Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.12.2019 o 17:10 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 17:10 - 17:10 hod.

Zelník Štefan
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov zdravotného výboru, zvolávam zdravotný výbor na zajtra na pol deviatu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 16:11 - 16:12 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1825. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1932 z 28. novembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. decembra 2019 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 10:44 - 10:45 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1931 z 28. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1824), na prerokovanie ihneď Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády budú informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 62. schôdzi a uznesením č. 224 z 3. decembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 18:32 - 18:34 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, vždy návrh zákona zostane návrhom zákona do doby, kým sa neschváli. Tak vyčítať, že aký bol návrh predložený. Ja som poďakoval predkladateľom, že tie sporné veci, aj vy ktoré napádate, z toho zákona sa vypustili, a teda tá bezpečnosť, akceptovali predkladatelia názory odbornej verejnosti a nebude sa zaťažovať žiadna žena nejakým zvýšeným sonografickým vyšetrením alebo intenzitou sonografického vyšetrenia, čo je, teda naozaj vnímame a pozorne sledujeme odbornú verejnosť a aj napriek tomu, že polemiky, ktoré boli aj v médiách, niektorí lekári to obhajovali a tvrdili, že to je bezpečné, skutočne sme si to naštudovali a pozreli sme, že keď sú vážne výhrady odbornej verejnosti práve kvôli týmto vyšetreniam, tak predkladatelia preto predložili ten pozmeňovací návrh. Takže vyjadrovať sa k tomu, že aký bol predložený návrh zákona, vyjadrujme sa k tomu alebo hovorme o tom, čo teraz v Národnej rade je, a pokiaľ nie je schválené definitívne znenie, tak akýkoľvek návrh, ktorý tu padne, je stále len v podobe návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2019 16:37 - 16:41 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ja sa chcem ospravedlniť. Nejak sa mi stalo, že som prehodila dva papiere a neprečítala som bod, na ktorý upozornil správne pán poslanec Poliačik, takže ešte ho doplním.
Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 383/2019 Z. z. sa dopĺňajú takto:
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktorý znie:
„je klasifikovaný ako urgentné kontraceptívum, ak nespĺňa podmienky na zatriedenie podľa ods. 3 alebo 4.“
Čl. IV
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 374/2018 sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 3 5. bode písm. a) sa za slová „výsledky prenatálnej diagnostiky“ vkladajú slová „údaj o informovaní otca počatého“.
Nasledujúci článok sa primerane prečíslujú.
Pán poslanec Suchánek, počuli ste alebo ste zase nepočuli?!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 16:14 - 16:15 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať predkladateľkám za tento pozmeňujúci návrh, pretože zásadným spôsobom sa upravili niektoré veci, a to najmä že sa vypustili z návrhu, práve tá zvýšená expozícia sonografického vyšetrenia a teraz je to naozaj v poriadku, pretože boli zohľadnené práve tie obavy odbornej verejnosti z toho, že pri vyššej expozícii by mohlo dôjsť k poškodeniu plodu, a toto sa vypúšťa. Takže myslím si, že naozaj teraz tento návrh zákona smeruje k tomu, aby žena, ktorá sa pre takéto niečo rozhodne, aby mala dostatok informácií a zvážila tento krok.
Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:39 - 16:12 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Magdalény Kuciaňovej k prerokovanému, k prerokovanému, prerokovávanému návrhu zákona. Náš... Najskôr odôvodnenie.
Pozmeňujúci návrh má niekoľko bodov, ktorými vylepšujeme ochranu nenarodených detí týmito opatreniami. Predlžujeme dobu, v ktorej nie je možné umelo prerušiť tehotenstvo, na dobu 96 hodín z doby 48 hodín, tak ako to bolo v súčasnosti. Následne ďalej navrhujeme vypustiť počúvanie tlkotu srdca embrya alebo plodu. Upresňujeme povinnosť lekára odovzdať žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia.
Ďalej v pozmeňujúcom návrhu navrhujeme zrušiť vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009, ktorá obsahovala písomné informácie o umelom ukončení tehotenstva, a tieto navrhujeme, aby sa stalo, aby sa stali priamo prílohou č. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti. Zároveň tieto písomné informácie spresňujeme, vylepšujeme pre lepšie poučenie žien, ktoré má žena dostať od lekára pred vyslovením informovaného súhlasu o absolvovaní umelého prerušenia tehotenstva. Spolu s týmto poučením zavádzame, aby žena dostala informáciu o rôznych pomoc..., informáciu o sociálnej pomoci a zoznam organizácií, ktoré jej poskytnú pomoc v tehotenstve vedených ministerstvom zdravotníctva.
Ďalej v našom pozmeňujúcom návrhu zavádzame povinnosť ženy vyhlásiť, že informovala otca počatého dieťaťa o existencii dieťaťa a o jej zámere umelo prerušiť tehotenstvo. V nadväznosti na to zavádzame aj výnimky, kedy to nie je za potrebné.
Ďalej navrhujeme, aby v zákone o sociálnom poistení bolo umožnené poistenkyniam, ktoré požiadali o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, poberať nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Tu sme sa napríklad inšpirovali pánom poslancom Krajčím.
V bode č. 5 pozmeňujúceho návrhu navrhujeme zaviesť výdaj postkoitálnej antikoncepcie na lekársky predpis. Vážené kolegyne a vážení kolegovia, plne si uvedomujem, že táto téma rozvírila hladinu našej spoločnosti, čo je dobré. Je to dobré, pretože začíname hovoriť i o hodnotových témach, začíname hovoriť o ochrane nenarodených detí a žien, potrat, umelý potrat nie je pre nikoho dobrý. Pre dieťatko je to konečná, pre ženu to takisto nie je dobré, ale posúďme ďalej, aká bude nasledovať ďalšia rozprava.
Ešte chcem povedať, že sme hľadali naozaj širokú, širokú politickú podporu tohto návrhu zákona v celom politickom spektre, pretože začíname hovoriť i o hodnotových témach, začíname hovoriť o ochrane nenarodených detí a žien. Potrat, umelý potrat nie je pre nikoho dobrý. Pre dieťatko je to konečná, pre ženu to takisto nie je dobré. Ale posúďme ďalej, aká bude nasledovať ďalšia rozprava.
Ešte chcem povedať, že sme hľadali naozaj širokú, širokú politickú podporu tohto návrhu zákona v celom politickom spektre, pretože si uvedomujeme závažnosť tejto témy, nakoľko sme boli ochotní a boli schopní kolegovia počúvať a boli ochotní s nami súhlasiť v týchto bodoch, tak nechávame tieto veci naďalej otvorené a môže sa s nimi ďalej pracovať, ale to, čo je potrebné teraz urobiť pre ochranu nenarodených detí, tak dúfam, že sa nám to podarí.
Teraz mi dovoľte pán podpredseda, aby som predniesla návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Magdalény Kuciaňovej k návrhu spomenutých poslankýň k prerokovanému návrhu zákona.
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňajú takto:
1.V článku I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6b ods. 3 sa číslovka „48“ nahrádza číslovkou „96“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
V čl. I bod 2 znie:
2. § 6b sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5) Pri poučení o aktuálnom vývojovom štádiu podľa § 6b ods. 2 písm. c) je lekár pri sonografickom vyšetrení povinný zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz embrya alebo plodu. Lekár vyhotoví dva identické výtlačky záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúce embryo alebo plod, z ktorých jeden spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva odovzdá žene a druhý založí do zdravotnej dokumentácie ženy spolu s jej podpisom na tomto výtlačku.
(6) Sonografické vyšetrenie a odovzdanie výtlačku záznamu zo sonografického vyšetrenia podľa ods. 5 je pre ženu bezplatné.
(7) Písomné informácie, ktoré sú súčasťou poučenia podľa odseku 2 a ktoré je lekár povinný poskytnúť žene podľa odseku 3, sú uvedené v prílohe č. 5. Okrem písomných informácií uvedených v prílohe č. 5 lekár odovzdá žene písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom podľa § 6c. Písomné informácie sa žene odovzdajú v graficky prehľadnej podobe, ktorá umožňuje ľahkú orientáciu v texte, za týmto účelom môže lekár použiť písomné informácie vyhotovené záujmovým združením občanov, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak je jeho obsah totožný so vzorom podľa prílohy č. 5. Pred odovzdaním písomných informácií do nich lekár zapíše aktuálnu dĺžku tehotenstva.
(8) Hlásenie o poskytnutí informácií podľa ods. 2 obsahuje okrem údajov podľa osobitného predpisu 6d) aj
a) vyhlásenie ženy, že bola poučená podľa ods. 2 a prevzala písomnú informáciu o umelom prerušení tehotenstva, písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom,
b) dátum prevzatia písomnej informácie podľa ods. 3 a podpis ženy potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,
c) dátum a čas hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.
(9) Organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva je Národné centrum zdravotníckych informácií.
(10) Organizáciou zodpovednou za kontrolu dodržiavania poučenia podľa § 6b a prílohy č. 5 vrátane odovzdania písomnej informácie spolu so zoznamom organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve podľa § 6b ods. 3 a dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 je ministerstvo zdravotníctva.
Pri kontrole dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 vychádza ministerstvo zdravotníctva z dátumu skutočného odoslania hlásenia o poskytnutí informácií.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d) Príloha č. 3 šiesty bod k zákonu č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
V čl. 1 sa za bod 2 vkladajú body 3 až 5, ktoré znejú:
3. V § 6c sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie označenie odseku 2 sa zrušuje.
4. § 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia.“
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 576/2004 Z. z.
VZOR
Písomné informácie o umelom prerušení tehotenstva

Neplánované tehotenstvo môže byt' pre Vás traumatizujúca skúsenosť, no umelé prerušenie tehotenstva sa pre Vás môže stať ďalšou traumou. Umelé prerušenie tehotenstva tiež predstavuje vážne riziká pre Vaše zdravie. V tejto chvíli sa Vám môže zdať umelé prerušenie tehotenstva jedinou, aj keď zlou možnosťou. Sú však aj iné možnosti riešenia neplánovaného tehotenstva, ktoré zdravotné riziká minimalizujú. Nakoľko ide o vaše zdravie, prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s možnými rizikami umelého prerušenia tehotenstva. Súčasťou tohto poučenia sú aj informácie o tom, kto Vám môže vo Vašej neľahkej situácii pomôcť. Ak by ste čomukoľvek nerozumeli alebo by ste mali záujem o ďalší rozhovor, prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo na niektorú z organizácií poskytujúcich pomoc, ktorá je uvedená v tomto poučení.

Účel a povaha umelého prerušenia tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva je zákrok, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, a teda aj život v maternici sa vyvíjajúceho človeka v štádiu embrya alebo plodu.
Možno tak urobiť na základe písomnej žiadosti ženy, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebráni tomu zdravotný stav ženy. Zdravotnou prekážkou je aj umelé prerušenie tehotenstva, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov, s výnimkou situácií, ak žena už dvakrát rodila alebo dovŕšila 35 rokov veku, alebo je dôvodné podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom je možné tehotenstvo umelo prerušiť aj po 12 týždňoch tehotenstva. Tehotná žena nesmie byt' k umelému potratu tehotenstva nútená. Kto by tehotnej žene umelo prerušil tehotenstvo bez jej súhlasu, dopustí sa trestného činu. Trestné je aj umelé prerušenie tehotenstva tehotnej žene vykonané v rozpore s predpismi o umelom prerušení tehotenstva a tiež navedenie alebo pomoc tehotnej žene, aby svoje tehotenstvo sama umelo prerušila alebo aby podstúpila nelegálne prerušenie tehotenstva. Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy (nie zo zdravotných dôvodov) uhrádza žiadateľka v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov a možno ho vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií lekárom.

Následky umelého prerušenia tehotenstva

Žena môže mať po umelom prerušení tehotenstva bolesti a mierne krvácať, prípadne sa u nej môžu objaviť fyzické či psychické následky umelého prerušenia tehotenstva. Nakoľko je následkom umelého prerušenia tehotenstva aj usmrtenie vyvíjajúceho sa embrya alebo plodu, rodič (matka aj otec) má možnosť požiadať o pochovanie pozostatkov plodu. Ak tak neurobí, pozostatky embrya alebo plodu budú spálené v spaľovni odpadov. Rodič embrya alebo plodu má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov poverenej pohrebnej službe na ich pochovanie.

Zdravotné riziká umelého prerušenia tehotenstva - fyzické zdravie ženy

Riziká umelého prerušenia tehotenstva na fyzické zdravie ženy môžu byť okamžité, slabé a neskoršie. Ich typ a závažnosť závisia od dĺžky tehotenstva a spôsobu, akým sa umelé prerušenie tehotenstva vykonalo.
Okamžité riziká:
- silné krvácanie,
- zriedkavo šokový stav,
- poškodenie krčka maternice,
- poranenie maternice operačnými nástrojmi,
- poranenie močového mechúra, čreva alebo iných okolitých orgánov.
Tieto poranenia si môžu vynútiť okamžitú brušnú operáciu. Výnimočne môže byt' situácia taká vážna, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy.
Skoré riziká:
- infekcia maternice,
- zápal vajcovodov a vaječníkov,
- zvyšky embrya alebo plodu po umelom prerušení tehotenstva. Niekedy je nutné opakovane odstrániť časti embrya alebo plodu alebo jeho obalov z dutiny maternice kyretou, inak hrozí infekcia a ďalšie komplikácie.
V ojedinelých prípadoch, najmä pri včasnom tehotenstve napriek vykonanému zákroku tehotenstvo pokračuje ďalej. Embryo alebo plod zostáva v maternici, kde sa ďalej vyvíja. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva. Neskoršie riziká:
- neplodnosť. Pozápalové zrasty (zlepenie) v oboch vajcovodoch môžu viesť k neplodnosti. Jazvy alebo chronický zápal v maternici môžu tiež brániť uhniezdeniu ďalších embryí v maternici.
- mimomaternicové tehotenstvo. Pozápalové zrasty vo vajcovodoch prepustia drobnú spermiu, ale embryo už nimi neprejde do maternice. Uhniezdi sa teda vo vajcovode alebo v brušnej dutine.
- predčasné pôrody a samovoľné potraty. Pri násilnom rozťahovaní krčka maternice môže dôjsť k jeho poškodeniu a strate schopnosti udržať ďalšie deti v maternici.
- sérová choroba ďalších detí. Ak má matka krvnú skupinu Rh negatív, potrat zvyšuje riziko sérovej choroby u jej ďalšieho dieťaťa. Ťažký stupeň tejto choroby môže viesť až k smrti plodu.
- rakovina prsníka. Od začiatku tehotenstva hormóny podnecujú bunky prsnej žľazy k deleniu a množeniu. Ak sa tento proces násilne zastaví, zostávajú v žľaze nedozreté „vybudené“ bunky, v ktorých sa ľahšie spustí nádorový proces. Riziko je najviac zvýšené u žien, ktoré umelo potratili prvé dieťa.

Zdravotné riziká umelého prerušenia tehotenstva - psychické zdravie ženy.

Mnohé ženy svoje rozhodnutie podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva spätne ľutujú. Umelým prerušením tehotenstva sa mal ich problém skončiť, no skľučujúce myšlienky naň sa neustále vracajú. Situáciu zhoršuje fakt, že umelé prerušenie tehotenstva sa často ženám pripomína v každodenných momentoch - stretnutie tehotnej ženy na ulici, návšteva nemocnice, náhodná zmienka o potratoch pri rozhovore, kontakt s vôňou či zvukom, ktoré sa spájajú s obdobím, kedy umelé prerušenie tehotenstva podstúpili, rutinná otázka lekára, či niekedy absolvovali operáciu, narodenie dieťaťa príbuzným a podobne. Ženy sa po umelom prerušení tehotenstva trápia najčastejšie vtedy, ak ho podstúpili narýchlo a bez potrebných informácií, pod tlakom konkrétnych ľudí či vonkajších okolností. Hoci bezprostredným pocitom po zákroku môže byť úľava, neskôr sa často zmení na smútok a ľútosť. Mnohé zo žien, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, po ňom zažívajú viac, než len obyčajný smútok. Toto prežívanie môže mať rôzne obdobie trvania a tiež rôznu intenzitu a prejavy - od minimálnych negatívnych reakcií až po závažné psychické problémy. Tu sú popísané najdôležitejšie prejavy:
- depresívne myšlienky a pocity viny. Objavujú sa zvyčajne hneď po zákroku, no niekedy až po dlhšom období. Spustiť ich môžu problémy s iným tehotenstvom, choroba žijúceho dieťaťa, rozchod s partnerom a podobne.
- poruchy spánku. Patrí medzi ne problém zaspať, budenie sa, znížená kvalita spánku, zlé sny.
- problémy v partnerských vzťahoch a v sexuálnej oblasti.
Podľa výskumov má 30 až 50 % žien po umelom prerušení tehotenstva sexuálne problémy, ako je strata potešenia z pohlavného styku, bolestivosť či odpor k sexu, alebo k mužom. Množstvo vzťahov, v ktorých žena podstúpila umelé prerušenie tehotenstva pod hrozbou rozchodu zo strany partnera, sa v krátkej dobe napriek tomu rozchádza. - nadmerné užívanie alkoholu alebo drog. V porovnaní so ženami po pôrode je riziko zneužívania návykových látok u žien po umelom prerušení tehotenstva približne päťkrát väčšie. Vzniká najmä v dôsledku snahy uvoľniť sa od negatívnych emócií po umelom prerušení tehotenstva.
- opakované umelé prerušenia tehotenstva. Ženám po umelom prerušení tehotenstva hrozí štvornásobne vyššie riziko, že pôjdu znova na umelé prerušenie tehotenstva. Má to niekoľko príčin. Prvou je intenzívna snaha opäť otehotnieť a odčiniť tak predchádzajúce umelé prerušenie tehotenstva novým tehotenstvom, často napriek tomu, že pretrváva problematická situácia, ktorá ženu priviedla k umelému prerušeniu tehotenstva. Ďalej je to strata sebadôvery - žena si neverí, že by dokázala byť dobrou matkou.
- samovražedné myšlienky a pokusy. Samovraždy sú najnebezpečnejšou formou sebapoškodzujúceho správania žien po umelom prerušení tehotenstva. V porovnaní so ženami po pôrode je pravdepodobnosť samovraždy až šesťnásobne vyššia. Ešte aj po ôsmich rokoch od umelého prerušenia tehotenstva je toto riziko zvýšené 2,5-násobne. Po umelom prerušení tehotenstva udáva samovražedné myšlienky až 31 % žien.
- posttraumatická stresová porucha. V najzávažnejších prípadoch sa po umelom prerušení tehotenstva môže spustiť porucha, ktorú zažívajú obete vážnej traumy (napríklad živelnej katastrofy, násilia, vážnej dopravnej nehody a podobne). Môže sa rozvinúť u žien, ktoré mali psychické problémy už v minulosti alebo podstúpili umelé prerušenie tehotenstva za mimoriadne dramatických okolností. V prípade posttraumatickej stresovej poruchy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.
Medzi ďalšie prejavy patrí podráždenie (vystrašené reakcie, úzkostné útoky, zúrivosť, nepríjemné telesné reakcie), pocit vyprázdnenia (fyzického aj psychického, citová otupenosť), poruchy príjmu potravy (bulímia, anorexia), zanedbávanie starostlivosti o seba samu, narušené vzťahy (hlavne s ľuďmi, ktorí ovplyvnili rozhodnutie ženy ísť na umelé prerušenie tehotenstva alebo jej nepomohli, keď to potrebovala), problémy vo vzťahoch k ostatným deťom (úzkostlivé obavy o deti alebo naopak, problémy nadviazať citovú väzbu k deťom a ich zanedbávanie).
Osobitným prejavom je syndróm výročia, pri ktorom v čase „výročia“ umelého prerušenia tehotenstva alebo v čase, kedy by dieťa malo narodeniny, dochádza k zhoršeniu vyššie uvedených príznakov, a to dokonca aj v prípadoch, kedy si žena toto výročie neuvedomuje. Ak by ste na sebe pozorovali akýkoľvek z uvedených príznakov a tento príznak dlhšiu dobu neodznieva, je dobré sa o probléme poradiť so psychológom.

Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu

Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie preukázalo nasledovné:
Aktuálna dĺžka tehotenstva je: ... (tam to lekár doplní).
Aktuálny vek embrya alebo plodu je: ...
Závery gynekologického vyšetrenia a sonografického vyšetrenia sú súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Iné možnosti riešenia neželaného tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva nie je jediný spôsob, akým sa dá riešiť neželané tehotenstvo alebo ťažká životná situácia. V prípade, že sa matka rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má viacero možností.

Utajený pôrod

Ženy, ktoré nechcú, aby o ich tehotenstve niekto vedel, a celý čas ho taja, sa niekedy rozhodnú rodiť potajomky a bez pomoci, čo môže byť nebezpečné riešenie. Tomu sa dá vyhnúť tým, že takáto žena požiada v pôrodnici o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Pôrod prebehne pod dohľadom lekára, no personál nemocnice nebude poznať identitu matky. Utajený pôrod je možný aj mimo bydliska ženy. Zdravotná dokumentácia je vedená oddelene a spolu s identifikačnými údajmi matky je zapečatená v archíve ministerstva zdravotníctva. Pri utajenom pôrode má žena právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov, to znamená, že tieto osobné údaje nie je možné sprístupniť. Nezapisujú sa ani do rodného listu dieťaťa, dieťa
teda nepozná identitu biologických rodičov. Pri utajenom pôrode odoberú dieťa od matky hneď po pôrode, aby sa naň citovo nenaviazala. Žena po utajenom pôrode je spravidla umiestnená na bežnej gynekologickej izbe, nie s ostatnými matkami po pôrode, a zastaví sa jej laktácia. Žena má šesť týždňov na to, aby žiadosť o utajenie svojej osoby písomne odvolala. Ak aspoň dva mesiace po pôrode neprejaví o dieťa žiadny záujem, dieťa je uvoľnené na adopciu do svojej novej rodiny.
Okrem utajeného pôrodu existujú aj ďalšie možnosti, na základe ktorých môže byť dieťa zverené do adoptívnej rodiny. Jednou z takýchto situácií je, že rodičia po dobu najmenej dvoch mesiacov po pôrode neprejavia o dieťa žiadny záujem za predpokladu, že im v prejavení záujmu nebráni závažná prekážka. Ďalšou možnosťou je, že rodičia vopred dajú súhlas na osvojenie bez vzťahu ku konkrétnym osvojiteľom. Takýto súhlas musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. Odvolať súhlas možno len do času, kým maloleté dieťa nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. V týchto prípadoch môže byť celý proces osvojenia pomerne rýchly. Pre dieťa je vhodné, aby si na novú rodinu začalo zvykať čo najskôr. Do momentu, kedy bude dieťa zverené adoptívnym rodičom, sa o neho budú starať tzv. profesionálni rodičia vo svojom domácom prostredí.
Ak sa matka či rodičia nechcú po pôrode vzdať svojho dieťaťa, no nemôžu sa o neho postarať, sú tu možnosti, aby sa o dieťa staral niekto iný, kým sa životná situácia rodičov nezlepší. Do úvahy prichádza hlavne náhradná osobná starostlivosť, a to najmä príbuzným dieťaťa alebo jeho blízkou osobou. Možná je aj pestúnska starostlivosť, ktorá sa v mnohom podobá adopcii, avšak je chápaná ako dočasné riešenie, kým sa dieťa bude môcť vrátiť späť k svojej rodine. Počas trvania pestúnskej starostlivosti zostávajú biologickí rodičia jeho zákonnými rodičmi a majú právo sa s dieťaťom stretať.
Je veľa žien, ktoré najskôr uvažovali o umelom prerušení tehotenstva, ale napokon svoje dieťa prijali, porodili ho a starajú sa oň. Situáciu, ktorá sa najskôr zdala neriešiteľná, sa im napokon podarilo zvládnuť. V takomto prípade býva veľkou pomocou morálna opora i praktická pomoc niekoho z rodiny, spomedzi najbližších priateľov alebo od organizácie, ktorá sa na takúto formu pomoci zameriava. Už počas tehotenstva môže tehotná žena požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú
pomoc v tehotenstve, ktorú poskytujú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti.“
4. Za článok I sa vkladajú nové články II a III, ktoré znejú:
Čl. II
Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 5 sa dopĺňa § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Otec počatého dieťaťa má právo na informáciu o existencii počatého dieťaťa a o tom, že žena chce umelo prerušiť tehotenstvo. Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 a 5 je možné vykonať len po tom, ako žena vyhlásila, že otca počatého dieťaťa informovala o jeho existencii a o jej zámere umelo prerušiť tehotenstvo. Vyhlásenie sa nevyžaduje, ak sú život alebo zdravie ženy bezprostredne ohrozené, ak bolo dieťa počaté v dôsledku trestného činu alebo ak otec dieťaťa zomrel, alebo ak oznámenie otcovi nie je možné doručiť pre inú neodstrániteľnú prekážku.“
Čl. III (Tu je veľa čísel.)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z. a zákona č. 385/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 34 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, vzniká nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti podľa prvej vety, najneskôr uplynutím druhého týždňa po dni pôrodu. Poistenkyňa má v takomto prípade právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(8) Ak si poistenkyňa uplatní nárok na nemocenské podľa odseku 7, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni názov zdravotníckeho zariadenia, v ktorom predpokladá pôrod. Sociálna poisťovňa oznámi zdravotníckemu zariadeniu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately deň predpokladaného pôrodu spolu so žiadosťou poistenkyne o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, pričom dodržiava právo na osobitnú ochranu osobných údajov poistenkyne.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aa znie:
„50aa) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Nárok na materské nemá poistenkyňa, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom; to neplatí, ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolá.“
3. V § 48 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala pred pôrodom, vzniká nárok na materské dňom pôrodu. Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala až po pôrode, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti o takéto utajenie.“
Novovložený čl. III nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem, pán podpredseda, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:35 - 15:38 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený predsedajúci. Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu zákona vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2200 z 28. októbra 2019 po prerokovaní návrhu zákona rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
4. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti informácie:
1. V čl. I prvom bode v § 6b ods. 2 písm. c) sa slová „a obrazový záznam“ nahrádzajú slovami „a o poskytnutí obrazového záznamu“.
Gramatická úprava textu nadväzujúca na znenie úvodnej vety. To je z ústavnoprávneho výboru.
2. V čl. I druhom bode v § 6b ods. 5 druhej vete sa slová „spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene“ nahrádzajú slovami „lekár poskytne žene spolu s informáciami o umelom prerušení tehotenstva aj“.
Úvodzovky dole. Gramatická úprava. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu zákona dnes o 17.00 hod., prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:34 - 15:35 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, sme v druhom čítaní zmieneného zákona poslankýň Národnej rady Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Je to tlač 1729.
Cieľom predloženého zákona je zabezpečiť informovanosť žien o aktuálnom vývoji tehotenstva pred vykonaním tak závažného úkonu, akým umelé prerušenie tehotenstva bezosporu je, a zakázať ponúkanie umelého prerušenia tehotenstva z reklam..., reklamným spôsobom. Viacej a podrobnejšie by som rozobrala potom všetky dôvody v ústnej rozprave, do ktorej sa potom, pán predseda, podpredseda, ako prvá hlásim.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2019 15:17 - 15:17 hod.

Pamula Peter
Ja sa ospravedlňujem, že znovu vystupujem, ale stala sa taká malá legislatívnotechnická chyba v tom bode 4.
Prosím opraviť ten, ten dátum z 29. februára 2020 na 31. januára 2020.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis