Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 14:12 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 14:12 - 14:21 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Dovoľte mi, milé kolegyne, milí kolegovia, aby som vás informovala o návrhu zákona, ktorý predkladám.
Zákonom č. 140 ešte z roka 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa do zákona o sociálnom poistení zaviedol vyrovnávací príplatok, ktorého účelom je pri splnení zákonom stanovených podmienok kompenzovať dôsledky rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky spočívajúce v rozdielnej výške dôchodkov pre poistencov v závislosti od príslušnosti štátu na hodnotenie obdobia zamestnania získaného pred rozdelením československej federatívnej republiky. Táto príslušnosť bola založená sídlom zamestnávateľa, u ktorého bol občan československej federatívnej republiky ku dňu rozdelenia zamestnaný.
Jednou z podmienok na získanie nároku bolo najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, nakoľko práve 25 rokov bolo obdobím zamestnania a to predstavovalo v čase rozdelenia ČSFR jednu z podmienok nároku na starobný dôchodok. Takže takýto sme mali východiskový stav.
Naším poslaneckým návrhom, ktorý som vám predostrela v prvom čítaní, sme navrhovali znížiť 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia na 15 rokov na nárok na vyrovnací, vyrovnávací príplatok. Uvedený návrh odôvodnili sme tým, že bolo potrebné zohľadniť potreby aplikačnej praxe, pričom sme odkazovali na rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý pri rozhodovaní sporov o starobnom dôchodku vyslovil názor, že s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali do 31. decembra 1992 sídlo na území dnešnej Českej republiky, nie je možné zaobchádzať inak ako s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali do 31. decembra ´92 sídlo na území Slovenskej republiky. A to aj v tých prípadoch, kedy nespĺňali podmienky na priznanie nároku na vyrovnávací príplatok.
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozsudkoch konštatoval, že, citujem: "Starobný dôchodok je potrebné priznať v takej výške, aby súčet starobných dôchodkov z Českej republiky a Slovenskej republiky nebol nižší ako dôchodok poistenca, ktorý počas svojho produktívneho života získal rovnakú dobu poistenia a rovnaké príjmy len u zamestnávateľov, ktorí mali sídlo na území Slovenskej republiky."
Začali sme spolupracovať s ministerstvom práce a sociálnych vecí a došlo pozmeňujúcim návrhom k takej úprave, aby sme vyhoveli aj tomuto rozsudku Najvyššieho súdu. Navrhli sme a bolo v ústavnoprávnom výbore, bola schválená taká zmena, ktorá je v plnej miere súladná s aktuálnym vývojom aplikačnej praxe a ktorá rešpektuje túto judikatúru. Dosiahli sme to tým, že predmetný, že sa vypustilo z právnej úpravy vyrovnávací príspevok a doplnili sme právnu úpravu osobitného určovania sumy starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistencov, ktorí pred rozdelením ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia a za ktoré im bol priznaný dôchodok podľa právnych predpisov Českej republiky.
Na, tento pozmeňujúci návrh ponúka riešenie v zmysle: Navrhujeme, aby určenie sumy starobného dôchodku poistencov, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré im bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a po rozdelení ČSFR získali najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Podmienka získania aspoň jedného roka dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky sa navrhuje z dôvodu, že získaním tohto obdobia v minimálnom rozsahu sa preukazuje v zásade v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Na určenie starobného dôchodku zostáva aj naďalej zachovaná podmienka priznania starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku za československé obdobia dôchodkového poistenia Českou republikou.
Táto podmienka je v súlade s judikatúrou súdov, podľa ktorej starobný dôchodok je potrebné priznať v takej výške, aby súčet starobných dôchodkov z Českej republiky a Slovenskej republiky nebol nižší ako dôchodok poistenca, ktorý počas svojho produktívneho života získa rovnakú dobu poistenia a rovnaké príjmy len u zamestnávateľov, ktorí mali sídlo na území Slovenskej republiky.
Keďže navrhujeme komplexnú úpravu tejto problematiky, tak navrhli sme a bol v ústavnoprávnom výbore schválený pozmeňujúci návrh, kde účinnosť sa presunie z 1. marca na 1. 1. roka 2020.
A čo to znamená pre finančný rozpočet? Túto čiastku vypočítalo ministerstvo práce a sociálnych vecí aj pre potreby ministerstva financií a veľmi rada by som vás informovala, dotknutá skupina osôb, teda poberatelia starobného dôchodku, predčasného dôchodku a invalidného dôchodku, sa odhaduje v roku 2020 na úrovni cca 2 130 osôb, v roku 2021 na úrovni cca 2 280 osôb a v roku 2 022 na úrovni 2 440 osôb. Predpokladá sa teda, že zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne budú predstavovať 2 milióny eur v prvom roku, 2,2 v druhom roku a 2,5 milióna eur v roku 2022.
Musím ale podotknúť, že po odpočítaní výdavkov súvisiacich s úsporou v štátnom rozpočte, ktorá vyplýva zo súčasného vyplácania vyrovnávacieho príplatku z rozpočtovej kapitoly ministerstva, sa odhaduje celkový negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni 1,3 milióna eur v prvom roku, 1,5 v druhom roku a 1,7 milióna eur v roku 2022. Samozrejme, sme si vedomí toho, že zvýšené výdavky bude potrebné zohľadniť pri príprave návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a aj do rozpočtového výhľadu na roky 2021 a 2022.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 9:07 - 9:08 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne; ani nevidím; vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 7. mája 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

26.3.2019 16:42 - 16:44 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Vážený pán predseda, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona. Tento návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu a predovšetkým z toho, čo povedal pán podpredseda vlády ako jeho predkladateľ, je zjavný účel tejto navrhovanej právnej úpravy. Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú práve z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zároveň navrhujem, aby Národná rada, teda aby tento návrh zákona prerokovali vo výboroch, a to Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ďalej Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a taktiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory Národnej rady prerokovali tento návrh zákona do 3. mája 2019 a gestorský výbor aby prerokoval tento návrh do 7. mája 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.3.2019 13:32 - 13:33 hod.

Bastrnák Tibor
Áno. Áno, aj to som čítal. Bod 37 – tlač 1378.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2019 13:31 - 13:32 hod.

Bastrnák Tibor Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení páni, dovoľte, v mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST – HÍD dávam návrh na preradenie nasledujúcich bodov programu z programu tejto schôdze na program májovej schôdze: bod 29 – tlač 1328, bod 30 – tlač 1341, bod 31 – tlač 1342, bod 32 – tlač 1343, bod 33 – tlač 1346, bod 34 – tlač 1347, bod 35 – tlač 1349, bod 36 – tlač 1361, bod 37 – tlač 1378, bod 38 – tlač 1290, bod 46 – tlač 1320, bod 48 – tlač 1372, bod 49 – tlač 1379, bod 50 – tlač 1377, bod 51 – tlač 1381, bod 52 – tlač 1382 a bod 53 – tlač 1371. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 16:31 - 16:35 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky kolegom. Prekvapuje ma, že takto, pani kolegyňa, nejakým spôsobom ako keby spochybňujete tento zámer, keďže vy ste boli tiež predkladateľkou v minulom roku zákona, ktorým v princípe, Lex Žitný ostrov, nazvime ho takýmto spôsobom, a v minulom roku sme nakoniec aj schválili zákon č. 305/2018, čo dúfam, že uznáte, že to bol potrebný a dobrý zákon. Lebo to neni len o Žitnom ostrove, aj keď to malo zase pracovný názov Lex Žitný ostrov, ale je tam množstvo území, ktoré, ktoré štát sa rozhodol nejakým spôsobom chrániť, a zásahy v týchto územiach budú pod prísnejšou kontrolou a dúfam, že to uznáte, že je potrebný zákon a dobrý zákon, ktorý bol schválený.
A práve o to ide, aby sme povedali, že v týchto územiach bude osobitný ako keby balík peňazí, ktorý sa bude používať presne na to, aby sme odstraňovali environmentálne záťaže, aby sme budovali kanalizácie v takýchto oblastiach. Ale tam tiež to nemá význam robiť, že tu urobím v jednej obci, ktorá si požiada, hej, o to. Keď sa to dotýka katastrov a území viacerých obcí a ak oni to neurobia ako keby naraz a spolu, či sú to už tie dokumenty, ktoré ste vy spomínali, alebo je to odstránenie environmentálnej záťaže, tak by to akoby nemalo zmysel, lebo tá jedna obec bude mať, bude riešiť environmentálnu záťaž a na druhej strane tie ostatné, ostatné nie a nevyriešili sme problém, ktorým sme v podstate chceli tieto oblasti prirodzenej akumulácie vôd nejakým spôsobom chrániť. Áno, aj investovať do toho peniaze, lebo to je potrebné, aby sme, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom ochrániť. Ten účel podľa súčasného zákona, alebo teda nebol vypichnutý tento problém, ktorý, ktorý je v týchto územiach, a jednoducho dáva sa osobitný balík práve na ochranu týchto území a na účely, ktoré zákon už predpokladá, tak ako ste ich niektoré vy spomínali. A nie sú to len dokumenty, je to aj odstraňovanie environmentálnych záťaží.
Takže (reakcie z pléna), takže toto má byť, toto má byť akoby účelom. A prekvapuje ma, že, viete, choďte do tých obcí, choďte do tých obcí, kde, kde boli, na čo boli vyčlenené alebo ktoré, ktoré použili tie prostriedky na, na likvidáciu odpadov. Že boli, že boli zle použité, alebo neúčelné alebo boli nepotrebné tie peniaze. Viete, množstvo, obrovské množstvo odpadu bolo práve cez tieto financie zlikvidovaných a uložených na skládku tam, kde mali byť, kde dovtedy boli a dlhé roky boli často na okrajoch obcí a boli to jednoducho čierne, obrovské čierne skládky. Lebo čiernou skládkou neni len kopa gúm, ktoré, ktoré ako keby si ľudia predstavujú, že to je čierna skládka. Boli, boli čierne skládky rozsahu takého, že s tým si obec jednoducho veľmi ťažko dokázala poradiť. Takže dávať do, že teraz tento zákon je pomaly tak istý zlý a ide sa vyhadzovať, idú sa vyhadzovať peniaze, ja si to nemyslím, že, ale pravda, že bude druhé čítanie, pokiaľ, pokiaľ prídete s nejakým dobrým návrhom, rozumným návrhom, sme pripravení o tom sa s vami baviť a rokovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 16:16 - 16:18 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, návrhom zákona sa rozširujú účelové poskytnutia a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu. Cieľom tejto zmeny je prispieť finančnými prostriedkami určenými na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie na podporu aktivít uskutočňovaných na územiach alebo v oblastiach, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku environmentálneho práva podliehajú osobitným formám ochrany. Finančná podpora takýchto aktivít sa má orientovať na obce alebo na, ako základné jednotky územnej samosprávy, ktoré budú o prostriedky Environmentálneho fondu môcť žiadať individuálne alebo kolektívne vo forme záujmového združenia obcí. Avšak musí byť, hneď na úvod dodám, že musí byť zabezpečené to, že sa to dotýka minimálne piatich obcí takáto, takáto, takýto projekt, ktorý bude predmetom posudzovania Environmentálneho fondu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, sociálny vplyv, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani na podnikateľské prostredie, avšak bude mať pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia. Toľko na úvod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 11:51 - 11:57 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Cieľom navrhovanej úpravy je upraviť podmienky poskytovania tzv. vyrovnávacieho príplatku podľa zákona o poistení v súlade so skúsenosťami z aplikačnej praxe, ako i v súlade s judikatúrou. Prijatím zákona č. 140/2015, ktorým sa mení práve tento zákon o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára, súčasťou zákona sa stalo poskytovanie vyrovnávacieho príplatku. Vyrovnávací príplatok sa dostal do zákona kvôli tomu, aby sa eliminovala tá finančná ujma, ktorá vznikla poberateľom starobného dôchodku, ktorí dlhodobo pracovali a žijú na území Slovenskej republiky, avšak ku dňu rozdelenia Československej federatívnej republiky pracovali u zamestnávateľa registrovaného v obchodnom registri na území Českej republiky. V dôsledku prijatej medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení sa všetky doby zabezpečenia takýchto zamestnancov získané pred 31. 12. 1992 považovali za doby českého zabezpečenia a dôchodkové doby poistenia dosiahnuté po 1. 1. 1993 sa považovali za slovenské doby poistenia.
Takéto osoby po vzniku nároku na starobný dôchodok poberajú jeden dôchodok od českej správy sociálneho zabezpečenia a druhý od Sociálnej poisťovne. Ale čo je problém? Tak problém je ten, že my máme iný dôchodkový systém, ako je materská republika, dôchodkový systém, náš dôchodkový systém je zásluhový, to znamená, v Českej republike zase majú, je iná priorita. A keďže v dôsledku prijatia odlišných úprav sociálneho poistenia je možné, že súčet týchto dôchodkov v mnohých prípadoch je nižší ako suma dôchodku, na ktorý by mali nárok, ak by sa všetky doby dôchodkového poistenia posudzovali podľa slovenských predpisov. To znamená, teoretická suma dôchodku alebo fiktívna suma dôchodku.
Chcem zvýrazniť to, že tí ľudia pracovali presne tam, kde pracovali aj predtým, oni žili, nikdy nepracovali v Českej republike, oni keď pracovali pred rozdelením v Slovenskej republike a pracovali po rozdelení v Slovenskej republike, tak tá firma bola zapísaná do českého obchodného registra. A sa mohlo stať, že keď pracovali, bývali možno v jednej istej ulici s inými, tak na nich sa vzťahovalo to, že oni majú ten český dôchodok, pretože ich firma sa rozdelila, teda firma, obchodné sídlo toho zamestnávateľa bola v Českej republike. A práve preto vznikol tento vyrovnávací príplatok, aby tým, ktorí viac ako 25 rokov, aby sa mohlo započítať tých 25 rokov.
My teraz sme prišli s návrhom, že poďme a rozšírme tento vyrovnávací príspevok aj na tých ktorí odpracovali 15 rokov takto, ale ani by som veľmi neodôvodňovala, že prečo 15, lebo chcem vás informovať o tom, že pracujeme na tom spolu aj s ministerstvom sociálnych, práce a sociálnych vecí, aby sme mohli dosiahnuť, aby, rozšíriť okruh a aby sa to týkalo možno každého a z 25 rokov my nechceme urobiť 15, ale ak sa bude dať, tak nulu. Takže aby každý jeden, kto sa, kto bol, komu sa toto stalo, že má dneska ten fiktívny dôchodok vyšší ako suma dvoch dôchodkov, aby mohol dostať ten fiktívny vyšší dôchodok.
Takže toto je účel našej právnej úpravy a samozrejme veľmi pekne vás poprosím... A ešte, aha, áno, ešte by som veľmi chcela zdôrazniť to, že čo nás viedlo k tomu, aby sme začali s takouto témou zaoberať. A vedie nás k tomu to, že s takýmito vecami sa zaoberal aj Najvyšší súd, máme judikatúru, kde je vyslovene povedané, že je to diskriminácia, lebo my diskriminujeme teraz ľudí, ktorí žili tam, kde žili predtým a len kvôli tomu, že tá, že tá, ten zamestnávateľ má obchodné sídlo v inej krajine, tak majú, sú ukrivdení a majú teda ten nižší dôchodok. Takže toto nás k tomu vedie, aby sme napravili ten stav, ktorý aktuálne existuje.
Takže veľmi pekne by som vás poprosila o podporu a samozrejme bude v tom druhom čítaní ešte väčší priestor, lebo prídeme s pozmeňujúcim návrhom, aby sme to doladili a ešte vylepšili tento náš pôvodný návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2019 17:39 - 17:55 hod.

Adamčík Eduard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Milan, chcem ti poďakovať a chcem povedať, že si vážim, že predkladáš tento zákon. Sedel som tu minule a sedím tu aj teraz, podporím aj váš zákon bez ohľadu na to, čo sa tu o tom rozpráva, že kto predkladá. Myslím si, že keby ktokoľvek predložil tento zákon a každý, kto bol vychovaný ako kresťan, nemôže zavrieť oči nad týmto zákonom a si musí uvedomiť svoju zodpovednosť pri poslednom súde.
Chcem ešte povedať, že mal som pripravený aj ja do rozpravy nejaký výstup, ale obávam sa, že nepáči sa mi okolo tohto zákona ten politický pingpong a to, že si nevieme sadnúť spolu a rozprávať sa o tomto zákone a hľadať cesty vo svojich vlastných kluboch, ako podporiť tento zákon. Takže sedel som tu minule, aj minule by som zaňho hlasoval, budem hlasovať za tieto zákony, aj za Rišov, aj za váš.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 16:09 - 16:25 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým vystupujúcim. Zareagujem len na pani kolegyňu, lebo asi ma nepochopila z toho, z toho, čo sa ma, teda vo vzťahu k môjmu pozmeňujúcemu návrhu. Ja vôbec nemám problém, nech aj na fúrikoch tam vozia, keď obchodný dom, obchodný reťazec povie, že to budete voziť na fúriku, lebo je to ekologické, tak ja s tým nemám žiadny problém. Ale nech to povie všetkým dodávateľom, že na fúriku budeš voziť aj z Nemecka, aj z Vranova nad Topľou, ale všetci. Nieže slovenskému výrobcovi poviem, že ty to budeš dávať v ekologických bedničkách, ktoré zaplatíš, a zahraničný to môže doniesť v akomkoľvek obale, resp. v kartóne, ktorý potom pôjde na, ktorý pôjde na síce recykláciu, ale sa musí zozbierať a tak ďalej a tak ďalej a už je to menej ekologické. To sme sa zle pochopili. Toto som hovoril, rovnaký prístup vo vzťahu ku všetkým a tento zákon to ako keby dáva na tú mieru, aby to tak bolo. Nič iné, nič menej, nič viac.
Skryt prepis