Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.9.2019 o 15:50 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 16:29 - 16:33 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predložím pozmeňujúci návrh k prejednávanému návrhu zákona, ktorého cieľom je spresnenie právnej úpravy a zmenenie pôvodnej účinnosti zákona tak, aby bola zjednotená k 1. januáru 2020.
V tomto pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje spresnenie pojmových znakov filmového projektu, ktorý v čase registrácie ešte objektívne nie je hotovým audiovizuálnym dielom, tak aby pojmový znak uhradených oprávnených výdavkov bol v legálnom texte výrazovo postavený na budúcej realizácie filmového projektu.
Navrhuje sa taktiež spresnenie právnej úpravy jednak technicky jeho zmenou z negatívneho vymedzenia na pozitívne, a jednak z hľadiska zabezpečenia jednoznačného výkladu ducha daného ustanovenia. Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu v danom ustanovení je zamedziť možnosti párovania dotácie, to znamená poskytnutia finančných prostriedkov z verejných prostriedkov na rovnaký účel z viacerých dotačných zdrojov. Navrhovaná zmena by jednoznačne mala zamedziť neželanej možnosti uplatniť žiadosť o dotáciu z oprávnených výdavkov, ktoré už raz boli uhradené z verejných prostriedkov poskytnutých tomu istému žiadateľovi formou dotácie, či už na podporu audiovizuálnej kultúry, alebo na podporu audiovizuálneho priemyslu.
V § 22f ods. 1 písm. a) budem navrhovať zachovať pôvodný, zachovať pôvodným návrhom zákona ustálenú rozpočtovú záťaž s tým, že Audiovizuálny fond v zmysle analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu poskytne dotácie v zmysle zmluvy so žiadateľom vo výške 33 % až v roku 2021. Aj s ohľadom na uvedenú skutočnosť sa navrhuje upraviť možnosť fondu a prijímateľa finančných prostriedkov dohodnúť osobitnú lehotu splatnosti finančných prostriedkov.
Zároveň budem navrhovať doplnenie nového prechodného ustanovenia z dôvodu ustálenia situácie vo vzťahu k už zaregistrovaným filmovým projektom. Je nevyhnutné, aby bolo jednoznačne zákonom upravené, pre ktoré výdavky projektov registrovaných, zaregistrovaných pred účinnosťou tohto zákona môžu žiadatelia o podporu audiovizuálneho priemyslu žiadať dotáciu vo výške 20 % a 33 %.
Zároveň navrhujem posunúť účinnosť celého návrhu zákona na 1. január 2020.
A teraz navrhované znenie pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. V § 22a ods. 1 písm. c) sa slovo „boli“ nahrádza slovom „budú“.
2. V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky“ a nahrádzajú, sa nahrádzajú slovami „formou dotácie“.
V čl. bod 2. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
3. V § 22f ods. 1 písm. a) sa slová „nie dlhšie ako 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy“ nahrádzajú slovami „v dohodnutej zmluve“.
4. Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 35 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Na základe žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu poskytne fond finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške:
a) 20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,
b) 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.“
V čl. III sa vypúšťajú slová „okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021“.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie body 1, 2 a 4.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 16:05 - 16:07 hod.

Senko Ján
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 15:54 - 15:56 hod.

Senko Ján
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 15:50 - 15:50 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Diskusia o podpore činnosti cirkví a financovanie cirkví sa tu vedie už dlhodobo. V podstate v každom jednom volebnom období, každá jedna vládna koalícia k tomu pristupovala, snažila sa nejakým spôsobom riešiť túto problematiku, vy možno odlukou cirkvi od štátu, ale v žiadnom prípade sa nedá povedať, že je to záležitosť krátkodobá a že, pretože sa blíži koniec volebného obdobia, tak táto vládna koalícia prišla k tomu, aby doriešila spôsob financovania cirkví.
Vládna koalícia sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, že bude riešiť financovanie cirkví, a v podstate na základe rozhovorov, dohôd so zástupcami cirkví je tu riešenie. Našlo sa, našlo sa riešenie medzi štátom a cirkvami o spôsobe financovania, s ktorým súhlasili obidve strany. Takže to je tá podstata tohto predloženého návrhu a myslím si, že obidve strany v tomto prípade našli konsenzus, a preto aj pani ministerka kultúry mohla prísť pred plénum Národnej rady s týmto návrhom zákona.
Takže v žiadnom prípade nejde o nejaké krátkodobé snaženie a snaženie tesne pred voľbami.
Skryt prepis
 

10.9.2019 15:42 - 15:49 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určený predsedom výboru pre kultúru a médiá za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore a do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady, v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Otváram rozpravu.
Do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku, za klub pani poslankyňa Kaščáková.
Skryt prepis
 

10.9.2019 15:31 - 15:36 hod.

Goga Pavol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1591). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 14:56 - 14:58 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s tým, že treba spresniť podmienky verejného obstarávania, pani Remišová, ale chcem sa jedno spýtať, akým spôsobom sa zameriavate na boj proti korupcii. Zameriavate sa len u tých, u ktorých chcete, a nevidíte tých, ktorí robia to, čo robia, a poviem prečo.
Hovoríte, ako vy budete čestne postupovať, ja vám spomeniem niektorých vašich nominantov, ktorých ste podporili ako primátorov, a čo sa tam deje. Spomeniem strechu v Michalovciach, kde bola verejná súťaž za 4,5 mil., vyhrala ju firma Swietelsky, asi viete, ku komu má blízko táto firma, určite viete, určite nie k strane SMER, a táto firma teraz navyšuje o 0,5 mil. zákazku, zatiaľ čo v Humennom, zase poviem len svoj príklad, som strechu na štadióne opravila za 480-tisíc, a zákon, ktorý sme tu schválili z vašej dielne, pána Beblavého, že vlastne nebol zapísaný, zapísaný podnikateľ v zozname spolupracujúcich s, s rekt..., so sektorom miest a obcí, tak dostal, tak sme dostali pokutu 30-tisíc euro len za to, že tam nebol zapísaný, a keďže sa dopísal, bol čestný a poctivý, tak aj napriek tomu dostal pokutu, lebo takto zle sme schválili zákon.
A ja sa spýtam, či viete o pánu primátorovi, ktorého ste podporili v Humennom, že už sú tam petície, že firma Swietelsky, ktorú som pred chvíľou spomínala, pred dvomi rokmi som otvorila verejnú súťaž, uzavrela som ju. Napísala som Úradu pre verejné obstarávanie, že v nej nebudem pokračovať, lebo tam boli problémy. A pán primátor ju bez všetkého o dva roky podpísal. O dva roky podpísal verejnú súťaž, bude to ešte predmetom sporu.
Neviem, či viete, že vám pán primátor verejne robí súťaže, kde vyhrávajú spriaznené firmy, ktoré priamo sú na jeho plagátoch, a vyhrávajú zákazky, ktoré dajú o 10 eur drahšie, a dokonca posledná zákazka, nákup rolby, bola taká, že vyhrala firma, ktorá bola o niekoľko tisíc eur drahšia. Tak sa vás spýtam, pani Remišová... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:35 - 13:49 hod.

Mojš Milan
Ďakujem. Hlasovať budeme o 17.00 hod. dneska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:34 - 13:35 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že pani prezidentka vrátila predmetný návrh zákona, mám pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý posúva termíny, čiže zmena nadobudnutia účinnosti právneho predpisu sa navrhuje s ohľadom na prebiehajúci legislatívny proces v Národnej rade, ako aj zachovanie ústavných lehôt v ďalšom štádiu legislatívneho procesu. S ohľadom na navrhovanú zmenu termínu účinnosti zákona sa nevyhnutne upravujú aj termíny v prechodnom ustanovení.
Predkladám teda svoj pozmeňujúci návrh:
V čl. III sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „1. októbra“.
V tejto súvislosti sa zároveň v čl. I v bode 8 § 37be vrátane nadpisu slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „1. októbra“ a slová „31. júla“ sa nahrádzajú slovami „30. septembra“.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:31 - 13:34 hod.

Mojš Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 1564).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila predmetný zákon z 27. júna na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564). Vo svojom rozhodnutí č. 3133-2019-KPSR zo 17. júla 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti 4 navrhla päť pripomienok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1669 z 22. júla 2019 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 9. septembra 2019.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon 9. septembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku hlasovať nasledovne: spoločne o pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky uvedených pod bodmi 1 až 5 s odporúčaním neschváliť, vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 380 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis