aj na mladé rodiny.
A, samozrejme, máte pravdu v tom, že nájomné bývanie na Slovensku nemá taký podiel ako v iných krajinách, ale je to tradícia. A keď sa opýtate mladých ľudí, či chcú bývať v nájomných bytoch alebo chcú vlastniť byť, tak oni hovoria, že vlastný byt, a preto aj čakajú so založením rodiny, lebo čakajú na to, kedy môžu mať vlastný byt. A my sme im pomáhali a ten zákon, ktorý sme predložili, je schválený, účinný od 1. 7. Práve pomáha týmto mladým ľuďom, ktorí chcú vlastniť dom, byt alebo zrekonštruovať byt alebo dom, a pomáhame im veľmi výrazným spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 9:10 - 9:13 hod.

Vavrek Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Podávam informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1424, v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1766 z 10. mája 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 621 z 11. júna 2019 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 220 z 13. júna 2019. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto informácie vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup. Pri hlasovaní budem navrhovať hlasovať o všetkých šiestich bodoch z informácie výboru spoločne.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 18:23 - 18:25 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za ústretovosť. Podávam v rámci rozpravy pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh, teda návrhom vypúšťa sa povinnosť ústavných orgánov zasielať stredisku vyjadrenia v lehote do 30 dní a ďalší bod pozmeňovacieho návrhu je legislatívne technická úprava.
Prečo podávam tento pozmeňujúci návrh? Dôvodom je to, že voči ustanoveniu bolo namietané, že je krátka, hoci je to poriadková lehota, a viedla by k zbytočnému formalizmu. To znamená, že orgány by boli nútené reagovať ad hoc a bezobsažne v plánovanej a teda v tej stanovenej poriadkovej lehote. Zároveň je ustanovenie vnímané aj ako neštandardné v tom zmysle, že nezávislá právnická osoba žiada plnenie istej informačnej alebo oznamovacej povinnosti od najvyšších ústavných orgánov.
Dovoľte mi ešte prečítať text pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bod 2 sa v § 1 vypúšťa odsek 7.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 27 v § 3da ods. 5 sa slová "§ 1 ods. 9" nahrádzajú slovami "§ 1 ods. 8".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 16:53 - 16:53 hod.

Sárközy Irén
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Navrhujem hlasovanie v utorok o piatej hodine o tomto bode. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 16:32 - 16:34 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1779 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1445) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť, zákona nie ústavného.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis