Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

16.3.2022 o 18:48 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 16.3.2022 18:48 - 18:49 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 18:48 - 18:48 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, spolu s kolegami robíme takú malú novelu rokovacieho poriadku, ktorej cieľom je stiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu aj na rokovanie výborov a druhá časť sa týka jednoznačnosti výkladu rokovacieho poriadku v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sú sankciou za urážlivé, nedôstojné a neetické správanie poslancov v pléne Národnej rady. Je to pomerne veľmi malá novela, takže iba toľko krátko k tomu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:46 - 18:48 hod.

Šofranko Mária
Hlasovanie bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 18:44 - 18:46 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 929. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 964 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 18:39 - 18:39 hod.

Kyselica Lukáš
Len v krátkosti. Zabudol som povedať, že vlastne ono to zostáva všetko po starom. Keď chcete zavolať policajtov, tak zavoláte. Keď sa účastníci nevedia na mieste dohodnúť a nevypíšu si ten záznam medzi sebou, tak tak-či tak zavolajú policajtov, či bude 50-eurová škoda, sto, tisíc, päťtisíc, to je jedno. Alebo pokiaľ je tam podozrenie nejaké z alkoholu, tak takisto zavoláte policajtov a to je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 18:37 - 18:38 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani poslankyňa, poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

16.3.2022 18:31 - 18:37 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže v krátkosti.
Predkladáme návrh zákona ohľadom § 64, ktorý sa týka dopravných nehôd. Terajší stav je taký, že dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba,
za b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
za c) uniknú nebezpečné veci alebo
za d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona.
Zjednodušene poviem tak, že to je tá klasická škodová udalosť, keď nevoláte policajtov. No a my tento odsek, teda toto písmeno d) chceme vypustiť. Prečo? Navrhujeme z dôvodu, že hmotná škoda prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody je podľa Trestného zákona teraz suma 3 990 eur. Je to z hľadiska hospodárskeho a ekonomického vývoja od roku 2009 táto škoda prekonaná.
Udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške na niektorom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť, teda za splnenia všetkých ostatných podmienok, ktoré zákon o cestnej premávke predpokladá pre vznik škodovej udalosti, čo umožní účastníkom škodovej udalosti plne si využiť právo si vec vybaviť cestou náhrady škody prostredníctvom poisťovne, a to aj bez prítomnosti policajta na mieste tejto škodovej udalosti. Uvedeným sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti v cestnej premávke až do príchodu policajta na miesto udalosti. V prípade, ak by niektorý z účastníkov takejto škodovej udalosti trval na príchode policajta, čo máte aj teraz, tak policajti dôjdu. Policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia ďalšej udalosti ako dopravnej nehody, čím sa takisto podstatne zníži zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky v súvislosti s rozsiahlym dokumentovaním takejto udalosti na mieste samom.
Obdobnú úpravu možno nájsť v okolitých štátoch. Napríklad v Maďarsku je klasifikácia dopravnej nehody závislá od miery ublíženia na zdraví vzniknutej vinníkom nehody bez ohľadu na stupeň materiálnej škody. V Rakúsku sa zase povinnosť oznámiť dopravnú nehodu na najbližšej policajnej stanici, pri ktorej bola spôsobená len hmotná škoda, nevzťahuje na osoby, osoby, ktorých konanie na mieste dopravnej nehody je v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou, ktoré si navzájom preukázali svoje mená a adresy.
Uvedeným sa odstráni značný diskriminačný prvok vo vzťahu k vodičovi, vinníkovi takejto škodovej udalosti, ktorý svojím konaním spôsobí inému len hmotnú škodu, v mnohých prípadoch sumu prevyšujúcu 3 990 eur, čím vodič - vinník nenaplní skutkovú podstatu priestupku podľa 22 1g zákona o priestupkoch, ale jeho konanie bude napĺňať skutkovú podstatu 22 1m alebo l. Momentálne je v MPK návrh trestného zákona. Tam je tá minimálna škoda určená z 266 na 500, takže aj tu by tá škoda išla hore.
Keď si zoberieme terajší stav, je uvedené, že 3 990, ale tí vodiči si to na mieste tiež nevedia určiť, že aká škoda vznikla na vozidle, takže koľko razy tie poisťovne dostanú aj tú sumu vyčíslenú pomaly až na sedemtisíc a tiež je to riešené len ako škodová udalosť. Keď si zoberieme nejaké autá starších ročníkov, tak pri dvoch-troch tisícoch to môže byť totálka, no ale keď si zoberieme nejaký škrabanec na nejakom Porsche Cayenne, tak obyčajný jeden škrabanec už môže byť nad štyri-päťtisíc. A zbytočné je to dokumentovať ako dopravnú nehodu.
Takže z toho dôvodu túto, tento odsek vypúšťame a teším sa na rozpravu.
Skryt prepis
 

16.3.2022 18:31 - 18:36 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem. Ja iba hlasovanie, zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 18:30 - 18:31 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, ja vám veľmi krátko, potvrdzujem, tak ako povedal pán podpredseda výboru Habánik, že áno, je to v súvislosti napríklad aj s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania. A takisto vieme, že vláda pracuje tiež na niektorých špecifických úpravách vzhľadom na situáciu na Ukrajine a tak vzhľadom na lex Ukrajina, ktorý pravdepodobne príde do Národnej rady čoskoro v skrátenom legislatívnom konaní a je možné, že aj tam budú niektoré úpravy týkajúce sa aj toho uznávania, uznávania tých dokladov. Toto bol vlastne zákon, ktorý bol vypracovaný popri novelizácii vysokoškolského zákona, ale na odporúčanie legislatívnej rady to nešlo ako súčasť, súčasť toho, tej novelizácie zákona ako nejaký, nejakým pozmeňovákom, ale ako samostatný poslanecký návrh zákona, aby sme tomu dali taký riadny legislatívny priestor.
Takže ďakujem vám za rozpravu a prosím vás o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:27 - 18:28 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, ďakujem za tvoj stručný, ale jasný príspevok. Ja by som chcel ešte rozvinúť tú jednu oblasť, ktorú si spomínal. Táto konkrétna navrhnutá úprava zákona sa inšpiruje aj Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, konkrétne komponentom 10 - lákanie a udržanie talentov, z dôvodu zvýšeného počtu žiadateľov o uznanie dokladov o vzdelaní z tretích štátov, ktorí majú záujem len o uznanie dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnávania obsahu a rozsahu. Krátke vysvetlenie, že, samozrejme, v študijných odboroch, pokiaľ nám ide o uznanie odbornosti, tak môžu príslušné vysoké školy, ktoré majú tento študijný odbor, porovnať, že či je to v súlade s našimi požadovanými štandardami, ale v niektorých prípadoch stačí, aby bolo uznané, že ten človek dosiahol, tá osoba dosiahla príslušný stupeň vysokoškolského vzdelania, čiže, ja neviem, bakalár, magister, inžinier, doktor. A toto napríklad touto úpravou zákona zjednodušujeme.
Tiež by som chcel ako predkladateľ zákona povzbudiť, ak niekto z vás bude mať nejaké konkrétne praktické aplikačné postrehy do druhého čítania, tak sme otvorení, samozrejme, veľmi radi privítame ďalšie návrhy, ktoré by toto mohli zjednodušiť, uľahčiť život a pomôcť Slovenskej republike teraz a aj smerom do budúcnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis