Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2023 o 11:41 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.3.2023 11:41 - 11:41 hod.

Krajčí Marek
Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť členom zdravotníckeho výboru, že dnes 12.05 h by sme otvorili 87. schôdzu výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, kde by sme si schválili program a termínovali body rozpravy a hlasovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.3.2023 11:40 - 11:41 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci.
Poverená vedením výboru pre európske záležitosti zvolávam operatívne zasadnutie výboru pre európske záležitosti dnes o 12.05 h v miestnosti č. 149. Teším sa na vašu účasť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.3.2023 11:25 - 11:27 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Myslel som si, že sa prihlásia aj ostatní zástupcovia poslaneckých klubov, lebo naozaj toto hlasovanie považujem za kľúčové hlasovanie z pohľadu rozhodnutia, ktoré ako Slovenská republika alebo občania Slovenskej republiky 30. septembra urobia. Dnes reálne hrozí, že po tých všetkých traumách, ktoré sme spoločne ako spoločenstvo 5,4 mil. ľudí za posledné roky prežili, či to bol covid, energetická kríza, Ukrajina, utečenecká kríza, extrémny nárast cien energií, extrémny nárast cien potravín a ostatné problémy s tým súvisiace, reálne hrozí, že viac ako dva milióny ľudí neprídu voliť.
A ja pevne verím, že každému jednému v tejto miestnosti záleží na tom, aby aj tie dva milióny ľudí, ktorí sú sklamaní z politiky, nedôverujú politike, z rôznych dôvodov sa cítia po tých dvoch rokoch zranení a úplne objektívne po tých všetkých ťažkých krízach, ktoré spolu prežívame, ja pevne verím, že vám záleží, že aby tieto dva milióny ľudí k voľbám prišli, aby sme to vážne rozhodnutie o tom, či Slovensko zostane súčasťou Európskej únie, alebo vydáme sa cestou nejakej ruskej gubernie, že aby sme takéto vážne rozhodnutie urobili skoro všetci. A verím, že ten pocit, kedy by pred volebnými miestnosťami boli rady ako za komunistov na banány, by v každom z vás vzbudil hrdosť na to rozhodnutie, ktoré dnes môžme urobiť. Na tých 500 eur máme. Vieme to urobiť. Je to gesto. Aj po tých tridsiatich rokoch samostatnosti Slovenskej republiky voči tým miliónom ľudí, ktorí túto republiku držali nad vodou a držia nad vodou. Len pár desiatok ľudí, oligarchov zbohatlo, sprivatizovalo naše spoločné majetky a tým miliónom ľudí takto symbolicky môžme dať pomocnú ruku, partnerskú ruku a pozvať ich k voľbám, aby pri tom najzásadnejšom rozhodnutí od vzniku Slovenskej republiky sme boli skoro všetci do nohy.
Nebuďte lakomí, prosím vás. Skús... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.3.2023 11:07 - 11:07 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne.
Pán predsedajúci, chcem požiadať o pätnásťminútovú prestávku na poradu klubov z dôvodu hlasovania zákona, tlač 1440, je to 500 eur za účasť vo voľbách. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2023 9:45 - 9:46 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len veľmi krátko chcel takisto vyjadriť podporu tomuto zákonu. Pozmeňujúci návrh prišiel kvôli tomu, že boli tam nejaké nezrovnalosti ohľadom tých iných profesií a snáď do budúcna sa rozšíri aj, rozšíria aj možnosti pre tieto proumelecké profesie a ďalšie teda z oblasti slovenského jazyka a ďalších, aby, aby mohli títo odborníci takisto jednoduchšie sa zamestnávať v školstve a mať tie výhody, aby, aby z toho ťažili tí naši žiaci a študenti. No ale nateraz sme sa rozhodli to takto zúžiť. Podporujem to aj ja a chcem oznámiť, že hlasovanie by sme dali, keďže je to druhé čítanie, tak určujem hlasovanie na dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2023 9:40 - 9:45 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ak si možno niektorí kolegovia pamätajú, bolo to v prvej rozprave, vlastne v prvom čítaní, teda k tomu pomerne zaujímavá rozprava a len možno stratím teraz jednu dve vety k tomu, že naozaj si myslím, že je to dôležité, aby sme teda aj nejakých, okrem teda športových odborníkov, ktorí už v novele boli zhruba trištvrte roka, zaviedli aj trénerskú činnosť, pretože sa snažíme, to bol vlastne ten môj pôvodný zámer, lebo my sa snažíme, samozrejme, aj skvalitniť aj hodiny telesnej výchovy, takže motivujeme týmto vlastne vstup nejakých aj trénerov ako pedagogických zamestnancov do vzdelávacieho prostredia, keďže vieme, že za tie posledné obdobie boli viac-menej trošku tak vyhnaní z toho systému. Takže to, že tam pribudli potom aj ďalšie činnosti ako umelecká činnosť a iná odborná činnosť, ktorú teraz vlastne tým pozmeňujúcim návrhom zase zužujeme, tak to bolo v podstate len zrovnoprávnenie aj tých ostatných činností, aby sme napríklad pre predmety hudobná alebo výtvarná výchova takisto dostali tú možnosť a dostali tam odborníkov z praxe.
Takže ak dovolíte, teraz prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo parlamentnej tlač 1387.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode, čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode, čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) a v čl. I bode 4 § 30 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "slovenský jazyk a literatúra, materinský jazyk a literatúra,".
2. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
3. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa bod 3.
4. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
5. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bod 3.
6. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
7. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
8. V čl. I bode 4 § 30 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
9. V čl. I bode 5 § 85 písm. c) sa za slovami "trénerskej činnosti" čiarka nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a ďalšej činnosti".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie body 2 a 4 zo spoločnej správy výborov.
Takže ďakujem, skončil som a poprosím o podporu.
Skryt prepis
 

29.3.2023 9:40 - 9:45 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 9. februára 2023 č. 2004 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 685 z 8. marca 2023 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 203 z 10. marca 2023 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených návrhoch pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor, zo 14. marca 2023 č. 212.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

29.3.2023 9:36 - 9:40 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže novela o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, máme druhé čítanie, cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti. V kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností. Po dohode s ministerstvom školstva tieto odborné činnosti pozmeňujúcim návrhom zatiaľ dávame preč a okrem športovej teda činnosti ostáva v návrhu teda trénerská činnosť a umelecká činnosť a tento pozmeňujúci návrh potom neskôr prečítam v rozprave.
V návrhu zákona sa upravuje ich zaraďovanie teda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním na základných, stredných, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Návrh zákona prispieva k napĺňaniu záväzku programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa do výchovy a vzdelávania žiakov ďalších odborníkov z oblasti športu, významných umelcov, teda v súvisiacich s odborným vzdelávaním.
Návrh nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na služby pre občana. Prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci rozpočtu ministerstva školstva.
Ďakujem, za mňa toľko.
Skryt prepis
 

29.3.2023 9:34 - 9:36 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať budeme o jedenástej dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 9:32 - 9:33 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Marián, ja iba krátko. Ďakujem ti za tvoje vystúpenie, na tomto pozmeňujúcom návrhu sme dohodnutí, takže my ho, samozrejme, podporujeme. A chcem zvýrazniť, tak ako ty si povedal, tri pozitíva, tak ja ich ešte raz zopakujem, tohto návrhu zákona. Čiže ty si hovoril, že to je pozitívum, aj keď malé, pre štátny rozpočet, druhá vec je obmedzenie byrokracie, o čo sme tiež bojovali pre tých športových odborníkov. Tak to je druhý vec. A tretia, a ja osobne ju považujem za najpodstatnejšiu, že čosi zo šedej ekonomiky prejde do tej bielej ekonomiky. A to je, to je, čo sa týka antikorupčnosti a čistoty vo verejných financiách, priorita. Takže ďakujem ešte raz za tvoje vystúpenie aj za ukázanie, aké pozitíva má tento návrh zákona.
Skryt prepis