Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:55 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Fecko Martin
Takže hlasovanie zajtra, keď budeme hlasovať za RTVS, tak aby to prebehlo v jednom balíku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som vám priniesol spravodajskú správu týkajúcej sa voľby člena Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 13-členná Rada Slovenského pozemkového fondu. Členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov Rady je tri roky. Momentálne, hneď doplním, že je pozmeňujúci návrh, aby funkčné obdobie sa zmenilo na päť rokov, zajtra o tom budeme hlasovať v zákone 330 o pozemkových úpravách, takže doplňujem, že budú teraz volení na päť rokov, ak prejde táto novela. To znamená, budú do 31. augusta 2027.
Vzhľadom na to, že v opakovanej voľbe zo dňa 25. mája 2022 nebol člen Rady Slovenského pozemkového fondu zvolený, je potrebné vykonať novú voľbu II. V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolaní funkcionárov požiadal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady, o zaslanie návrhov kandidátov na člena Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu: Michaelu Rakovickú a Richarda Šmídu. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe predloženého návrhu 1070, ktorý máte na stole rozdaný.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Výbor vo svojom uznesení č. 224 zo 14. júna 2022 odporučil Národnej rade, aby na návrh výboru zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov. Zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Výbor odporučil voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním formou hlasovacieho lístka. Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 225 zo dňa 14. júna 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak už len z úcty k tejto pozícii, tak významnej pozícii, akým je vedenie verejnoprávneho média, si dovolím aspoň v krátkosti vystúpiť k tomuto bodu. Veľmi v krátkosti by som chcel iba povedať, že verejné vypočutie, aké prebehlo na pôde výboru pre kultúru a médiá, bolo azda najlepším verejným vypočutím, aké kedy bolo a akým prechádzali kandidáti na post generálneho riaditeľa RTVS.
Vďaka všetkým kolegom z výboru, teda predovšetkým koaličným kolegom z výboru, sme sa rozhodli zriadiť poradnú komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS, prizvali sme zástupcov odbornej verejnosti, čo sa nikdy predtým nestalo. Ľudia z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho, mediálneho, akademického a iného života boli účastní a mohli klásť kandidátom otázky. Po verejnom vypočutí zasadli ako poradný orgán výboru, spracovali veľmi kvalitné a odborné stanovisko, ktoré má každý poslanec v prílohe návrhu na voľbu generálneho riaditeľa, každý si tak môže prečítať naozaj názor a hodnotenie odborníkov, ktorí sa teda tohto vypočutia zúčastnili, a zároveň okrem nejakého písomného ústneho hodnotenia, ktorým hodnotia silné a slabé stránky týchto uchádzačov, tak títo odborníci zoradili uchádzačov aj do troch rôznych kategórií, odporúčaní kandidáti, prijateľní kandidáti a neodporúčaní kandidáti. A ako som už uviedol, svoje hodnotenia a svoje také nejaké zaradenie do týchto skupín odôvodnili naozaj veľmi vysoko odborným stanoviskom. Ku každému kandidátovi uviedli všetky jeho kvality, čo sa týka projektu, prezentácie, vízie a možno aj takej morálnej integrity.
Takže toto si myslím, že je naozaj veľký prínos do tohto celého procesu. Zároveň som rád, že je v koalícii zhoda na tom, že táto voľba bude verejná. To znamená, nie tak ako v minulosti. Každý občan si bude môcť skontrolovať, ako poslanci hlasovali, čo je tiež ďalší významný a výrazný krok k lepšiemu.
No a na záver teda mi dovoľte dodať, že ako spravodajca oznamujem, že hlasovanie teda bude zajtra, najbližšie hlasovanie o jedenástej hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Výbor pre kultúru a médiá zverejnil dňa 27. apríla 2022 výzvu na prihlasovanie sa kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu deväť prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa, následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade s § 16 ods. 1 a 2 zákona. Na verejné vypočutie dňa 13. júna 2022 bolo pozvaných osem kandidátov - pán Peter Badač, Tibor Búza, Ivan Golian, Peter Janků, Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník, Vladimír Seman a Daniel Živica.
Verejného vypočutia sa zúčastnilo osem kandidátov, jeden z uvedených kandidátov pán Juraj Kabát nebol pozvaný na verejné vypočutie, nakoľko nesplnil podmienky podľa § 16 ods. 2 zákona. Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona. Z uvedeného dôvodu sú všetci ôsmi kandidáti spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa RTVS. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením číslo 180 zo 16. júna 2022 súhlasí s návrhom na voľbu generálneho riaditeľa RTVS, tlač 1065, ktorého súčasťou je stanovisko poradnej komisie pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS zriadenej výborom pre kultúru a médiá. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Zajačik Vladimír
Hlasovanie o tomto návrhu bude zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k predmetnému návrhu zákona máme spolu s kolegom poslancom Tomášom Šudíkom pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý najprv odôvodním.
V rámci pozmeňovacieho návrhu sa vkladajú dva nové články. Článok III, v ktorom sa navrhuje doplnenie novelizačného článku III, a to úprava zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní záväzkov výstavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií financovanej z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a do budúcna aj prostredníctvom iných spôsobov financovania prostredníctvom úverov z bánk, zo štátneho rozpočtu alebo z verejných fondov (ako napríklad Envirofond, európske fondy a podobne) a pri zabezpečení pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné doplniť predmetné ustanovenie tak, aby verejný vodovod alebo verejná kanalizácia mohli byť predmetom záložného práva v prospech záložného veriteľa pre prípad výstavby novej infraštruktúry, ale aj v prípade obnovy existujúcej infraštruktúry. Pokiaľ ide o proces implementácie projektov, záložné právo je v prípade projektov výstavby vodovodov a verejných kanalizácií prevládajúcim spôsobom zabezpečenia budúcich pohľadávok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku voči prijímateľom, ktorí implementujú projekty.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je aj potreba riešiť financovanie investičných aktivít vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií z vlastných investícií a úverov z bánk, s čím počíta aj nový návrh regulačnej politiky na nové regulačné obdobie, tzv. regulácia vo vodnom hospodárstve na 6. regulačné obdobie 1. 1. 2023 - 31. 12. 2027. A preto je potrebné umožnenie zabezpečenia aj pohľadávok bánk pri financovaní prostredníctvom úverov na zriaďovanie a obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovanou úpravou ostane zachovaný účel ustanovenia, súčasne však vytvára priestor pre financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií bankovým úverom.
Pokiaľ ide o odôvodnenie k článku IV, ide doplnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tzv. vodný zákon, v znení neskorších predpisov sa navrhuje z dôvodu absencie kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poveriť odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika, ktorý je oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
Za článok II sa vkladajú nové články III a IV, ktoré znejú:
"Čl. III
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová "okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa) znie:
"1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z„ zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami "revízneho technika" vypúšťa čiarka a tieto slová "ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia".
2. V § 53 odsek 2 znie:
"(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom (§ 59 ods. 1 písm. z) fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax."
3. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
"z) poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov."."
V súvislosti s vložením nového článku III a článku IV sa primerane upraví názov zákona.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Šudík Tomáš
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení prítomní, dovoľte mi prečítať v úvode pozmeňujúci návrh a potom ho neskôr, dám k nemu odôvodnenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa slová "vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami "vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
2. V § 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "spravidla na uspokojenie vlastných potrieb,".
3. V § 2 písm. f) sa slová "vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami "vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
4. V § 2 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) partnerom osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov, spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo realizácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa."
5. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo "sprostredkovateľa" vkladá čiarka a slová "a prijímateľa" sa nahrádzajú slovami "prijímateľa a partnera".
6. V § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 písm. d), § 5 ods. 7, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 sa za slovo "prijímateľ' vo všetkých tvaroch vkladá čiarka a slovo "partner" v príslušnom tvare.
7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová "realizuje reformu" vkladajú slová "alebo ich časť'.
8. V § 5 ods. 5 sa za slová "analýza rizík" vkladajú slová "alebo metódou náhodného výberu alebo ich kombináciou".
9. V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "a osobitný predpis o verejnom obstarávaní18a)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
"18a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
10. V § 13 ods. 3 prvej vete a § 23 ods. 2 sa za slová "finančný sprostredkovateľ" vkladá čiarka a slová "a prijímateľ" sa nahrádzajú slovami "prijímateľ a partner".
11. V § 13 ods. 3 druhej vete sa slová "prijímateľovi, ktorý prijíma" nahrádzajú slovami "prijímateľovi a partnerovi, ktorí prijímajú".
12. V § 13 ods. 4 druhá veta znie:
"Prostriedky mechanizmu nemožno poskytovať ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba konajúca v jej mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, uvedené sa vzťahuje aj na partnera, štatutárny orgán partnera, člena štatutárneho orgánu partnera a inú osobu konajúcu v mene partnera."
13. V § 13 odsek 5 znie:
"(5) Vykonávateľ a sprostredkovateľ sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Žiadateľ, prijímateľ, partner a ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa vyžiadania výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, Národná Slovenskej republiky uznesením č. 1414 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 527 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 211 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 220 z dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Jarka, ja v podstate súhlasím so všetkým, čo si povedala. Ďakujem, že si vystúpila a trošku som dotknutá tým, čo povedal tvoj kolega, ale to už je jeho problém, lebo takto nejak hádzať na nás veci normálne en bloc sa mi vôbec nezdá férové.
Zároveň chcem povedať, že čo sa týka pozemkových úprav, jednoznačne sú veľmi dôležité, a to nielen pre ľudí, ktorí žijú v obciach, ale aj tí, ktorí žijú v meste. Lebo my s tým máme rovnaký problém v meste ako tí, ktorí žijú na dedine, pretože bez pozemkových úprav s rozdrobením pozemkov, ktoré napríklad vedú pod cestami, pod chodníkmi, máme absolútne zásadný problém pri úpravách, opravách, pri školských dvoroch, tam sa pôda navrátila, resp. tam pôda nemá vlastníka známeho, medzitým už sa stokrát dedilo, to je úplná katastrofa.
Čiže týmto chcem povedať, že nie je to problém, nie je to problém iba obcí, ale je to problém aj v mestách a že asi je najvyšší čas s tým naozaj urobiť poriadok.
Skryt prepis