Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

1.12.2022 o 17:40 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

1.12.2022 17:40 - 17:40 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prepáčte, iba procedurálny, aby sme si porozumeli, 1230 tlač, áno? Dobre, v poriadku.
Takže, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokoval výbor pre sociálne veci a odporúčal ho schváliť.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Potocký Milan
Zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209a) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1736 z 20. októbra 2022 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 198 z 29. novembra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:10 - 17:10 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1296. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1354 zo 14. novembra 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 14:55 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ja by som taktiež chcel poďakovať, že táto legislatíva vlastne funguje a prináša úspech. Ja veľa času trávim v lese a vidím, že aj v súčasnosti ľudia plastové fľaše o to menej vyhadzujú do lesa a si ich berú so sebou. Dokonca nám to potvrdili aj technické služby, ktoré spravujú a čistia tie mestské lesy, že je veľmi pozitívny výsledok, a preto som aj túto otázku položil, pretože som na sociálnych sieťach od mojich opozičných kolegov zaznamenal, že miera návratnosti fliaš je len niečo cez 20 %, čomu som ani neveril a som rád, že ste na to poukázali, že miera návratnosti a separovania je vyše 70 %, čo nás vysoko veľmi posunulo.
Len taká otázka pre zaujímavosť, nemáte nejaké skúsenosti zo zahraničia, aká je v súčasnosti miera separácie tam? A pevne verím, že sa nám už na ďalší rok, ako ste spomínali, podarí dostať sa na tú mieru tých 90 % a budeme pomaličky aj lídrami v Európe medzi našimi susedami, ktorí už k tomuto pristúpili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.12.2022 14:40 - 14:40 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem. Ja budem veľmi stručný a zároveň sa dopýtam, či sa nepremýšľalo nad zmenou legislatívy, aby napríklad niekto, kto má ukončené to výtvarné umenie, mohol tú výtvarnú výchovu učiť aj na základných školách bez toho, aby mal to pedagogické vzdelanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.12.2022 14:10 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, pán premiér, za odpoveď. Vieme, že investovanie do zdravotníctva, veď sme to zažili aj teraz počas tých uplynulých dní a tých rokovaní, je veľmi dôležité, ale z plánu obnovy, pokiaľ mám správne informácie, tak sa presúvali tie financie na hlavne jednotky a dvojky nemocnice a z tých regionálnych nemocníc idú hlasy alebo tí lekári, ktorí tam robia, pracujú, tak majú pocit, ako keby oni boli nejakým spôsobom obchádzaní. Takže skôr na to regionálne ešte, na tie regionálne nemocnice, resp. tie menšie nemocnice, alebo ide aj o nemocnicu povedzme v Košiciach, čo nie je nejaká malá nemocnica, ale oni cítia, ako keby tam bola nejaká krivda voči nim, že idú sa stavať tie veľké koncové nemocnice, ale čo s tými, ktoré, ktoré teraz už majú problémy a majú nedostatočné priestory, možno na niektorých oddeleniach nie dobré vybavenia, tak, čiže aj toto by ste mohli ešte konkretizovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 12:36 - 12:39 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže pokračujeme v mojom vystúpení, kde dávam pozmeňujúci návrh.
Ešte raz upozorním všeckých vlastníkov pozemkov, že pokiaľ pôjdu pozemkové úpravy, ja to musím hovoriť stále, keď som, vlastníci, vy ste ten hlavný motor, ktorý tie pozemkové úpravy bude v danom katastrálnom území nastavovať, a preto by som vás chcel vyzvať, celé Slovensko, aby vlastnícke právo cez vás bolo riadne zadefinované aj v tých pozemkových úpravách, aby tam nerozhodovali úradníci, ale vlastníci, pretože takto musíme na Slovensku si usporiadať majetok pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. Takže toľko k vážnosti.
A teraz dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som zdôvodnil pred prerušením tejto rozpravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k poslaneckému návrhu, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1254).
V čl. I sa za úvodnú vetu vkladajú nové body 1 až 5, ktoré znejú:
„1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie".
2. V § 2 ods. 6 sa za slovom „výrobe" vypúšťa čiarka a slová „s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie".
3. V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),".
4. V § 8g ods. 2 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou uznesenia je aj vyhlásenie, že uvedené podklady nie sú v rozpore s limitmi funkčného využívania a priestorového usporiadania územia vyplývajúcimi z osobitného predpisu. 6aga)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aga znie:
„6aga) § 4 ods. 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 369/2004 Z. z."
5. V § 10 ods. 4 sa číslovka „60" nahrádza číslovkou „30"."
Doterajší text sa označuje ako bod 6.
V nadväznosti na pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa primerane upraví názov zákona a úvodná veta v čl. I.
Takže to je môj pozmeňujúci návrh a naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2022 12:36 - 12:36 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Vážení kolegovia, oznámime konanie hospodárskeho výboru, pravdepodobne v pondelok aj online formou, cez pani tajomníčku budeme informovať o presnom termíne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2022 12:36 - 12:36 hod.

Vetrák Milan
Členom ústavnoprávneho výboru, budeme rokovať teraz o jednej hodine v zasadačke výboru k skrátenému a k ďalším bodom, ktoré máme na programe. Ďakujem.
Skryt prepis