Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.9.2019 o 18:59 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 14:23 - 14:27 hod.

Federič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1873 z 18. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80 o Exportno-importnej banke, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Zahraničnému výboru Národnej rady. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu vládneho zákona.
K návrhu zákona ale zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Bol to Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 466 z 5. septembra. A po druhé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť – Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 149 z 3. septembra a Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 678 zo dňa 9. septembra.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 474 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma zároveň výbor Národnej rady poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu vládneho zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 14:04 - 14:05 hod.

Federič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomu návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 12:05 - 12:07 hod.

Martinák Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj svojmu kolegovi za to, že skutočne vystúpil s touto problematikou. Na úvod skutočne v krátkosti, pracujem v lesníctve a poľujem niečo vyše 30 rokov. Súhlasím aj s tým, že početnosť medveďov na Slovensku je rôzna, blíži sa k číslu a ja zastávam číslo 1 200. Úživnosť slovenských revírov Slovenska, kde môže sa medveď vyskytovať, je okolo 300 kusov, hovorí o tom odborná literatúra. Čiže štyrikrát máme premnožených medveďov.
Keď nás učil ešte na lesníckej fakulte, teraz už nebohý profesor Sládek, napísal veľmi peknú knihu Trofejové šelmy Slovenska, kde detailne hovorí aj o správania biotopu medveďa. Príčina kontajnerových medveďov, prvotná, nie sú kontajnery, ale to, že sú premnožené. My sme ešte nevideli pri kontajnerových medveďov obrovského medveďa. Stále je to buď medvedica s mladými alebo menšie medvede, ktoré sú stále štvané a vytláčané.
Ja vidím jediné východisko z tohto, a síce, aby medveď tam, kde je premnožený, bol riadne zaradený do plánu chovu a lovu zveri. Len týmto spôsobom môžme zachovať medveďa, nech je na našom území a zabezpečiť aj ochranu ľudí. K tomu treba však legislatívne zmeny, lebo som si vedomý toho, že vyhláška č. 24/2003, ktorou sa uplatňuje zákon o ochrane prírody, medveď patrí do zoznamu chránených živočíchov a je dokonca tam uvedený ako prioritný druh, lebo boli by sme v rozpore s Európskou úniou. Jednoducho treba s tým robiť, pretože tieto medvede na území Slovenska sú až štyrikrát premno... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 11:40 - 12:00 hod.

Senko Ján
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2019 11:32 - 11:32 hod.

Madej Róbert
Ďakujem veľmi pekne. Rád by som informoval, že na 12.00 hod. sú plánované schôdze ústavnoprávneho výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 10:00 - 10:02 hod.

Kvorka Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať, že kolegovia uznali tie argumenty, ktoré som predniesol vo svojom vystúpení. Samozrejme, sú aj veci, o ktorých hovoril poslanec Janko Senko. Ale len tak na dôvažok ešte o tom nebezpečenstve toho a že práve zavedením a prijatím tohto zákona pristúpime k vylepšeniu celkovej situácie, ktorá na Slovensku je, poviem len taký malý detail. Jedna z organizácií, ktorá takisto uznala a ohodnotila, že je to dobrý zákon a je potrebné ho prijať, je vodohospodársky podnik. Vodohospodársky podnik urobil takú brigádu a za jeden rok zozbierali 700 ton plastového odpadu z hladín riek a vodných tokov a skoro 90 % tohto odpadu boli PET fľaše. Čiže toto je jasný príklad toho, že prečo je potrebné tento zákon prijať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 9:58 - 10:00 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Samozrejme, že vítam každú zmenu, ktorá smeruje k zlepšeniu životného prostredia, k zlepšeniu nakladania s odpadom, jeho likvidácie. To znamená, vítam aj túto zmenu, ak prispeje k tomu, že tie plastové a obalové výrobky, o ktoré sa jedná, budú správne likvidované a bude ich čím najmenej vo voľnej prírode. Na druhej strane si ale len chcem upozorniť na to, aby sme nezabudli aj na to, čo sme v predchádzajúcich rokoch zavádzali a možno vytvorili nejakú kombináciu týchto záležitostí. A to je to, čo som aj hovoril v predchádzajúcom období, že sa to dotkne možno tých menších, menších samospráv, kde nebudú možno takéto zberné miesta na uvedený odpad a v tom prípade zrejme budeme musieť prehodnotiť aj vzťah k organizáciám zodpovednosti výrobcov, ich funkciu v tomto systéme, prehodnotiť zrejme aj percento, akým spôsobom sa bude vypočítavať uloženie odpadu na skládky, pretože to všetko bude mať dopad na systém, ktorý sme zaviedli.
Na druhej strane by som rád upozornil, že máme veľké množstvo plastov, ktoré sú neobalového charakteru. Končia nám v komunálnom odpade a nevieme ich likvidovať, pretože nemáme vytvorené nejaké špeciálne zberné miesta, kde by sa tieto mohli hromadiť a svojím spôsobom drvivá väčšina už výrobkov, ktoré sú určené pre deti, spotrebu pre domácnosť, sú z plastov. Takže zberové spoločnosti nám ich nechcú brať, organizácie zodpovednosti výrobcov nechcú financovať tento zber a v podstate končí nám v komunálnom odpade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 9:52 - 9:57 hod.

Kvorka Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k danej problematike by som sa chcel vyjadriť aj z pohľadu toho, že som bol oslovený a konzultoval som túto problematiku dosť podrobne so Slovenským rybárskym zväzom, ktorý plne podporuje iniciatívu ministerstva životného prostredia na zavedenie a na predloženie tohto zákona, o ktorom dnes tu na tejto pôde rokujeme.
Tobôž, že sa tu hovorí o 86-percentnej podpore obyvateľov k zálohovaniu PET fliaš, je potrebné povedať, že to nie sú len obyvatelia, ale je to aj odborná verejnosť, ktorá sa k tomuto vyjadruje podobným spôsobom. Zálohovanie PET fliaš má okrem tých ekonomických ukazovateľov, ktoré tuná boli povedané od pani poslankyne Zemanovej, aj iný dopad. A ten dopad je hlavne zdravotný dopad. Dopad na zdravie ľudí, ktorý sa dostáva k spotrebiteľovi priamo v tomto prípade cez konzumáciu rýb. Vieme, že sú zahltené vodné toky, že sú zahltené jazerá, rieky, dá sa povedať tomu, že aj brehy rybných revírov týmito PET fľašami, čo má za následok ale takú vec, že PET fľaše, ktoré sa nachádzajú vo vode a ktoré tým prúdom vody robia pohyb na dne vodného riečiska, sa odierajú, z toho vznikajú mikročastice, ktoré požierajú tieto ryby, ktoré my potom lovíme, chytáme. Tí, ktorí majú radi ryby, ich konzumujú a v danom prípade sa dostáva k tomu, že prichádzame k dačomu škodlivému, čo škodí a pôsobí na ľudský organizmus.
V súčasnosti je potrebné povedať, že podľa analýzy Inštitútu environmentálnej politiky sa uvedie ročne na trh miliarda PET fliaš. Miliarda PET fliaš, to je niečo, čo ja si neviem v podstate ani poriadne predstaviť. A vieme z toho, že dokážeme v podstate určitými opatreniami 60 % tohto množstva voľajakým spôsobom dostať tak, aby to neškodilo životnému prostrediu ani nám spotrebiteľom. Na druhej strane je dokázané, že keď sa zavedie ten inštitút, ktorý tuná teraz rokujeme o ňom, a je to bežné aj v Nemecku a v okolitých krajinách, tak dokážeme dosiahnuť, stiahnuť to až na 90 percent. Čiže o 30 % porastieme hore. Aký, tých 30 %, má dopad na zdravie ľudí, ktorí konzumujú tieto veci, a v podstate aj na celkový ekosystém? Prenáša to, prenáša sa to nielen na ryby, o ktorých tuná hovorím, ktoré som konzultoval so Slovenským rybárskym zväzom, ale ide to aj na vtáctvo. Tuná kolega Fecko Martin je ornitológ, čiže myslím si, že on takúto činnosť takisto uvíta, pretože viem, že má zveri rád a že mu záleží na tom, aby k takémuto dačomu nedochádzalo.
Čiže z tohto dôvodu by som chcel podporiť túto iniciatívu a prijatie tohto zákona. Aj by som vás chcel poprosiť, aby ste sa zamysleli nad tými vecami, že netreba sa na toto dívať jedine z pohľadu ekonomického, ale je potrebné tieto veci zvážiť a brať aj z pohľadu zdravotného, ako som tu povedal. No a myslím si, že keď bude tento zákon prijatý, je tu ešte dostatočný priestor na to, aby dovtedy, kým nastane účinnosť tohto zákona, sa pripravili tie v prípade obchodov, malých obchodov, ako pani Zemanová hovorí, aby štát pripravil v rámci celého zákona, vratné automaty bude treba zabezpečiť, bude treba urobiť logistiku a tak ďalej, všetky veci, ktoré k tomu prídu. Ale, samozrejme, tie musia nasledovať až v prípade, vtedy, keď bude zákon od nás tu v parlamente prijatý.
Čiže z mojej strany k tejto problematike asi toľko a musím povedať, že plne podporujem tento návrh, ktorý tuná dneska prerokovávame.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 9:43 - 9:45 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Určite každá zmena vyvoláva rôzne reakcie, ktoré vyplývajú z toho očakávania toho konečného výsledku. Myslím si, že každý návrh sa tu predkladá s cieľom skvalitnenia, zlepšenia situácie. Na druhej strane si myslím ale, že ten rad zmien, ktorý prichádza v oblasti odpadového hospodárstva, bol vo veľmi krátkom časovom období rýchly. Jednoducho pred časom sme zaviedli niektoré záležitosti dotýkajúce sa odpadu ako takého systému a ešte sme v podstate ani nerozbehli niektoré veci. Týka sa napríklad aj poplatku za zneškodňovanie odpadov na skládke a z toho vyplývajúc, ktoré vychádza zo vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a tým pádom aj triedenia tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa triediť dajú.
Zavádzame systém, ľudia si zvykajú, započítava sa nám to do toho vzorca. A teraz opäť sa budeme musieť v rýchlosti pripraviť na niečo iné a pritom máme plno ďalších veľmi výrazných problémov na miestnej úrovni, na miestnej samospráve, ktoré nevieme vyriešiť, najmä tie menšie obce. Nehovorím aj o veľkých mestách, pretože to je zakryté rúškom tajomstva. A osobne si myslím, že v mestách tá miera vytriedenia je oveľa nižšia ako na úrovni miestnej samosprávy s menším počtom obyvateľstva. Len sa skrývajú tieto záležitosti v rôznych zberniach, ktoré sú na úrovni miest prevádzkované. A možno aj v tom, že na úrovni miest nie je toľko zelene, ktorá sa tiež započítava ako biologicky rozložiteľný odpad do toho vzorca.
Takže je tu dosť problémov, ale vítam to. A uvidíme, ako to bude ďalej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2019 18:59 - 19:01 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému návrhu zákona v zmysle rokovacieho poriadku podáva spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1892 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 673 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý máme pod tlačou 1508, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 381 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa paragrafov 81 ods. 2, 83 ods. 4, 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis