Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2021 o 19:00 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 19:00 - 19:01 hod.

Marcinčin Radovan
Ďakujem za školenie, ja som si doteraz myslel, že predkladateľ návrhu zákona vystupuje kvôli tomu, aby jeho zákona prešiel, ale teraz vidím, že takýto úmysel niektorí predkladatelia vôbec nemajú, pretože urážať partnerov poslancov a tým získať podporu svojho zákona asi nie je celkom reálne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 18:50 - 18:51 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 630). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán presedajúci, otvorte, prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 18:47 - 18:48 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja sa tiež chcem poďakovať za túto diskusiu a priznávam, že jediné čo mi v tejto chvíli napadá, je biblické, že Hosana a Ukrižuj. Zopakujem len, čo som povedala v tej rozprave, že ten zákon mi je obsahovo a ideovo blízky, my sme s kolegom o tom včera hovorili, ale tým, že je skopírovaný z maďarskej legislatívy, žiaľ nesedí na našu legislatívu a, a tak ako som hovorila, nebolo by dobré, aby z tohto parlamentu vychádzali len papiere, aby to bolo, chcela som, aby to bolo realizovateľné. A teda priznávam, že ma mrzí záver tej diskusie, pretože to, že nám tu chýbajú hranice a počúvanie a vnímanie a bazálna slušnosť, to sme vedeli, ale teda dopracovať sa až k tomu, ako chránim pedofilov, tak to som naozaj neočakávala. Takže to mi je naozaj ľúto. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 18:42 - 18:44 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Kuffa, hovorí sa, miluj blížneho svojho ako seba samého. Pri všetkej úcte, pán Kuffa, vy nemáte ani šajnu o problematike LGBT. Rozprávate tu o žene z Ameriky, ktorá sa spáchala samovraždu, ale nič o tej žene neviete. Vy len využívate nejakú správu. Ja som mal spolužiaka, ktorý žil, v žena žila v mužskom tele a také mal problémy z toho ako školáka, že spáchal samovraždu. Bol to silne veriaci človek, silne veriaci človek. Obesil sa preto, lebo nenašiel pochopenie v rodine, nenašiel pochopenie v spoločnosti. Vy, pán Kuffa, o tomto probléme a tá vaša spoločnosť a tamto ten pán čo teraz ide, čo si teraz, čo robí tie gestá, Suja, čo teraz robil tie veľmi agresívne gestá, nič o tom nevie, nič. Ja a keďže, keďže ste sa obrátili na pani Hatrákovú, tá o tom, tá o tom naozaj veľmi veľa vie. Pani Hatráková pri svojej dlhoročnej práci s deťmi sa stretávala s problémami aj takýchto detí, ktoré vyrastajú s problematikou so svojou orientáciou. A ja som hlboko presvedčený, že pani Hatráková to urobila preto, lebo má na to dobrý dôvod. A tak ako poznám pani Hatrákovú, pána Szőllősa, pána Marcinčina, pani Záborskú u nás, tak to naozaj ich kresťanské sa s vašim radikálnym fanatizmom, s vašim nekresťanským ponímaním Boha, to čo predvádzajú tam vpredu sediaci fašisti aj vy, to nemá s láskou k blížnemu nič spoločné. Katka, ja ti držím palce a máme ťa radi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2021 18:24 - 18:24 hod.

Pročko Jozef

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 18:05 - 18:07 hod.

Hatráková Katarína
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 17:53 - 18:00 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán kolega predkladateľ, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v rámci prvého čítania teda stručne vystúpila k vášmu návrhu zákona. Asi ako spravodajca som mohla aj trochu skôr, ale zrejme by sme potom čiastočne prišli o túto psychologicky nesmierne zaujímavú diskusiu.
Ja sa nechcem na ten návrh zákona pozerať len politickou optikou. Vnímam ho ako hodnotový a týkajúci sa predovšetkým práv rodičov. Práv rodičov na rodičovskú výchovu, práva rodičov vychovávať svoje dieťa v súlade so svojím filozofickým presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná ústava. Takže by som prešla k detailom.
Ja som si ho pozrela ten zákon a teda možno pár takých momentov, ktoré vnímam ako trochu problematické. Napriek všetkým tým témam, ktoré tu zazneli eticky, morálne, kde samozrejme, že s tým zákonom sa môžme len stotožniť. Ale v čl. I je, kde hovoríte o novele ústavy, teda novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je úplne zrozumiteľné, že sa snažíte zabezpečiť bezúhonnosť osôb, ktoré dochádzajú do kontaktu s deťmi, ale tak ako už bolo konštatované, dávame do pozornosti, aby ste sa možno inšpirovali už platnou normou v rámci samotného tohto zákona.
On ten zákon 305 už dnes v § 79 ods. 4 definuje osobu, ktorá nie je bezúhonná ako osobu, ktorá bola
===== ...takto s deťmi, ale tak ako už bolo konštatované dávame do pozornosti, aby ste sa možno inšpirovali už platnou normou v rámci samotného tohto zákona. On ten zákon 305 už dnes v § 79 ods. 4 definuje osobu, ktorá nie je bezúhonná ako osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa § 204 až 211 Trestného zákona a to aj vtedy ak jej bolo odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené alebo sa na ňu hľadí akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu. V tomto vašom návrhu chýba práve právny základ ako sa dostanú vymenované subjekty teda aj espeočka, čiže orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne cedeerá alebo teda alebo centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže. Obec alebo aj vyšší územný celok, ako sa dostanú k výpisom z registra trestov. Tam by sme potrebovali nastaviť zmeny v zákona v registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky týmto subjektom vydala výpis z registra trestov. je to technická otázka, dá sa to samozrejme dopracovať. Čo sa týka bodu 2 v článku 1 štát chráni právo detí na vlastnú identitu podľa pohlavia ich narodenia. Tu máme tiež trochu otáznik, že ak dáme povinnosť štátu v zákone, tak aký bude mať štát na to nástroje, aké nástroje. Tuto to trochu tak akoby zaváňa tým, že je to norma, ktorá je v tejto chvíli nevykonateľná. Možno by sme mohli teda ešte viac hovoriť o tom, že čo ste v tejto časti mali na mysli, lebo v dôvodovej správe sa o tom bližšie nehovorí.
V článku 2 kde hovoríme o novele zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2004 Z. z. o sociálnej práci, kde rovnako som spomínala celým zákonom aj tu súhlasím s obsahom, ale platí to čo som uviedla v článku 1 o potrebe zmien zákona v registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vydala výpis z registra trestov. No a k článku 3 a k článku 6 uvediem spoločnú pripomienku. Považujem za správne, že v zákone o rodine ako aj v novele zákona o výchove a vzdelávaní sa snažíte posilniť práva rodičov na rodičovskú výchovu a právo rodičov vychovávať dieťa v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná Ústava a teda návrh vašej legislatívnej zmeny čítam ako reakciu na trendy, ktoré sa aktuálne pri sexuálnej výchove na školách presadzujú. Prípady kedy sa rodičia dostávajú do sporov alebo rozporov s obsahom vzdelávacích aktivít týkajúcich sa sexuálnej výchovy sa nám množia a sú reálne. To nie sú vymyslené veci. Svedčí o tom aj skutočnosť, že týmito prípadmi sa zaoberá aj Európsky súd pre ľudské práva a slobody v Štrasburgu. Už teraz sa tam eviduje mnoho podobných prípadov. Jeden za všetky sa odohral vo Švajčiarsku, kde matke dcéry, ktorá si neželala, aby sa jej dcéra zúčastňovala sexuálnej výchovy vlastne nepomohol ani Európsky súd pre ľudské práva a slobody. Zamietol jej sťažnosť s odôvodnením, že švajčiarska právna úprava vzdelávania spadá pod národnú otázku a je nastavená tak, že škola je tá, ktorá prioritne zodpovedá za obsah vzdelávania. Švajčiarska úprava neobsahovala obdobnú normu ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona a náš školský zákon rovnako ako ten švajčiarsky nedáva škole konkrétne mantinely na rozsah sexuálnej výchovy. Riaditeľ školy u nás na Slovensku aj samospráva školy má tiež voľnú úvahu ako tomu bolo v prípade rozhodovania vo Švajčiarsku. No a takže vo svetle aj týchto výrokov Európskeho súdneho, Európskeho súdu pre ľudské práva si myslím, že by bolo potrebné aj v školskom zákone nastaviť práve na národnej úrovni limity pre riaditeľov škôl a zvýšiť tak ingerenciu rodičov. Takže aj kvôli týmto pripomienkam, teda v tomto zmysle si dovoľujem podať tejto chvíli procedurálny návrh v zmysle § 73 ods. 3, písm. a) a vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 17:53 - 18:00 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán kolega predkladateľ, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v rámci prvého čítania teda stručne vystúpila k vášmu návrhu zákona. Asi ako spravodajca som mohla aj trochu skôr, ale zrejme by sme potom čiastočne prišli o túto psychologicky nesmierne zaujímavú diskusiu.
Ja sa nechcem na ten návrh zákona pozerať len politickou optikou. Vnímam ho ako hodnotový a týkajúci sa predovšetkým práv rodičov. Práv rodičov na rodičovskú výchovu, práva rodičov vychovávať svoje dieťa v súlade so svojím filozofickým presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná ústava. Takže by som prešla k detailom.
Ja som si ho pozrela ten zákon a teda možno pár takých momentov, ktoré vnímam ako trochu problematické. Napriek všetkým tým témam, ktoré tu zazneli eticky, morálne, kde samozrejme, že s tým zákonom sa môžme len stotožniť. Ale v čl. I je, kde hovoríte o novele ústavy, teda novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je úplne zrozumiteľné, že sa snažíte zabezpečiť bezúhonnosť osôb, ktoré dochádzajú do kontaktu s deťmi, ale tak ako už bolo konštatované, dávame do pozornosti, aby ste sa možno inšpirovali už platnou normou v rámci samotného tohto zákona.
On ten zákon 305 už dnes v § 79 ods. 4 definuje osobu, ktorá nie je bezúhonná ako osobu, ktorá bola
===== ...takto s deťmi, ale tak ako už bolo konštatované dávame do pozornosti, aby ste sa možno inšpirovali už platnou normou v rámci samotného tohto zákona. On ten zákon 305 už dnes v § 79 ods. 4 definuje osobu, ktorá nie je bezúhonná ako osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa § 204 až 211 Trestného zákona a to aj vtedy ak jej bolo odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené alebo sa na ňu hľadí akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu. V tomto vašom návrhu chýba práve právny základ ako sa dostanú vymenované subjekty teda aj espeočka, čiže orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne cedeerá alebo teda alebo centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže. Obec alebo aj vyšší územný celok, ako sa dostanú k výpisom z registra trestov. Tam by sme potrebovali nastaviť zmeny v zákona v registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky týmto subjektom vydala výpis z registra trestov. je to technická otázka, dá sa to samozrejme dopracovať. Čo sa týka bodu 2 v článku 1 štát chráni právo detí na vlastnú identitu podľa pohlavia ich narodenia. Tu máme tiež trochu otáznik, že ak dáme povinnosť štátu v zákone, tak aký bude mať štát na to nástroje, aké nástroje. Tuto to trochu tak akoby zaváňa tým, že je to norma, ktorá je v tejto chvíli nevykonateľná. Možno by sme mohli teda ešte viac hovoriť o tom, že čo ste v tejto časti mali na mysli, lebo v dôvodovej správe sa o tom bližšie nehovorí.
V článku 2 kde hovoríme o novele zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2004 Z. z. o sociálnej práci, kde rovnako som spomínala celým zákonom aj tu súhlasím s obsahom, ale platí to čo som uviedla v článku 1 o potrebe zmien zákona v registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vydala výpis z registra trestov. No a k článku 3 a k článku 6 uvediem spoločnú pripomienku. Považujem za správne, že v zákone o rodine ako aj v novele zákona o výchove a vzdelávaní sa snažíte posilniť práva rodičov na rodičovskú výchovu a právo rodičov vychovávať dieťa v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná Ústava a teda návrh vašej legislatívnej zmeny čítam ako reakciu na trendy, ktoré sa aktuálne pri sexuálnej výchove na školách presadzujú. Prípady kedy sa rodičia dostávajú do sporov alebo rozporov s obsahom vzdelávacích aktivít týkajúcich sa sexuálnej výchovy sa nám množia a sú reálne. To nie sú vymyslené veci. Svedčí o tom aj skutočnosť, že týmito prípadmi sa zaoberá aj Európsky súd pre ľudské práva a slobody v Štrasburgu. Už teraz sa tam eviduje mnoho podobných prípadov. Jeden za všetky sa odohral vo Švajčiarsku, kde matke dcéry, ktorá si neželala, aby sa jej dcéra zúčastňovala sexuálnej výchovy vlastne nepomohol ani Európsky súd pre ľudské práva a slobody. Zamietol jej sťažnosť s odôvodnením, že švajčiarska právna úprava vzdelávania spadá pod národnú otázku a je nastavená tak, že škola je tá, ktorá prioritne zodpovedá za obsah vzdelávania. Švajčiarska úprava neobsahovala obdobnú normu ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona a náš školský zákon rovnako ako ten švajčiarsky nedáva škole konkrétne mantinely na rozsah sexuálnej výchovy. Riaditeľ školy u nás na Slovensku aj samospráva školy má tiež voľnú úvahu ako tomu bolo v prípade rozhodovania vo Švajčiarsku. No a takže vo svetle aj týchto výrokov Európskeho súdneho, Európskeho súdu pre ľudské práva si myslím, že by bolo potrebné aj v školskom zákone nastaviť práve na národnej úrovni limity pre riaditeľov škôl a zvýšiť tak ingerenciu rodičov. Takže aj kvôli týmto pripomienkam, teda v tomto zmysle si dovoľujem podať tejto chvíli procedurálny návrh v zmysle § 73 ods. 3, písm. a) a vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2021 17:38 - 17:38 hod.

Vetrák Milan
Ono to ani nie tak procedurálny návrh ako pre záznam by som chcel opraviť jedno hlasovanie. Bola tá tlač 582, to úplne posledné, kde sa schvaľoval zákon ako celok novela Trestného poriadku tie anaboliká, tam som sa zdržal, ale chcel som hlasovať za. Tak pre záznam to chcem aby bolo zaznamenané.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 16:59 - 17:01 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Štefan, prepáč, my sme sa nerozumeli, ja som nepovedal, že netreba hlasovať, treba hlasovať a ako poslanci o tom rozhodujeme, máš svätú pravdu. Úplne s tebou súhlasím. Ja som práve naopak skôr hovoril to, že aj v prípade, že my tu niečo dobré neodhlasujeme, nehovorím o tebe alebo o mne, takže pravda je daná prirodzenosťou, nie hlasovaním. A v tom sa asi zhodneme. Čiže ja s tebou súhlasím, len sme si asi neporozumeli. Prepáč, ak som to nevyjasnil dosť jasne.
K pánu kolegovi Dostálovi, to je práve to.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani kolegyne, páni kolegovia, ešte chvíľočku vydržte, aby dohovoril svoju faktickú poznámku pán poslanec. Nech sa páči.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Ja sa neodvažujem určovať sám osobne ani s vami polemizovať o tom, že čo je dobré a čo je zlé, myslím, že nejako intuitívne cítime, že napríklad domáce násilie alebo akékoľvek násilie, ubližovanie niekomu, aj ponižovanie, nemusí to byť len fyzické násilie, nie je dobré. Hovorím o tom, že sú niektoré dobra, ktoré dávajú celkový rámec, napríklad že je prirodzené, že človek má otca alebo matku a pokiaľ je to možné, tak to maximálne podporujeme a nehovoríme, že je to vlastne jedno, či má otca alebo matku, alebo je to nejak inak. Vieme, že situácie v živote sú rôzne, veľa sirôt, je veľa opustených detí. Samozrejme, hej, ja nie som nejaký romantik alebo nejaký naivný idealista, ale ideál tu je a vieme aký je dobrý. A tak isto aj v rodine sa môže diať všeličo, rodina môže vychádzať lepšie alebo horšie, ale to by bolo asi na dlhšiu debatu. Ja len chcem povedať to, že máme sa o čo oprieť, čo sa týka prirodzenosti človeka, aj mužskosti, aj ženskosti. Takže ďakujem za príspevok, všetko dobré.
Skryt prepis