Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2018 o 12:02 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:02 - 12:07 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už druhýkrát hnutie SME RODINA predkladá návrh zákona o náhradnom výživnom a náš návrh rieši všetky jeho problémy komplexne. Bohužiaľ, zákon o náhradnom výživnom dnes funguje ako akási sociálna pôžička a nie ako náhradné výživné. Dôkazom toho je každoročne klesajúci počet žiadateľov, pretože zákon o náhradnom výživnom funguje zle, resp. nefunguje. Vysvetlím prečo.
Štát nezohľadňuje výšku riadneho výživného, ktoré bolo určené samotným súdom. A tu sa štát správa schizofrenicky. Na jednej strane štát, teda súd určil výšku výživného, ktorá je nutná na výchovu dieťaťa a na tej druhej strane ten istý štát pri poskytnutí náhradného výživného nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdu. Zrazu má za to, že je postačujúca výška maximálne 108 eur. Tak to potom nenazývajme náhradným výživným, ale sociálnou pôžičkou, ktorú ešte treba mimochodom vrátiť.
Ďalšou podmienkou je príjem rodiča. Ten nesmie presahovať 2,2-násobok životného minima, čo je približne 600 eur. Naozaj si treba predstaviť situáciu osamelého rodiča, ktorého príjem je jediným v rodine. A štát určil, že výška 2,2-násobku životného minima je hranicou, kedy dieťa náhradné výživné už nepotrebuje. A nezabúdajme na to, že náhradné výživné potrebujú aj deti, ktoré sú študentami stredných a vysokých škôl, kde náklady sú už naozaj vysoké.
A teraz sa vrátim na samotný začiatok. Návrh na exekučné konanie môže osamelý rodič, najčastejšie matka, podať až po troch mesiacoch, čo sa jej nedostalo k rukám riadne výživné. Viete si vôbec predstaviť, čo spôsobuje takýto výpadok? Štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti z neúplných rodín, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Samotné exekučné konanie musí trvať najmenej tri mesiace a až potom môže rodič požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. A tu je problém. Je totižto nemysliteľné, že štát, ktorý poskytol náhradné výživné, hodí bremeno vymáhania na samotnú matku, respektíve osamelého rodiča. Štát vie vymáhať rôzne pohľadávky, tak je jeho povinnosť chrániť aj deti, zvlášť ak ide o ochranu práv detí, kde je štát viazaný aj medzinárodnými dohovormi. Čo navrhujeme?
1. Exekúciu na neplatiča nebude podávať rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, ale štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Som presvedčená, že štát bude úspešnejší vo vymáhaní výživného, ako samotná matka, teda rodič, ktorému bolo náhradné výživné poskytnuté.
2. Zmena sa týka výšky náhradného výživného, kde navrhujeme, aby rodič, oprávnená osoba dostala náhradné výživné v takej výške, akú určil súd.
3. Zrušenie hranice príjmu, ktorú musí rodič spĺňať, ak chce vôbec požiadať o náhradné výživné, a ňou je 2,2-násobok životného minima. Vychádzam z princípu, že suma výživného predsa už bola určená súdom aj s prihliadnutím na príjem rodičov.
Som presvedčená, že takto postavený zákon naozaj splní úlohu, ktorú má. Zároveň to štát donúti už skutočne prijať účinné opatrenia na vymáhanie tejto povinnosti od dlžníkov.
Vážené kolegyne a kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste tomuto návrhu dali šancu, aby prešiel do druhého čítania. Samozrejme sme pripravení na diskusiu. Pretavme naše slová o deťoch, slobodných matkách a osamelých rodičoch do reálnej pomoci. Skúsme spolu pohnúť s týmto zákonom, ktorý síce máme, ale reálne nepomáha tak, ako by mal. Však štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou.
Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:58 - 12:00 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom rozhodovacej činnosti orgánov štátu. Preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomoc deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti a keď je ohrozený ich zdravý vývin, musí byť a aj je prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Tieto rozhodnutia budú mať priamu vykonateľnosť a budú súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe nahradia náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a bude mať silný výchovný a preventívny účinok.
Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí. Zníži sa stres oprávnených a vymáhaní výživného od neplatiacej povinnej osoby, odstránia sa príčiny ich vzájomných konfliktov a v konečnom dôsledku sa odbúra časové zaťaženie oprávnených osôb a ich detí.
Ďakujem, hlásim sa ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2018 13:08 - 13:12 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás v stručnosti oboznámila s tým, čo predmetná novela zákona zahŕňa, keďže všetci ste mali možnosť si to prečítať do detailov, tak ja by som ešte raz opätovne poukázala na takých základných 5 bodov, ktoré sa dajú chápať ako prínos k súčasnému stavu, pokiaľ ide o duálne vzdelávanie, alebo teda odborné vzdelávanie a prípravu.
V našom hnutí SME RODINA sme jednoznačne za to, že duálne vzdelávanie je dôležitým prvkom v systéme vzdelávania. Že je to také pojítko, samozrejme, medzi školou a praxou, čo všetci vieme. Ale nazdávame sa, že v súčasnosti ešte existuje istý priestor k tomu, aby sme toto skvalitnili a aby sme to skvalitnili jednak k spokojnosti samotných žiakov, ktorí sú zainteresovaní do systému duálneho vzdelávania, ale taktiež aj rodičov, školy a, samozrejme, v neposlednom rade zamestnávateľov.
Ako som už spomínala, prvý bod alebo také prvé nóvum, alebo prínos, ktorý sa dá vnímať, v tomto prípade je to, že navrhujeme vypustiť započítavanie motivačných štipendií a podnikových štipendií do posudzovaných príjmov pri nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
Druhý bod, ktorý je taký zásadný v tomto prípade, sa týka toho, aby sa znížil základ dane z príjmov pre daňovníka, ktorý poskytuje viac ako 400 hodín praktického vyučovania, alebo teda zamestnania pre žiakov, ktorí sú zainteresovaní do duálneho vzdelávania, a síce o sumu 6 400 eur.
No a potom takisto znížiť základ dane z príjmu pre daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v rozsahu viac ako 200 hodín o sumu 3 200 eur. Taktiež zásadný moment, na ktorý bol poukázané, na ktoré bolo poukázané zo strany odborníkov, ktorí sa zaoberajú duálnym vzdelávaním, je to, aby žiak, ktorý z nejakých dôvodov vypadne zo systému duálneho vzdelávania, ako napríklad zdravotné dôvody alebo zmena bydliska, zásadná zmena bydliska a podobne, aby zamestnávateľ mal možnosť zo zákona nahradiť tohto žiaka iným žiakom, ktorý už je zapracovaný a funguje v tomto systéme duálneho vzdelávania a je s ním uzavretá učebná zmluva.
Taktiež dôležitý moment, to je ten bod č. 4, ktorý je zakomponovaný v predmetnej novele zákona, je to, aby žiak mal možnosť vykonávať praktické vyučovanie a zamestnanie aj počas školských prázdnin, pričom aby tam nevznikla nutnosť krátiť obdobie školského vyučovania počas roka, a taktiež je dôležité aj to, aby tento žiak mal nárok na odmenu minimálne vo výške tej minimálnej hodinovej mzdy.
No a v neposlednom rade bod č. 5, tak ten hovorí o tom v predmetnej novele, aby sa rozšírili kompetencie a možnosti kariérového poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a aby sa nejakým spôsobom zintenzívnelo a zapracovalo na tom, aby sa nejak, povedala by som, zintenzívnila tá komunikácia medzi základnými školami, strednými školami a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Takže toto je tých, v kocke tých 5 bodov, ktoré ste mali možnosť si načítať.
Ešte by som rada na záver podotkla, že tieto body vlastne vznikli po komunikácii s ľuďmi, ktorí už nemalú dobu pracujú v tomto prostredí duálneho vzdelávania a poukázali ešte na možné trhlinky v tom dobrom slova zmysle, aby sa toto skvalitnilo, zefektívnilo k spokojnosti už spomínaných všetkých zainteresovaných strán.
Teda na záver ďakujem za pozornosť, a teda verím, že ako to vždy zvyknem povedať, že tento návrh nájde podporu naprieč celým politickým spektrom, keďže je to zase raz k prospechu fungovania už spomínaného duálneho systému, duálneho vzdelávania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2018 12:18 - 12:20 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1179). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, výskum (pozn. red.: správne "mládež") a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.10.2018 10:11 - 10:12 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Netelefonujem. Ďakujem pekne. Nakoľko ide o totožný návrh zákona, ako predkladá OĽANO, tak budem veľmi stručný.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky. Súčasne platná päťročná prax advokátskeho koncipienta sa javí ako neopodstatnene dlhá až diskriminačná oproti iným významným právnickým profesiám. Napríklad u sudcu a prokurátorov je len trojročná prax s podmienkou pripustenia k justičnej skúške. De facto znemožňuje vykonávanie koncipientskej praxe absolventom právnických fakúlt pochádzajúcich z nízkopríjmových rodín, ktorí si nemôžu dovoliť financovať odbornú prax svojich detí po dobu zodpovedajúcu dĺžke ďalšieho plnohodnotného univerzitného štúdia. Navyše sa päťročná prax môže javiť ako neopodstatnená prekážka v prístupe k výkonu slobodného povolania pre ženy, ktoré práve v najcitlivejšom období, teda po ukončení štúdia na vysokej školy, chcú tiež plniť životnú úlohu matky a musia sa tak často na úkor prerušenia praxe advokátskeho koncipienta rozhodovať v prospech rodiny.
Tento zákon je pomerne jednoduchý. Dokáže uľahčiť výrazným spôsobom tento problém. Ja by som vás chcel, páni poslanci, poprosiť, samozrejme, o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:54 - 17:56 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Baláž, vy ak túto hlúposť prijmete, tak tie ceny potravín pôjdu hore. A vy ste presvedčený, že nebudú rásť. Tak sa stavte o váš mandát, že keď tie ceny po tomto zavedení pôjdu, tak že položíte mandát, keď vzrastú ceny. Ja s vami do tejto stávky pôjdem tiež. Keď ste taký hrdina, tak sa postavte a povedzte, položím mandát, keď narastú ceny v týchto štyridsiatich vybraných reťazcoch. To neurobíte, lebo vám takto cvrká. Teraz ideme ďalej.
Pán Bernaťák, vy chcete pomáhať týmto, vy chcete pomáhať slovenským výrobcom. Ale vy týmto neodborným návrhom zákona, ktorý ste takto neodborne pripravili, tak postihnete aj reťazec Starý otec. Starý otec je čisto slovenský reťazec, ktorý ponúka iba slovenské výrobky, a vy idete aj tento čisto slovenský reťazec so slovenskými výrobkami, idete postihnúť 2,5 percentami. Nehovorte, že nie! Áno, aj ten tam do toho spadne, pán Bernaťák. To znamená, že keď chcete hovoriť o odbornosti, tak si to pozrite a zmeňte to! Preto sa o tom bavíme, lebo je to strašne nedokonalý zákon, ktorý postihne aj našich slovenských výrobcov, výlučne slovenských výrobcov. Lebo tento reťazec Starý otec je, len so slovenskými výrobkami obchodujú.
A teraz, pán Paška, ako keď si myslíte, že INESS alebo Klub 500, že sú to banda blbcov alebo hlupákov, ktorí nevedia napočítať, a všetci sa tuná tvárite odborne a že to sú potom hlupáci(?), keď dali jasné čísla, jasne pomenovali tržby, zisky, pomery, obraty štyridsiatich najväčších reťazcov, a keď zavediete túto daň a ony to premietnu do cien potravín, tak zdvihnú ceny potravín o 2,5 percenta. A keď to nezanesú, tak 36 z nich bude v strate, pardon, 34 z nich bude v strate, iba 6 bude v zisku. Tak mi povedzte, čo ste týmto vyriešili? Ja vám poviem čo, veľké gulové ste vyriešili. Bude, budú ľudia platiť väčšie potraviny. Jak tu sedím, budú, len si to neviete priznať, že ste blbosť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.10.2018 17:38 - 17:45 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milí prítomní, k tomuto návrhu zákona máme veľmi veľa výhrad, lebo si myslíme, že nie je ani odborný, ani slušný tento návrh zákona, mala by ho predložiť vláda. Bolo by veľmi rozumné, keby ste ho stiahli a prepracovali.
Mne sa tiež nepáči, že naši slovenskí výrobcovia sú vo veľa veciach diskriminovaní, ale čo idete teraz zaviesť vy? Vy idete zaviesť 2,5-percentný odvod na potraviny. Tak ja to ľuďom to teraz rovno poviem do očí. Milí priatelia, Slovenská republika zo všetkých štátov Európskej únie je na úplnom konci, alebo vlastne na začiatku, je to prvá krajina, ktorá má najrýchlejšie rastúce ceny potravín v celej Európskej únii. Medziročne za minulý rok nám to stúplo päť-šesť percent. Teraz z dielne SNS sa pripravuje návrh zákona, kde vám to ešte stúpne o ďalšie 2,5 percenta. Dobre, keď to prepočítame, možno 1,5 – 2 % navyše. Toto vám priniesla odborne, hrdo, slušne Slovenská národná strana.
Čo sa udeje? Vy si myslíte, vy si myslíte, že keď zavediete tento špeciálny odvod 2,5 %, tak každá z tých sietí si povie, jasné, nezarobím, nezohľadním to v cene, nezvýšim ceny potravín, budeme ľudomilní, neurobíme to, pôjdeme do straty, jasné. Všetci podnikajú za účelom zisku, pán kolega, všetci do jedného. To znamená, všetky reťazce do jedného zvýšia ceny nie o 2,5 %, ale keď už budú zvyšovať, tak šupnú tri, to vám garantujem. Toto je dobrý dôvod. Toto je vaše hrdo, odborne, slušne.
Ja som už dlho takto zlý návrh zákona naozaj nevidel. To má všetko, všetko, všetky atribúty v sebe, v sebe neodbornosti, neslušnosti voči ľuďom. Treba to tým ľuďom povedať. Priatelia, keď tento návrh zákona prejde z dielne SNS, budete mať drahšie potraviny.
Prečo si to myslím? Vy ste si vôbec pozreli slovenské reťazce, alebo zahraničné reťazce obchodné? Tak keby ste si pozreli napríklad Top, keby ste si pozreli Klub 500 z 10.10., tak spravili tlačovú správu a tam 40 najvyšších potravinových, najväčších potravinových reťazcov. Dnes tieto potravinové reťazce, z tých štyridsiatich štyria, štyri tuším sú v strate. Po zavedení tejto dane v prípade, že by nezvyšovali ceny potravín, keby nezvyšovali, tak by sa ocitli, presne 34 firiem z nich by bolo v mínuse, vážení! 34 firiem by bolo v mínuse a iba šiesti by boli, tí najväčší giganti by boli v pluse. O čo vám ide? To znamená, že ani jedna tá, ani jeden ten potravinový reťazec neurobí takú blbosť, že jasné, lebo si Danko zmyslel, tak my budeme v strate. Nie. Navýši to!
Priatelia, vy idete zvýšiť cenu potravín, to je presne toto, tieto 2,5 %, ako keby ste povedali, že ideme; vy tunák sa idete biť do pŕs národniarsky a idete znížiť dépeháčku z terajších 20 % alebo koľko je, 21 alebo koľko je, na 10 percent. A čo idete urobiť v potravinách? Vy idete zvýšiť z 20 na 22,5 percenta. Toto je váš hrdý, odborný, slušný návrh, ktorý ste dnes priniesli. Toto bude dôsledok toho. Zo 40 firiem najväčších podľa Klubu 500 bude 34 po zavedení tohto poplatku v mínuse. To znamená, že ja vám garantujem, jak tu stojím, ani jeden to neurobí, navýši to a prenesie to do ceny výrobkov a do ceny potravín. To bude presne dôsledok vašeho hrdého návrhu zákona.
Vy hovoríte, že chcete získať prostriedky, aby ste pomohli našim potravinárom. Tak zoberme si taký, napríklad taký reťazec Starý otec. Tam sú len slovenské, len slovenské potraviny, len slovenské a idete ho zdaniť 2,5 percentami. Toto je hrdé? Toto je odborné? Pán kolega, toto je odborné? Veď vy idete postihnúť reťazec, ktorý má len slovenské potraviny. (Reakcia navrhovateľa.) Ale to nechajte na mňa, pán kolega, ako hlučne rozprávam, musím veľmi hlučne rozprávať, lebo Slovenská národná strana je nahluchlá, lebo ide proti slovenským občanom, ide zvýšiť dane, ide zvýšiť, ide ich zdaniť na potravinách. Ide zvýšiť daň na 22,5 %, pán kolega. Preto musím byť hlučný, aby ste ma počuli, aby ma všetci dobre počuli, čo to spôsobí. Toto je výsledok.
A ten nezmysel, že musíme toto zdaniť, aby sme získali 150 – 160 mil. do fondu, ktorý zase hrdo, odborne rozdelíte, že to utajíte a nikto nebude vedieť, akým spôsobom, môžete to dať na ryby, ryby, rybičky kľudne alebo na nejaké blbosti, ktoré proste vôbec neovplyvnia spotrebu rýb alebo chov rýb, tak potrebujete 160 miliónov. Tak ja by som vám chcel pripomenúť, že zo zdanenia príjmu od občanov počítate v budúcom roku, že vytiahnete o 900 mil. euro viac ako v tomto. Vláda počíta, že vytiahne od občanov na daniach o 900 miliónov. Z týchto 900 mil. nemôžete podporiť farmárov? Hravo. Nie, vy ste sa rozhodli to robiť odborne tým, že vy zoberiete tým občanom z vrecka ďalšie peniaze. Zoberiete ich tým, že zdaníte tieto reťazce, ony to prenesú, musia to preniesť, lebo len zo 40 najväčších 34 firiem sa ocitne v mínuse po zavedení vašeho nezmyselného návrhu zákona a zvýšia tie, absolútne zvýšia tie ceny potravín.
Kto tým bude postihnutý? No SNS ťažko, ale ja vám poviem kto, matky s deťmi, ktoré už dneska majú problém uživiť svoje deti. Dôchodcovia, ktorí mi píšu, pán Kollár, ja mám tak nízky dôchodok, že sa rozhodujem, či zomriem na hlad, alebo zomriem na chorobu, lebo nemôžem si kúpiť aj jedlo a nemôžem si kúpiť zároveň aj lieky, na ktoré musím doplácať. Tak sa rozhodujem, zomriem na hlad, alebo zomriem na chorobu. A týmto chudákom vy ešte idete zvýšiť cenu potravín a potom sa tu postavíte a budete sa biť do pŕs, jak idete pomôcť tým kúpeľom a tým hotelierom, že idete znížiť dépeháčku o 10 percent.
Vy nemáte hanbu? Tunak chcete tým ľuďom na tom, čo oni, nikto nemusí ísť do hotela sa ubytovať, tie matky ani tí dôchodcovia nemusia, ale tým deťom musia dať jesť a tí dôchodcovia takisto musia jesť každý deň a vy im idete zvýšiť cenu potravín. Hanbite sa, naozaj sa hanbite! Toto je všetko, len nie hrdé, len nie odborné, len nie slušné. Preto návrh zákona nepodporíme a je veľmi dôležité, aby ste ho aj vy pochopili, čo idete spáchať, aby ste to prepracovali, aby to vôbec malo nejakú hlavu a pätu a význam.
Zároveň by som veľmi pekne poprosil, dávam procedurálny návrh, aby sme nepokračovali v prerokovaní tohto návrhu zákona, je veľmi zlý. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 16:18 - 16:20 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Janka, spomínala si sumu zhruba 120 mil. euro, ktorá by mala ísť na ministerstvo pôdohospodárstva. No mňa by zaujímalo, že čo sa s nimi tam bude diať potom. Či dnes predkladatelia vedia povedať, že kde konkrétne, v akej rozpočtovej kapitole ministerstva pôdohospodárstva budú, resp. ako sa budú využívať, kam pôjdu, to znamená konkrétne nejaké návrhy. Lebo viete, argumentovať, že dáme 120 mil. euro naspäť poľnohospodárom, no mňa by zaujímalo, že akým spôsobom a kde, pretože dnes, čo chýba ministerstvu pôdohospodárstva, tak je vôbec nejaká koncepcia, že kam sa má pôdohospodárstvo uberať a akým spôsobom. Dnes ministerstvo nemá žiadnu koncepciu rozvoja, nemá žiadnu koncepciu, ako ďalej sa pôdohospodárstvo bude uberať, ale pýtajú 120 mil. euro pre tento rezort. Tak nás by zaujímalo, že akým spôsobom ich chcú aj využiť. Či to bude opäť nejaká tzv. zelená nafta, o ktorej tvrdíte, že aký to je skvelý, skvelý nápad, ale na druhej strane zabúdate povedať, že drvivá väčšina peňazí zo zelenej nafty pôjde na podporu agrobarónov na repku olejnú. Áno, pôjde tam aj na podporu ovocinárstva a zeleninárstva, ale v oveľa menšej miere.
Čiže nás by zaujímalo, že akým spôsobom 120 mil. bude využitých. Čiže v prvom rade by sme chceli vidieť nejakú koncepciu rozvoja rezortu pôdohospodárstva, že kde sa chce uberať, a potom pýtajte nejaké ďalšie peniaze, nejaké ďalšie veci. Ešte určite vystúpim v rozprave, ale nemyslím si, že toto je celkom premyslený návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 12:27 - 12:29 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pred dvomi rokmi, keď ste tu boli, pán minister, s novelou zákona o hazarde, treba povedať, že zobrali ste do úvahy aj pripomienky opozície, konkrétne aj nejaké moje, myslím, že aj kolegov z OĽANO, boli tam zakomponované. Teraz hovoríte, že ste pripravený taktiež akceptovať nejaké naše pripomienky a zapracovať ich. Za toto ja by som akože vám chcel poďakovať, lebo zo súčasnej vlády ja vidím možno ešte jedného ministra, ktorý je ochotný akceptovať aj pripomienky opozície a nestáva sa to naozaj často. Čiže v tomto smere som naozaj veľmi rád, že máte takýto postoj, ste ochotný komunikovať a baviť sa vecne. Ja som sa snažil svoje vystúpenie naozaj poňať úplne vecne, paragraf po paragrafe, dá sa, samozrejme, to aj nejako emočne obrátiť a aj inak to odprezentovať, ale veci to nepomôže.
Čiže dúfam, že v najbližších tých dvoch týždňoch spoločnými silami vypracujeme nejaké, nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré budú na prínos, na prínos pre hráča. To znamená, mali by sme ich viac chrániť, na druhej strane viac sprísniť a regulovať tento biznis. Už tento návrh zákona, opakujem, sprísňuje podmienky, najmä pre tie kamenné prevádzky, ale hovorím, poďme sa pozrieť ešte na ten online, ako sa to dá vylepšiť. Čiže som rád, že máte tento postoj. A na záver, určite vám budem volať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 12:08 - 12:10 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, Edo, za vystúpenie. Chcem len povedať, že už dnes v podstate od; pán minister, od januára bude ten register vylúčených osôb? Od januára začne fungovať register vylúčených osôb, kde vlastne človek bude musieť sa preukázať občianskym preukazom pri vstupe do herne a pokiaľ bude v tom registri, tak jednoducho bude vykázaný von. To sú ľudia, ktorí sú sociálne prípady, poberajú dávky, ja neviem, majú dlhy na sociálnej, zdravotnej. Sú to ľudia, ktorí budú, ten zákon bude umožňovať, aby sám hráč sa dal do toho registra vylúčených osôb. Čiže ak chce riešiť svoj problém, tak môže sám požiadať o zápis do toho registra a najskôr, myslím, po šiestich mesiacoch si bude môcť ten zákaz ako keby zrušiť. Čiže v tomto smere bolo niečo urobené. Ale máš pravdu v tom, že čo sa týka stávkových kancelárií, no tam také niečo neexistuje, pritom dnes objem peňazí, objem peňazí, ktorý ide do stávkových kancelárií, je oveľa vyšší ako pri tých bežných herniach.
Čo sa týka výhernosti, ktorú si spomínal, tak pri tých mašinách výherných a videolotérie a elektronické rulety a všetky tieto veci, tam tá výhernosť zo zákona nastavená je, myslím, okolo 70 %, to tam je, ale, pravdupovediac, som narýchlo čítal, som hľadal v zákone, ale pri internetovom hraní som to nenašiel. To máš v tomto pravdu. Čiže na toto ešte by bolo dobré sa pozrieť, aby ten výherný pomer bol aj pri internetovom hraní. A teraz nie som si istý, či je, alebo nie je, ale myslím si, že nie je.
To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis