Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 17:13 hod.

doc. PaedDr. PhD.

Adriana Pčolinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 17:13 - 17:19 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dnes predkladám dva zákony z oblasti školstva. Obidva sa týkajú duálneho vzdelávania, alebo teda systému fungovania duálneho vzdelávania. Ten prvý by som teraz v rámci úvodného slova stručne rada predstavila. Vieme všetci veľmi dobre, že to duálne vzdelávanie je systém, ktorý ponúka absolventom lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Je to systém, ktorý umožňuje pretaviť odborné poznatky do praktickej roviny kopírujúc dopyt trhu a vôbec všetky tie zručnosti, ktoré sa predpokladajú alebo vyžadujú u absolventov jednotlivých technických, napríklad technických odborov.
My sme mali stretnutie s niektorými predstaviteľmi zamestnávateľov a v rámci tých okrúhlych stolov sme diskutovali o tom, ktoré sú ešte alebo aké sú ešte nedostatky v tejto oblasti, ako ich možno vylepšiť. V tomto prvom zákone alebo teda návrhu zákona, by som povedala, že všetky tie pripomienky je možné zhrnúť do takých piatich základných oblastí alebo téz.
To prvé, tú prvú by som nazvala informačný systém, ktorá hovorí o tom, že je tu stále dopyt o to alebo po tom, aby sa takpovediac vyšperkoval ten existujúci informačný systém, aby napríklad bol poskytnutý presný údaj o tom, koľko učebných zmlúv je uzavretých, koľko študentov v rámci duálneho vzdelávania nastúpilo na tento systém, teda vykonáva praktické vyučovanie, aby bolo zrejmé aj to, ktorí zamestnávatelia sú zaangažovaní do tohto systému vzdelávania.
Druhou oblasťou, ktorá bola postulovaná, a vychádzajúc z tých našich stretnutí, bolo, aby vlastne bola zadefinovaná povinnosť, povinnosť školy v rámci duálneho vzdelávania. V tomto prípade ten návrh zákona hovorí o tom, že zamestnávateľ alebo zamestnávateľovi by mala byť vytvorená cesta, aby mal lepšie poznatky o tom, ktorých študentov alebo žiakov ešte je možné osloviť v rámci tohto duálneho vzdelávania, ktorí ešte nie sú zainteresovaní. Ďalej v podstate sa tu postuluje požiadavka, aby sa spresnil počet, koľko žiakov je v rámci duálneho vzdelávania, koľko žiakov študuje na strednej odbornej škole a nie je v tomto systéme duálneho vzdelávania, a to z toho dôvodu, lebo v podstate dnes vieme, že je možné zaangažovať alebo vtiahnuť toho študenta do systému, vzdelávacieho systému aj po začiatku školského roka. Je tu možnosť až do 31. januára. To sú, to vyplýva zo zákonom stanovených podmienok.
Treťou oblasťou, ktorá je veľmi dôležitá, je problematika pracovného versus školského úrazu. A tu sa v podstate jedná o to, že v súčasnosti, ak sa stane úraz žiakovi v rámci duálneho vzdelávania v rámci praktického vyučovania, tak stále nie je jasné vlastne, na koho plecia padá táto zodpovednosť. Návrh zákona toto rieši a navrhuje jasne definovať to, aby tento pracovný úraz v rámci praktického vyučovania bol kvalifikovaný ako pracovný úraz. To znamená, že žiak s učebnou zmluvou pre oblasť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bude mať status zamestnanca, a tým pádom škola ako taká, je odbremenená od zodpovednosti niesť nejaké následky takéhoto zranenia.
Ďalšou oblasťou, ktorú sme definovali, alebo teda bola definovaná ako problémová vyplývajúca z praxe bola oblasť, ktorá sa týka výkonu praktického vyučovania počas prázdnin. V tomto prípade sa navrhuje alebo predmetný návrh zákona navrhuje, aby žiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie po dobu letných prázdnin v podstate bol vnímaný alebo táto jeho práca bola vnímaná ako produktívna práca, aby mu prináležala odmena vo výške minimálnej mzdy, hodinovej mzdy, a tým pádom v podstate sa odbremení ďalšia prekážka. A zároveň, čo je dôležité povedať, že doposiaľ to funguje tak, že ak žiak vykonáva praktické vyučovanie počas prázdnin, tak o túto dobu sa mu vlastne kráti toto praktické vyučovanie, alebo teda hodiny praktického vyučovania počas školského roka. Toto by padlo a v podstate by sa to chápalo ako odborný rozvoj žiaka a zároveň by to malo pozitívny vplyv alebo dopad na príjem v rámci domácnosti. Čiže toto sú také základné okruhy, ktoré sú definované.
A ešte je tu ďalšia vec, tá piata oblasť, aby som nezabudla, a tá sa týka takpovediac oprávnenosti zamestnávateľa mať prístup k informačnému systému, čím sa vlastne týmto návrhom zákona ako keby otvára cesta pre zamestnávateľa vstupovať do informačného systému prostredníctvom inštruktora, aby mal smerodajnejšie a relevantnejšie informácie o nastúpených študentoch, o študentoch, ktorí v podstate vykonávajú praktické vyučovanie. Zároveň by mohol poskytovať informácie o tomto žiakovi škole. Čiže fungoval by tu istý princíp reciprocity na výmenu informácií pre dobro veci.
Toľko z mojej strany na úvod. Ak bude záujem, môžte sa prihlásiť do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 17:12 - 17:13 hod.

Krištúfková Petra
Ďakujem veľmi pekne za, Janka, tvoju faktickú poznámku. A práve to bol ten prípad, kedy sme prišli s pozmeňujúcim návrhom už vtedy, kedy to navrhovali, a nedostali sme podporu. Takže verím, že prešlo možno už aj rok, a verím, že tentokrát tento návrh bude podporený a naozaj nevidím dôvod, prečo by dvojitý daňový bonus mal byť len pre deti do 6 rokov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 17:09 - 17:12 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Už takmer štyri roky prichádzam za hnutie SME RODINA s návrhmi, ktoré by podporili rodiny, matky, zdravotne ťažko postihnutých a deti, pretože chceme kedykoľvek v budúcnosti povedať, že týmto a týmto sme pomohli.
Narážam aj na návrhy, pri ktorých som sa nenechala odradiť, a napriek tomu, že nedostávali podporu od koaličných poslancov, som ich podávala opakovane. Ale dnes sú schválené, pretože si ich koaliční poslanci podali ako vlastné, čo pokladám z pozície opozičného poslanca za úspech.
Tentokrát tu stojím s návrhom, ktorý by podporil pracujúcich rodičov. A pri tejto príležitosti sa vás chcem opýtať, nemyslíte si, že na dvojitý daňový bonus majú mať nárok aj rodičia detí nad 6 rokov? Ja si myslím, že určite majú. A z tohto dôvodu už druhýkrát podávam návrh, aby si rodič na dvojitý daňový bonus mohol nárokovať aj pri dieťati nad 6 rokov, a to vo výške 44 eur a 34 centov, a nielen s dieťaťom do 6 rokov, ako je tomu teraz. Dovolím si povedať, že aktuálne nastavenie tohto zákona vytvára nespravodlivosť voči naozaj veľkej skupine rodičov. A okrem spravodlivosti, ktorá by sa mala ľuďom určite dostať, sú tu aj pragmatické dôvody. Napríklad, že práve na výchovu dorastajúcich detí sú stále vyššie a vyššie náklady. Naozaj hľadám rozumný dôvod, prečo by ste nemali za tento náš dobrý návrh zahlasovať, pretože títo pracujúci rodičia týchto detí starších ako 6 rokov odvádzajú nie malé peniaze tomuto štátu, platia dane a vychovávajú svoje deti, ktoré tento štát predsa potrebuje. Stále tu v rôznych formách rozprávame o tom, že pracujúci rodič je v podstate darom pre štát. Na jednej strane odvádza dane a na druhej strane zabezpečuje demografickú krivku. A z tohto dôvodu mi jasne vychádza, že by nemal byť diskriminovaný rodič len preto, že jeho dieťa dovŕšilo už šesť rokov. A takto to vidíme my v hnutí SME RODINA, pretože ľudí vnímame srdcom, a nie cez štatistiky alebo excelovské tabuľky.
Ja vám ďakujem za pozornosť a za podporu tohto dobrého návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 17:07 - 17:08 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, pričom zo znenia uvedeného návrh zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrh prerokoval do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 17:05 - 17:07 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hlavným účelom predloženého návrhu zákona je podpora mladých rodín zavedením dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka o 44,34 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa, čo bude mať dopad na zvýšenie čistých miezd pracujúcich a tým aj na vyššiu životnú úroveň ich a ich rodín.
Súčasný platný zákon č. 595/2003 z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Ako vyplýva z ustanovenia § 33, každý daňovník si môže uplatniť na každé dieťa daňový bonus. Daňový bonus je v sume 22,17 eur mesačne alebo dvojnásobok sumy podľa písm. a) 22,17 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 16:47 - 17:03 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rozmýšľam, že komu budem hovoriť. No tak lepšie s niekým komunikovať. Vy za to hlasovať budete, čiže vás presviedčať nemusím. (Povedané so smiechom.)
Dobre. Predkladám návrh zákona o hazardných hrách, ktorý je pomerne jednoduchý, ale vyplývajú z nech viaceré veci. Tento návrh zákona rieši problém registra vylúčených osôb, ktorý súvisí najmä so stávkovými kanceláriami. Problém totiž je v tom, že my sme schválili niekedy v roku 2016 vytvorenie registra vylúčených osôb. Je to register osôb, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, ktoré poberajú sociálne štipendiá, ktoré, v ktorom sú neplatiči výživného a ešte ďalšie nejaké skupiny. A táto skupina ľudí, ktorí sú v tomto registri, majú zákaz chodiť do herní, do kasín a zákaz hraď online hazard. Len pre informáciu, online ha..., na online hazard vy sa musíte zaregistrovať, vytvoriť si hráčske konto a je tam podmienka dať kópiu občianskeho preukazu, čiže aj cez online je potrebný občiansky preukaz. Register vylúčených osôb bol vytvorený za účelom tým, aby sme zabránili týmto skupinám obyvateľstva, najmä poberateľom dávok v hmotnej núdzi, aby prehrávali aj tých pár euro, ktoré dostanú, aby ich nechávali v herniach. Čo si však vtedy nikto neuvedomil, resp. nikto to neriešil, je fakt, že tento register vylúčených osôb sa vzťahuje na všetky druhy hazardných hier okrem, okrem stávkových kancelárií. 1. januára 2019 tento register vylúčených osôb nadobudol účinnosť a prax ukázala, že tí poberatelia dávok v hmotnej núdzi, pre kolegov najmä Rómovia, táto skupina obyvateľstva prestala chodiť do herní, lebo ich odtiaľ začali vyhadzovať, keďže sú v registri a presunuli sa do stávkových kancelárií. Dnes keď navštívite niektoré stávkové kancelárie, tak túto skupinu tam uvidíte v pomerne veľkom množstve.
A teda ja som predložil tento návrh zákona s takou otázkou, že môže mi niekto vysvetliť, aký účinok má register vylúčených osôb, ktorý má zabrániť míňať peniaze ľuďom, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, keď sme im nechali jednu časť hazardu, kde tieto peniaze míňať môžu.
Môžme sa len domnievať, prečo tie stávkové kancelárie do tohto zákona zahrnuté neboli, ja odpoveď poznám. Keďže jedna z najväčším stávkových kancelárií, vážení kolegovia, sa volá Fortuna, ktorej majiteľom je finančná skupina Penta, čiže moja otázka znie, vybavila si Penta, aby v zákone o hazardných hrách, ktorý sa vtedy menil, v registri neboli stávkové kancelárie? Samozrejme, stávkové kancelárie sa tešia, lebo po 1. 1. tohto roku, kedy začal platiť zákon, tak zaznamenávajú pomerne vysoký, pomerne vysoký nárast obratu. Čiže logicky, tí hráči, ktorým sme zakázali chodiť do herní a kasín, začali chodiť do stávkových kancelárií. Môj návrh zákona navrhuje, aby sme rozšírili povinnosť, povinnosť využívať register vylúčených osôb aj na stávkové kancelárie. A teraz taká, tam máme fotografa, tak jednu peknú fotku, ďakujem pekne, Martin.
A teraz taká, taká ešte zaujímavosť, stávkové kancelárie nie sú len stávkové kancelárie, ako si ich predstavujete, že je nejaká kamenná stávková kancelária niekde na ulici alebo v obchodnom centre, ale do tejto kategórie spadajú aj tzv. stávkové terminály. To sú také mašiny, ktoré sú po krčmách, ktoré sú kde-tade po Slovensku, kde stačí, že prídete, vložíte peniaze, tam si naťukáte konkrétny zápas, konkrétnu stávku, vyjde vám tiket, a keď vám tiket vyjde, tak obsluha vám ho vyplatí. To znamená, nejde len o kamenné stávkové kancelárie, ale ide aj o tisíce terminálov po Slovensku. To znamená, že ten hazard je naďalej dostupný kdekoľvek na Slovensku pre skupiny, ktoré sme chceli vylúčiť z hazardných hier, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, sociálne štipendiá alebo sú neplatiči výživného.
Stojí za pripomenutie, že v tomto registri sú aj takzvaní, sú tam aj gambleri, ktorí sami seba môžu dať do registra. To znamená, on si uvedomuje, že má vážny problém, tak vypíše tlačivo, pošle ho na Úrad pre reguláciu hazardu a oni ho dajú do toho registra na základe jeho vlastnej žiadosti. Najskôr o pol roka ho môžu odtiaľ na jeho žiadosť vymazať. Čiže ja to beriem ako veľké plus, že tí, čo si uvedomujú, že majú problém, tak sami sebe to môžu zakázať. Lenže môžu chodiť aj tak do stávkových kancelárií. A v stávkových kanceláriách viete prehrať, koľko len chcete. To isté ako v herni, to isté ako v kasíne, koľko len chcete. Samozrejme, vám obmedzuje akurát tak výška výhry, a to je myslím 150-tisíc euro poväčšine. To znamená, že výhra, prípadná výhra nemôže byť vyššia ako 150-tisíc euro. Ale keď máte veľmi nízky kurz, tak viete aj z 10-tisíc euro na jednu stávku dať bez problémov. Ako príklad môžem uviesť parlamentné voľby, kedy sa najviac stávkuje na Slovensku, alebo rôzne iné voľby. Ľudia tipujú výsledok volieb, a keď si pozriete články na internete, tak sú tam aj vklady vo výške aj 10-tisíc euro na konkrétny výsledok nejakej strany vo voľbách. Čiže ľudia sú ochotní riskovať aj takého veľké peniaze na stávkovanie.
Nastal však jeden závažný problém a to vás asi bude zaujímať. Viete, čo je to kvízomat? Kvízomat je zariadenie, ktoré vyzerá takisto ako klasický automat, akurát že keď idete vyplatiť peniaze, výhru, tak sa vás opýta napríklad, koľko je desať plus desať. Vy tam naťukáte 20 a vyplatia vám výhru. Viete, čo urobili tí, ktorí prevádzkujú kvízomaty? Kvízomaty máme v zákone o hazardných hrách, že je to hazardná hra. Oni vám išli na Žilinskú univerzitu a dali si vypracovať znalecký posudok na Žilinskej univerzite, ktorá zaoberá primárne znaleckými posudkami v oblasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky a tak ďalej, dali si vypracovať znalecký posudok, že to nie je hazardná hra, to je vedomostná súťaž. Oni majú znalecký posudok, ja ho mám doma, zabudol som si zobrať veci, mám ho doma, ten znalecký posudok, že to je vedomostná súťaž. Viete, kto, viete, kto sa podpísal pod ten znalecký posudok? Istý pán Kasanický. To vám asi nič nehovorí. Ale skúste si prečítať to Kočnerovu Threemu. Nie je to náhodou ten istý pán Kasanický, o ktorom Kočner písal...? Komu to písal? Už teraz ani neviem. O ktorom Kočner písal už neviem komu, že chcú robiť znalecký posudok na Bonaparte, treba to riešiť s Kasanickým, ale pod stovku nejde? Ten istý pán urobil znalecký posudok pre výrobcov kvízomatov. Poľská firma, mám tie papiere, len som ich zabudol zobrať, poľská firma si objednala, lebo tie kvízomaty sa vyrábajú v Poľsku, poľská firma si objednala tento znalecký posudok, ktorý hovorí, že to je vedomostná súťaž.
Podľa mojich informácií firmy, ktoré distribuujú tieto kvízomaty, jedna z firiem sídli na adrese Karpatské námestie 10, Bratislava-Rača. Karpatské námestie 10 je známe tým, že tam sídli asi 500 firiem. Čiže normálne jedna obrovská schránka. Podľa mojich informácií za distribúciou týchto kvízomatov sú bývalí..., dobre, poviem to inak, sú ľudia zo starých mafiánskych zoznamov, ktoré vyšli, myslím, že za Spišiaka unikli tzv. mafiánske zoznamy, na ktorých bol Kočner, Piťo a tak ďalej a tak ďalej. Tak ľudia z týchto mafiánskych zoznamov, tak sú tými a jedni z tých, ktorí distribuujú tieto kvízomaty po Slovensku a tvária sa, že je to vedomostná súťaž.
Mesto Banská Bystrica poslalo list na Úrad pre reguláciu hazardu a ďalším krajským mestám, v ktorom hovorí, že majú obrovský problém s nelegálnym hazardom na území mesta, nevedia si s ním rady a žiadajú štát, aby zasiahol. Taký istý problém má aj primátor Žiaru nad Hronom náš kolega Peter Antal. Taký istý problém majú v Nitre, v Žiline, v Ružomberku a ďalších mestách po Slovensku. Kvízomaty, vážení, zaplavujú Slovensko. Ide o nelegálny hazard.
Aby ste boli v obraze, o čo prichádza štát. Keďže je to vedomostná súťaž, nie hazardná hra, nemusia mať licenciu, ktorá stojí aj 2 mil. euro, aj 5 mil. euro. Keď chcete podnikať v hazarde, kúpte si licenciu za 2 mega, máte na 5 rokov. Nemusia mať licenciu, nemusia mať otváracie hodiny, nemusia platiť žiadne poplatky mestu alebo štátu, nemusia nič. Je to neobmedzené podnikanie. To znamená, dnes by som doniesol tuná na chodbu jeden kvízomat, tu ho postavím. A čo?! Viete, jak to robia? Národná rada mi dá nájomnú zmluvu na dva metre štvorcové, ja si prenajmem dva metre štvorcové na chodbe, dám tam kvízomat a môžte sa aj na hlavu postaviť.
Ďalšia vec. Poplatok, ktorý prevádzkovateľ riadneho, riadneho výherného zariadenia odvádza štátu, je zhruba 5 500 eur ročne, štátu a obci. Podľa mojich informácií je momentálne na Slovensku viac ako 2-tisíc kvízomatov. 2-tisíc kvízomatov, za ktoré štát ani obce nedostávajú ani cent. 2-tisíckrát 5 500 euro, sme na sume 11 mil. euro, o ktoré prišiel štát len tento rok. Podľa mojich informácií vo veľkom sa distribuujú ďalej tieto kvízomaty aj tam, kde sme hazard vyhnali, a to sú napríklad krčmy.
Keď si pamätáte niekedy v krčmách tie automaty boli. Prijali sme novelu zákona, ktorá hovorí, že výherné hracie zariadenia a video lotérijné zariadenia môžu byť umiestnené len v prevádzkach, ktoré sú herňou, a musí ich tam byť minimálne 15 práve preto, aby sme vyhnali z krčiem tie 1-2-3 kusy, ktoré tam dovtedy boli. Automaty zmizli z krčiem. Nahradili ich teraz kvízomaty. Opäť po krčmách všade po Slovensku sa rozširujú kvízomaty, rozširuje hazard.
A ja sa pýtam, pán Lendacký, riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardu, spíte? Pán Lendacký povedal, keďže som mal k tomu tlačovku, že oni vykonali 200 kontrol. Tak ja sa pýtam, že ukážte mi, kde ste vykonali tie kontroly a čo ste tam zistili, lebo mám pocit, že ste nevykonali žiadne kontroly dokopy a nič ste nezistili. A ste len tak šplechli, že ste urobili 200 kontrol. Lebo keď urobím 200 kontrol, tak na kvízomat natrafím. Dostali zoznam prevádzok od Banskej Bystrice, že kde sú tie kvízomaty. Ja sa pýtam. Konali ste? Prečo kvízomaty stále fungujú?
Ďalšia vec. Čo potrebujeme urobiť? Potrebujeme urobiť to, aby tento môj návrh zákona bol posunutý do druhého čítania, aby sme vyriešili ten register vylúčených osôb a v druhom čítaní je nutné dať pozmeňovací návrh. A ja už som kontaktoval aj ministra financií, rozprával som s ním o tom, rozumie, o čo ide, rozumie tomu, že je problém, rozprával som aj s koaličnými poslancami, resp. s predsedami klubov, rozumejú, že je to problém, a potrebujeme urobiť to, aby sa tento návrh zákona dostal do druhého čítania a v druhom čítaní v spolupráci s ministerstvom pripravíme pozmeňovák, ktorý vyrieši raz a navždy tento nelegálny hazard, tieto kvízomaty. A určí napríklad, že jediným oprávneným vydávať znalecké posudky na tieto zariadenia je Technický skúšobný ústav v Piešťanoch, TSÚ Piešťany, štátny podnik. Nie nejaký Kasanický v Žiline. Toto je nutné urobiť, ináč sa to momentálne urobiť nedá. Keďže novembrovo-decembrová schôdza bude posledná, vláda už neurobí nič v tomto smere, lebo v januári už schôdza nebude, môžu urobiť len skrátené legislatívne konanie, čo neurobia, samozrejme, tak nastane situácia, že v marci budeme mať výsledok volieb, vznikne nejaká vláda, niekoľko mesiacov potrvá, kým sa tam niekde noví ministri usadia, kým sa úradníci pomenia, a zrazu tu máme leto 2020, s nelegálnym hazardom sme neurobili nič a štát prišiel o desiatky mil. euro nielen kvôli tomu, že tieto kvízomaty neplatia nič, ani cent, ale aj kvôli tomu, že dnes napríklad prevádzkovatelia herní avizujú, že ak sa toto nevyšet..., ak sa toto rýchlo nevyrieši, nelegálny hazard, tak oni, samozrejme, logicky keďže majú, majú, ako to nazvať, nerovnú konkurenciu, tak oni budú zatvárať tie herne, čomu sa ja teším, nech ich zatvárajú, čo bude ale znamenať menší výber daní z príjmu týchto firiem. A tieto firmy teda majú veľké obraty. Najväčšia má, myslím, okolo 70 mil. ročný obrat. A to nie sú malé príjmy štátu.
To znamená, môj odhad je, ak sa toto nevyrieši, tak koncom budúceho roka štát nekonaním príde o zhruba 30 až 40 mil. euro dokopy. A to si myslím, že je dosť veľká suma na to, aby s tým štát niečo robil. Nie? Toľko v mojej úvodnej reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 16:25 - 16:25 hod.

Lukáč Jozef
Pán kolega, chcem ti poďakovať za tvoj oduševnený výkon, ktorý obraňuje slovenských učiteľov. Myslím si, že za svoju prácu si to zaslúžia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.10.2019 16:10 - 16:12 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1732). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 13:40 - 13:41 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
(Rečník sa postavil pred poslanca Baláža a v stoji do mikrofónu reaguje na jeho faktickú poznámku. Smiech v sále. Aj rečník hovorí, smejúc sa.) Vážený pán kolega, my sme síce zvolali túto schôdzu, ale vy ste ju zablokovali a vy, keďže máte predsedu Národnej rady, ste nedali tým zamestnancom dole vedieť, že schôdza, vážení, nebude, že nevarte štyristo porcií, lebo my tú schôdzu nechceme pustiť. Poslancov tu bolo dosť, bolo ich tu okolo 120 podľa prezenčky. Hej, len ste sa tvárili, že tu nesedíte.
Ale toto je, viete dobre, že je to blbosť, čo sa teraz bavíme, tá schôdza, ale realita je taká, že tu vyhadzujeme stovky a stovky jedál von oknom každý, no, nie každý deň, lebo ja keď ešte teraz otočím, tak o porciu zase menej vyhodenú. Ja, ja akože, viete, ja nechcem, aby sa to jedlo vyhadzovalo, no tak chodím tam a potom tak vyzerám.
Ďakujem. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2019 13:37 - 13:37 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Stručne. Pamätáte si, keď bola zvolaná mimoriadna schôdza na odvolanie Pellegriniho a vy ste ju nepustili. Len ste zabudli povedať dole v jedálni, že schôdza nebude. Štyristopäťdesiat jedál navarených a všetky išli do koša, všetky, štyristopäťdesiat porcií jedla do koša.
Čiže, vážení kolegovia z SNS, dobre, súhlasím, ale čo keby ste začali tu, čo máte to pod kontrolou, Národnou radou, stovky jedál sa tu vyhadzujú, stovky jedál. Srdce mi trhá, keď tých päťdesiat rezňov musí ísť do koša. (Zasmiatie sa v sále.) Ale je to pravda, ale je to pravda. Ale je to pravda. Zamestnanci, moment, zamestnanci si to nemôžu, zamestnanci si to nemôžu zobrať domov, dobre. Nemôžu to nikomu darovať, dobre. A nie je vám ľúto tých stoviek jedál, čo sa tuná vyhodí v Národnej rade? Však poďme príkladom! Poďme príkladom. Zmeňme legislatívu tak, aby napríklad, ja neviem, ako to urobiť, to je len môj zase sedliacky rozum, aby tie jedlá, čo tam ostanú večer, aby sa nevyhadzovali do koša. Ja som sa pýtal tých kuchárok, že čo sa robí s tými jedlami? No my ich musíme vyhodiť. A hovorím, že, a to si nemôžte zobrať nejaké rezne? Že nie, že to sa nesmie, že nemôžme. Hovorím, a všetko ide do koša? Že áno.
Tak teraz si zoberte, teraz si zoberte, koľko tuná jedla ostane. To je taký problém nejak, lebo ak sa to nedá legislatívne rozdať, chápem, tak to upravme, ak to riešime. A teraz si zoberte, koľko je tu vodičov s autami, v Národnej rade myslím, zamestnancov, tak naložím do jednej dodávky tých stopäťdesiat porcií a ich odnesiem do domovov dôchodcov alebo tu máte tie krízové centrá pre matky, čo nemajú do úst. Tak im nosme to jedlo tam.
Čiže, vážení, okej, ale začnime v Národnej rade. Dobre? Začnime v Národnej rade. Tu je obrovské plytvanie a nehovoriac o tom, koľko to je peňazí, ide do odpadu.
(Rečník sa pozrel na tabuľu, na ktorej sa zobrazujú prihlásení poslanci s faktickými poznámkami.) Baláž, dobre.
Ďakujem.
Skryt prepis