Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.6.2019 o 16:44 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 16:44 - 16:51 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, verejná ochrankyňa práv predstupuje každoročne pred Národnú radu so správou o svojej činnosti za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Súčasťou jej správy bývajú aj odporúčania pre Národnú radu, akým spôsobom upraviť legislatívu a vychádzajú zo skúseností, ktoré vo svojej činnosti nadobudla, ktoré sa týkajú dodržiavania alebo porušovania základných práv a slobôd. Jedno z odorúčaní, ktoré obsahuje ostatná správa verejnej ochrankyne práv znie takto: Uznať priezvisko dieťaťa otca a matky, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky v takom tvare, v akom ho umožňuje nadobudnúť právna úprava iného členského štátu Európskej únie, ak sa tam dieťa narodilo a dlhodobo tam žije bez ohľadu na to či v tomto štátne nadobudlo štátne občianstvo. Verejná ochrankyňa práv pani Patakyová vo svojej správe za rok 2018 upozornila na prípad matky dvoch maloletých detí, ktorá sa na ňu obrátila so svojim problémom. V tejto súvislosti sa v správe uvádza, dovoľte mi zacitovať: Matka slovenské matričné úrady žiadala o zmenu priezviska detí zapísaného do slovenských rodných listov i na pasoch na taký tvar priezviska, ktorý sa deťom rozhodla zapísať v krajine, v ktorej dlhodobo s ich otcom žijú. Pri zmene priezviska podľa našej právnej úpravy je potrebné vedieť, že zmena sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu. Zmena sa môže povoliť najmä vtedy, ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. V tomto prípade išlo len, išlo o deti len so slovenským štátnym občianstvom, preto nebolo možné postupovať ako v prípadoch dvojitého občianstva. Príslušné matričné úrady v predmetnom prípade nevzhliadli ani dôvod hodný osobitného zreteľa i keď ten bol zrejmý. Komplikácie pri cestovaní, preukazovaní totožnosti na úradoch, v budúcnosti komplikácie v bankách či pri vykonávaní skúšok a preukazovaní nadobudnutého vzdelávania. Aj keby však príslušné matričné úrady uznali dôvody hodné osobitného zreteľa, zmena priezviska u maloletých detí by v zmysle zákona o mene a priezvisku nebola možná. Platí totiž, že takáto zmena nie je možná, ak je v rozpore s pravidlom, že dieťa nezosobášených rodičov s rôznymi priezviskami môže mať na základe ich dohody priezvisko len jedného z nich. Tieto deti mali na Slovensku priezvisko jedného z rodičov, no v zahraničí používali priezviská oboch svojich rodičov. To, že matričné úrady postupovali v súlade so zákonom o mene a priezvisku ešte neznamená, že ich rozhodnutia, ktorými nebola povolená zmena priezviska maloletých detí, nepredstavujú zásah do základných práv a slobôd týchto detí, konkrétne slobody pohybu. Judikatúra Súdneho dvoru Európskej únie jasne hovorí, že skutočnosť, že fyzická osoba je nútená mať v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom iné meno ako je meno určené a zaregistrované v členskom štáte narodenia a bydliska predstavuje prekážku vo výkone práva slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ktoré je zakotvené v čl. 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Verejná ochrankyňa upozornila, že u dieťaťa, ktoré sa narodilo vo Veľkej Británii a má priezvisko zložené z priezviska matky a z priezviska otca zároveň, právny poriadok Slovenskej republiky nepripúšťa možnosť takéto priezvisko uznať. Keďže berieme ľudské práva vážne a bereme vážne aj upozornenia verejnej ochrankyne práv, prichádzame s návrhom, v ktorom vychádzame z odporúčania verejnej ochrankyne práv a navrhujeme zmeniť ustanovenie, podľa ktorého rodičia, ktorí nemajú spoločné priezvisko môžu svojmu dieťaťu určiť dohodou priezvisko iba jedného z nich do podoby, aby podľa novej právnej úpravy mohli dohodou určiť aj priezvisko oboch rodičov. To je možné, ale je to možné vo vzťahu, vo vzťahu k občanom iného štátu. Súčasné znenie zákona o mene a priezvisku totiž umožňuje nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu dieťaťu, ktoré je súčasne štátnym občanom iného štátu. Nerieši však situáciu, keď má dieťa alebo jeho rodičia trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt na území iného štátu bez toho, aby mali súčasne aj jeho občianstvo. Návrhom zákona sa navrhuje umožniť nadobudnutie priezviska alebo priezvisk v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu aj v takýchto situáciách. Inými slovami usilujeme sa zvýhodniť alebo teda odstrániť súčasnú diskrimináciu, keď občania Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň občanmi iného štátu, majú väčší rozsah práv a možností slobodne si zvoliť priezvisko alebo v tomto prípade priezvisko svojho dieťaťa v porovnaní s občanmi Slovenskej republiky, ktorí nemajú štátne občianstvo iného štátu, iba na území iného štátu žijú. Obdobným spôsobom navrhujeme, aby sa zmena mena aj priezviska musela povoliť vždy, ak sa má zmenou dosiahnuť meno alebo priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu opäť nie len pre prípady, keď ide o občana Slovenskej republiky, ktorý je zároveň aj občanom iného štátu, ale aj pre prípady, kedy takýto občan nemá občianstvo iného štátu, ale má na jeho území buď trvalý alebo obvyklý pobyt. V jednom bode ideme nad rámec odporúčania verejnej ochrankyne práv a síce v tom, že navrhujeme, aby sa uvedené zmeny nedotkli iba krajín, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, ale aj iných krajín. Dovoľujem si vás požiadať o podporu nášho návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 16:41 - 16:42 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol návrh novely zákona o mene a priezvisku, ktorý predkladám spolu s kolegami Zuzanou Zimenovou, Milanom Laurenčíkom a Martinom Klusom a Petrom Osuským a návrh vychádza z odporúčaní verejnej ochrankyne práv a jeho obsah by som rád uviedol v rámci rozpravy, do ktorej sa hlásim ako prvý. Tento návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest a životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie, ani na rodinu, manželstvo či rodičovstvo. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 16:33 - 16:40 hod.

Osuský Peter

===== ... ho, že niekto bude tak sprostý, že sa zbaví integrujúceho jazyka, že sa talianska menšina v Spojených štátoch zbaví angličtiny napriek svojej láske k jazyku karuza Marie Kalasovej. Inými slovami nemyslím si, že čokoľvek z toho, čo nám bolo podsúvané a prijatím tejto novely hrozí. Nerobím si ilúzie o tom, že by prijatá bola, ale trvám na tom, že je to produktom liberalizmu zdravého rozumu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 16:33 - 16:40 hod.

Osuský Peter

===== ... ho, že niekto bude tak sprostý, že sa zbaví integrujúceho jazyka, že sa talianska menšina v Spojených štátoch zbaví angličtiny napriek svojej láske k jazyku karuza Marie Kalasovej. Inými slovami nemyslím si, že čokoľvek z toho, čo nám bolo podsúvané a prijatím tejto novely hrozí. Nerobím si ilúzie o tom, že by prijatá bola, ale trvám na tom, že je to produktom liberalizmu zdravého rozumu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:27 - 16:29 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predseda. Ja sa pýtam pán poslanec Paška v čom uzatvára tento návrh novely zákona komunity. V čom sa prieči integrácii? Ja som tuná s podpredsedom Bugárom celkom dobre cez tú slovenčinu integrovaný a keby sme božím riadením túto novelu prijali budeme aj potom dobre integrovaní. A chcem vám na taký drobný dôkaz toho, že integrácia je možná i bez deklaratórnych vyhlásení o prednosti a zadnosti napríklad v tom, že Tomio Okamura je plne integrovaný v Českej republike napriek tomu, že tam takýto zákon nemajú ba dokonca ani prednosť nemajú. Ale Tomio Okamura pochopil , že ak chce byť predstaviteľom politiky v Českej republiky tak sa z integruje i bez zákona. A ručím za to, že všetci moji bývalí študenti maďarskej národnosti, ktorí vyštudovali lekársku fakultu a pôsobia od Bratislavy po Čiernu nad Tisou všelikde, pochopili, že ak majú byť integrovaní tak budú hovoriť po slovensky. Ale naopak, moji kolegovia, ktorí odchádzali Slováci rodom pracovať do Šamorína, do Dunajskej Stredy na ambulancie alebo na kožné oddelenia pochopili, že ak chcú byť integrovaní so svojimi pacientmi naučia sa maďarsky. Integrácia je vec rozumovej úvahy rozumného človeka a rozhodne nie prednosti a zadnosti v čl. I.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:25 - 16:27 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Paška, no neobratný a priehľadný pokus vyrobiť v národnostne stabilnom prostredí nejakú nestabilitu a vyvolať krízu, ktorá povedie k predčasným voľbám. Ja naozaj neviem kto je pôvodcom tejto konšpirácie ale k predčasným voľbám sa môžeme dopracovať iba tak, keď sa vy vo vládnej koalície pohádate a dohodnete sa, že už nechcete ďalej vládnuť. Mne by to nevadilo a priznám sa, že by ma nezarmútilo keby dôsledkom rokovania o tom návrhu zákona bolo, že sa rozpadne vládna koalícia a táto vláda bude vládnuť o niekoľko mesiacov skôr lebo budú predčasné voľby. Bolo by to super ale nie,nie sme až takýto geniálni stratégovia, nepredkladali sme ten návrh preto, aby sa rozpadla vládna koalícia ale preto, že sme presvedčení, že ten návrh má dobrý obsah, že ten návrh zlepšuje stav zákonov na Slovensku a konkrétne znenie zákona o štátnom jazyku. povedali ste, že zákon o štátnom jazyku v súčasnej podobe nezasahuje do slobodného šírenia informácií, ale nie je to tak. Súčasťou slobody šírenia informácií je predsa aj to, že sa sám slobodne rozhodnem v akej forme chcem tie informácie šíriť vrátane toho v akom jazyku chcem tie informácie šíriť. Aký je dôvod, aby napríklad kultúrne podujatia sme mali v zákone ustanovenie, že sa konajú v štátnom jazyku a potom je tam jedna výnimka, druhá výnimka, tretia výnimka, aby sa náhodou nestalo, že nejaké normálne kultúrne podujatie nebude môcť byť v inom jazyku a keď sa príde na ďalší prípad, ktorý nie je pokrytý tými výnimkami tak sa do zákona doplní miesto toho, aby sa celé toto ustanovenie vypustilo a nech si robí každý kultúrne podujatia v jazyku v akom chce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:18 - 16:20 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán podpredseda. No pán poslanec Mizík, obvinili ste nás zo všetkých smrteľných hriechov, ktoré sa dalo. Dokázali ste dokonca do tejto témy vmontovať aj AIDS, čo je skutočne slušný výkon. Neviem teda nakoľko sú obete AIDS v Afrike, kde sa tá choroba prvá objavila a rozišla do celého sveta. Produktom liberalizmu a nakoľko sú liberáli v Juhoafrickej republike v Zaire alebo inde. Ale prosím, keď to vidíte ako liberalizačnú chorobu i tak še dá, ale máte pravdu, že náš zákon je skutočne produktom liberalizmu. Teda produktom slobody ducha a slobody človeka používať v rámci platných rozumných zákonných noriem svoj jazyk podľa vlastného výberu. Keď ste už sa zabrdli v rámci cesty po svete okrem AIDS aj do štátu Izrael na rozdiel odo mňa nie ste zrejme filatelista, ale ja vás ubezpečujem, že na známkach Izraela, ktoré vyšli včera a ktoré vyjdú zajtra o rok a o päť rokov sú nápisy v arabčine. Možno vás to prekvapuje, ale je to tak. Zatiaľ ešte nevyšli slovenské známky s nadpisom fel videk a ani nevyjdu, ubezpečujem vás. Takže, keď si vyberáte takéto príklady, tak by ste sa mali zamyslieť nad palestínskymi poslancami v Knesete a nad podobnými inými vecami, ktoré trošku protirečia tej strašnej veci, ako ste to vymaľovali. Lebo tak ako je tu pán podpredseda Bugár a je to dobré, lebo je to vôľa občanov a voličov, tak sú v Knesete palestínski poslanci. Ale prosím, keďže vaše videnie sveta je také, je, tak pravda je, že fakty ho v zásade neovplyvňujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:16 - 16:18 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Mizík, no najprv som myslel, že sa obmedzíte iba na invektívy voči predkladateľom a nebudem na to reagovať, ale potom ste začali hovoriť niečo aj k obsahu toho nášho návrhu a potom ste sa zase vrátili k tým invektívam a musím povedať, že vás svojim spôsobom obdivujem, že ešte aj do debaty o zákone o štátnom jazyku dokážete montovať Islam. Ohradili ste sa voči tomu, že z našej strany zaznelo voči niektorým kritikom, že treba čítať s porozumením a potom ste predviedli ukážkový príklad toho, ako sa číta bez porozumenia, keď ste už x-tý krát, nie ste v tom prvý povedali, že pedagogická dokumentácia predsa musí byť aj v slovenskom jazyku. Ale však áno, veď to nie je spor. My nenavrhujeme, aby nebola dvojjazyčná, my navrhujeme iba zmeniť ten spôsob ako sa k dvojjazyčnosti dopracujeme. Teda nie, že východisko je dvojjazyčná, ministerstvo určí, ktorá nemusí byť, aleže východisko je, že v jazyku vyučovacom, teda v jazyku menšiny a ministerstvo určí, ktorá musí byť aj v slovenskom jazyku. Čítať s porozumením je dôležité a hovorili ste, že som kritizoval deklaráciu. nekritizoval som deklaráciu, kritizoval som preambulu Ústavy Slovenskej republiky a keď ste tu spomínali Klausa a Mečiara, no tak si prečítajte Ústavu Českej republiky, ktorá nezačína slovami my národ český, ale mi občané České republiky. No a potom ten akýkoľkovek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka je neprípustný no tak, co si vy kefalín představujete pod takým, že akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka. Lebo my sme na to naozaj neprišli, že čo sa tým myslí, akýkoľvek zásah, keď kodifikovanú podobu vyhlasuje ministerstvo kultúry. Tak ministerstvo kultúry v zákone si napísalo, že nemôže zasahovať do kodifikovanej podoby. No skúste mi to vysvetliť pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:03 - 16:05 hod.

Kaščáková Renáta Zobrazit prepis
Ja zareagujem možno na tie cirkvi pán Blanár, áno, aj ministerstvo argumentuje tým, že podľa, teda ustanovenia alebo odporúčania OBSE, tak štát môže pri matrikách prikázať používanie štátneho jazyka, ale tento argument je od veci, lebo tie matriky to je vlastne štátny úradná agenda a tú my vypustiť nechceme, my chceme vypustiť cirkevnú agendu pre verejnosť, teda tú, ktorú nemá nič spoločné so štátom, hej? Čiže tá, tá komunikácia s verejnosťou, to nie je agenda, čiže komunikovať s verejnosťou môžu podľa nás v hocijakom jazyku, ale tú agendu, ktorú vedú, tak tú budú musieť viesť naďalej v štátnom jazyku, na tom nič, nič nemeníme. Takže možno, že ja neviem, niekto si pod komunikáciou predstavuje iba, iba ústny rozhovor, ale komunikácia to je aj písomná komunikácia, to sú možno nejaké listy, nejaké vývesky v kostoloch a podobne, tak tam všade si myslím, že by nebolo ako potrebné obmedzovať jazyk.
A teraz pán Martinák, vy ste hovorili o pani Sárközy, že ona namietala, že tam nie je súlad z našich ustanovení so zákonom o používaní jazyka národnostných menšín? Myslím, že toto presne ona nehovorila, ona hovorila o niektorých ustanoveniach, ktoré by bolo potrebné iba dopracovať, ale myslím, že ste to trošku, trošku zle interpretovali, takže neviem presne čo ste mali na mysli, ale nie som si istá, či by to takto povedala, ako ste to hovorili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 15:57 - 15:59 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Strana Sloboda a Solidarita i Občianska konzervatívna strana sú strany, ktoré stoja dlhodobo konzistente a budú stáť vždy na pozíciách individuálnej slobody. Ja dodávam aj zodpovednosti, to znamená, že stojíme za slobodu, dokonca tak elementárnu slobodu ako hovorí tak ako nám zobák narástol a to bez nezmyselných zákonných pút. Ak tu bola reč o tej kodifikácii, tak keby sme doslovne interpretovali tento paragraf zákona jazykového, to znamená, že ani to ministerstvo kultúry už nikdy v budúcnosti, ani teraz nesmie zmeniť kodifikovanú podobu, lebo to ma zarazené paragrafom zákona, to znamená, ak by takúto múdrosť bol niekto vymyslel pred 100 rokmi, tak tá slovenčina zamrzne v tej chvíli. Samozrejme, že jazyk sa mení a vyvíja a na to netreba byť ani jazykovedec, stačí byť pozorovateľ slobodnej reality a ak teda hovoríme o zdravom rozume, tak ešte raz, tak ako povedal Ondrej Dostál, považujeme za otázkou zdravého rozumu, aby niekto nechápal, nedajbože ako poruchu kodifikovaného jazyka to, že niekde hovoria o grulách, inde o erdeplách a Liptove, v mojej rodine o švábke. Jednoducho neexistuje v normálnej krajine pri zdravom rozume niekoho, kto bude pútať jazyk. Jazyk je slobodná vec a my nijako sa nedotýkame úradného styku a všetkého toho a úplne nakoniec by som veľmi rád videl ako si predstavujete v praxi takzvanú prednosť slovenského jazyka. V čom by to malo (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis