Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2023 o 10:42 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2023 10:42 - 10:44 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ono by to bolo asi na dlhšiu diskusiu, ale teda s, je tam pár otázok, ktoré by si bolo treba zodpovedať.
Prvá je tá, vy tam riešite okrem materskej aj rodičovskú dovolenku. A, ale nejde ani tak mi o to, že koho by sa to dotýkalo, to, to je podľa mňa sekundárne. Primárne je to, že prečo práve tieto otázky sú tak dôležité, aby boli upravované v ústave a prečo práve v súčasnosti. Lebo ak je to napríklad tým, že veľa štátov alebo viacero štátov má takýto mechanizmus, v poriadku, ale veľa štátov má napríklad aj v ústave zavedené referendum a my máme toto referendu nejakým spôsobom lepšie upravené aj podľa vzoru týchto štátov v ústave. Čiže ak sa chceme o týchto otázkach baviť, tak v poriadku, ale bavme sa potom aj o ďalších otázkach, ktoré sú dôležité a ktoré by mali tiež byť upravené v ústave. Nielen o tejto jednej.
Druhá vec, vy ste sa nedotkli v rozprave vôbec toho druhého dôvodu, ktorý máte upravený v novele ústavy, a to je to, že by poslanec, poslancovi mal spočívať mandát aj vtedy, keď začne vykonávať nejakú úradnícku funkciu vo výkonnej zložke moci. A navyše spôsobom, ktorý je v zásade v právnej terminológii označovaný za tautológiu, to znamená, že v ústave odkazujete na zákon a v zákone odkazujete na ústavu. Tak k tomuto by sme si mali tiež povedať viacej, že či je to takýmto spôsobom potrebné. Lebo ak len v budúcnosti sa majú upravovať nejaké zákony, kde by sme vymenovali tie funkcie, kedy by to spočívalo, tak sa nám môže stať, že ľudia si navolia 150 poslancov a všetci odídu robiť úradníkov do výkonnej zložky moci. A to neviem, či tí ľudia by takto práve chceli. Ak teda sa máme baviť o nejakých konkrétnych funkciách, tak by sme sa mali baviť o tých konkrétnych funkciách vopred. Novelizovať tie zákony, predložiť tie zákony, kde to tak chceme. Lebo tie funkcie sú povedzme z nejakého dôvodu tak dôležité, že by mal spočívať mandát a ďalšie otázky sú tam takisto dôležité. Čiže prvé čítanie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2023 10:33 - 10:34 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem. Ja len som nechcel, aby vznikli nejaké nedorozumenia. A hovorím ešte raz, že existujú tie návrhy, ktoré sú ľubivé a, a my by sme to všetkými desiatimi podporili, ale vznikajú tam nejaké s tým spojené problémy. A napríklad som spomínal minule pri tom vašom predchádzajúcom zákone, ale aj teraz to spomeniem, veľmi zlé by bolo, keby tie zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú tú zdravotný, zdravotnú starostlivosť, sa dostali, dostali do komplikácií napríklad s nejakými žalobami, že by boli na nich, že na to a na to mám právo a tá nemocnica mi to neposkytla a idem do súdnych sporov. To by sme zavalili tie nemocnice neúmerne nejakými súdnymi spormi. Čiže ja nebojujem proti tomu, ale snažím sa, aby boli vychytané všetky tie muchy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2023 10:29 - 10:31 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážená pani predkladateľka, kolegovia, kolegyne, my sme tu už podobné zákony mali, napríklad sprevádzanie pri pôrode, ženy pri pôrode a vedeli sme sa nejakým spôsobom dohodnúť. A my sme mali podobné výčitky, ako, ako tu už boli spomenuté, ohľadom tých nemocníc. Ja sa teším z toho, že je tam tá veta, že tam ostala tá veta, pretože zdravotnícke zariadenie predsa vie, v ktorých situáciách tam rodič prítomný môže byť a kedy sú tie situácie extrémne, respektíve kedy ide o nejaký zákrok a podobne, kedy tam ten rodič nemôže byť.
Ale neviem, chcem sa opýtať, ja len tak nakrátko vystupujem, či ste rokovali s niekým od nás ohľadom tohto návrhu zákona, lebo ja som tam zaregistroval nejaké výhrady. Ja vám prečítam, aby, aby to nebolo tak, že, že my to nepodporíme a že, že prečo. Že v návrhu nie je nijak vyšpecifikovaná forma splnomocnenia, lebo že tam nie je niečo dotiahnuté a že ide o GDPR, čo je jedna z najcitlivejších oblastí, čo sa týka osobných údajov.
Tak sa chcem opýtať, že či ste s niekým rokovali o tom, že či máte, ste získavali podporu OĽANO pre tento návrh. Ďakujem pekne. Iba toľko.
Skryt prepis
 

1.2.2023 18:55 - 18:55 hod.

Majorová Garstková Jana
Hlasovať o tomto návrhu zákona budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

1.2.2023 18:47 - 18:50 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (tlač 1298), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1859 z 29. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 668 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 203 z 24. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 215 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 211 dňa 31. januára 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2023 18:46 - 18:49 hod.

Majorová Garstková Jana
Hlasovať budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2023 18:35 - 18:42 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené poslankyne a poslanci, dovoľujem si vystúpiť v pléne v súvislosti s prerokovaním návrhu novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.
Uvedomujem si, že väčšina zákonov, ktoré tu prijímame, sa viaže na verejný a podnikateľský sektor. Je to prirodzené a je to tak dobré. Pracovný život väčšiny občanov je previazaný práve s týmito dvomi sektormi. Život všetkých ľudí závisí od výkonnosti a efektivity týchto dvoch sektorov. Okrem úspešnosti organizácií a inštitúcií verejného a podnikateľského sektora je ale náš život každodenne prepojený s aktivitou aj pasivitou občanov, ktoré na nás priamo aj nepriamo vplýva. Prospech a rozvoj našej spoločnosti stojí na životaschopnosti bežných občanov a často sa opiera o tých aktívnych občanov, ktorí poskytujú svoju nezištnú pomoc iným v rôznych oblastiach spoločenského života.
Predkladaná novela zákona prichádza v ústrety práve týmto aktívnym občanom. Usiluje sa odstrániť mnohé formálne prekážky, ktoré brzdili dobrovoľníkov pri ich efektívnej pomoci v prospech druhých.
Hlavným účelom návrhu zákona je realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 až 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky prihlásila k aktívnej politike podpory dobrovoľníctva, uvedomujúc si, že dobrovoľnícke organizácie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti a zohrávajú dôležitú úlohu pri každodennej pomoci ľuďom. K zvýšeniu kvality dobrovoľníckych príležitostí podporou organizátorov, ich činností vyzýva aj Rada Európskej únie vo svojom odporúčaní.
Zákon o dobrovoľníctve bol prijatý pred viac ako desiatimi rokmi a aplikačná prax legislatívnej úpravy v tejto oblasti priniesla niekoľko požiadaviek, ktoré je potrebné práve touto novelou zákona upraviť. Ich cieľom je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej činnosti s dôrazom na kľúčové prvky manažmentu dobrovoľníkov. Kvalitný manažment prispieva k efektívnemu výkonu dobrovoľníckej činnosti samotnými dobrovoľníkmi.
Navrhovaná právna úprava má zároveň vytvoriť podmienky pre systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov. S cieľom zabezpečiť kvalitu práce s dobrovoľníkmi je mechanizmus postavený na dobrovoľnej akreditácii organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi. Akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností je navrhovaná ako dobrovoľné štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckej činnosti. Po získaní akreditácie môžu tieto organizácie požiadať o poskytnutie dotácie. Akreditácia organizácií v oblasti dobrovoľníckych činností môže tiež slúžiť ako značka kvality.
Úžitok z práce dobrovoľníkov majú odkázaní starší aj mladší ľudia, ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia, ktorí potrebujú pomoc najrôznejšieho druhu. Dobrovoľníci chránia a zveľaďujú prostredie, v ktorom žijeme my všetci. Dobrovoľníci často nahrádzajú a dopĺňajú chýbajúce kapacity štátu, regionálnej a miestnej samosprávy. V konečnom dôsledku sa ústretovosť voči dobrovoľníkom vráti spoločnosti vo forme množstva odvedenej práce v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, humanitárnej, kultúrnej a mnohých ďalších, ktoré som práve nespomenula.
Typickým príkladom všeobecne prospešného nasadenia dobrovoľníkov v období posledných pár rokov je mohutná pomoc dobrovoľníkov počas dvoch najväčších krízových udalostí. Prvou z nich je pandémia COVID-19 a druhou je vojna na Ukrajine. Ochrana pred pandémiou si vyžiadala nasadenie tisícov dobrovoľníkov v celej krajine. Aj vďaka nim sa podarilo túto situáciu lepšie zvládnuť a prekonať.
Príchod utečencov z Ukrajiny bol ďalšou veľkou skúškou pre štátne orgány a samosprávu, ktorým výrazne pomohli práve dobrovoľníci, ktorí boli od začiatku v prvej línii pomoci priamo na hranici a prakticky aj po celom Slovensku. Tento fakt jasne odzrkadľuje zber údajov, ktorý hovorí, že v čase od februára do októbra minulého roku bolo len na pomoc utečencom z Ukrajiny zapojených prostredníctvom rôznych organizácií približne 16-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ak sa vám zdá toto číslo malé, tak v prepočte na osobohodiny sa dostávame k číslu približne 388-tisíc osobohodín, ktoré boli investované v prospech ľudí ohrozených vojnovým konfliktom. Keď to vynásobíme hodnotou minimálnej mzdy vo výške 4,023 eur na hodinu, hodnota expertnej práce dobrovoľníkov je oveľa vyššia, tak celková hodnota iba tejto pomoci je na úrovni 1 561 101 eur. Ďalšie čísla poukazujú na to, že aj prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa podarilo v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajincov vyzbierať približne 9 600 ton potravinovej a materiálnej pomoci, zdravotníckeho a ďalšieho spotrebného materiálu.
Myslím si, že tieto čísla hovoria samé za seba. Výhoda činnosti dobrovoľníkov je v ich rýchlom nasadení, ktoré nie je motivované osobným finančným prospechom, ale spoločenskou potrebou a často aj prosbou o nezištnú ľudskú pomoc. Na druhej strane však často dochádza k podceňovaniu ich práce a nedoceneniu ich ľudských kvalít a spoločenského postavenia.
Vážené pani poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi povzbudiť vás v prospech prijatia novely o dobrovoľníctve, ktorá má šancu odstrániť tieto nedostatky a poskytnúť právnu zábezpeku pre dôstojné postavenie dobrovoľníkov v našej spoločnosti.
Ďakujem vám za seba a v neposlednom rade aj za všetkých dobrovoľníkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2023 18:32 - 18:35 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú, pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2001 Z. z. (správne č. 406/2011 Z. z., pozn. red.) o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1297), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1858 z 29. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 667 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 202 z 24. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre sociálne veci uznesením č. 246 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 210 dňa 31. januára 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 1.2.2023 18:19 - 18:20 hod.

Mihalik Marcel
Ja len chcem uviesť, hlasovanie zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2023 16:24 - 16:26 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Fico, vy hovoríte, že my plán pre Ukrajinu nemáme. Ale máme, my jej pomáhame brániť sa, brániť životy, brániť jej územie. Vy ste, pán poslanec Fico, tvrdili, že Rusko nikdy nenapadne svojho slovanského brata, a to ešte deň či dva pred tým, ako sa tak skutočne stalo, ako Putinove vojská agresívne vtrhli na ukrajinské územie. A skandovali ste: Nikdy proti Rusku!
Plán nechať zabíjať tisíce ľudí, hovoríte, že to nie je plán. Veď to nikto ani nerobí, my, ako som spomínal, len pomáhame Ukrajine, aby sa bránila. Opýtam sa vás, pán poslanec Fico, kedy ste vy využili svoje kontakty a šli do Ruska rokovať o mieri? Kedy ste poslali nejaký oficiálny list do Ruska Putinovi alebo predstaviteľom Ruska, akú aktivitu ste vyvinuli k naplneniu mieru?
Práve vy, pán Fico, ktorý ako trojnásobný premiér sa tu chválite, že máte výborné kontakty. Keby ste vyzvali Putina, aby stiahol svoje vojská z územia Ukrajiny, tak by sa skončila vojna a nastolil by sa mier. Alebo túto cestu vy nevidíte, nechcete vidieť? Aj teraz si zakrývate oči. Ukrajina predsa nepozvala Putinových vojakov, aby prišli zabíjať ľudí na ich územie, veď to je absurdné! To si môže myslieť len Fico, Blaha a podobní.
Ďakujem.
Skryt prepis