Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2020 o 18:08 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 18:08 - 18:11 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, keďže tento zákon bol veľmi intenzívne a široko konzultovaný aj s našim rezortom, chcel by som sa vyjadriť k tomu, že všetky tie opatrenia, ktoré sú tam na podporu mamičiek a na uľahčenie ich rozhodnutia v prípade ak majú obavy zo zlej sociálnej situácie, aby sme uľahčili to rozhodnutie mať dieťatko. Boli prekonzultované s našim rezortom a chcem v tomto zmysle podporiť túto tento návrh zákona pretože si myslím, že je tam veľa dobrých vecí a odstránili sme všetky technické alebo legislatívne problémy, ktoré by mohli v tejto súvislosti nastať. Niektorí si kladú otázku, že či má zmysel aj takýmito povedal by som drobnosťami aj keď to nie sú samozrejme z toho finančného hľadiska úplné drobnosti podporovať a vylepšovať situáciu v prospech toho, aby sa nemusela žiadna mamička báť či si bude môcť dovoliť mať dieťa. Myslím si, že štát má robiť takéto opatrenia na pomoc mamičkám a spomenul som si počas tejto rozpravy na jeden rozhovor, ktorý dával pán profesor Krčméry a hovoril tam takúto príhodu. Na brehu mexického zálivu stretol americký turista rybára a ten rybár starček chytal hviezdice, ktoré neustále vyplavoval príliv a chytal každú tú hviezdicu a hádzal ju naspäť do mora. A ten turista sa ho pýta, že prečo to robíš všetky aj tak nezachrániš. Ten rybár sa zohol, chytil tú jednu hviezdicu hodil ju do mora a povedal ale túto áno. A týmto návrhom zákona máme možnosť pomôcť konkrétnym mamičkám pomôcť im zachrániť ich v tej ťažkej situácii keď sa musia rozhodovať a robiť dôležité životné rozhodnutie, preto by so vás chcel poprosiť, aby ste podporili tento návrh zákona. Ďakujem. (Potlesk.) ... že by stačilo prečítať len tú vetu, kde sa mení dátum účinnosti, zmeňme rokovací poriadok, ja to určite, určite rada podporím. Ešte mi dovoľte, pán predsedajúci, vzhľadom na prednesený pozmeňujúci návrh pani poslankyne Hatrákovej, dovoľujem si vás požiadať o vyňatie bodov 9, 13 a 14 z môjho prvého pozmeňujúceho návrhu na osobitné hlasovanie s mojim návrhom neschváliť, lebo termíny upravuje pozmeňovací návrh pani poslankyne Hatrákovej. Čiže aj tu tieto body 9, 13 a 14 boli vyňaté na osobitné hlasovanie aj pred troma týždňami práve preto, že, že a teraz musia byť, lebo sa tam hovorí o dátumoch. Čiže ja som samozrejme otvorená hlasovaniu Národnej rady, ale ja si myslím, že by sme nemuseli hľadať problém tam, kde ten problém nie je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 17:44 - 18:03 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pán predseda. Myslím, že argumentácií a dôvodov na podporu nášho zákona už zaznelo veľa. Dovoľte mi teda prosím oboznámiť vás s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154). Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 576/2004 z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
Po 1. V čl. II bod 6 znie: „6. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 13a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.januára 2021.
Pri žiadostiach o umelé ukončenie tehotenstva, ktoré boli podané do 31. decembra 2020, sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.".
Po 2. ČI. VIII znie: „ČI. VIII. Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Po 1. V § 1 ods. 1 sa slová „dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí" nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí".
Po 2. V § 1 ods. 2 sa za slová „nevyhnutných potrieb" dopĺňajú slová „tehotnej ženy a".
Po 3. V § l sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: "Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Po 4. V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dieťaťa" vkladajú slová „a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa".
Po 5. V § 2 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie: „ po 3. matke dieťaťa nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.".
Po 6. Nadpis druhej časti znie: " Príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí".
Po 7. V § 3 odsek 1 znie: „ Matka dieťaťa má nárok na prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a jej tehotenstvo presiahlo 24 týždňov a na druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Otec dieťaťa má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo."
Po 8. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „pre dieťa" dopĺňajú slová „po jeho narodení".
Po 9. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „na dieťa, ktorého matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa alebo iná dávka toho istého druhu v krajine trvalého pobytu matky.".
Po 10. V § 3 ods. 4 sa slová „podľa § 2 ods. l písm. a), ak" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. l písm. a) alebo písm. b) tretieho bodu, ak matka dieťaťa".
Po 11. § 4 vrátane nadpisu znie: „§ 4 Suma príspevku pri narodení dieťaťa
( 1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
po a) 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 429,86 eur,
po b) 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 100 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 51,86 eur.
(2) Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 písm. b) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.
(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku l sa zvyšuje o 3 170,14 eur; na účely § 3 ods. 1 prvej vety sa takto zvyšuje druhá časť príspevku pri narodení dieťaťa.".
Po 12. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú: „§ 4a. Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. l , ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, má nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa dieťa narodilo s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 4b Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 3 170,14 eur.".
13. V § 5 ods. l a 3 a § 8 ods. 3 celom texte sa slová „§ l ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 4".
14. § 7 vrátane nadpisu znie: „§ 7 Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí
po (1) Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2) Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.".
15. Nadpis § 8 znie: „Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí".
16. V § 8 odsek l znie: „Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad") príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú
po a) meno a priezvisko; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza,
po b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené; u počatého nenarodeného dieťaťa sa uvádza trvanie tehotenstva počítané ako gestačný vek v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie,
po c) adresa trvalého pobytu; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza. ".
17. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „ Ak matka dieťaťa žiada o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, priloží k žiadosti lekárske potvrdenie preukazujúce, že tehotenstvo presiahlo 24 týždňov ."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
18. Nadpis § 9 znie: „Výplata príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí".
19. V § 9 ods. 1 sa za slová „vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa" a slová „dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí" sa nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí''.
20. V § 9 odsek 2 znie: „ Ak matka dieťaťa do narodenia dieťaťa nepožiadala o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.".
21. V § 9 odsek 3 znie: „ Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa.....


===== prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.".
21. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak
a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
c) oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.".
22. V § 9 ods. 5 sa za slová „narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa".
23. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Ak oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.".
24. V § 9 ods. 9 prvá veta znie: „Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, úrad doplatí rozdiel do sumy, na ktorú oprávnenej osobe vznikol nárok." a v druhej vete sa za slová „príspevku pri narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa".
25. V § 9 ods. 10 sa za slová „príspevok pri narodení dieťaťa" (2x) vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa" (2x) a za slová „príspevku pri narodení dieťaťa" (2x) sa vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa" (2x).
26. Nadpis § 10 znie:
„Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí".
27. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.".
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
28. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosť vrátiť prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa
Matka dieťaťa je povinná vrátiť vyplatenú prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa počaté nenarodené dieťa nenarodilo v dôsledku umelého ukončenia tehotenstva."
29. V § 11 ods. 1 písm. a) prvom bode a § 12 sa za slová „narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa".
30. V § 11 ods. 1 písm. a) treťom bode a písm. b) sa za slová „narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa".
31. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ťažké zdravotné poškodenie dieťaťa alebo ťažké genetické poškodenie dieťaťa posudzuje podľa osobitného predpisu11), úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti oprávnenej osoby.".
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
32. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí. To neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.".
33. § 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné spolupracovať s úradom a bezplatne poskytovať informácie potrebné na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.".
34. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Sumu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením." .
35. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2022
(1) Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2021.
2) Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká.".
Čl. VIII nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z.
z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení takto a sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve podľa osobitného predpisu. 2) ". ·
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
,,2) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." .
Nasledujúci článok sa pri merane prečísluje.
Článok IX. nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
4 V čl. IX sa slová "novembra 2020" nahrádzajú slovami "januára 2021.".
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 17:44 - 18:03 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pán predseda. Myslím, že argumentácií a dôvodov na podporu nášho zákona už zaznelo veľa. Dovoľte mi teda prosím oboznámiť vás s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154). Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 576/2004 z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
Po 1. V čl. II bod 6 znie: „6. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 13a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.januára 2021.
Pri žiadostiach o umelé ukončenie tehotenstva, ktoré boli podané do 31. decembra 2020, sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.".
Po 2. ČI. VIII znie: „ČI. VIII. Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Po 1. V § 1 ods. 1 sa slová „dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí" nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí".
Po 2. V § 1 ods. 2 sa za slová „nevyhnutných potrieb" dopĺňajú slová „tehotnej ženy a".
Po 3. V § l sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: "Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Po 4. V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dieťaťa" vkladajú slová „a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa".
Po 5. V § 2 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie: „ po 3. matke dieťaťa nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.".
Po 6. Nadpis druhej časti znie: " Príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí".
Po 7. V § 3 odsek 1 znie: „ Matka dieťaťa má nárok na prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a jej tehotenstvo presiahlo 24 týždňov a na druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Otec dieťaťa má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo."
Po 8. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „pre dieťa" dopĺňajú slová „po jeho narodení".
Po 9. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „na dieťa, ktorého matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa alebo iná dávka toho istého druhu v krajine trvalého pobytu matky.".
Po 10. V § 3 ods. 4 sa slová „podľa § 2 ods. l písm. a), ak" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. l písm. a) alebo písm. b) tretieho bodu, ak matka dieťaťa".
Po 11. § 4 vrátane nadpisu znie: „§ 4 Suma príspevku pri narodení dieťaťa
( 1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
po a) 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 429,86 eur,
po b) 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 100 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 51,86 eur.
(2) Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 písm. b) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.
(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku l sa zvyšuje o 3 170,14 eur; na účely § 3 ods. 1 prvej vety sa takto zvyšuje druhá časť príspevku pri narodení dieťaťa.".
Po 12. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú: „§ 4a. Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. l , ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, má nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa dieťa narodilo s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 4b Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 3 170,14 eur.".
13. V § 5 ods. l a 3 a § 8 ods. 3 celom texte sa slová „§ l ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 4".
14. § 7 vrátane nadpisu znie: „§ 7 Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí
po (1) Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2) Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.".
15. Nadpis § 8 znie: „Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí".
16. V § 8 odsek l znie: „Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad") príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú
po a) meno a priezvisko; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza,
po b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené; u počatého nenarodeného dieťaťa sa uvádza trvanie tehotenstva počítané ako gestačný vek v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie,
po c) adresa trvalého pobytu; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza. ".
17. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „ Ak matka dieťaťa žiada o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, priloží k žiadosti lekárske potvrdenie preukazujúce, že tehotenstvo presiahlo 24 týždňov ."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
18. Nadpis § 9 znie: „Výplata príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí".
19. V § 9 ods. 1 sa za slová „vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa" a slová „dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí" sa nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí''.
20. V § 9 odsek 2 znie: „ Ak matka dieťaťa do narodenia dieťaťa nepožiadala o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.".
21. V § 9 odsek 3 znie: „ Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa.....


===== prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.".
21. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak
a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
c) oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.".
22. V § 9 ods. 5 sa za slová „narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa".
23. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Ak oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.".
24. V § 9 ods. 9 prvá veta znie: „Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, úrad doplatí rozdiel do sumy, na ktorú oprávnenej osobe vznikol nárok." a v druhej vete sa za slová „príspevku pri narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa".
25. V § 9 ods. 10 sa za slová „príspevok pri narodení dieťaťa" (2x) vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa" (2x) a za slová „príspevku pri narodení dieťaťa" (2x) sa vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa" (2x).
26. Nadpis § 10 znie:
„Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí".
27. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.".
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
28. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosť vrátiť prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa
Matka dieťaťa je povinná vrátiť vyplatenú prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa počaté nenarodené dieťa nenarodilo v dôsledku umelého ukončenia tehotenstva."
29. V § 11 ods. 1 písm. a) prvom bode a § 12 sa za slová „narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa".
30. V § 11 ods. 1 písm. a) treťom bode a písm. b) sa za slová „narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa".
31. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ťažké zdravotné poškodenie dieťaťa alebo ťažké genetické poškodenie dieťaťa posudzuje podľa osobitného predpisu11), úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti oprávnenej osoby.".
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
32. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí. To neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.".
33. § 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné spolupracovať s úradom a bezplatne poskytovať informácie potrebné na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.".
34. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Sumu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením." .
35. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2022
(1) Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2021.
2) Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká.".
Čl. VIII nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z.
z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení takto a sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve podľa osobitného predpisu. 2) ". ·
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
,,2) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." .
Nasledujúci článok sa pri merane prečísluje.
Článok IX. nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
4 V čl. IX sa slová "novembra 2020" nahrádzajú slovami "januára 2021.".
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 17:37 - 17:38 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Cigániková, počas vašej rozpravy som sa za vás pomodlil. Ste naozaj húževnatá žena a bojujete ako levica. Je mi ľúto, že ten váš boj je ale za zlé veci. Je mi ľúto, že tak húževnato bojujete za to, aby sa rodilo čo najmenej detí. Nechápem, prečo tým malým nevinným deťom nechcete dať šancu narodiť sa. Dostali ste ju vy, ja, aj my všetci tu v pléne za čo patrí veľká vďaka našim rodičom. Verím, že väčšina z nás naberie odvahu a tento zákon podporíme, ktorý pomáha tehotným ženám a matkám. Verím, že aj vďaka modlitbám sa raz obrátite, zmeníte svoje hodnoty a budete bojovať za dobro, za dobré a rozumné veci. Držím vám palce. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 17:34 - 17:35 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nechcel som reagovať pani poslankyňa Cigániková, ani nechcem viesť dlhosiahlé debaty, lebo som sa už raz zmienil aj v rozprave, aj vo viacerých faktických, že podporím tento návrh zákona Aničky Záborskej, ale nedá mi to. Pani Cigániková, vy ste sa zmienila, že ženám, ktorým sa narodia postihnuté deti obdržia príspevok vo výške 3 000 eur a dajú ich do ústavov. Vy máte, opäť sa pýtam, vy máte nejaké, prosím pekne, fakty, máte nejaké čísla? Však vy urážate pri všetkej úcte všetky ženy, ktorým sa, bohužiaľ, narodili postihnuté deti. Kde naozaj toto ste dokázali vyprodukovať a vypustiť to takto von. Však to je taká urážka voči všetkým ženám.
Pani Cigániková, ja viem, že vy máte dve zdravé deti a nepredpokladám, že pokiaľ by sa vám a nechcem to ani povedať nahlas, vám narodili postihnuté deti, že by ste ich dali do nejakého ústavu. Naozaj urážate aj zariadenia, ale urážate v prvom rade všetky ženy, ktoré naozaj denno-denne sa starajú o ťažko zdravotné deti. Pani Cigániková, myslím si, že toto bolo absolútne absurdné a nemiestne. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:49 - 16:50 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, v rozprave ste začali vymenovávať niektoré kroky, že vraj pomoci od vašej vlády. Niečo ste urobili, ale naozaj len niečo. Urobili ste veľmi málo. V podpore rodinám, deťom, dôchodcom sa ušli len omrvinky. naopak, veľmi veľa ste pomohli oligarchom, svojim privilegovaným a poslušným ľuďom. Tam ste boli veľmi štedrý. Viete koľko mala dôchodok moja mama, matka 9 detí? 317 eur. Nebola to pre vás ako sociálnu vládu hanba a do neba volajúci hriech? Takto ste zdierali našich rodičov a dávali ste im almužnu, z ktorej mali problém vyžiť. Moja mama by nemala z dôchodku ani na lieky, keby sme jej ako deti nepomáhali. A nehovorím o pomoci rodinám. Mám 7 detí, 5 žijúcich, tak viem akú almužnu ste dávali aj rodinám a deťom, môžte sa naozaj za to hanbiť a netvrdiť, že ste sociálna vláda, že ste boli sociálna vláda. Som rád, že konečne máme na Slovensku sociálne cítiaceho ministra pána Krajniaka. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:47 - 16:48 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len zareagujem na vystúpenie pána Roberta Fica. Aby sme si boli vedomí toho, že kto nám tu vlastne nejakým spôsobom moralizuje a hovorí o tom, že ako čo my ideme robiť, čo nejdeme dodržať, čo všetko kazíme, čo oni všetko pripravili. Našiel som si v publikácii INEKO Sľuby a realita, čo politici sľúbili a čo z toho plnia za roky 2006 a 2010. Je tu jasný prejav populizmu a klamlivého marketingu. Výsledok nasledovný. Vláda, ktorá nastúpila do funkcie v roku 2006 nesplnila dve tretiny svojich sľubov. Z 90 pred a po volebných sľubov, ktoré sme do tejto publikácie zaradili pre vysokú popularitu a zásadný vplyv na spoločnosť, vláda podľa údajov dostupných k 30. októbru 2009 splnila iba 11 a prevažne ďalších 19. Zo zvyšných sľubov vláda ani len nezačala plniť 27 a 33 sľubov nesplnila ani z polovice. Neplnenie sľubov znamená pre Slovensko súčasne dobré i zlé správy, čítam ďalej. Dobré preto, že vláda nesplnila 17 z 28 sľubov, ktoré odborníci označili za škodlivé. Vláda napríklad nezaviedla vyššie dane pre banky a monopoly, neodškodnila klientov nebankových subjektov, nezvýšila minimálnu mzdu na 60 % priemerného zárobku a nepresadila centralizáciu a zoštátnenie zdravotného poistenia. Vláda prevažne nesplnila ani svoj najpopulárnejší záväzok upraviť, respektíve zrušiť zlé reformy pravicovej vlády na Slovensku tak k spokojnosti odborníkov, stále máme rovnú daň, či rovnako veľký druhý dôchodkový pilier. Tak to len aby sme vedeli, že s kým máme dočinenia a kto nám tuná nejakým spôsobom hovorí do svedomia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:22 - 16:23 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán kolega Tomáš, musím vám pripomenúť, že sme nedávno v Národnej rade schválili alebo odstránili neprávosti, ktoré vznikli ženám ročníkov 57 až 63. Pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sa odstránia neprávosti a po novom sa im už bude správne zohľadňovať výchova dieťaťa. My postupne odstraňujeme nedostatky spôsobené počas vašej vlády.
Nie je pravda, že pre dôchodcov nič nerobíme. Aj naša sociálna dávka, je pre dôchodcov viac, ako trináste dôchodky, ktoré ste od roku 2010 mohli dôchodcom vyplatiť a nevyplatili ste ich. Vy ste im namiesto trinástych dôchodkov dali nulu a my im dávame aspoň sociálnu dávku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:10 - 16:11 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tuná moja kolegyňa vedľa mňa povedala pred chvíľou, že ešte, že ste nesľúbili modré z neba. Pretože aj to by sme mali problém a...
===== Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tuná moja kolegyňa vedľa mňa povedala pred chvíľou, že ešte, že ste nesľúbili modré z neba. Pretože aj to by sme mali problém, aby sme dosiahli to, čo ste nasľubovali, a pán Richter, vy možno by ste mohli niečo také tuná prednášať, ako ste tu povedali, keby ste neboli v tej vláde, ktorá tu trinásť rokov mala možnosť dať tie dôchodky. Vy ste ich nedali. Opakujem, všetci tí, ktorí to počúvate, nedali vám ich. A čo spravili? Pán Richter hovorí, že, že je to, že to bola veľká marketingová akcia a podvod. Veľká marketingová akcia to bola vaša. Pred voľbami ste spravili, čítam tuná v TASR 4. februára, že trinásty dôchodok sa bude vybavovať tesne pred voľbami ste to spravili.
Už ste vedeli, cítili ste, že, že sa pravdepodobne nedostanete alebo dostanete veľmi malé čísla, a toto bol podvod na tých, ktorým ste sľúbili trinásty dôchodok.
Takže nezavádzajte tu, je to práve naopak. Vy ste podviedli dôchodcov. Dôchodcovia, oni vás podviedli tým, že vám to sľúbili, a nie je pravda, že nič neidete dostať. Dostanete, ale samozrejme, v rámci možností aké táto krajina má. Keby sa dalo, tak sa určite pridá oveľa, oveľa viac.
Ale ešte raz, podvod spravili tí, ktorí vám ich sľúbili. Nie my. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:10 - 16:11 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tuná moja kolegyňa vedľa mňa povedala pred chvíľou, že ešte, že ste nesľúbili modré z neba. Pretože aj to by sme mali problém a...
===== Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tuná moja kolegyňa vedľa mňa povedala pred chvíľou, že ešte, že ste nesľúbili modré z neba. Pretože aj to by sme mali problém, aby sme dosiahli to, čo ste nasľubovali, a pán Richter, vy možno by ste mohli niečo také tuná prednášať, ako ste tu povedali, keby ste neboli v tej vláde, ktorá tu trinásť rokov mala možnosť dať tie dôchodky. Vy ste ich nedali. Opakujem, všetci tí, ktorí to počúvate, nedali vám ich. A čo spravili? Pán Richter hovorí, že, že je to, že to bola veľká marketingová akcia a podvod. Veľká marketingová akcia to bola vaša. Pred voľbami ste spravili, čítam tuná v TASR 4. februára, že trinásty dôchodok sa bude vybavovať tesne pred voľbami ste to spravili.
Už ste vedeli, cítili ste, že, že sa pravdepodobne nedostanete alebo dostanete veľmi malé čísla, a toto bol podvod na tých, ktorým ste sľúbili trinásty dôchodok.
Takže nezavádzajte tu, je to práve naopak. Vy ste podviedli dôchodcov. Dôchodcovia, oni vás podviedli tým, že vám to sľúbili, a nie je pravda, že nič neidete dostať. Dostanete, ale samozrejme, v rámci možností aké táto krajina má. Keby sa dalo, tak sa určite pridá oveľa, oveľa viac.
Ale ešte raz, podvod spravili tí, ktorí vám ich sľúbili. Nie my. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis