Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2019 o 12:47 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 12:47 - 12:49 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladáme ho spolu s kolegami Kollárom, Krajniakom, Krištúfkovou, Pčolinskou, Štarchoňom, Šebovou a Ľudovítom Gogom.
Raz ročne sa stretávame aj s informáciami o výsledku kontrol, dozorov, dohľadov, z ktorých vyplýva, že štát utrpel vysoké škody zlým rozhodnutím, klientelizmom pri uzatváraní transakcií v jeho mene konkrétnymi osobami niektorých ministerstiev alebo iných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy v prospech konkrétnej osoby. Aj napriek prijatým opatreniam reálne nehrozí týmto osobám, aby takto vzniknuté škody mali tieto osoby povinnosť štátu nahradiť.
Súčasne platný zákon č. 514 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov zakladá zodpovednosť spôsobenú orgánmi, tak orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, ako aj zodpovednosť spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy. Podľa nášho názoru v súčasne platnom zákone však absentuje zodpovednosť verejného činiteľa za škodu spôsobenú štátu alebo samospráve pri nakladaní s verejným majetkom.
Cieľom nášho návrhu zákona je rozšíriť okruh zodpovedných osôb za škodu spôsobenú štátu alebo samospráve pri nakladaní s verejným majetkom u verejných činiteľov, a to zavedením ich hmotnej zodpovednosti za porušenie ich povinnosti pristupovať k verejným zdrojom s náležitou starostlivosťou riadneho hospodára.
V návrhu zákona sa zavádza možnosť úhrady škody poisťovňou, ktorú spôsobil verejný činiteľ pri nakladaní s majetkom, ak má verejný funkcionár pre prípad vzniku zodpovednosti za tento typ škody uzavretú poistnú zmluvu, ako aj povinnosť generálneho prokurátora podať v mene štátu alebo v mene samosprávy žalobu o náhradu tejto škody spôsobenú verejným činiteľom.
Tento návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby správy pre občana.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 12:41 - 12:45 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja by som z tohto miesta veľmi rada a veľmi stručne zopakovala, o čom tento predmetný návrh zákona je, ktorý predkladáme.
V prvom rade, prvú vec chcem zdôrazniť to, že tento návrh zákona predkladám počas tohto siedmeho volebného obdobia po tretíkrát. Táto moja iniciatíva, legislatívna iniciatíva vyvstala z toho, že ma oslovili zástupcovia združenia Právo na bývanie, ktorí mi objasnili ich príbeh, ktorý za týmto všetkým je, a keďže som to považovala minimálne ľudsky za vhodné nejakým spôsobom postarať sa o toto, zabezpečiť nejakú nápravu, zjednanie nápravy alebo odstránenie tej krivdy, ktorých sa na týchto ľuďoch spáchalo, rozhodla som sa teda pretaviť to do tejto legislatívnej podoby, pričom po tretíkrát tento návrh zákona, si dovolím tvrdiť, je takpovediac vyšperkovaný v tom zmysle, že ponúka tam istú formu finančnej náhrady alebo je tam ten princíp dobrovoľnosti, kde dotknutí ľudia majú možnosť dvoch ciest.
Pred tým, ako to vysvetlím, ešte na úvod je potrebné povedať, že celý tento problém sa ťahá už vyše 30 rokov, kedy v podstate reštituentom boli vrátené ich byty a, samozrejme, rukojemníkmi celej tejto situácie sa stali nájomcovia týchto reštituovaných bytov. Dosť podstatné je; alebo je potrebné povedať aj to, že v podstate od, za posledných šesť rokov výška toho regulovaného nájomného vzrástla o takmer 200 percent. Čiže v zásade v tomto prípade jednotlivé tie zainteresované strany, to znamená nájomníci reštituovaných bytov, vlastníci reštituovaných bytov, ako aj obce a štát v podstate svojím spôsobom každý ťahá za kratší koniec, niekto viac, niekto menej.
Návrh zákona, ktorý predkladám ja, a v dôvodovej správe, ak ste to študovali, ste sa dozvedeli, že v podstate vyše 80 % dotknutých osôb by privítalo formu finančnej náhrady. Je tam presne uvedený vzorec, podľa akého by sa to vyrátavalo.
A taktiež podľa mňa, keďže všetko spravidla stojí a padá na číslach, je potrebné povedať, že ak by 80 % týchto žiadateľov využilo túto možnosť, že by prijalo túto finančnú náhradu, tak, vážení, úspora v rámci štátneho rozpočtu by bola nemalá, pretože v takom prípade by to stálo štát necelých 47 miliónov eur, avšak ak by sme zobrali premisu, že chceme ponúknuť bytovú náhradu všetkým nájomníkom týchto reštituovaných bytov, tak v takom prípade by to štátnu pokladnicu stálo 70 miliónov eur. Čiže je tu aj úspora na strane štátu, vyhovelo by sa tým, ktorí sú najviac dotknutí, to znamená nájomníkom týchto reštituovaných bytov, mali by možnosť voľby a táto situácia by sa konečne po vyše 30 rokoch vedela elegantne vyriešiť.
Toľko teda z mojej strany, ja verím, že tento návrh zákona, do tretice všetko dobré, nájde podporu naprieč politickým spektrom. Pre tých z vás, ktorí ste čítali, verím, že pri troške objektívnosti uznáte, že je to veľmi elegantné a diplomatické riešenie a raz a navždy by sa sprevadil zo sveta jeden zásadný problém, ktorý keď sa pozeráme naňho okrem čísel aj cez čísla alebo cez optiku jednotlivých ľudských osudov, tak myslím si, že minimálne by nás hrial ten dobrý pocit z toho, že sme odstránili zásadnú krivdu a v nejednom prípade existenčné problémy ľudí, ktorých sa to týka.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2019 12:37 - 12:38 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a o spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Toľko na úvod, viacej poviem v rozprave, do ktorej sa týmto hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 12:20 - 12:20 hod.

Lukáč Jozef
Ďakujem za slovo. Pán kolega, som rád, že prichádzaš s takýmto návrhom zákona, ktorý nielen chráni životné prostredie, ale aj odbúrava byrokraciu, ale hlavne rozväzuje ruky učiteľom, aby boli, aby mohli učiť a nie, aby boli úradníkmi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.9.2019 12:05 - 12:07 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:04 - 10:06 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Madej, teraz skúsme takú interakciu spolu. Vy kritizujete, že podmienkou na náhradné výživné, my navrhujeme, bolo trestné oznámenie, tak. A hovoríte, že malo by byť exekučné konanie, tak? A ja vám hovorím, že je to totálna sprostosť. A viete prečo? Pretože matku nestojí ani cent podanie trestného oznámenia a je to oveľa, oveľa rýchlejšie, ako keď má zháňať peniaze na právnika, ktorý jej napíše návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý príde na súd, na základe ktorého súd nariadi vykonanie exekúcie. Je to zdĺhavý proces, ktorý trvá dlhé mesiace, niekedy až rok, kým vôbec dôjde k vydaniu, k návrhu na vykonanie exekúcie. Matka nemá peniaze na právnika, ktorý by ju v tomto smere zastupoval, a jednoducho trestné oznámenie ju nestojí nič. Matky žiadajú o náhradné výživné preto, lebo nemajú peniaze, a vy chcete, aby tie matky si najprv zohnali peniaze na právnikov, ktorí im, ktorí im napíšu návrh na vydanie platobného rozkazu, potom majú čakať dlhé mesiace, keďže na súdoch sú státisíce spisov, ktoré sú neriešené, a majú čakať, kedy súd vydá návrh na vykonanie exekúcie a potom, kým exekútor, ktorému trvá dva-tri mesiace, kým vôbec zašle nejaké oznámenie o začatí exekúcie.
Pán kolega, veď vy ako právnik musíte vedieť, že kým exekúcia začne, trvá to pomaly rok od toho prvotného úkonu a stojí to dosť veľa peňazí. Podanie trestného oznámenia, ja chápem, že matky majú strach, ja tomu rozumiem, ale matka má väčší strach z toho, že nemá deťom čo dať jesť, a nie ešte zháňať peniaze na právnika, ktorý by musel chodiť a podávať a spisovať tieto návrhy. Preto ja osobne si myslím, že je to hlúposť, čo vy tvrdíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:02 - 10:02 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Neodpovedali ste mi na moju otázku, kde vo vašom návrhu je odstupňovanie výšky sumy žiadateľa s ohľadom na počet detí, o ktorom ste hovorili. Pán poslanec, povedala som, že pokiaľ ste potrebovali tak dlhý čas na úpravu tak dôležitého zákona, akým je náhradné výživné, tak tam naozaj nemáte čo robiť. Vaša rozprava bola v značnej miere o tom, že ste sa ľutovali, čo všetko ste museli pre to spraviť. Na rozdiel od mojej rozpravy, kde ja som hovorila o matkách a deťoch, ktoré sa k náhradnému výživnému dostať nevedia.
Viete, aký je rozdiel medzi vami a nami? Že vy chránite štát a my chránime matky s deťmi. Ale hovoriť viete pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 9:59 - 10:01 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Pán kolega, vy naozaj neviete asi, čo je to dusná atmosféra. Lebo toto je jedna veľmi príjemná rodinná atmosféra a môžete byť absolútne šťastný, lebo tunák nikto do vás neútočí. Sme na jednej lodi tunák a chceme tým matkám pomôcť. Takže vy fakt nebuďte taký útlocitný, lebo to neni veľmi úplne správne na tomto mieste. Tu nikto neútočí. To by ste si mohli zažiť v budúcnosti, ale potom to by ste asi nezvládli. Dobre.
Takže, viete, mňa mrzí to, že vy nič nerobíte na sto percent. Aj stropovanie dôchodkov diskriminuje ročníky ´58, ´59 a ´60. Tu idete teraz zase limitovať a riešiť len 90 % poberateľov výživného. A tunák ukazujete, že tuná keď niekto má 1 500, že ako keď sme tak slabý štát, že sa ideme pokakať z jedného 1 500-eurového výživného, tak to tuná zabaľme, lebo sme jedna banánová republika, keď jeden štát nevie nahradiť jedno výživné niekomu 1 500 eur. Tak to tu rovno zabaľte a nasypte si popol na hlavu, lebo ste neboli schopní zvládnuť financie a ekonomiku štátu. To znamená, že týchto poberateľov tých 1 500-eurových môžeme ich narátať na jednej ruke. Môže byť tých rozsudkov možno 10 alebo 20 v republike. Ale to sú bohatí ľudia, ktorí sú zodpovední a platia si tie deti, takže tam tie matky určite to náhradné výživné brať nebudú.
Teraz, reagoval by som ešte na váš podnet, že, že je tuná veľa odporcov. Ja som, pevne, pevne verím, že ste sa, dúfam, vysporiadali s odporcami v SNS, lebo napríklad pani Kuciaňová, vaša koaličná, takisto tunák predtým, keď sme to predkladali, bojovala za to, že čo si to tuná dovoľujeme robiť náhradné výživné, ktoré vy tu teraz predkladáte, lebo sa môže stať, že to sa prenesie na bremeno štátu, že čo si to tuná dovoľuje Krištúfková toto predniesť. A toto tuná vystupovala pani Kuciaňová. Takže som veľmi; teda som presvedčený, že ste si toto hlavne vo svojich vlastných radoch vysporiadali.
Ale musím vás aj pochváliť, že naozaj súhlasím s vami, že tie matky veľakrát sa boja podať to trestné oznámenie. Musíme tento zákon spolu prijať a musíme ho podporiť. My ho podporíme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 9:25 - 9:26 hod.

Krištúfková Petra
Mrzí ma, že tu opäť neprichádza k žiadnej debate. Pán predkladateľ sa k nej neprihlásil. Nediskutuje, neodpovedá na moje otázky, takže zase mám pocit, že tento návrh nebude konštruovaný tak, aby naozaj týmto matkám pomohol.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 9:23 - 9:25 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Napadlo mi pri tvojom vystúpení, keď si sa pýtala, že prečo až po štyroch rokoch a prečo až teraz, no jednak to, že idú voľby, preto to predkladajú. A mne to pripomenulo iný zákon, zákon o exekučnej amnestii, ktorý sme predkladali od roku 2016. Po roku sa zrazu stal témou aj pre vládnu koalíciu a tvárili sa celý čas, že to idú riešiť. Výsledok je taký, že predložili nejaký paškvil, ktorý v skutočnosti nepomôže ľuďom, ale pomôže súdom, pretože sa zastaví exekúcia, ale na druhý deň opäť sa môže tá exekúcia podať, tá istá. Čiže čo sa vyriešilo? Pomohlo sa súdom.
Čo sa týka náhradného výživného; je to tak, pán kolega. Čo sa týka náhradného výživného, tak opäť je tu, teraz by som povedal, nejaká, nejaká slabá napodobenina nášho návrhu zákona, ktorá opäť má tam rôzne nášľapné míny, ktoré v konečnom dôsledku neurobia ten efekt, ktorý je požadovaný, to znamená, aby sa pomohlo tým matkám tak, ako treba.
A prečo sa to všetko robí takýmto spôsobom? No jednoducho preto, ako povedal mi raz jeden koaličný poslanec, že môžte predkladať, čo chcete, my to potom predložíme sami a vyfúkneme vám tú tému. Lenže ten zásadný rozdiel je v tom, že nám nejde o to, aby sme niekomu vyfukovali témy, ale nám ide o to, aby sme reálne pomohli tým ľuďom. Ak chceme reálne tým ľuďom aj pomôcť, tak jednoducho tie zákony musia byť urobené tak, aby ten efekt mal aj zmysel. Nie, aby tam boli nášľapné míny, ako napríklad aj v tomto prípade, čo sa týka vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis