Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.3.2023 o 12:50 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.3.2023 12:50 - 12:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, pán predkladateľ, pán spravodajca, vždy, keď sa rieši tepelná energetika, tak nejakým spôsobom je snaha sa dohodnúť najmä v trojici Kremský, Galek, Vetrák, to je moja skúsenosť. Ale samozrejme sú tú aj ďalší poslanci, ktorí sa o to zaujímajú, ako pán spravodajca a teda viacerí. A každý návrh je taký, že sa ešte vždy dá o niečo vylepšovať alebo dá sa tam zachytiť ešte nejaká ďalšia téma, ktorá môže byť predmetom jeho úpravy. A tak sa to stalo aj teraz. Veď nakoniec o malú chvíľu ja prečítam už v poradí 5 pozmeňujúci návrh, ak sa nemýlim, k tomuto návrhu. A to neznamená, že ten pôvodný návrh bol nejaký zlý, ale jednoducho vždy sa dá každý návrh o niečo vylepšiť, zachytiť určitú situáciu, ktorá, ktorá alebo spresniť určitú situáciu, ktorá vyvoláva určité výkladové nejasnosti. A to je aj prípad môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bude veľmi krátky, ale poviem, čo sa rieši.
My sme v roku 2021, teda v tomto volebnom období, v tomto parlamente, schválili novelu zákona o tepelnej energetike, ktorá vtedy zohľadňovala určitú špecifickú situáciu vo vzťahu k tým menším zdrojom, o ktorých rozhoduje obec. Lebo sú väčšie zdroje, veľké zdroje teda, kde to osvedčenie na výstavbu nových tepelných zariadení vydáva ministerstvo. A sú tie menšie, nie tie úplne malé, lebo tie majú výnimku, ale sú aj tie menšie, o ktorých rozhoduje samospráva. A my sme v roku 2021 povedali, že to množstvo kritérií, ktoré posudzuje samotné ministerstvo pri tých veľkých zdrojoch, ktoré sú uvedené v § 12 ods. 4 zákona, predtým to bolo inak usporiadané v inom paragrafe, v tom istom paragrafe v inom odseku, tak z toho množstva kritérií, ktoré posudzuje pri vydávaní osvedčenia ministerstvo, bude môcť samospráva tieto kritériá posudzovať len primerané. To sme zaviedli v roku 2021, ale minulý rok prijatá ďalšia novela o tepelnej energetike, ktorá iným spôsobom toto isté vyjadrila v odseku 4 § 12. Ale vyjadrila to spôsobom, ktorý už nie je takto jednoznačne ako sme to spravili v roku 2021, najmä pokiaľ ide o jedno konkrétne kritérium, a to je kritérium, ktoré hovorí o hospodárnosti a efektívnosti toho doterajšie tepelného zariadenia, od ktorého sa niekto chce odpojiť, prípadne o dopadoch na tých, ktorí zostali pripojený na ten doterajší zdroj tepla.
Vychádzame pri tomto pozmeňujúcom návrhu aj z odpovede európskeho komisára, ktorý reagoval na otázky niektorých europoslancov, ktorí sa ho pýtali na túto konkrétnu záležitosť a odpovedal im v duchu, ktorý je v súlade so znením tohto pozmeňujúceho návrhu. Výsledkom je to, že nebude možné nevydať osvedčenie výlučne len z dôvodu, že by samotné odpojenie sa od sústavy tých tepelných zariadení malo buď negatívny dopad na hospodárnosť toho doterajšieho zariadenia alebo na tých samotných, samotné osoby, ktoré sú pripojené, a to z jednoduchého dôvodu. Pokiaľ prevádzkovateľ toho doterajšieho zariadenia neurobí nič a bolo by možné odmietnuť osvedčenie len výlučne z tohto dôvodu, tak by sa v zásade objektívne nikdy nedalo od toho doterajšieho zariadenia odpojiť. Čiže vyvoláva to aj určitý tlak na toho doterajšieho prevádzkovateľa, aby sa zamyslel nad tým, povedzme, či tá variabilná zložka nákladov, ktorú vynakladá na teplo je správna a či nemôže s ňou niečo robiť, keď by sa mu náhodou niekto z toho jeho zdroja odpojil. A rovnako či nemôže niečo urobiť aj s hospodárnosťou toho samotného zdroja tepla, ktorý prevádzkuje.
Na druhej strane vôbec nezasahujeme do kritérií, ktoré sa týkajú životného prostredia, nejaké technickej spôsobilosti toho zariadenia. To musí byť lepšie, ako to od ktorého sa človek chce odpojiť. A celkovo ideme v tom duchu, v akom sme prijali túto právnu úpravu v roku 2021, hoci prísnejšie. Vtedy sme ju prijali trochu benevolentnejšie. Dneska je o niečo prísnejšia, ale chceme zachovať samotný zmysel toho, čo sme prijali v roku 2021, aby niekto jednoducho umelo neblokoval, umelo neblokoval tých, ktorí sa chcú odpojiť len z dôvodov, ktoré vie on sám výlučne ovplyvniť. A chceme, aby toto bolo fér a samozrejme, aby boli splnené všetky tie kritériá, ktoré sa týkajú životného prostredia, technickej spôsobilosti a tých ďalších
===== zmysel toho, čo sme prijali v roku 2021, aby jednoducho niekto umelo neblokoval, umelo neblokoval tých, ktorí sa chcú odpojiť len z dôvodov, ktoré vie on sám výlučne ovplyvniť. Chceme, aby toto bolo fér a, samozrejme, aby boli splnené všetky tie kritériá, ktoré sa týkajú životného prostredia a technickej spôsobilosti a tých ďalších kritérií, ktoré sú tam uvedené, účinnosti toho zdroja a podobne.
Takže toľko na vysvetlenie. Ten pozmeňujúci návrh je veľmi stručný a ja ho teraz na záver prečítam. Je to pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Tomáša Šudíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1371.
Tento návrh spomenutých poslancov sa dopĺňa takto:
V čl. I bod 1v § 12 ods. 5 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Negatívne vyhodnotenie vplyvov alebo dopadov podľa odseku 4 písm. g) nemôže byť jediným dôvodom na nevydanie osvedčenia ministerstvom alebo obcou.".
A to je celý pozmeňujúci návrh. Ja by som vás rád poprosil o jeho podporu a želám ešte pekný deň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2023 12:41 - 12:50 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Rád by som povedal svoj názor a nejaký komentár k tomuto návrhu zákona, ktorým kolegovia Karol Galek a Tomáš Šudík chcú zmeniť zákon o tepelnej energetike a regulácii v sieťových odvetviach. Myslím si, že v čase energetickej krízy, ktorú zažívame a v podstate vojnovej situácie v energetike, ktorá sa prejavuje najmä posledný rok, ale už aj predtým. Vidíme stále viac dôležitosť legislatívnych úprav, ktoré majú dopad na každodenný život ľudí, ktorí sú odkázaní na centrálne zdroje tepla. Stále viac sa dostáva do popredia potreba obnoviteľných zdrojov pri týchto centrálnych zdrojoch tepla. A myslím si, že práve tento návrh zákona tento smer podporuje a túto tendenciu vlastne ešte posilňuje. Myslím si, že tieto úpravy, ktoré tu aj kolega Karol Galek spomínal, prispejú k tomu, aby práve tie veľké centrálne zdroje tepla boli stále viac motivované, stále viac a viac spoliehať na obnoviteľné zdroje a presúvať akoby ťažisko tej výroby tepla práve do oblasti obnoviteľných zdrojov. A to si myslím, že je veľmi pozitívne a niečo, čo by sme mali podporiť napriek tomu, že v podstate je to teraz návrh, ktorý prichádza čiastočne z opozície. Ale myslím si, že keď je to rozumný návrh, o ktorom aj kolega Karol Galek diskutoval s nami, tak keď nájdeme v tej diskusii rozumné riešenia, tak si myslím, že je v poriadku, keď to podporíme. A tak to má byť, aby rozumní ľudia našli aj rozumnú reč.
Ja k tomuto zákonu mám dva pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali riešiť práve možnosť rozširovania využívania týchto obnoviteľných, teda centrálnych zdrojov tepla, ktoré sú hlavne z obnoviteľných zdrojov. A dôvodom je najmä to, aby v praxi sa nové objekty a a rekonštruované objekty pripájali k tomu, k týmto centrálnym zdrojom tepla.
V praxi to občas býva tak, že, že keď je tam nejaká nevraživosť poviem to alebo nie dobré vzťahy medzi výrobcom tepla a trebárs vedením mesta, vedením obce, že pri nových zdrojoch vlastne stavebný úrad často nezohľadní v stavebnom povolení a v povoľovacom mechanizme, že tu existuje nejaký centrálny zdroj tepla. A podľa legislatívy je takýto nový objekt pripojiť k takémuto centrálnemu zdroju tepla, ktorý vyrába z obnoviteľných zdrojov. A potom samozrejme aj tá účinnosť nie je taká, aká by mala byť a musia to platiť vlastne všetci ostatní odberateľa. Keď by sa tam pripojilo viac nových objektov, ako sú napríklad školy alebo, alebo nejaké verejné budovy, príp. aj hoci nákupné centrá alebo kancelárske budovy, tak by tento centrálny zdroj tepla mohol fungovať a vyrábať efektívnejšie.
Takže odôvodním prvý pozmeňujúci návrh a potom ho prečítam. Tento pozmeňujúci návrh najmä upresňuje pojmy v tomto zákone, pretože v praxi sa často stáva, že stavebné úrady nesprávne vyhodnocujú vymedzené územie ako časti územia, na ktorých sa nachádza technológia vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla. Je preto dôležité odstrániť pochybnosti aj v prípade právnických osôb jednoznačne určiť spôsob definovania vymedzeného územia rovnakým spôsobom, ako je to zákonom určené pre fyzické osoby. Teda tým prvým bodom v tomto pozmeňujúcom návrhu sa odstraňujú tieto nejasnosti.
Druhý bod sa týka takisto upresnení využívanie energie z domácich obnoviteľných zdrojov bez produkcie skleníkových plynov CO2 je vo verejnom záujme. Aktuálne znenie zákona určuje povinnosť pripojenia k účinnému centralizovanému zásobovaniu teplom z obnoviteľných zdrojov energie len pre objekt, ktorý uskutočňuje hĺbkovú obnovu. Nevzťahuje sa však na nový objekt spotreby tepla, ktorý sa plánuje vybudovať na vymedzenom území držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla. Práve preto vlastne tento druhý bod upravuje tento § 21 a vkladá tam slová alebo rozširuje túto povinnosť aj na nový objekt spotreby tepla. Čiže teraz prečítam, poprosím o zastavenie času. Prečítam teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Tomáša Šudíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1371).
V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1. V čl. 1 sa pred bod 1 dopĺňajú nové body 1a 2, ktoré znejú:
„1. V § 5 odseku 5 písmene g) sa za slovo „územie" vkladajú slová „s jeho vyznačením na katastrálnej mape".
2. V § 7 odseku 2 písmene j) sa za slovo „územie" vkladajú slová ,,na podnikanie" . Doterajšie body 1 až 3, 1 až 2 sa primerane prečíslujú.
Bod 2. V článku 1 sa za bod 3 vkladá bod 4, ktorý znie: „4. V § 21 odseku 5 sa za slová „na území bezprostredne nadväzujúcom na vymedzené územie" vkladajú slová „plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla alebo".".
Čiže to bol prvý pozmeňujúci návrh. Teraz odôvodním druhý pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh upravuje aktuálneznenie zákona v tom, že umožňuje zjednodušenie stavebného procesu rozvodov tepla iba pri, iba vtedy, keď sú vedené na pozemkoch mimo zastavaného územia obce. Je však vo verejnom záujme, ktorým je nepochybne tepelné hospodárstvo, teda, ak je to vo verejnom záujme, ktorým ej aj tepelné hospodárstvo sa navrhuje zjednodušenie tohto procesu aj na pozemky nachádzajúce sa v intraviláne obce, pokiaľ ide o verejné priestranstvá. Tie predmetné pozemky sú v zásade verejným majetkom a majú byť prioritne užívané práve vo verejnom záujme. V územnom ani stavenom konaní tým nebudú dotknuté práva vlastníkov pozemkov vznášať námietky a uplatňovať svoje práva. Takže teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Tomáša Šudíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1371).
V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
V čl. 1 sa pred bod 1 dopĺňa nový body 1, ktorý znie: „1. V § 10 odseku 1 písmene d) sa za slová „zastavaného územia obce, poznámka 12a)" vkladajú slová „alebo na cudzích pozemkoch v zastavanom území obce, pokiaľ ide o verejné priestranstvo, poznámka 12ac)".".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ac) znie: § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Doterajšie body 1 až 3 sa primerane prečíslujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2023 12:18 - 12:21 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Takže, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyňa, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Karola GALEKA a Tomáša ŠUDÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1371) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1440 zo 17. januára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili
gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 692 z 9. marca 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 409 zo 13. marca 2023. Z uznesení výborov národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný, predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 417 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2023 11:56 - 11:58 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi všetkým kolegom, ktorí sa teda do faktickej poznámky prihlásili a ďakujem im hlavne za to, že sú tu a že diskutujú na túto tému a našej slovenskej verejnosti ozrejmujú teda tú skutočnosť, ktorá sa na Ukrajine deje a tebe Tomáš iba v tom prípade toho Leningradu a Piskarevského cintorína bola som tom v roku 2018. Bol to pre mňa silný zážitok z toho titulu, že tí ľudia obetovali milión, milión obyvateľov obetovalo svoj život za leningradskú blokádu a v podstate ten nepriateľ, agresor, ktorý ich chcel doslova vyhladovať a zrovnať so zemou požil akýkoľvek spôsob a preto je pre mňa nepochopiteľné ako Rusi, ktorí už prežili takúto tragédiu to dokážu urobiť svojmu bratovi a prečo sa tá bratovražda deje. Je to opäť a znova zasa len to diktátorské, to choré aj vtedy v podstate sa viedli vojny a diktátori viedli svoje vojny, pretože to bolo asi o ich egu alebo o tom zlom a proste v tom nevídanom, nepochopiteľnom, nemôžem povedať marazme, ale neviem na to nájsť ešte stále taký adekvátny výraz, že prečo sa toto deje. Sme nepoučiteľný a naozaj národ, ktorý si neváži históriu a nepamätá si ju si skutočne asi nezaslúži budúcnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2023 11:41 - 11:51 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, táto téma, ktorá tu teraz je, je samozrejme pre mnohých jednak výsostne politická, pre druhých výsostne emotívna, pre niektorých úplne laxná, nezaujímavá. A ja by som sa nechcela venovať tej politickej rovine, aj keď je to súčasťou, ale skôr takej tej ľudskej, tej môjmu srdcu blízkej zdravotníckej a tej trpiacej rovine. To, že treba ďakovať ľuďom, ktorí pomáhajú je všeobecne známe, ale bohužiaľ sa to nedeje, nedeje sa to. Sme v 21. storočí a ľudia ako keby zabudli čo sa udialo v 20. storočí. My sme zabudli, že sme tu mali 2. svetovú vojnu. Mnohí naši rodičia sú pamätníci 2. svetovej vojny, sú pamätníci povojnového obdobia, pretože ak si niekto myslí, že Ukrajina trpí len teraz, tak ona bude omnoho viac trpieť po tom povojnovom období, ak teda pánboh dá a Ukrajina vôbec bude Ukrajinou. Preto je to také veľmi vážne a dôležité, preto je to také dôležité, aby sa našli aj odvážni ľudia, novinári, všetci tí, ktorí chcú prinášať toto svedectvo. Pretože dialo sa to aj počas 2. svetovej vojny, to svedectvo bolo prinášané. Mnohí ľudia to priamo zažili na, ako sa hovorí, na svojej koži. A stále sme sa neponaučili. Národ, ktorý si neváži históriu si nezaslúži budúcnosť, ktorý sa nepoučil z minulosti si nezaslúži budúcnosť. Myslím si, že ani občania Ruska sú tiež mnohí nevinní v tom, že majú na čele diktátora. Mnohým sa to nepáči, avšak tieto svedectvá sú nie prinášané do nášho života, do nášho mierového života.
Ja vám chcem priniesť svedectvo obyčajného človeka, ktorý napríklad bol v čase mieru v Leningrade, v Petrohrade, kde ak ste mali možnosť navštíviť Piskarievský cintorín a videli ste mnohé filmy o Leningradskej blokáde a všetky, tieto, tieto svedectvá, ktoré boli nám už prinesené z minulosti čo sa tam dialo počas druhej svetovej vojny, tak je až nepochopiteľné, že v 21. storočí po tomto všetkom čo tento národ prežil dokáže brat brata napadnúť a nechať ho zažívať to isté čo zažívali oni. Je to, ja si myslím, že ľudskému zmýšľaniu mozgu, v samotnej podstate ľudskosti nemysliteľné, je to až také choré, až proste neuveriteľné. Na tom Piskarievskom cintoríne, keď stojíte a uvedomujete si, že pod touto zemou sa nachádza milión, milión obetí, tak tam neostane ani jedno oko suché. Deti, mladí ľudia, rodiny, starí ľudia, dôchodcovia, proste milión ľudí. A my napriek tomu nepoučiteľní. Tá spupnosť človeka, diktátora, ktorý si myslí, že je bohurovný, aby mohol toto opäť urobiť napriek tomu, že ten národ už raz zažil, napriek tomu, že sa poučil, asi nie dostatočne, to niekto dokáže urobiť svojmu bratovi, Slovan Slovanovi. To nie je, že je smutné a trestuhodné a odsúdeniahodné, ale to je až nepochopiteľné, že my v 21. storočí musíme toto prežívať opäť a nie my v čase mieru na Slovensku, ale tí ľudia, ktorí sú bratia. A preto nechápem aj politikov, ktorí to jednak zľahčujú, bagatelizujú, vysmievajú sa. To je tak isto trestuhodné a odsúdeniahodné a pre mňa opäť nepochopiteľné. A viete čo je najsmutnejšie na tom? Že my musíme ich presviedčať, presviedčať, že vojna je niečo čo je odporné, zvrátené, niečo neľudské a nenašla som na to ani výraz. Viete, Leningrad sa poučil z 2. svetovej vojny a tam, keď prechádzate tými ulicami je tam nádherne čistúčko a títo ľudia si uvedomujú, že táto zem v ktorej oni žijú je zmáčaná krvou tých ľudí, ktorí bránili svojimi životmi toto mesto. A oni sa tak ku tomu mestu správajú. Nedovolia si na túto zem odhodiť žiaden odpad. Pre nich je to trestný čin nielen charakteru trestného, ale aj morálneho a etického. A práve preto mi je nepochopiteľné prečo sa toto deje v 21. storočí, aby brat brata napadol. A čo je ešte horšie, že v tomto parlamente sa nachádzajú poslanci, ktorí majú mandát od občanov, od ľudí, ktorí sa vysmievajú z vojny, z vojny čo je najhoršia vec na svete, z úmrtia, z vrážd, znásilnení, zo týrania ľudských bytostí a ostáva to v ich chladné, dokonca to bagatelizujú a šíria do našej spoločnosti. Ja ich aj možno z tohto miesta prosím, aby to nerobili. A prosím tak isto všetkých ľudí, aby sme Ukrajine pomohli, či už na Slovensku občanom Ukrajiny alebo priamo republike Ukrajiny akýmkoľvek spôsobom, akýmkoľvek spôsobom, aby táto pomoc pomohla ukončiť vojnu. Pretože asi ťažko dokážeme pomôcť Ukrajincom, ktorí budú tú traumu niesť v sebe ešte niekoľko desaťročí.
A ja na záver opäť chcem poďakovať všetkým vám, milé kolegyne, že ste tam boli, že ste priniesli to svedectvo, že ste nás informovali o tom, aké to naozaj je takým tým priamym, exaktných spôsobom, že ste dokázali ešte aj tie emócie potlačiť, pretože ja ich teda nedokážem potlačiť. Mne je to veľmi ľúto a bodaj by sme boli všetci stopäťdesiati v tomto taký istí ako ste vy. Nemôžu byť všetky ženy samozrejme, lebo ženy sú levice ktoré bojujú o svoje deti, o svoju rodinu, ale keby sme toto dokázali, že budeme takto bojovať o mier, tak by to bolo povzbudivé. Preto vás, milí kolegovia, ktorí tu nie ste, prosím, podporte túto deklaráciu a vyšlime jasný signál do celého sveta, že Slovensko, slovenský parlament nechce vojnu nikde na svete. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2023 11:33 - 11:35 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické poznámky. Kolega Jožo Pročko, ty si hovoril o mladých rusoch a o deťoch, ktorých trénujú, ktorých cvičia, áno, videli sme nejaké zábery. Ja si neviem predstaviť, že by moja, ja neviem, 14-ročná dcéra sa učila nabíjať samopal alebo také niečo, proste to je, to je zvrátenosť podľa mňa. Čiže áno, odmietam to aj ja.
A Monika Kozelová, predkladateľka, Kasparov a Ovečkin. Rozdiel medzi nimi je v tom, že Ovečkin, nechcem sa ho dotknúť, a je, ten je zahrabaný stále v tom svojom športe, je v tom výborný, ale čo sa týka politiky, tak možno nejakým spôsobom ovplyvnený Putinom a nerieši to alebo, alebo žije ďaleko. Nevšíma si to. Lenže dobre, lenže Kasparov, Kasparov to pocítil na vlastnej koži. On chcel ísť do politiky, on sa proti tomu Putinovi postavil. On videl, čo sa deje a hovorím, precestoval celý svet, to je sčítaný rozumný chlap, športovec, teda šachista, ktorý, ktorý bol dlhé roky majstrom sveta. A potom chcel ísť do tej politiky a narazil. Narazil na to, čo sa tam v Rusku deje a bol aj väznený, brala ho polícia len kvôli tomu, že sa vyjadril proti. Čiže ja by som skôr veril tomu Kasparovovi ako Ovečkinovi. (Reakcia z pléna.) No, jasné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2023 11:29 - 11:31 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som sa prihlásil aj do rozpravy, ale som sa odhlásil, pretože si podstatnú vec toho, čo som chcel hovoriť, hovoril, hovoril ty. To je o tom, že naozaj v Rusku propaganda už od malých detí deťom vtĺkla do hláv, že skladať zbrane, vojenský výcvik a vraždiť nepriateľa a je chorá, je to naozaj, keď si pozriete videá z Ruska, kde malé deti učia vojne, je to, je to choré. Ja naozaj, už vám ďakovali, že ste tam boli, ale fakt to je výborné, že ste tam boli a naozaj treba vám poďakovať, že ste tam boli, pretože veľa ľudí si uvedomuje, že tá vojna je sto, dvesto, tristo kilometrov od nás. To je niečo neskutočné. To je, to je, to je pre Slovákov veľká, veľká, veľký prst hore, že pozrite sa, čo sa tu deje. A naozaj my sme si mysleli, aj tiež sme si mysleli, že Putin to neurobí, ale Putin to urobil a napadol tú Ukrajinu a my si uvedomujeme, že za našimi hranicami je vojna a môže byť aj u nás. Veľmi, veľmi dobré je ukázať, čo sa tam deje a keď na mierových pochodoch tuná matky chodia, že my sme matky a chceme mier, tak ja by som tie matky poslal tam, kde ste boli vy, aby si to pozreli, čo tam je. Žiaľbohu, každá vojna je nepríjemná a to, čo sa deje na Ukrajine, naozaj je strašné, čo sa deje deťom znásilňovania a de..die... dialo sa to vždy. Keď to bolo v Afrike, keď to bolo niekde v Iraku, tak sa nás to netýkalo a sme tak, veď to je ďaleko od nás. Teraz sa na to, teraz sa nás to týka a ja ďakujem, že ste tam boli a že ste, že o tom hovoríte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2023 11:20 - 11:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda za slovo. Pani predkladateľka, všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Monika, nech sa ti darí, buď zdravá.
No a teraz vážne k tejto vážnej téme. Chcem povedať v prvom rade, že ďakujem tým ženám, tým našim kolegyniam poslankyniam, ktoré boli na Ukrajine a ako povedala aj predkladateľka ju prebrázdili neboli len na jednom mieste, ale boli na viacerých miestach. Tak chcem povedať, že im veľmi pekne ďakujem za to, že tam šli, za to, že vydali svedectvo. Ďakujem aj za tú deklaráciu ktorú priniesli do Národnej rady a priniesli toto, túto tému znova ju otvorili aj takýmto spôsobom na pôde Národnej rady. My všetci, ktorí máme rodiny, ktorí máme deti žijeme v mieri. Ani si nevieme predstaviť, vôbec nie precítiť to, čo zažívajú ľudia na Ukrajine. Úzkosť, bolesť, strach, strata blízkych. No a ja si myslím, ja som sa nehlásil do faktických poznámok pretože by som to nestihol čo chcem povedať. Ale myslím si, že v piatky je nás tu stále málo, ale možno by sa k tomu mal vyjadriť každý a každý by mal povedať, že odsudzuje relativizovanie vojny, odmieta proruskú propagandu a odmieta aj tých, ktorí sú predĺženou rukou proruskej propagandy aj v tomto pléne.
My vieme a ja to môžem pomenovať, nielen extrémisti ale aj strana SMER je predĺženou rukou proruskej propagandy. Pre mňa je to od začiatku vojny veľmi jednoduché. Agresor, diktátor Putin so svojou armádou napochodoval na Ukrajinu a bojuje, vraždí na území cudzieho štátu. Pre mňa to je neprípustné. Z tohto pohľadu je on, alebo sú, je jeho armáda a oni agresori a Ukrajina je tá ktorá sa bráni, ktorá bráni svoje územia a dnes prenikajú na verejnosť aj v tejto deklarácii sú súčasťou tejto deklarácie informácie zavlečení ukrajinských detí do Ruska. A teraz poviem dva príklady komunizmus, keď sme tu mali, teda socializmus čo robili komunisti. Vedeli, že k dosiahnutiu svojich zvrátených cieľov treba v prvom rade vymyť mozgy deťom, alebo ak chcete, prevychovať deti. Čo robia teroristi? Teroristi niekde Islamských štát zoberú malé deti dvoj, štvorročných chlapcov, ktorí si toho ešte veľa z minulosti nepamätajú a oni ich vychovajú tak, že im vymyjú mozgy a tí chlapci sú potom v dospelosti alebo ako štrnásť, pätnásť, šestnásťročný schopní obložiť sa bombami a spácha samovražedné útoky. Oni sú presvedčení o tom, že takto je to správne. Oni majú tak zdegradované, zdeformované svedomie, že cítia že to čo robia, robia správne. Čiže to boli dva príklady. Teraz tu máme tretí. Samozrejme mohol by som spomínať aj Hitlera, ale teraz tu máme tretí, novodobého Hitlera, ktorý odvlečie deti z iného štátu a chce ich prevychovať, zmeniť im dátum narodenia, úplne odstrihnutie detí od rodičov, od ich predchádzajúceho života a prevychovať ich.
Takýmto spôsobom, ja nie som možno na to odborník, ale mne to, aj predkladateľky to hovoria, že viac a viac pripomína
===== .... takýmto spôsobom, ja nie som možno na to odborník, ale mne to, aj predkladateľky to hovoria, že viac a viac pripomína genocídu to, čo sa deje. Ísť na územie cudzieho štátu, vyhladzovať tam civilné obyvateľstvo, likvidovať škôlky, nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. A ešte navyše zavliecť, koľko to bolo? 700-tisíc Ukrajincov, vyše 700-tisíc, nezapamätal som si presne číslo, do Ruska, popritom možno tisícky detí a úvodzovkách prevychovávať ich, no povedzte mi, čo iné je likvidácia iného slobodného národa? A to niektorí tu spievali ešte pár dní predtým jak to vypuklo, že Rusko nikdy nenapadne svojho brata. Dúfam, že som to dobre odcitoval.
A na záver svojho vystúpenia v tejto rozprave poviem, možno si spomínate na meno Garri Kasparov. Garri Kasparov, ja takisto hrávam šachy a bol to majster sveta v šachu, dosiahol podľa svojich slov všetko, čo chcel v profesionálnej šachovej kariére. A potom sa začal venovať politike. Povedal, že ide do politiky. Vieme, že sa postavil proti Putinovi. Vieme, aj teraz sa dajú dohľadať jeho, jeho výroky o tom, ako hovorí slobodne, už veľmi slobodne, pretože žije mimo Ruska, slobodne hovorí o tom, čo sa v tej krajine deje. A vyjadroval sa aj vtedy, keď Rusi zabrali, anektovali Krym. Len málo ľudí ho počúvalo. A hovorí aj teraz.
Myslím si, že mali by sme počúvať ľudí, ktorí tam žili. Ktorí vedia, čo sa deje v Rusku. Ktorí chceli ísť napríklad do politiky a boli odstavení, prenasledovaní, väznení ako napríklad aj tento významný svetový šachista Garri Kasparov. Ale my máme aj Rusov, ktorí nie sú až tak známi. A žijú aj tu na Slovensku a žili predtým v Rusku. Možno si spomínate na jedného, čo prišiel na ten v úvodzovkách pochod za mier a hovoril tam k tým ľuďom a vytiahol ukrajinskú vlajku a zastal sa ukrajinského národa a je Rus. Čiže nepodľahnime proruskej propagande. Mne to srdce trhá, keď počujem od niektorých ľudí úplne ako keby mali zatemnený mozog, nepočúvajú takých ľudí ako je ten Rus napríklad, alebo čo hovorí Garri Kasparov, ktorí tam žili v tom Rusku a vedia, čo sa tam deje.
Ďakujem ešte raz predkladateľkám za ich svedectvo, za to, že na tej Ukrajine boli a verím, že toto sú silné zbrane, silné nástroje, ktoré máme a používame ich na otvorenie myslí pre tých, ktorí veria proruskej propagande, ktorú tu šíri, žiaľ, aj v tomto pléne mnoho ľudí predovšetkým zo SMER-u a od extrémistov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2023 11:20 - 11:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda za slovo. Pani predkladateľka, všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Monika, nech sa ti darí, buď zdravá.
No a teraz vážne k tejto vážnej téme. Chcem povedať v prvom rade, že ďakujem tým ženám, tým našim kolegyniam poslankyniam, ktoré boli na Ukrajine a ako povedala aj predkladateľka ju prebrázdili neboli len na jednom mieste, ale boli na viacerých miestach. Tak chcem povedať, že im veľmi pekne ďakujem za to, že tam šli, za to, že vydali svedectvo. Ďakujem aj za tú deklaráciu ktorú priniesli do Národnej rady a priniesli toto, túto tému znova ju otvorili aj takýmto spôsobom na pôde Národnej rady. My všetci, ktorí máme rodiny, ktorí máme deti žijeme v mieri. Ani si nevieme predstaviť, vôbec nie precítiť to, čo zažívajú ľudia na Ukrajine. Úzkosť, bolesť, strach, strata blízkych. No a ja si myslím, ja som sa nehlásil do faktických poznámok pretože by som to nestihol čo chcem povedať. Ale myslím si, že v piatky je nás tu stále málo, ale možno by sa k tomu mal vyjadriť každý a každý by mal povedať, že odsudzuje relativizovanie vojny, odmieta proruskú propagandu a odmieta aj tých, ktorí sú predĺženou rukou proruskej propagandy aj v tomto pléne.
My vieme a ja to môžem pomenovať, nielen extrémisti ale aj strana SMER je predĺženou rukou proruskej propagandy. Pre mňa je to od začiatku vojny veľmi jednoduché. Agresor, diktátor Putin so svojou armádou napochodoval na Ukrajinu a bojuje, vraždí na území cudzieho štátu. Pre mňa to je neprípustné. Z tohto pohľadu je on, alebo sú, je jeho armáda a oni agresori a Ukrajina je tá ktorá sa bráni, ktorá bráni svoje územia a dnes prenikajú na verejnosť aj v tejto deklarácii sú súčasťou tejto deklarácie informácie zavlečení ukrajinských detí do Ruska. A teraz poviem dva príklady komunizmus, keď sme tu mali, teda socializmus čo robili komunisti. Vedeli, že k dosiahnutiu svojich zvrátených cieľov treba v prvom rade vymyť mozgy deťom, alebo ak chcete, prevychovať deti. Čo robia teroristi? Teroristi niekde Islamských štát zoberú malé deti dvoj, štvorročných chlapcov, ktorí si toho ešte veľa z minulosti nepamätajú a oni ich vychovajú tak, že im vymyjú mozgy a tí chlapci sú potom v dospelosti alebo ako štrnásť, pätnásť, šestnásťročný schopní obložiť sa bombami a spácha samovražedné útoky. Oni sú presvedčení o tom, že takto je to správne. Oni majú tak zdegradované, zdeformované svedomie, že cítia že to čo robia, robia správne. Čiže to boli dva príklady. Teraz tu máme tretí. Samozrejme mohol by som spomínať aj Hitlera, ale teraz tu máme tretí, novodobého Hitlera, ktorý odvlečie deti z iného štátu a chce ich prevychovať, zmeniť im dátum narodenia, úplne odstrihnutie detí od rodičov, od ich predchádzajúceho života a prevychovať ich.
Takýmto spôsobom, ja nie som možno na to odborník, ale mne to, aj predkladateľky to hovoria, že viac a viac pripomína
===== .... takýmto spôsobom, ja nie som možno na to odborník, ale mne to, aj predkladateľky to hovoria, že viac a viac pripomína genocídu to, čo sa deje. Ísť na územie cudzieho štátu, vyhladzovať tam civilné obyvateľstvo, likvidovať škôlky, nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. A ešte navyše zavliecť, koľko to bolo? 700-tisíc Ukrajincov, vyše 700-tisíc, nezapamätal som si presne číslo, do Ruska, popritom možno tisícky detí a úvodzovkách prevychovávať ich, no povedzte mi, čo iné je likvidácia iného slobodného národa? A to niektorí tu spievali ešte pár dní predtým jak to vypuklo, že Rusko nikdy nenapadne svojho brata. Dúfam, že som to dobre odcitoval.
A na záver svojho vystúpenia v tejto rozprave poviem, možno si spomínate na meno Garri Kasparov. Garri Kasparov, ja takisto hrávam šachy a bol to majster sveta v šachu, dosiahol podľa svojich slov všetko, čo chcel v profesionálnej šachovej kariére. A potom sa začal venovať politike. Povedal, že ide do politiky. Vieme, že sa postavil proti Putinovi. Vieme, aj teraz sa dajú dohľadať jeho, jeho výroky o tom, ako hovorí slobodne, už veľmi slobodne, pretože žije mimo Ruska, slobodne hovorí o tom, čo sa v tej krajine deje. A vyjadroval sa aj vtedy, keď Rusi zabrali, anektovali Krym. Len málo ľudí ho počúvalo. A hovorí aj teraz.
Myslím si, že mali by sme počúvať ľudí, ktorí tam žili. Ktorí vedia, čo sa deje v Rusku. Ktorí chceli ísť napríklad do politiky a boli odstavení, prenasledovaní, väznení ako napríklad aj tento významný svetový šachista Garri Kasparov. Ale my máme aj Rusov, ktorí nie sú až tak známi. A žijú aj tu na Slovensku a žili predtým v Rusku. Možno si spomínate na jedného, čo prišiel na ten v úvodzovkách pochod za mier a hovoril tam k tým ľuďom a vytiahol ukrajinskú vlajku a zastal sa ukrajinského národa a je Rus. Čiže nepodľahnime proruskej propagande. Mne to srdce trhá, keď počujem od niektorých ľudí úplne ako keby mali zatemnený mozog, nepočúvajú takých ľudí ako je ten Rus napríklad, alebo čo hovorí Garri Kasparov, ktorí tam žili v tom Rusku a vedia, čo sa tam deje.
Ďakujem ešte raz predkladateľkám za ich svedectvo, za to, že na tej Ukrajine boli a verím, že toto sú silné zbrane, silné nástroje, ktoré máme a používame ich na otvorenie myslí pre tých, ktorí veria proruskej propagande, ktorú tu šíri, žiaľ, aj v tomto pléne mnoho ľudí predovšetkým zo SMER-u a od extrémistov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2023 11:14 - 11:16 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. A na úvod veľké ďakujem našim odvážnym kolegyniam, ktoré nám priniesli toto svedectvo a ktoré takým tým objektívnym, exaktným prístupom priniesli informácie o tom, aký stav je na Ukrajine čo sa týka týraných, znásilňovaných žien, toho veľkého utrpenia, ktoré my ani jeden si nevieme predstaviť. Ani tí, ktorí tam nakrátko boli, ale tí, ktorí to prežívajú a takto dlhodobo to prežívajú takto utrpenie na nich zanechá, bohužiaľ, aj ešte možno na niekoľko rokov, ba desaťročí tie následky.
Ja ďakujem aj za to, že ste sa v zdraví vrátili, pretože to je tiež veľmi dôležité. Ďakujem všetkým čo podporili túto deklaráciu, poďakovali vám, lebo aj to je veľmi dôležité. A myslím si, že by mali poďakovať všetci poslanci Národnej rady, pretože my ak nemáme objektívne informácie, tak nevieme zaujať stanovisko. Mnohokrát máme podsúvané informácie prokremeľskou propagandou a mnohí, bohužiaľ aj poslanci Národnej rady tomu veria a to mi je veľmi ľúto. Ale naopak zase ďakujem tým, ktorí chcú pomáhať Ukrajine, ktorí pomáhajú Ukrajine, ktorí pomáhajú obyvateľom Ukrajiny či už na Slovensku alebo priamo na Ukrajine. A nezabúdajme, že tak ako ďakujú občania Ukrajiny nám, my ďakujme tomu, že nemáme vojnu na Slovensku tomuto stavu. A naozaj si vážme ten mier, pretože od II. svetovej voj.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis