Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2022 o 11:25 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 11:25 - 11:26 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1330). Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 11:25 - 11:41 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 77, proti 11, zdržalo 48, nehlasovali 2.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely Autorského zákona.

Teraz prosím spoločnú spravodajkyňu pre verejnú správu a regionálny rozvoj pani poslankyňu Martinu Brisudová, aby uvádzala hlasovanie o bode 50 programu. Je to druhé čítanie o návrhu poslancov Kyselicu, Majorovej Garstkovej, Nemca, Šofranko a Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Je to tlač 1252.
Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej, Richarda Nemca, Márie Šofranko a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, tlač 1252.)

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, v rozprave vystúpili traja poslanci. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 111, proti 6, zdržalo sa 19, 3 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 125, proti 6, zdržalo sa 7, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 127, proti 6, zdržalo 5, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe.

Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Je to tlač 1329.
Dávam slovo členovi výboru pre zdravotníctvo poslancovi Marekovi Krajčímu, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1329.)

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
V rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Tlač 1329.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
1330 ja tu mám. (Reakcia z pléna.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ideme prerokovať tlač 1329, aby sme vedeli prerokovať 1330 v skrátenom, pani poslankyňa.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Tak sa ospravedlňujem. Tak potom tlač 1329.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 136, proti 1, zdržal sa 1.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme sa rozhodli, že vládny návrh zákona (tlač 1330) prerokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, podávam návrh, aby sme po prerokovaní prvého čítania pristúpili k hlasovaniu, teda ešte pred obedňajšou prestávkou. O štrnástej hodine by sme prerokovali tento vládny návrh zákona v druhom čítaní. Je, prosím, všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Áno. Ďakujem pekne.
Konštatujem, že sme určili termín prerokovania tohto návrhu. (Reakcie z pléna.) Áno a po druhom čítaní, hlasovanie bude o sedemnástej.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 2027 (tlač 1220). Dávam slovo poverenej členke výboru pre sociálne veci poslankyni Márii Šofranko, aby hlasovanie uviedla.

(Hlasovanie o návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027, tlač 1220.)

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia v znení, ako je uvedené v materiáli k tlači 1220.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 76, proti 11, zdržalo sa 53.

Uvedený návrh, konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

Dávam opäť slovo poslankyni Márii Šofranko, aby uviedla hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne za rok 2023 (tlač 1218). Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025, tlač 1218.)

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia v znení, ako je uvedené v materiáli k tlači 1218.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 76, proti 11, zdržalo sa 53.

Konštatujem, že sme prijali uznesenie, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne.

Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre zdravotníctvo poslanca Tomáša Lehotského, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2023 až 2025. Je to tlač 1267. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2023 až 2025, tlač 1267.)

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2023 až 2025, tak ako bolo predložené, s odporučením gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 72, proti 10, zdržalo sa 58.

Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2023. Je to tlač 1269. Prosím spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Milana Kuriaka, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2023, tlač 1269.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v tlači 1269.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 72, proti 11, zdržalo sa 54.

Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady, ktorým sa schválili návrh rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2023.

Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Juraja Gyimesiho, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady k návrhu Súhrnnej výročnej správy za rok 2021 (tlač 1304). Aby som ti neskomolil meno, vieš. (Predsedajúci sa obrátil na spravodajcu.)

(Hlasovanie o návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2021, tlač 1304.)

György, Gyimesi, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v tlači 1304.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 67, proti 11, zdržalo sa 55, nehlasovali 3.

Konštatujem, že Národná rada neschválila uznesenie k návrhu súhrnnej výročnej správy za rok 2021.

Teraz budeme pokračovať na základe rozhodnutia Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní. Pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ale teraz vás chcem upozorniť, že po tomto budeme hlasovať, tak aby ste sa, prosím, kolegovia, nerozišli,

o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona má tlač 1330. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1386.
Prosím ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimíra Lengvarského, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:55 - 10:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca za výbor pre financie a rozpočet predniesol informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok ´23 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky ´23 až ´25.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1333 z 18. októbra 2022 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady podali gestorskému výboru stanovisko o prerokovaní predmetného návrhu zákona. Gestorský výbor zobral na vedomie stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023. Pokiaľ ide o samotný návrh zákona, konštatujem, že, po a, súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez pripomienok vyjadrilo celkovo osem výborov.
Platné uznesenie nebolo prijaté v zahraničnom výbore a výbore pre sociálne veci, nakoľko uznesenia nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Platné uznesenie taktiež nebolo prijaté vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbore pre zdravotníctvo a výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, nakoľko tieto výbory o uzneseniach nehlasovali, pretože neboli uznášaniaschopné.
Pokiaľ ide o návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol a výsledky ich prerokovania vo výboroch, tieto sú uvedené v časti II v bode 2, písm. a), písm. b) a písm. c) informácie. Iné odporúčania a požiadavky výborov, informácia obsahuje v časti IV aj nasledovné odporúčania a požiadavku výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Celkovo osem výborov odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2023.
Tento bod je bez odporúčania gestorského výboru.
Na záver konštatujem, že návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru pre financie a rozpočet.
Výbor ma určil za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďorď. Ďordi je ženské meno. (Reakcia predsedajúceho: „Ďuri.") Tak. To už budeš pomaly ako pán predseda s Jánom Szőllősom.
Čiže, vážený pán podpredseda Národnej rady, dovoľ mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu súhrnnej výročnej správy vo výboroch Národnej rady.
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1382 zo dňa 22. novembra 2022 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 28. novembra 2022. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojim uznesením ju zobrali na vedomie a zároveň odporučili Národnej rade návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru pre financie a rozpočet.
Predseda výboru pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady, teda mňa, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvor, prosím, rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Gyimesi György
Nie, nesprávne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 9:40 - 9:42 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2023 (tlač 1269).
Návrhu rozpočtu pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady svojim rozhodnutím č. 1334 z 18. októbra 2022 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet v termíne do 25. novembra 2022. Zároveň určil výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenia, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov (rečník si odkašľal), pardon. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh vlády neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru zároveň určil za spravodajcu výboru mňa, ako Milana Kuriaka, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku.
Ďakujem. Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 9:10 - 9:12 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1334 z 18. októbra 2022 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma poveril, aby som predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy. Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 245 z 29. novembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 9:10 - 9:12 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1288 z 3. októbra 2022 pridelil návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci predložený návrh prerokoval 12. októbra 2022 a uznesením č. 217 súhlasil s návrhom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesenia výboru nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne iné návrhy.
Výbor ma uznesením č. 227 z 18. októbra 2022 poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 8:55 - 8:57 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister a kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1385 z 29. novembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1329, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 82. schôdzi dňa 30. novembra 2022, výbor súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 341/2022 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., sa uskutoční na 78. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Je to tlač 1330.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ja už len v krátkosti, ďakujem za tie faktické poznámky. Áno, však tento prístroj budú nosiť tí ľudia, samozrejme, on je okolo 15 kíl ťažký, to nie je len také jednoduché. Ale ide o to, že pokiaľ tento prístroj nie je aj Policajný zbor vám dá nejaké údaje a začnete, ja neviem, zasypaný v lavíne a začne niekto tam pichať do snehu, ja neviem, kilometer od osoby, tak, bohužiaľ, niekedy hrajú úlohu minúty, tak to bude veľký problém. Ale s tým prístrojom ho priamo lokalizuje na pol metra.
Vďaka.
Skryt prepis