Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 10:17 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 10:17 - 10:20 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pardon, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám spolu s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Petrou Krištúfkovou a Ľudovítom Gogom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Naším cieľom je ochrániť maloleté osoby pred používaním alkoholických a iných návykových látok, a to sprísnením podmienok pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré predávajú alkoholické nápoje maloletým osobám do 15 rokov a mladistvým osobám do 18 rokov.
Zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz používania alkoholu a iných návykových látok maloletými osobami a mladistvými. Právnické osoby a fyzické osoby aj napriek uvedenému zákazu preverujú alebo nepreverujú vek zákazníka len v ojedinelých prípadoch a maloletým a mladistvým alkohol predávajú aj napriek hrozbe pokuty, ktorá je veľmi nízka. V prípade, že právnické osoby a fyzické osoby tieto pokuty aj opakovane zaplatia, nehrozí im žiadna ďalšia sankcia. Preto sa pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie predávať alkohol, navrhuje zaviesť zásadu trikrát a dosť. Z uvedeného vyplýva, že ak obec právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá má povolenie na podnikanie a predaj alkoholu, v priebehu jedného roku uloží trikrát pokutu 170 eur a viac, navrhuje sa, aby na návrh obce takejto právnickej osobe a fyzickej osobe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré vydáva povolenie na predaj alkoholu, takéto povolenie na alkohol odňalo.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti, ani podnikateľské prostredie. Predpokladá sa však jeho pozitívny sociálny vplyv, ako aj pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, na záver môjho vystúpenia mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že uvedené argumenty vás dostatočne presvedčili o správnosti zavedenia zásady trikrát a dosť pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a predávajú alkoholické nápoje maloletým osobám do pätnásť rokov a mladistvým osobám do osemnásť rokov. Z uvedeného dôvodu si vás dovoľujem požiadať o podporu a schválenie predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzky protialkoholických záchytných izieb a doplnení zákona č. 467 o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov. Schválením tohto zákona spoločne pomôžeme najmä rodinám a ochránime mladých ľudí v Slovenskej republike pred alkoholizmom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 10:16 - 10:16 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Rozmýšľam, že či to doplním, prečo sa to nerobí. Asi by sme sa mali spýtať priamo na ministerstve alebo priamo pána ministra, prečo na Legislatívnej rade vlády nerieši tento problém? A možno je to celkom dobrý návrh na interpeláciu. A každopádne ďakujem za túto pripomienku a dovolil som si teda plynulo nadviazať na to, čo sa tu vlastne prerokováva. A naozaj podporte ten návrh. Je fakt dobrý. Žiadna práca sa nesťaží. Práve naopak, pán poslanec Kresák taktiež vám vysvetlil tie dôvody, pre ktoré je dôležité za tento návrh hlasovať. V druhom čítaní, ak sa dostane, vieme urobiť možno nejaké korekcie, zmeny tak, aby to bolo pre všetky zainteresované strany prínosné a podnetné. Vďaka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 10:00 - 10:13 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Opäť ďakujem. Vážený pán predsedajúci, rovnako vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ak sa pozriete na návrh predkladaného zákona, tak vo svojej podstate sa jedná o jednu vetu. Jedna veta, ktorá ale vôbec neznamená, že by vznikla len tak. Za tou vetou sa skrýva celý rad práce. A o tom by mohol dosvedčiť aj tu prítomný pán poslanec Kresák, s ktorým pôvodne tento návrh bol vytváraný. Avšak to už bolo niekedy na jeseň v roku 2017. To znamená, že keď sa pozriete na ten časový posun, tak asi prídete na to, že naozaj to nebola jednorazová záležitosť a bolo to prediskutované jednak aj na úrovni zástupcov ministerky spravodlivosti v tom čase ešte, pani poslankyne Žitňanskej. Takisto to bolo prejednávané aj so zástupcami Slov-Lex-u a nehovoriac už aj o diskusiách, ktoré prebiehali, jednak v kuloároch na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s vybranými zástupcami jednotlivých poslaneckých klubov, bez ohľadu na to, či sa jednalo o politické subjekty v rámci koaličného alebo opozičného tábora.
Prečo takýto úvod? Z veľmi jednoduchého dôvodu, a to, že za jednou vetou sa neskrýva len nejaký jednorazový úmysel alebo nejaká zmena, ktorá by bola iniciovaná skrytými úmyslami a podobne. Práve naopak. Tento návrh zákona by mal sprehľadniť celý proces, celý legislatívny proces ako taký s tým, že vo svojej podstate je orientovaný nielen na zefektívnenie práce poslancov, ale aj na to, aby široká verejnosť sa mohla oveľa ľahšie orientovať v predkladaných návrhoch zákonov, ktoré vo svojej podstate novelizujú existujúce zákony.
Takáto povinnosť nevznikla len tak. Nie je to niečo nové. Existuje to napríklad aj v legislatíve Českej republike, kde ja si dovolím odcitovať z jedného zákona, je to zákon o rokovacom poriadku Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, časť XII a je to jednanie alebo rokovanie o návrhov zákonov. Prekladám z češtiny, nechcem hovoriť po česky, lebo tam má to "r" s mäkčeňom. A tu sa explicitne píše: "Podávanie návrhov zákonov v prípade, ak sa jedná o návrh novely zákona, návrh sa predkladá so znením platného zákona alebo jeho časti, ktorá sa týka novelizácie, s vyznačením navrhovaných zmien a doplnení." Ono je to krásne explicitne povedané. My to máme trošku naformulované krajšie, to je konsolidované znenie zákonov, tak ako by to naozaj malo byť. A keď si pozriete napríklad stránky Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, tak uvidíte, ako také návrhy zákonov môžu vyzerať.
Tí, ktorí ste užívatelia, napríklad nemenovaného softwaru, a to je Word, tak veľmi dobre viete, že môžete zaznamenávať jednotlivé zmeny tak, ako ich v pôvodnom dokumente robíte. A to isté predpokladá aj tento návrh zákona, ktorý vychádza práve z toho predpokladu, že taktiež aj v prípade noviel existujúcich zákonov je oveľa jednoduchšie tieto zmeny viditeľne zvýrazniť tak, aby sme sa jednak ľahšie mohli dozvedieť, o čom to vlastne je. Teraz budem počúvať argumenty typu, ale veď tam máme dôvodovú správu. Áno, v dôvodovej správe sa uvedie to, čo vy uznáte za vhodné, aby v dôvodovej správe bolo uvedené. A to, čo by ste chceli, v úvodzovkách, nejakým spôsobom ukryť alebo dať medzi riadkami, explicitne uvádzať v dôvodovej správe nemusíte. Ak ale teda návrh novely zákona predkladáte v konsolidovanom znení, tak aj, v úvodzovkách, bežnému laikovi, aj keď nemám rád slovo priemerný alebo bežný, stačí jednoducho si otvoriť elektronický súbor, kde vidí zreteľne vyznačené tie časti, ktoré sú navrhované, aby boli nejakým spôsobom pozmenené.
A v mnohých prípadoch, a nebudem tu hovoriť negatívne skúsenosti, mali sme ich v poslednom čase niekoľko, keď boli predkladané návrhy zákonov, ktoré naozaj boli zo strany poslancov schválené bez toho, aby vôbec poslanci zistili explicitne, čo predkladané návrhy obsahovali. A mali sme tu dokonca aj menšiu roztržku medzi koaličnými partnermi. Ale podotýkam, je to apolitický návrh zákona. To znamená, že neexistuje, aby niekto v tomto prípade vyčítal, že sa tu hráme na nejakú politiku a že sa pozeráme vpravo alebo vľavo. Vôbec nie. Alebo koalícia, alebo opozícia. Nie. Pokiaľ by páni poslanci a panie poslankyne mali hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, tak určite každý, pokiaľ by nebol riadený nejakou svojou príslušnosťou ku konkrétnemu politickému táboru, tak by za tento návrh zákona jednoducho zahlasoval, pretože je tam jeho zmysluplnosť viac než citeľná.
Ďalšia vec. Prečo tento návrh bol predložený? Je orientovaný, alebo ďalší dôvod, je orientovaný aj na jednu takú zvláštnu skutočnosť, a to je predvídateľnosť. Viete, v prípade vládnych návrhov zákonov, tak máme v podstate úplne iný proces, v rámci ktorého postupujeme. Keďže tu máme k dispozícii okrem iného aj plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a rovnako tu máme aj oveľa dlhší proces pripomienkovania a samozrejme aj spracovania dopadových štúdií. V prípade predkladaných poslaneckých návrhov takéto niečo niežeby sa nedialo, ale máme tu oveľa iné jednak časové limity a nehovoriac o tom, akým spôsobom vstupujú na rokovania do tohto pléna. Predvídateľnosť je teda kľúčové slovo.
Ďalším kľúčovým slovom, okrem apolitického a predvídateľnosti, by som, za ďalšie kľúčové slovo by som označil slovíčko transparentnosť. Pretože naozaj jednotlivé návrhy budú transparentné, ľahko porozumiteľné a orientácia bude týmto spôsobom zaručená veľmi jednoduchým spôsobom. A do istej miery sa tu rieši aj problém tzv. informačnej asymetrie. Čo tá informačná asymetria znamená? Myslím, že nemusím vysvetľovať do detailných spôsobov, ale vo svojej podstate ide o to, že ak máme občana Slovenskej republiky, ktorý sa napríklad venuje konkrétnej problematike, môžem si zobrať napríklad zákon o vysokých školách alebo môžem si zobrať ako príklad nejakého malého živnostníka, a sú tu predkladané návrhy, ktoré sa budú týkať napríklad živnostenského zákona alebo zákona o vysokých školách, tak v tomto prípade je veľmi jednoduché pozrieť sa, čo ten predkladaný návrh zákon rieši bez toho, aby som musel pracne si zobrať starý, pôvodný existujúci zákon a konfrontovať ho priamo tým, že jednotlivé časti alebo pasáže textu budem do neho dopĺňať tak, aby som pochopil, pokiaľ mi nie je všetko zrejmé z dôvodovej správy. To znamená, že informačná asymetria v danom kontexte by sa mohla do istej miery nieže vyriešiť úplne, ale tá asymetria by nebola tak zásadná a tak citeľná. Myslím, že, pozerám, kto z poslancov tu je alebo nie je, ďalší dôvod, prečo daný návrh sa predkladá, teda daný návrh zákona, je, že aj podnikateľská verejnosť práve v poslednom čase dosť zodvihla hlas vzhľadom na to, že prešlo viacero návrhov, ktoré neboli vládne, ale práve išli z radov koaličných poslancov, vďaka ktorým sa dramaticky menilo podnikateľské prostredie v rámci Slovenskej republiky.
A opäť tento návrh zákona do istej miery aj tým podnikateľským subjektom by dokázal napomôcť ľahšej orientácii. A myslím, že sme tu akurát dvaja poslanci, ktorí sa v danom kontexte zúčastnili aj jednej konferencie, ktorú organizovala Americká obchodná komora v Slovenskej republike. A názov tej konferencie bol, myslím, že zreteľahodný, Dôvera vo vládu zákona. Áno, týmto návrhom zákona by sme možno mohli prinavrátiť do istej miery dôveru vo vládu zákona tak, aby aj širšia verejnosť oveľa ľahšie sa dokázala zorientovať v tom množstve predkladaných návrhov zo strany či už opozičných alebo koaličných poslancov.
A ako som spomínal, tento návrh nemá prakticky žiadne negatívne vplyvy. A výhrady, ktoré v kuloároch zazneli, sa týkali skôr toho, že vznikne tu nejaké bremeno povinností alebo práce alebo nadpráce, ktorú by sme museli riešiť. Nuž, ono to nie je celkom tak, pretože v elektronickej podobe, pokiaľ vytvárate takýto súbor, musíte ho vytvárať aj v prípade, ak vytvárate samotný návrh zákona. To znamená, že keď vytvárate návrh zákona, ktorý novelizuje existujúci zákon, tak musíte mať ten zákon k dispozícii a následne pristupovať k samotným návrhom, ktoré budete zapracovávať do vášho vlastného návrhu zákona. Teraz to vzniklo tak trošku zacyklene, ale podstata je veľmi jednoduchá. Nie je to nadpráca. Nie je tu niečo, čo by nikto, ani z vás, ani vašich asistentov, asistentiek alebo niekoho, kto vám pomáha v rámci procesu legislatívnej tvorby, nedokázal spracovať.
A poviem to tak trošku aj, aj sarkasticky. Keď to Česi dokážu, tak Slováci nie? Prečo? Nebudem sa vyhýbať tej téme, ktorá tiež v kuloároch zaznela. Vládne návrhy by mali byť predkladané tiež v konsolidovanom znení. Áno, ale toto tento návrh zákona nerieši. Tento návrh, ako som povedal, je apolitický, je transparentný, rieši informačnú asymetriu, snaží sa o predvídateľnosť v rámci procesu legislatívnej tvorby. Zároveň sa snaží uľahčiť život nielen poslancom, ale aj širšej slovenskej verejnosti.
Čo tu ešte ale z mojej strany spomenuté nebolo, tak tento návrh bude musieť v prípade, ak ho panie poslankyne a páni poslanci posunú do druhého čítania, riešiť aj, aj uznesením samotné pravidlá, teda legislatívne pravidlá tvorby zákonov tak, aby z hľadiska reálnej praxe bol uplatniteľný.
Možno ešte jedna poznámka záverom, ale tu by som si nechcel veľmi rýpať, pretože, v úvodzovkách, máme tu... (Zaznievanie gongu, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, v rokovacej sále sa nefotí. Vy, ktorí stále sa odvolávate na rokovací poriadok, toto by ste mali vedieť.
Nech sa páči, pardon, že som vás prerušil.

Štarchoň, Peter, poslanec NR SR
Áno, priznám sa, že to fotografovanie som si nevšimol. Ale môžeme sa naštelovať. Aha, to ste boli vy, aha, chápem. No nič, no, tak na budúce si dám nejaké, škoda, no, mal by som si dať možno nejaké krajšie šaty, no.
Ale späť, Slov-Lex, Slov-Lex je tá téma. Mnohí argumentujete tým, že Slov-Lex nie je užívateľsky priateľský, nie je komfortný, je tam ťažká orientácia a podobne. Tento návrh zákona neovplyvňuje pôsobenie a činnosť Slov-Lex-u. Možno bude iba stimulom na to, aby sa na jednom ministerstve alebo priamo vládni úradníci zamysleli, či v tomto smere nebudú potrebné nejaké malé zmeny v rámci informatizácie spoločnosti tak, aby aj Slov-Lex bol naozaj užívateľsky priateľský.
To je naozaj z mojej strany asi všetko. Pokiaľ niekto z vás bude mať akékoľvek otázky, komentáre, pripomienky, sú vítané. Taktiež ja na vás apelujem, povzneste sa nad to, do akého tábora patríte. Rozmýšľajte zdravým sedliackym rozumom a rozmýšľajte tak, ako keby ste boli vaša stará mama alebo otec, ktorý potrebuje zistiť, či sa náhodou v legislatíve niečo nechystá. Rozmýšľajte tak, ako stransparentniť to more návrhov, ktoré je tu predkladané, aby keď sa nám zmení program alebo keď sa bude hlasovať o desiatkach návrhov zákonov, tak aby stačilo si otvoriť jeden elektronický súbor a vy viete presne, o čo sa jedná.
Z mojej strany naozaj všetko. Vďaka a som zvedavý na výsledky hlasovania.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 9:57 - 9:59 hod.

Štarchoň Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 18:41 - 18:43 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, dá sa len súhlasiť s tým, čo ste vravela. Peniaze by naozaj mohli ísť na obnovu kultúrnych pamiatok.
Ja by som ale pri tomto návrhu zákona išiel ešte ďalej. Treba sa napríklad baviť o tom, že zaviedol sa od januára tzv. register vylúčených osôb, to znamená, osoby poberajúce sociálne dávky nesmú chodiť do herní. Ale hádajte, kam sa oni presunuli všetci? Do stávkových kancelárií alebo na internet, ale najmä do stávkových kancelárií, čiže ide najmä o prípady, ktoré poberajú sociálne dávky. Čiže nechcem tu rozoberať, aká je to skupina obyvateľstva.
Ale my sme išli zamedziť ľuďom, ktorí poberajú sociálne dávky, aby mali prístup k hazardu, ale oni sa len presunuli práve do týchto stávkových kancelárií. Čiže je namieste aj debata o tom, rozšíriť tento register aj o stávkové kancelárie.
A pokiaľ ste spomínala rôzne typy, to progresívne zdaňovanie stávkových kancelárií, s tým môžem len súhlasiť. Môj nápad prvotný bol skôr taký, zaviesť dajme tomu daň z výhry vo výške 15 % alebo sa môžme baviť o tom, že online, resp. stávkovanie by sa mohlo zaradiť medzi spotrebné dane, tak ako tabak, cigarety a tak ďalej. Nech je tam uvalená spotrebná daň.
Každoročne stúpa objem peňazí na stávkové hry, na stávkovanie a každoročne sa zvyšujú zisky týmto spoločnostiam. A dnes sa bavíme o obrate rádovo v stovkách miliónov euro. To znamená, tam je dosť peňazí na to, aby sme vedeli časť tých peňazí použiť napríklad na obnovu historických pamiatok. S tým ja plne súhlasím. Tento návrh zákona podporíme.
A ja pravdepodobne v septembri prídem s návrhom zákona, aby sme rozšírili ten register vylúčených osôb a zaviedli... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 16:57 - 16:58 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Ja zdôrazním jednu vec. Mali sme v podstate rovnaké názory, unisono rovnaké názory z hľadiska opozičných politických strán v prípade predkladania toho pôvodného návrhu, ktorý sa týkal jednak poistného odvodu, ktorý bol neskôr pretransformovaný do 8 % dane.
K tomu ešte len dodám jednu takú myšlienku. Pán minister nám tu okrem iného vysvetľoval, ako konkurencia tento problém vyrieši, ale neviditeľná ruka trhu v tomto prípade evidentne nezasiahla.
Asi len toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 16:48 - 16:49 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, pričom vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 11:13 - 11:15 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento návrh zákona ja vnímam určite pozitívne, ale sa, budeme za neho hlasovať, ale zdieľam aj názor Eda Hegera, ktorý hovorí, že my dnes nevieme prejudikovať dopredu, aký to bude mať vplyv na príjmy štátneho rozpočtu. Osobne si myslím, že tento štátny rozpočet na tento rok, na tento rok, kde je schválený vyrovnaný štátny rozpočet, dodržaný nebude a kľudne sa s kýmkoľvek z vás stavím o jeden svoj poslanecký plat, že vyrovnaný rozpočet nebude tento rok, aj keď sa na hlavu postavíte. A vy viete veľmi dobre, že vyrovnaný nebude, ale budete sa tu do poslednej chvíle biť, že bude, a dobre viete, že nebude.
Čo sa týka budúcoročného štátneho rozpočtu, s tým, že tieto opatrenia budú až od januára 2020, to je, to je síce pravda. Mňa len veľmi mrzí, že nemáme parlamentné voľby každého pol roka, naozaj mrzí ma, že každého pol roka nemáme parlamentné voľby, lebo tu by bol, tu by bol raj na zemi, keby sme mali každý polrok parlamentné voľby. Lebo stalo sa pravidlom za posledných 20 rokov, že predvolebný rok jednoducho sa rozdáva vo veľkom, robili to všetky vlády, nerobí to len táto vláda, robili to aj predošlé vlády, a my keď sme sa teraz cez víkend bavili s ľuďmi napríklad na Kysuciach, tak tí jednoducho hovorili, že škoda, že nie sú parlamentné voľby každý polrok, tu by sa nám žilo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.6.2019 13:30 - 13:33 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. mája 2019 č. 1792 sa uzniesla prerokovať návrh uvedených poslancov a prideliť ho týmto výborom a vo výboroch v druhom čítaní: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 638 z 13. júna 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 445 z 18. júna 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 225 z 11. júna 2019 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh uvedených poslancov, tento schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na gestorskom výbore z 19. júna 2019 č. 234. Týmto má zároveň aj uznesením výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 10:21 - 10:27 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis

41.
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, panie kolegyne poslankyne, páni poslanci, chcel by som vlastne, mal som pripravené dlhšie vystúpenie, ale teraz mi vlastne umožňuje situácia iba, aby som krátko zareagoval na mojich dvoch predrečníkov, pretože v zásade to merito bolo povedané.
Čo sa týka pána poslanca Ivana, chcem povedať, že ten pozmeňovák my podporíme a zrejme, ešte si to potrebujem pozrieť presne paragrafovo, ale presne tak ako ste povedali, to znamená, že vyňať tie body na osobitné hlasovanie, a v takom prípade ten zbytok je nekonfliktný a všeobecne akceptovaný. A presne v tých bodoch, ktoré ste aj vy spomenuli, my máme pochybnosti, že či je to v poriadku. Takže aj ja oceňujem to, že ste to pripravili, lebo vyzerá mi to zatiaľ tak na prvé počutie, že by sme to presne v takom, ako ste to, ten návrh, ktorý ste pripravili, že presne tak by sme ho mohli podporiť.
Čo sa týka pána poslanca Marosza, v niečom máte pravdu, v niečom nemáte. Nemáte pravdu v tom, to vás len chcem informovať, že by pán minister alebo ministerstvo nebolo ochotné rokovať. Aj kolegovia z nášho poslaneckého klubu, keď požiadali pána ministra, že sú tu otázky, ktoré by chceli riešiť, tak ja už neviem, ako to má pán minister zorganizované, každopádne úradníci ministerstva, ktorí to majú na starosti, sa stretli v tejto veci a boli ochotní debatovať a diskutovať. Čiže v tomto by som problém – v nejakej základnej ústretovosti počúvať aj nejaké kritické návrhy – nevidel.
A to, v čom máte pravdu, je, že áno, ale niektoré z tých vecí, ktoré aj my považujeme za rozumné, akceptované neboli. A len by som zopakoval, aby si vedeli aj kolegovia predstaviť, o čo ide. My tu máme, nikto nespochybňuje veľké medzinárodné letiská s medzinárodnými letovými; letovou prevádzkou a neviem, tam nie je žiaden problém. Potom máme, nazvime to, veľké regionálne letiská, ktoré majú tiež povolenie, teraz tak poviem, že tie malé "cessničky" alebo niečo môžu pristáť aj zo zahraničia a tak. Tam vyzerá, že to tiež nie je problém. Ide naozaj o tie najmenšie letiská, ktoré v minulosti boli prevádzkované v súvislosti, to sú na tie tzv. práškovacie lietadlá, a dnes si to častokrát osvojili tí nadšenci, ktorí lietajú s tými ultraľahkými lietadlami a ďalšími vecami. A ide o to, že ako to dať do poriadku tak, aby aj oni mali možnosť v prípade, ak nemajú všetky povolenia, to zlegalizovať a aby im štát, teraz to tak poviem, nerobil zle. A tam ja vidím problém iba v dvoch veciach. A to je presne tá možnosť, že ten bývalý letecký úrad, dneska Dopravný úrad, aby som použil dobrú terminológiu, môže sám z vlastného rozhodnutia začať rozhodovať o ochranných pásmach.
Predstavte si to tak, že vy zainvestujete, postavíte, v úvodzovkách, malé letisko; to nie je letisko, že tam staviate budovy, ale musíte tam mať nejakú infraštruktúru, aby tie lietadlá tam mohli pristávať, tankovať, aby keď olej unikne náhodou alebo niečo; proste zainvestujete do toho. Necháte si vytýčiť tie tzv. ochranné pásma, ako mi pán kolega poslanec povedal odborne, tie kužely, v ktorých sa tam nalietava a odlietava a prilietava, aby sa nič nestalo. A je logické, že keď vám niekto, na to potrebujete tie ochranné pásma, že sa tam nesmie nič postaviť. Dokonca ani že keď tam staviate niečo legálne, tak musíte tam postaviť iba žeriavy do nejakej výšky, aby ten letecký koridor bol zachovaný. Čiže musíte s tým počítať aj v úplne bežnej činnosti, ktorá sa všade na Slovensku deje.
A teraz si predstavte, že vy ste zainvestovali nejaké peniaze, venujete sa tomu a teraz Dopravný úrad sám od seba vám povie, my vám tuto rušíme ochranné pásmo. No tak ale, tak čo s tým už potom urobíte, tak už potom darmo tam všetko ostatné máte, lebo nemôžete, nemôžete lietať. A ja teraz nehovorím, že sa to musí stať. Teraz nepredpokladám zlý úmysel pána ministra konkrétne, teda pána ministra už vôbec nie, lebo si myslím, že pánovi ministrovi je to v zásade jedno, len chce, aby to bolo pokiaľ možno čo najlepšie urobené. Ale prečo chceme dať možnosť akoby nejakému, nazvime to, štátnemu úradníkovi, že to môže urobiť z vlastného rozhodnutia a takýmto spôsobom niekomu, nazvime to, pokaziť letisko a niekomu nepokaziť letisko. Najmä ak vieme, že dobre viete, že keď niekto právomoc má, okrúhlu pečiatku má, no tak sa to dá aj zneužiť. Čiže toto je, toto je tá moja hlavná otázka alebo niečo, prečo podporím aj ten pozmeňovací návrh, ktorý bol, že prečo to neurobiť tak. Však keď obec sa nesťažuje, že tam to, nazvime to, malé letisko má, majitelia alebo prevádzkovatelia, alebo ten aeroklub, alebo ako to nazveme, sa nesťažuje, občania sa nesťažujú, tak prečo, prečo ten Dopravný úrad teraz akože má mať tu pečiatku a že just vám to zruším. Toto sú moje otázky, ktoré dávam.
Ako vravím, oceňujem to, že sme sa naozaj posunuli. Niektoré veci boli zakceptované už v tom pozmeňovacom návrhu, ktorý je pripravený. Niektoré veci sú tam ďalej, ktoré dával pán kolega Ivan. Len by som chcel apelovať, že hlasovať o tom asi budeme až v utorok, že či by sa to ešte nedalo nejako prejsť, aby tam došlo k nejakej zhode. Nech neurobíme zle niekomu, kto tomuto štátu, myslím tým prevádzkovateľov tých najmenších letísk, kto tomuto štátu nič zlé neurobil, tak prečo im komplikovať život.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis