Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.3.2023 o 10:11 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 10:11 - 10:16 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Milé kolegyne, milí kolegovia, tento návrh zákona, pod ktorý som sa ja s veľkou radosťou podpísala, je aj takým ďalším malým krokom v pomoci k takému normálnemu fungovaniu deťom so zdravotným postihnutím. Deťom, ktoré majú špeciálne potreby. Tie špeciálne potreby sa môžu týkať prijímania učiva, môžu to byť rôzne poruchy, kde naozaj veľmi veľkú pomoc môžu spraviť pedagogickí asistenti, ktorých máme stále málo. A mnoho týchto detí, ktoré majú rôzne formy fyzického postihnutia, potrebujú aj pomoc a asistenciu pri úkonoch, ktoré zasahujú už do ich takej tej intímnej sféry. Iste všetci chápeme, že pedagogický asistent a osobný asistent sú trošku rozdielne poslania. Tento osobný asistent, ktorého vlastne toto dieťa so špeciálnymi potrebami má k svojej dispozícii, ktoré mu pomáha pri bežných sebaobslužných úkonoch, či už to je obliekanie, osobná hygiena alebo aj dávanie rôznej medikácie a starostlivosť v prípade potreby, je človek, ktorý je tomuto dieťaťu veľmi blízky. Dieťa si naňho zvykne a je mu prirodzené, že mu asistuje aj pri úkonoch, ktoré sú veľmi intímne, napríklad tá toaleta alebo hygiena. Preto si myslím a som presvedčená o tom, že naozaj v rámci komfortu v rámci bežného fungovania a čo najlepšieho fungovania aj v tej škole, aj z hľadiska takého dobrého pocitu, aj z hľadiska možnosti sústredenia sa na to vyučovanie je potrebné, aby toto dieťa, ktoré tieto špeciálne potreby má, malo pri sebe člo... malo možnosť mať pri sebe človeka, ktorý je naňho zvyknutý a na ktorého je ono zvyknuté, ktorý pozná jeho potreby, vie, ako riešiť jednotlivé situácie a nemusí so svojimi potrebami sa obracať na učiteľa a pedagogického asistenta a nejakým spôsobom sa nemusí improvizovať počas vyučovania asistencia.
Na čo narážame neustále, to som ešte nestihla ani ako zvyknúť, ale vidím, že to tak funguje v mnohých rezortoch, je to, že máme pocit, že toto sú sociálne veci, toto je zdravotníctvo, toto je školstvo. A jednoducho máme takéto nejaké princípy, máme tu nejaké také priehradky a každý má tu svoju. Ale ja si myslím a som presvedčená o tom, že ak nám ide naozaj o dobro, o vzdelávanie, o rozvoj, všestranný rozvoj týchto detí so špeciálnymi potrebami, ale rovnako hodnotnými a vzácnymi ako sme my všetci, ktoré majú svoj potenciál, tak potrebujeme vytvoriť také podmienky, aby mali čo najlepšiu možnosť aj počas toho vyučovania aj sa sústrediť, aj sa zapájať do toho vyučovania, aj byť v poriadku z hľadiska zdravotného, z hľadiska hygienického, z hľadiska napĺňania potrieb, ktoré majú.
A som presvedčená o tom, že politika sociálna a rodinná by mala byť tak vstavaná, aby napĺňala a pomáhala potrebám hlavne ľudí, ktorí si nevedia sami inak pomôcť. Mala by prichádzať k nemu. Nemala by byť postavená nejaká sociálna služba ako princíp nad to a nemala by byť striktne vyhradená, že takto sa to musí robiť. Ona by mala byť flexibilná a mala by byť dostupná vtedy a tam, kde je potrebná. Pretože to dieťa naozaj môže tú osobnú asistenciu viac potrebovať v tej škole, kde nemá pri sebe maminu alebo tatina, kde je medzi mnohými inými deťmi a možno prežíva aj ostych, aj sa trápi s niektorými svojimi problémami a možno v tom poobednom čase tá mamina už keď príde z práce, tak sa mu vie venovať. A preto som presvedčená, že nemali by sme rozmýšľať rezortne, malo by sme rozmýšľať, ako by som povedala, proľudsky. Mali by sme tie služby poskytovať a miešať a nastavovať tak, aby prichádzali čo najbližšie a čo najlepšie korešpondovali s potrebami týchto detí. Ony si to zaslúžia a ony to veľmi potrebujú.
Tak by som bola veľmi rada, milí kolegovia, milé kolegyne, keby ste tento zákon podporili, považujem ho za veľmi dobrý, veľmi potrebný, jeden z mnohých, jedna z mnohých úprav, ktoré by sme ešte vo vzťahu k ľuďom a deťom so špeciálnymi potrebami mali urobiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 10:03 - 10:04 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, ďakujem že si otvoril tento zákona pretože potrebuje isté úpravy. A aj keď si už spomenul pána riaditeľa fondu, ja to ešte raz zopakujem, že s týmto zákonom s takouto podobou Fond na podporu vzdelávania zásadne nesúhlasí, keďže by to znamenalo poskytovanie bezúročných pôžičiek. Fond má s poskytovaním a správou pôžičky náklady, ktoré sú financované výlučne z účtovných poplatkov a úrokov. Pokiaľ budú poskytované pôžičky bez úročenia nebude mať fond náklady na správu pôžičiek vykryté a tie bude musieť financovať z finančných prostriedkov určených na pôžičky. Ty si už vlastne povedal, že ste sa dohodli, áno, že príde pozmeňujúci návrh zákona. Takže ďakujem za ústretovosť, ďakujem za tento zákon a rada by som aj ja potom ešte po dohode s tebou dala ďalší pozmeňujúci návrh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.3.2023 9:55 - 9:56 hod.

Majorová Garstková Jana
Ja ešte len krátko by som chcela povedať, že v súčasnosti môžu mestá a obce využívať výnos z poplatku za rozvoj na niekoľko oblastí, ktoré zahŕňajú viacero súčastí nášho života, či už ide o vzdelávanie, zdravie, oddych, šport, kultúru, či životné prostredie. V Kežmarku odkiaľ pochádzam, máme tiež historický cintorín, nový cintorín
====
Skryt prepis
 

21.3.2023 9:53 - 9:54 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona tlač 1451. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tomto, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhuje Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

21.3.2023 9:17 - 9:17 hod.

Dobeš Peter
Pán predsedajúci, prosím hlasovať o tomto bode programu dnes o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 9:17 - 9:17 hod.

Andrejuvová Anna
Ja iba krátko. Ďakujem za doplnenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 9:15 - 9:17 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj pani kolegyni Andrejuvovej za veľmi dôkladné vysvetlenie. Ja chcem len podčiarknuť, že zmena rodného čísla sama o sebe nezmení pohlavie, ani dátum narodenia. Tým, že štát v rodnom čísle určitým spôsobom zachytáva informáciu o pohlaví jednotlivca, nijako neodráža, ako sa tento jednotlivec subjektívne vníma. Štát v rodnom čísle zaznamenáva objektívnu informáciu o pohlaví nositeľa, nie to, či nositeľ rodného čísla vníma túto skutočnosť ako rozporuplnú s vlastnými pocitmi. Čiže akékoľvek obviňovanie predkladaného zákona z toho, že berieme niekomu slobodnú vôľu alebo že, ako povedala pani predkladateľka, znemožňuje to tranzíciu, nie je pravda. Tu ide len o to, aby bol poriadok v štátnej registrácii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 9:10 - 9:15 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Milí kolegovia a kolegyne, dovoľte mi, aby som vo svojom krátkom vystúpení odôvodnila návrh novely zákona a odpovedala na tri základné otázky súvisiace s prerokovanou novelou zákona o rodnom čísle. Sú to tri otázky, ktoré súvisia: čo je rodné číslo, prečo potrebujeme spresnenie platného zákona a či znemožní predložená novela tranzíciu. Poďme pekne po poriadku.
Čiže ešte pred mesiacom by som neverila, že bude potrebné v parlamente hovoriť o tom, že čo vlastne rodné číslo je. Zdá sa však, že niektoré kolegyne a kolegovia, niektoré aktivistky a aktivisti nielenže zákon o rodnom čísle nečítali, ale obávam sa, že nad dôvodom existencie rodného čísla sa ani nezamysleli. Dovoľte mi teda ako právničke stručný úvod do histórie rodného čísla.
Na území bývalého Československa sa história rodného čísla začala písať v roku 1924, a to schválením zákona 221/1924 Zb. o poistení zamestnancov pre prípad nemoci, invalidity a starnutia so zavedením čísla dôchodkovej poistky. Základom čísla dôchodkovej poistky, teda predchodcu dnešného rodného čísla bol dátum narodenia poistenca a už vtedy sa v ňom rozlišovalo pohlavie poistenca. Viete prečo? Pretože ženy chodili do dôchodku skôr. Mimochodom ženy dnes chodia do dôchodku skôr. Rodné čísla sú súčasťou, so súčasnou štvormiestnou koncovkou za lomkou sa začali na Slovensku prideľovať v roku 1953. V roku 1985 sa pri určovaní rodných čísiel prešlo k centrálnemu generovaniu pomocou počítača, aj k vyplňovaniu priamo matrikami. Toľko stručný úvod.
A ponúkam ešte jeden zaujímavý fakt na záver úvodu. Rodné čísla sú na území dnešného Česka a Slovenska ľahko zapamätateľné. Stačí totiž, ak si každý zapamätáme posledné štvorčíslie. Prvých šesť čísiel si ľahko odvodíme od svojho dátumu narodenia. Dnešné konštruovanie rodných čísiel je teda v najlepšom zmysle ´use friendly´, alebo ak veľmi chcete priateľské pre užívateľov.
Vráťme sa teraz k otázke, čo je vlastne rodné číslo. Rodné číslo je v zmysle platného zákona 301/1995 Z. z. o rodnom čísle trvalý, identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch. Využíva sa napríklad na jednoznačnú identifikáciu osôb v zdravotníctve, v systéme sociálneho poistenia, v pracovno-právnych vzťahoch a podobne.
Teraz si zodpovieme, prečo potrebujeme spresnenie platného zákona. Pretože v aplikačnej praxi došlo k nejednoznačnému výkladu pojmu pohlavie v súvislosti s prerokovaným zákonom. Podľa § 8 platného zákona o rodnom čísle totiž ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla na základe bližšie nešpecifikovaného lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Považujem za historickú pikantériu, že zákon, ktorý v druhom paragrafe hovorí o zabezpečení jednoznačnosti v informačných systémoch, v ôsmom paragrafe nejednoznačne pracuje s termínom pohlavie. Tento návrh prešiel za vlády Vladimíra Mečiara, ministra Hudeka ako ministra vnútra, a predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča.
Vráťme sa teda k pojmu pohlavie. Dovoľte mi zacitovať z príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovania EÚ, ktorú spracovala Oľga Pietruchová. Citujem: "Pohlavie, anglicky sex, je biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou alebo mužom. Je identifikovateľné na základe základných pohlavných orgánov. Chromozomálnej a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných znakov." Na strane 19. Pojem pohlavie je teda nespochybniteľnou biologickou skutočnosťou, ktorá okrem iného súvisí s genetikou. Pri tranzíciách nedochádza k zmene chromozomálnej a hormonálnej výbavy, a teda nedochádza ani k zmene biologického pohlavia. Spresnenie platného zákona teda potrebujeme preto, aby sme jednoznačne povedali, že ak v rodnom čísle a v registri je uvádzané pohlavie človeka, myslíme tým biologické pohlavie. A zároveň ponechávame možnosť administratívnej zmeny rodného čísla a tiež zmeny mena a priezviska v prípadoch nesprávne určeného pohlavia. Podmienkou ostáva lekársky posudok, ktorý preukazuje, ktorý poukazuje na, ktorý sa preukazuje na základe genetických testov, že došlo v minulosti k nesprávnemu určeniu pohlavia. S ohľadom na funkcie a potreby štátu a spoločnosti je rozhodujúca a smerodajná evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodne zamýšľaným zámerom zákonov.
A po tretie, znemožní predložená novela tranzíciu? Nie. Neznemožní. Záujemcovia budú môcť tranzíciu naďalej postupovať. Čo sa jednoznačne upraví, je, že ich rodné číslo bude naďalej odrážať ich biologické pohlavie.
A úplne na záver mi dovoľte krátko. Rodné číslo má byť v zmysle platného zákona trvalým identifikačným osobným údajom, ktorý zabezpečuje jednoznačnosť konkrétnej osoby vo verejných informačných systémoch. Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. S ohľadom na funkcie a potreby verejných a súkromných inštitúcií je rozhodujúca evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodne zamýšľaným zámerom zákonov.
Preto vás prosím o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 8:55 - 9:10 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Milí kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som vo svojom krátkom vystúpení odôvodnila návrh novely zákona a odpovedala na základné tri otázky súvisiace s preroko...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 8:55 - 9:10 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1486). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení pre mňa ako spravodajcu vyplývajúc z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis