Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.3.2023 o 9:17 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

21.3.2023 9:17 - 9:17 hod.

Dobeš Peter
Pán predsedajúci, prosím hlasovať o tomto bode programu dnes o jedenástej hodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 9:17 - 9:17 hod.

Andrejuvová Anna
Ja iba krátko. Ďakujem za doplnenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 9:15 - 9:17 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj pani kolegyni Andrejuvovej za veľmi dôkladné vysvetlenie.
Ja chcem len podčiarknuť, že zmena rodného čísla sama osebe nezmení pohlavie ani dátum narodenia. Tým, že štát v rodnom čísle určitým spôsobom zachytáva informáciu o pohlaví jednotlivca, nijako neodráža, ako sa tento jednotlivec subjektívne vníma. Štát v rodnom čísle zaznamenáva objektívnu informáciu o pohlaví nositeľa, nie to, či nositeľ rodného čísla vníma túto skutočnosť ako rozporuplnú s vlastnými pocitmi. Čiže akékoľvek obviňovanie predkladaného zákona z toho, že berieme niekomu slobodnú vôľu alebo že, ako povedala pani predkladateľka, znemožňuje to tranzíciu, nie je pravda. Tu ide len o to, aby bol poriadok v štátnej registrácii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 9:10 - 9:15 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Milí kolegovia a kolegyne, dovoľte mi, aby som vo svojom krátkom vystúpení odôvodnila návrh novely zákona a odpovedala na základné tri otázky súvisiace s prerokovanou novelou zákona o rodnom čísle. Sú to tri otázky, ktoré súvisia: čo je rodné číslo, prečo potrebujeme spresnenie platného zákona a či znemožní predložená novela tranzíciu. Poďme pekne po poriadku.
Čiže ešte pred mesiacom by som neverila, že bude potrebné v parlamente hovoriť o tom, čo vlastne rodné číslo je. Zdá sa však, že niektoré kolegyne a kolegovia, niektoré aktivistky a aktivisti nielenže zákon o rodnom čísle nečítali, ale obávam sa, že nad dôvodom existencie rodného čísla sa ani nezamysleli. Dovoľte mi teda ako právničke stručný úvod do histórie rodného čísla.
Na území bývalého Československa sa história rodného čísla začala písať v roku 1924, a to schválením zákona 221/1924 Zb. o poistení zamestnancov pre prípad nemoci, invalidity a starnutia so zavedením čísla dôchodkovej poistky. Základom čísla dôchodkovej poistky, teda predchodcu dnešného rodného čísla, bol dátum narodenia poistenca a už vtedy sa v ňom rozlišovalo pohlavie poistenca. Viete prečo? Pretože ženy chodili do dôchodku skôr. Mimochodom, ženy dnes chodia do dôchodku skôr.
Rodné čísla sú súčasťou... so súčasnou štvormiestnou koncovkou za lomkou sa začali na Slovensku prideľovať v roku 1953. V roku 1985 sa pri určovaní rodných čísiel prešlo k centrálnemu generovaniu pomocou počítača a ich vyplňovaniu priamo matrikami. Toľko stručný úvod.
A ponúkam ešte jeden zaujímavý fakt na záver úvodu. Rodné čísla sú na území dnešného Česka a Slovenska ľahko zapamätateľné. Stačí totiž, ak si každý zapamätáme posledné štvorčíslie. Prvých šesť čísiel si ľahko odvodíme od svojho dátumu narodenia. Dnešné konštruovanie rodných čísiel je teda v najlepšom zmysle user friendly, alebo ak veľmi chcete, priateľské pre užívateľov.
Vráťme sa teraz k otázke, čo je vlastne rodné číslo. Rodné číslo je v zmysle platného zákona 301/1995 Z. z. o rodnom čísle trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch. Využíva sa napríklad na jednoznačnú identifikáciu osôb v zdravotníctve, v systéme sociálneho poistenia, v pracovnoprávnych vzťahoch a podobne.
Teraz si zodpovieme, prečo potrebujeme spresnenie platného zákona. Pretože v aplikačnej praxi došlo k nejednoznačnému výkladu pojmu pohlavie v súvislosti s prerokovaným zákonom. Podľa § 8 platného zákona o rodnom čísle totiž ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla na základe bližšie nešpecifikovaného lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Považujem za historickú pikantériu, že zákon, ktorý v druhom paragrafe hovorí o zabezpečení jednoznačnosti v informačných systémoch, v ôsmom paragrafe nejednoznačne pracuje s termínom pohlavie. Tento návrh prešiel za vlády Vladimíra Mečiara, ministra Hudeka ako ministra vnútra a predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča.
Vráťme sa teda k pojmu pohlavie. Dovoľte mi zacitovať z príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovania EÚ, ktorú spracovala Oľga Pietruchová. Citujem: "Pohlavie, anglicky sex, je biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou alebo mužom. Je identifikovateľné na základe základných pohlavných orgánov, chromozomálnej a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných znakov." Na strane 19: "Pojem pohlavie je teda nespochybniteľnou biologickou skutočnosťou, ktorá okrem iného súvisí s genetikou."
Pri tranzíciách nedochádza k zmene chromozomálnej a hormonálnej výbavy, a teda nedochádza ani k zmene biologického pohlavia. Spresnenie platného zákona teda potrebujeme preto, aby sme jednoznačne povedali, že ak v rodnom čísle a v registri je uvádzané pohlavie človeka, myslíme tým biologické pohlavie. A zároveň ponechávame možnosť administratívnej zmeny rodného čísla a tiež zmeny mena a priezviska v prípadoch nesprávne určeného pohlavia. Podmienkou ostáva lekársky posudok, ktorý preukazuje, ktorý poukazuje na... ktorý sa preukazuje na základe genetických testov, že došlo v minulosti k nesprávnemu určeniu pohlavia. S ohľadom na funkcie a potreby štátu a spoločnosti je rozhodujúca a smerodajná evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodným zamýšľaným zámerom zákonov.
A po tretie, znemožní predložená novela tranzíciu? Nie, neznemožní. Záujemcovia budú môcť tranzíciu naďalej podstupovať. Čo sa jednoznačne upraví, je, že ich rodné číslo bude naďalej odrážať ich biologické pohlavie.
A úplne na záver mi dovoľte krátko. Rodné číslo má byť v zmysle platného zákona trvalým identifikačným osobným údajom, ktorý zabezpečuje jednoznačnosť konkrétnej osoby vo verejných informačných systémoch. Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. S ohľadom na funkcie a potreby verejných a súkromných inštitúcií je rozhodujúca evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodne zamýšľaným zámerom zákonov.
Preto vás prosím o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 8:55 - 9:10 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1486). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 8:55 - 9:10 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasovať budeme dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 8:55 - 9:10 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani kolegyňa, vážená pani predkladateľka, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1480).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní vo výboroch do 26. apríla ´23 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 14:00 - 14:01 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka. Vlastne som ani nechcel reagovať na rozpravu, ale čo si hovoril ohľadom tých, toho funkčného a 20 %. Tam ide o to, že keď nastúpi do školy, aby sa nekrátili tie platy o 20 %. To je, to je v pohode, to je dobré. Tiež mám možná pochybnosti o niektorých výškach alebo zvýšeniach až do takej sumy, ale ono to robí každý minister celoplošne. Tak jak pri ZVJS minister financ... minister spravodlivosti, pri polícii to robí minister vnútra a je to v rámci systemizácie. No keď aj niekde by nebol záujem, nemôže sa rozhodnúť, že príplatok za bývanie bude mať, ja neviem, v Bratislave 200 a, ja neviem, v Sabinove 400. To tiež nedáva logiku. Takže ono je to vždycky celoslovensky. Aj tento návrh zákona má dopad nulu, nulu. Teda dáva sa tam tá možnosť. Ale pokiaľ tie financie nebudú, tak tie posuny sa robiť nebudú.
Viem, že si rokoval hlavne so ZVJS a so spravodlivosťou. Neviem, či tam našli nejaké prostriedky, ale dopad zákona, čo sa týka ministerstva vnútra, tak ja si myslím, že bude, bude to v zákone alebo bolo by to v zákone, ak to prejde, ale reálny dopad by to malo zatiaľ nula. Lebo to stav financií na to nie je. Ja som obdobný návrh zákona dával na minulej schôdzi, tak som chcel riešiť tú nerovnomernosť, už aj nejaké prísľuby boli z ministerstva financií, ale nakoniec už to nebudem riešiť. Aj by som to podľa mňa doriešil, ale bol okolo toho frmol a už sa nebudem do toho starať.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2023 13:52 - 13:53 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor SR, Národnej rady SR a Výbor Národnej rady obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2023 13:17 - 13:18 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Som oficiálny alternant Ľuboša Krajčíra takže, no oficiálne my si to na výbore vždycky odsúhlasíme, že keď neni ten tak, aby bol niekto pripravený, takže ja som vždy pripravený (povedané so smiechom).
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1446. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis