Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

10.9.2019 o 18:37 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2019 18:43 - 18:46 hod.

Kondrót Maroš
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.9.2019 18:37 - 18:38 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1891 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 672 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 453 z 5. septembra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení Výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 382 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 18:32 - 18:34 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona, a preto v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2019 18:32 - 18:34 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 18:16 - 18:20 hod.

Buček Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1887 z 19. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej lehote, v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 682 z 9. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 240 z 5. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 203 z 3. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 11 hlasovať spoločne a tie schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1519), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 206 na svojej 78. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

10.9.2019 17:46 - 17:50 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, ktorý je pod tlačou 1617. Dovoľte mi predložiť informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 16:34 - 16:35 hod.

Senko Ján
!!! Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 16:29 - 16:33 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predložím pozmeňujúci návrh k prejednávanému návrhu zákona, ktorého cieľom je spresnenie právnej úpravy a zmenenie pôvodnej účinnosti zákona tak, aby bola zjednotená k 1. januáru 2020.
V tomto pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje spresnenie pojmových znakov filmového projektu, ktorý v čase registrácie ešte objektívne nie je hotovým audiovizuálnym dielom, tak aby pojmový znak uhradených oprávnených výdavkov bol v legálnom texte výrazovo postavený na budúcej realizácie filmového projektu.
Navrhuje sa taktiež spresnenie právnej úpravy jednak technicky jeho zmenou z negatívneho vymedzenia na pozitívne, a jednak z hľadiska zabezpečenia jednoznačného výkladu ducha daného ustanovenia. Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu v danom ustanovení je zamedziť možnosti párovania dotácie, to znamená poskytnutia finančných prostriedkov z verejných prostriedkov na rovnaký účel z viacerých dotačných zdrojov. Navrhovaná zmena by jednoznačne mala zamedziť neželanej možnosti uplatniť žiadosť o dotáciu z oprávnených výdavkov, ktoré už raz boli uhradené z verejných prostriedkov poskytnutých tomu istému žiadateľovi formou dotácie, či už na podporu audiovizuálnej kultúry, alebo na podporu audiovizuálneho priemyslu.
V § 22f ods. 1 písm. a) budem navrhovať zachovať pôvodný, zachovať pôvodným návrhom zákona ustálenú rozpočtovú záťaž s tým, že Audiovizuálny fond v zmysle analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu poskytne dotácie v zmysle zmluvy so žiadateľom vo výške 33 % až v roku 2021. Aj s ohľadom na uvedenú skutočnosť sa navrhuje upraviť možnosť fondu a prijímateľa finančných prostriedkov dohodnúť osobitnú lehotu splatnosti finančných prostriedkov.
Zároveň budem navrhovať doplnenie nového prechodného ustanovenia z dôvodu ustálenia situácie vo vzťahu k už zaregistrovaným filmovým projektom. Je nevyhnutné, aby bolo jednoznačne zákonom upravené, pre ktoré výdavky projektov registrovaných, zaregistrovaných pred účinnosťou tohto zákona môžu žiadatelia o podporu audiovizuálneho priemyslu žiadať dotáciu vo výške 20 % a 33 %.
Zároveň navrhujem posunúť účinnosť celého návrhu zákona na 1. január 2020.
A teraz navrhované znenie pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. V § 22a ods. 1 písm. c) sa slovo „boli“ nahrádza slovom „budú“.
2. V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky“ a nahrádzajú, sa nahrádzajú slovami „formou dotácie“.
V čl. bod 2. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
3. V § 22f ods. 1 písm. a) sa slová „nie dlhšie ako 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy“ nahrádzajú slovami „v dohodnutej zmluve“.
4. Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 35 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Na základe žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu poskytne fond finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške:
a) 20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,
b) 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.“
V čl. III sa vypúšťajú slová „okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021“.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie body 1, 2 a 4.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 16:05 - 16:07 hod.

Senko Ján
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 15:54 - 15:56 hod.

Senko Ján
Vymazať rámček.
Skryt prepis