Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 16:10 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 16:10 - 16:13 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. októbra 2019 č. 2171 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 792 z 19. novembra 2019 odporúča vládny návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV. spoločnej správy.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o tejto zmene s odporúčaním ju schváliť.
Gestorský výbor na základe stanoviska výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 26. novembra 2016 (pozn. red.: správne „2019“) č. 278. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu a hlásim sa potom ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 16:09 - 16:10 hod.

Tittel Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám spolu s kolegom Tiborom Jančulom návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Aplikačná prax ukázala, že nemožnosť vykonávať šport, kolektívny šport profesionálnym športovcom ako samostatne zárobkovo činnou osobou nie je žiaduca, nakoľko neprimerane obmedzuje zmluvnú voľnosť športovcov v kolektívnych športoch. Profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ustanovenie § 51, alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka, ustanovenie § 269 ods. 2.
Navrhovanou úpravou sa umožní športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako samostatne zárobkovo činné osoby.
Ako predpoklade..., predpokladatelia predpokladáme pozitívne vplyvy pre športové organizácie, športovú komunitu a profesionálnych športovcov, čo povedie aj k zníženiu administratívnej záťaže, odbremenenia príslušných orgánov verejnej moci.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv a ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

27.11.2019 16:06 - 16:08 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Ja by som si dovolila predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Dôvodom tohto pozmeňujúceho návrhu boli menšie pripomienky zo strany legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky, takže dovoľte, aby som ho predložila
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej k návrhu zákona poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpory a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 sa doterajší text nahrádza týmto textom:
„V § 43 ods. 5 písm. b) znie:
b) ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti s výnimkou uvedenia na trh Slovenskej republiky bezodplatným poskytnutím kozmetického výrobku dennej spotreby po dátume minimálnej trvanlivosti, ktorý je bezpečný, osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov, 47p) pričom tieto kozmetické výrobky musia byť následne na trhu uvádzané bezodplatne, zoznam kozmetických výrobkov dennej spotreby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47p znie:
„47p) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

27.11.2019 16:03 - 16:06 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil informáciu o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2170 z 22. októbra 2019 rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť, uznesenie č. 791 z 19. novembra 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprerokoval predložený návrh z dôvodu neúčasti predkladateľky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

27.11.2019 16:01 - 16:03 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, keď som predkladala novelu zákona o potravinách č. 152, ktorá sa týkala práve plytvania potravín a možnosti darovania a povinnosti následne darovania potravín z obchodných reťazcov, ktoré by ináč vyhodili do kontajnera, a nie je to malé číslo, vychádza to ročne okolo 700-tisíc ton. Tieto potraviny sa môžu darovať teraz charitám. My sme navrhli, aby sa teda mali povinnosť.
Pri tomto zákone som sa však stretla ešte s jednou zásadnou komoditou, ktorá chýba ľuďom v núdzi. Ono práve z prostredia tretieho sektora a charít som sa dozvedela, že teda ľuďom, samozrejme, prioritne chýbajú potraviny, ale mnohokrát títo ľudia nemajú ani základné hygienické potreby od mydla až po zubnú pastu. Možno je to pre niekoho neuveriteľné, ale, bohužiaľ, je to tak. Pri kozmetických výrobkoch rovnako dochádza k prekročeniu dátumu minimálnej trvanlivosti a často expirované výrobky sú však veľmi dobre použiteľné, len určitým spôsobom sa zhorší ich kvalita, čo pre človeka v núdzi nie je žiadnym problémom. Napr. šampón už nemá takú vôňu alebo farbu, alebo teda mydlo možno už nie je tak parfumované, ale pre týchto ľudí to naozaj problém nerobí.
Preto som navrhla, aby distribútor mohol sprístupniť kozmetické výrobky za predpokladu, že nemôžu ohroziť zdravie ľudí aj po dátume minimálnej trvanlivosti, a to bezodplatne organizáciám, ktoré sa zaoberajú charitatívnou činnosťou.
Toto je v podstate úvodné slovo k tomuto zákonu v druhom čítaní a prihlásila som sa do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2019 14:03 - 14:04 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1868 zo 7. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 81. schôdzi dňa 19. novembra 2019 a prijal uznesenie č. 524, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 v skrátenom legislatívnom konaní na 53. schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:54 - 10:59 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, chcela som si to poistiť, lebo v tomto parlamente niekedy neviete, čo je lepšie spraviť. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo v rozprave.
Ešte raz teda aj pre tých, čo tu neboli, by som len zhrnula, že pozmeňujúci návrh vychádza, ktorý predkladám, vychádza práve zo stretnutí, ktoré prebiehali po prvom čítaní. Boli to stretnutia so zástupcami obchodných spoločností, boli to stretnutia so zástupcami tých najväčších reťazcov, ktorých sa vlastne tento zákon dotýka. Ja som ich aj vymenovala: SAMO, TESCO, COOP Jednota, spoločnosť Free Food, ktorí súhlasia a v podstate vyjadrili podporu tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Na druhej strane, samozrejme, som sa musela opýtať aj tej druhej strany, a to sú charity, ktoré takisto prejavili aj písomný súhlas, že takto, takýto pozmeňujúci návrh by im vyhovoval.
Takže bola by som veľmi rada, keby aj poslanci, ktorí možno boli na tom pôdohospodárskom výbore, keby počúvali a mali záujem o danú tematiku, tak skutočne, si myslím, že by bolo to hlasovanie iné. Úprimne, v rozprave si to môžem dovoliť povedať, chýbala mi aj moja kolegyňa z opozície, s ktorou si vieme fakty vždy vymeniť, a myslím, že keď ide o spoločnú dobrú vec, a v tomto prípade ide naozaj o elimináciu plytvania potravinami, ktoré je enormné na Slovensku, a zároveň pomoci ľuďom v núdzi, tak verím tomu, že by sme spoločnú reč aj na našom pôdohospodárskom výbore našli. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Takže ak dovolíte, by som rada prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Evy Antošovej k návrhu zákona Evy Antošovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
1. V § 6 ods. 5 písm. d) sa slová „bezodplatného prevodu podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „uzavretia darovacej zmluvy podľa odseku 7 alebo odseku 8“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. 1 doterajší bod 1 znie:
1. V § 6 odsek 7 znie:
(7) Prevádzkovateľ, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkami s predajnou plochou väčšou ako 400 m2 , je povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, aspoň s jednou osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii podľa odseku 1, pričom je povinná pred začatím činnosti podľa odseku 11 písm. c) požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie podľa osobitného predpisu.
Tu by som chcela upozorniť, že treba prečíslovať, pozor na prečíslovanie.
3. V čl. 1 doterajší bod 2 znie:
V § 6 za odsek 7 sa vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Iný prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ podľa odseku 7 uvádzajúci na trh potraviny môže uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín, ktoré sú po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, s charitatívnou organizáciou, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Na charitatívnu organizáciu sa vzťahujú všetky povinnosti podľa odsekov 7 a 13.
(9) Zmluva o darovaní podľa odsekov 7 a 8 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať minimálne
a) harmonogram plnení,
b) podmienky dodania a prevzatia potraviny.
Doterajšie odseky 8 a 11 sa označujú ako odseky 10 až 13.
4. V čl. 1 doterajší bod 3 znie:
V § 6 ods. 11 až 13 sa za slová „odseku 7“ vkladajú slová „alebo odseku 8“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.

5. V čl. 1 sa za doterajší bod 3 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú takto:
3. V § 6 ods. 12 a 13 sa slová „bezodplatne prevádza“ nahrádzajú slovom „daruje“. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
4. V § 6 ods. 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsek 11“. Nasledujúce body sa prečíslujú.
Posledný, 6. bod:
V čl. 1 doterajší bod 4 znie:
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) nesplní povinnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní podľa § 6 alebo 7 a odseku 8.“
7. V čl. 1 sa za doterajší bod 4 vkladá bod 5, ktorý znie:
5. V § 28 ods. 4 písm. i) sa za slová „bezodplatného prevodu podľa § 6 ods. 7“ nahrádzajú slovami „uzatvorenia darovacej zmluvy podľa § 6 ods. 7 alebo ods. 8“.
Posledný bod:
8. V čl. II sa rok „2020" nahrádza rokom „2024“.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:45 - 10:51 hod.

Antošová Eva
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 10:35 - 10:35 hod.

Kuciaňová Magdaléna
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vzhľadom na závažnosť daného problému, ktorý je riešený v rámci tohto bodu programu, navrhujem hlasovanie na 17.00 hod. Dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 10:25 - 10:28 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2180 z 22. októbra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 1719) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 218 z 21. novembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis